Menetlus : 2014/0090(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0238/2014

Esitatud tekstid :

A7-0238/2014

Arutelud :

PV 02/04/2014 - 22
CRE 02/04/2014 - 22

Hääletused :

PV 03/04/2014 - 7.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0285

RAPORT     ***I
PDF 393kWORD 68k
24.3.2014
PE 530.079v02-00 A7-0238/2014

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaksude vähendamist või kaotamist

(COM(2014)0166 – C7‑0103/2014 – 2014/0090(COD))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Paweł Zalewski

PARANDUSED/ ADDENDA
MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaksude vähendamist või kaotamist

(COM(2014)0166 – C7‑0103/2014 – 2014/0090(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0166),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile(C7‑0103/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–       võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A7-0238/2014),

1.      võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2.      palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


SELETUSKIRI

Raportöör toetab käesolevat muudatusteta seadusandlikku ettepanekut ja teeb Ukraina olukorra kiireloomulisust arvestades ettepaneku, et parlament kiidaks selle täiendavate muudatusteta heaks. Ukrainas on viimastel kuudel olnud poliitiliselt keeruline aeg ning riigi uus valitsus vajab Euroopa tugevat ja viivitamatut toetust, mis aitaks tal võidelda välissurve vastu ning saada üle majanduslikest ja rahalistest raskustest.

Komisjoni ettepanekus avaldatakse tugevat poliitilist ja majanduslikku toetust Ukrainale ning kui soovitakse saavutada kõik ettepanekus toodud eesmärgid, peavad kaasseadusandjad ettepaneku viivitamata esimesel lugemisel vastu võtma, et see kiiresti allkirjastataks ja rakendamist leiaks. Ühepoolsed kaubandussoodustused on ELi mõjuvõimas vahend (mida näitas ka Moldaavia veini juhtum eelmisel aastal) ning Ukraina abipaketi nurgakivi, mida komisjon esitles 5. märtsil ja nõukogu toetas 6. märtsil.

Ettepanek on nii kasulik kui ka väga mõistlik. Vähendades ajutiselt ja ühepoolselt kaubandustõkkeid (kas tariife, kvoote või tariifikvoote) Ukraina toodete impordile ELi vastavalt kahepoolselt kokkulepitud ELi ja Ukraina põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna (DCFTA) tasemele, aitab ettepanek Ukraina ettevõtetel suurendada ekspordimahtusid ja mitmekesistada ekspordi sihtkohtasid. Teisiti öeldes aitavad need ühepoolsed soodustused Ukrainal järgmistel kuudel säästa mitu miljonit eurot. (Komisjoni hinnangul säästaksid Ukraina eksportijad tänu DCFTA raames vähendatud tollimaksudele igal aastal 487 miljonit eurot, mis tähendab 98,1% (kaubanduslikus väärtuses) tollimaksude kaotamist.)

Selle tulemusena paraneks Ukraina maksebilansi ebakindel olukord ning riiki tuleks rohkem välisvaluutat, mis aitaks kaasa majandusliku ja rahandusliku stabiilsuse saavutamisele ja vähendaks valuuta devalveerimise ohtu riigis. ELi kiire ja otsustav tegutsemine annab Ukrainale kõik võimalused taastada riigis kindel majanduskeskkond ja valmistuda ELi ja Ukraina assotsiatsioonilepingu / DCFTA allkirjastamiseks.

Lisaks on see ettepanek väga tasakaalustatud: mõju on ajaliselt piiratud ja ettepanek seab Ukrainale minimaalsed ootused selle täitmiseks, et saada ühepoolsetest soodustustest kasu. Meetmed kehtivad seni, kuni EL ja Ukraina kirjutavad alla ning kehtestavad ajutiselt põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna, mille lepingu parafeerisid mõlemad osalised 19. juulil 2012, või hiljemalt 1. novembrini 2014. Ühepoolsetest soodustustest kasu saamiseks peab Ukraina järgima päritolureegleid, mis näevad ette, et eksporditud tooted peavad tõepoolest pärinema Ukrainast, ka peab Ukraina tegema koostööd ELiga, et vältida pettuseohtu. EL jätab alles ka üldise kaitseklausli juhuks, kui Ukrainast pärineva impordi liberaliseerimise tulemusena suureneb oluliselt importimine ELi ja see tekitab tõsist kahju ELi teatava sektori tootjatele.


MENETLUS

Pealkiri

Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaksude vähendamine või kaotamine

Viited

COM(2014)0166 – C7-0103/2014 – 2014/0090(COD)

EP-le esitamise kuupäev

11.3.2014

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

INTA

13.3.2014

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

AFET

13.3.2014

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

AFET

13.3.2014

 

 

 

Raportöör(id)

nimetamise kuupäev

Paweł Zalewski

13.3.2014

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Henri Weber, Paweł Zalewski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Emma McClarkin, Peter Skinner

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Zdravka Bušić, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Anna Ibrisagic, Marusya Lyubcheva, Iosif Matula, Horst Schnellhardt, Alda Sousa

Esitamise kuupäev

24.3.2014

Õigusteave - Privaatsuspoliitika