ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας

24.3.2014 - (COM(2014)0166 – C7‑0103/2014 – 2014/0090(COD)) - ***I

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: Paweł Zalewski


Διαδικασία : 2014/0090(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0238/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0238/2014
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας

(COM(2014)0166 – C7‑0103/2014 – 2014/0090(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0166),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και το άρθρο 207, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0103/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0238/2014),

1.      εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής υποστηρίζει τη νομοθετική αυτή πρόταση ως έχει και προτείνει στο Κοινοβούλιο να την προσυπογράψει χωρίς περαιτέρω τροποποιήσεις δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα που έχει η κατάσταση στην Ουκρανία. Πράγματι, η Ουκρανία έζησε δραματικές στιγμές από πολιτικής πλευράς κατά τους τελευταίους μήνες και η νέα κυβέρνησή της χρειάζεται την ισχυρή και άμεση αρωγή της ΕΕ για να αντιμετωπίσει τις εξωτερικές πιέσεις και να αντεπεξέλθει στη δυσμενή οικονομική και δημοσιονομική συγκυρία.

Η πρόταση της Επιτροπής σηματοδοτεί μια ισχυρή πολιτική και οικονομική στήριξη στην Ουκρανία και προκειμένου να επιτύχουν οι στόχοι της, χρειάζεται μια γρήγορη έγκριση σε πρώτη ανάγνωση από τους συν-νομοθέτες εις τρόπον ώστε να υπογραφεί σύντομα και να εφαρμοστεί. Οι μονομερείς εμπορικές προτιμήσεις αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο της ΕΕ (όπως διαπιστώθηκε στην περίπτωση του οίνου Μολδαβίας πέρυσι) και τον ακρογωνιαίο λίθο της δέσμης βοήθειας προς την Ουκρανία, όπως αυτή υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 5 Μαρτίου και υποστηρίχθηκε από το Συμβούλιο στις 6 Μαρτίου.

Η πρόταση είναι χρήσιμη όσο και λογική. Με την προσωρινή και μονομερή μείωση των εμπορικών φραγμών της (είτε δασμοί και ποσοστώσεις ή δασμολογικές ποσοστώσεις) στις εισαγωγές εμπορευμάτων της Ουκρανίας στην ΕΕ στο επίπεδο που συμφωνήθηκε διμερώς στο πλαίσιο της σφαιρικής και σε βάθος ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) ΕΕ-Ουκρανίας, η πρόταση θα βοηθήσει τις ουκρανικές εταιρείες να αυξήσουν τους όγκους των εξαγωγών τους και να διαφοροποιήσουν τους εξαγωγικούς τους προορισμούς. Με άλλα λόγια, οι μονομερείς αυτές προτιμήσεις θα βοηθήσουν την Ουκρανία διασώσει ποσά της τάξης πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών. (Η Επιτροπή υπολόγισε ότι, χάρη στην DCFTA, ουκρανοί εξαγωγείς θα εξοικονομήσουν 487 εκατομμύρια € ετησίως, λόγω της μείωσης των εισαγωγικών δασμών της ΕΕ, η οποία αντιπροσωπεύει την αφαίρεση του 98,1% των δασμών επί της εμπορικής αξίας).

Συνεπεία τούτου, η επισφαλής κατάσταση του ισοζυγίου πληρωμών της Ουκρανίας θα βελτιωθεί και θα εισέλθει στη χώρα περισσότερο ξένο συνάλλαγμα, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τον κατευνασμό των κινδύνων υποτίμησης του νομίσματος της χώρας. Ενεργώντας με ταχύ και αποφασιστικό τρόπο, η ΕΕ παρέχει στην Ουκρανία κάθε ευκαιρία για την εξυγίανση των οικονομικών συνθηκών στη χώρα και την προετοιμασία για την υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας/DCFTAA.

Επιπλέον, η πρόταση είναι πολύ ισορροπημένη: η επίδρασή της είναι χρονικά περιορισμένη και καθορίζει τις ελάχιστες προσδοκίες που πρέπει να εκπληρώσει η Ουκρανία προκειμένου να επωφεληθεί από τις μονομερείς προτιμήσεις. Τα μέτρα πρόκειται να διαρκέσουν έως ότου η ΕΕ και η Ουκρανία υπογράψουν και εφαρμόσουν προσωρινά τη σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελευθέρων συναλλαγών μονογραφήθηκε από τα δύο μέρη στις 19 Ιουλίου το 2012 ή το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2014. Για να επωφεληθεί από τις μονομερείς προτιμήσεις, η Ουκρανία θα πρέπει να συμμορφωθεί με τους κανόνες προέλευσης που ορίζουν ότι τα εξαγόμενα προϊόντα προέρχονται πράγματι από την Ουκρανία, και να συνεργαστεί με την ΕΕ, ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος απάτης. Η ΕΕ διατηρεί επίσης μια γενική ρήτρα διασφάλισης στην περίπτωση που, συνεπεία της ελευθέρωσης των εισαγωγών από την Ουκρανία, μια απότομη αύξηση των εισαγωγών στην ΕΕ προκαλέσει σοβαρή βλάβη στους παραγωγούς της ΕΕ σε έναν συγκεκριμένο τομέα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Μείωση ή κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας

References

COM(2014)0166 – C7-0103/2014 – 2014/0090(COD)

Έγγραφα αναφοράς

11.3.2014

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

13.3.2014

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

13.3.2014

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

13.3.2014

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Paweł Zalewski

13.3.2014

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Henri Weber, Paweł Zalewski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Emma McClarkin, Peter Skinner

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zdravka Bušić, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Anna Ibrisagic, Marusya Lyubcheva, Iosif Matula, Horst Schnellhardt, Alda Sousa

Ημερομηνία κατάθεσης

24.3.2014