MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta

24.3.2014 - (COM(2014)0166 – C7‑0103/2014 – 2014/0090(COD)) - ***I

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Paweł Zalewski


Menettely : 2014/0090(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0238/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0238/2014
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta

(COM(2014)0166 – C7‑0103/2014 – 2014/0090(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0166),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0103/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–       ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7-0238/2014),

1.      vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

PERUSTELUT

Esittelijä kannattaa tämän säädösehdotuksen hyväksymistä ilman tarkistuksia ja ehdottaa, että parlamentti hyväksyy sen ilman muita muutoksia Ukrainan tilanteen kiireellisyyden vuoksi. Ajat ovat olleet Ukrainassa poliittisesti todella dramaattisia viime kuukausina, ja maan uusi hallitus tarvitsee EU:n vahvaa ja välitöntä tukea ulkoisten paineiden torjumiseksi sekä talous- ja rahoitusvaikeuksien voittamiseksi.

Komission ehdotuksessa esitetään vahvaa poliittista ja taloudellista tukea Ukrainalle, ja jotta sen tavoitteet saavutettaisiin täysimääräisesti, lainsäätäjien on hyväksyttävä se pikaisesti ensimmäisessä käsittelyssä, jotta se voidaan allekirjoittaa ja panna täytäntöön nopeasti. Yksipuoliset tullietuudet ovat tehokas EU:n väline (kuten todettiin moldovalaista viiniä koskevassa tapauksessa viime vuonna) ja komission 5. maaliskuuta esittämän ja neuvoston 6. maaliskuuta tukeman Ukrainan tukipaketin kulmakivi.

Ehdotus on erittäin hyödyllinen ja järkevä. Alentamalla ukrainalaisten tavaroiden EU:hun tuontia koskevat kaupan esteet (joko tullit, kiintiöt tai tariffikiintiöt) tilapäisesti ja yksipuolisesti tasolle, josta on sovittu kahdenvälisesti EU:n ja Ukrainan pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta (DCFTA) koskevassa sopimuksessa, ehdotus auttaa ukrainalaisia yrityksiä lisäämään vientimääriään ja monipuolistamaan vientikohteitaan. Toisin sanoen nämä yksipuoliset tullietuudet auttavat Ukrainaa säästämään satoja miljoonia euroja tulevina kuukausina. (Komissio on arvioinut, että DCFTA:n ansiosta Ukrainan vientiyritykset säästäisivät 487 miljoonaa euroa vuodessa EU:n tuontitullien alenemisesta johtuen, mikä merkitsee sitä, että tulleista poistuu 98,1 prosenttia kauppa-arvosta laskettuna.)

Tämän seurauksena Ukrainan maksutaseen epävarma tilanne paranee ja entistä enemmän ulkomaista valuuttaa tulee maahan, mikä edistää talouden ja rahoituksen vakauden palautumista ja vähentää valuutan devalvointiin liittyviä riskejä. Toimimalla nopeasti ja päättäväisesti EU antaa Ukrainalle kaikki mahdollisuudet palauttaa maahan vakaat taloudelliset olosuhteet ja valmistella EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen sekä vapaakauppa-aluetta koskevan sopimuksen allekirjoittamista.

Lisäksi ehdotus on hyvin tasapainoinen: sen vaikutus on ajallisesti rajoitettu ja siinä esitetään vähimmäisedellytykset, jotka Ukrainan on täytettävä, jotta se voi hyödyntää yksipuolisia tullietuuksia. Toimenpiteiden on määrä jatkua siihen asti, kun EU ja Ukraina allekirjoittavat kummankin osapuolen 19. heinäkuuta 2012 parafoiman pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevan sopimuksen ja soveltavat sitä tilapäisesti, tai korkeintaan 1. marraskuuta 2014 asti. Yksipuolisia tullietuuksia hyödyntääkseen Ukrainan on noudatettava alkuperäsääntöjä ja vahvistettava, että viedyt tuotteet ovat todella peräisin Ukrainasta, ja tehtävä yhteistyötä EU:n kanssa kaikenlaisten riskien ja petosten välttämiseksi. EU säilyttää myös yleisen turvalausekkeen siltä varalta, että Ukrainan tuonnin vapauttamisen seurauksena EU:hun suuntautuva yllättävä tuonnin kasvu aiheuttaa vakavaa haittaa EU:n tuottajille jollakin alalla.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentaminen tai poistaminen

Viiteasiakirjat

COM(2014)0166 – C7-0103/2014 – 2014/0090(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

11.3.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

13.3.2014

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

13.3.2014

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

13.3.2014

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Paweł Zalewski

13.3.2014

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.3.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Henri Weber, Paweł Zalewski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Emma McClarkin, Peter Skinner

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Zdravka Bušić, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Anna Ibrisagic, Marusya Lyubcheva, Iosif Matula, Horst Schnellhardt, Alda Sousa

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

24.3.2014