Procedure : 2014/0090(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0238/2014

Ingediende teksten :

A7-0238/2014

Debatten :

PV 02/04/2014 - 22
CRE 02/04/2014 - 22

Stemmingen :

PV 03/04/2014 - 7.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0285

VERSLAG     ***I
PDF 322kWORD 68k
24.3.2014
PE 530.079v02-00 A7-0238/2014

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot verlaging of afschaffing van douanerechten op goederen van oorsprong uit Oekraïne

(COM(2014)0166 – C7‑0103/2014 – 2014/0090(COD))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Paweł Zalewski

ERRATA/ADDENDA
AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot verlaging of afschaffing van douanerechten op goederen van oorsprong uit Oekraïne

(COM(2014)0166 – C7‑0103/2014 – 2014/0090(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–       gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0166),

–       gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0103/2014),

–       gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A7-0238/2014),

1.      stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2.      verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


TOELICHTING

Rapporteur steunt dit wetgevingsvoorstel in de huidige vorm en vraagt het Parlement de tekst - gezien de ernst van de situatie in Oekraïne - zonder verdere aanpassingen te bekrachtigen. De afgelopen maanden hebben zich in Oekraïne een aantal dramatische politieke ontwikkelingen voorgedaan en de nieuwe regering van het land heeft snel stevige Europese steun nodig om weerstand te bieden aan externe druk en als bijdrage aan een oplossing voor de economische en financiële problemen.

Het voorstel van de Commissie komt neer op robuuste politieke en economische steun voor Oekraïne en moet, willen de doelstellingen ervan volledig kunnen worden verwezenlijkt, door de medewetgevers snel - in eerste lezing - worden goedgekeurd en ondertekend en geïmplementeerd. Unilaterale handelspreferenties zijn een krachtig instrument van de EU (zoals vorig jaar bleek in het geval van wijn uit Moldavië), alsook een belangrijk onderdeel van het op 5 maart door de Commissie voorgestelde en door de Raad op 6 maart ondersteunde steunpakket voor Oekraïne.

Het is een nuttig en verstandig voorstel. Het tijdelijk en unilateraal verlagen van de handelsbarrières (tarieven, contingenten en tariefcontingenten) voor goederen uit Oekraïne tot het niveau dat in de overeenkomst betreffende de diepgaande en brede vrijhandelszone EU-Oekraïne (DCFTA) overeen is gekomen, zal Oekraïense bedrijven helpen hun exportvolumes te verhogen en hun exportbestemmingen te diversifiëren. Deze unilaterale preferenties zullen Oekraïne helpen de komende maanden meerdere honderden miljoenen euro's te besparen. (De Commissie heeft berekend dat Oekraïense exporteurs dankzij de DCFTA/verlaagde invoerrechten op jaarbasis 487 miljoen EUR jaar kunnen besparen, hetgeen neerkomt op schrapping van 98,1% aan rechten uitgedrukt in handelsvolume).

Dit betekent dat een verbetering mogelijk is in de dramatische situatie van de Oekraïense betalingsbalans en dat meer buitenlandse valuta het land binnen kunnen komen, hetgeen bijdraagt aan herstel van de financieel-economische stabiliteit en het risico van een devaluatie van de munteenheid van het land verkleint. Door snel en krachtdadig te handelen, biedt de EU Oekraïne de gelegenheid snel terug te keren naar een situatie met gezonde economische omstandigheden en zich voor te bereiden op het ondertekenen van de associatieovereenkomst EU-Oekraïne/DCFTA.

Het voorstel is daarnaast ook evenwichtig. De werking ervan is beperkt in tijd en het bevat minimumeisen waar Oekraïne aan moet voldoen om voor de unilaterale preferenties in aanmerking te komen. De maatregelen lopen tot de ondertekening en de voorlopige toepassing door de EU en Oekraïne van de overeenkomst inzake de diepgaande en brede vrijhandelszone, die op 19 juli 2012 door beide partijen werd geparafeerd, of ten laatste tot 1 november 2014. Om voor de unilaterale preferenties in aanmerking te kunnen komen, moet Oekraïne zich houden aan de oorsprongsregels, op grond waarvan kan worden vastgesteld dat de geëxporteerde goederen daadwerkelijk uit de Oekraïne afkomstig zijn, en met de EU samenwerken om het risico van fraude zo veel mogelijk te verkleinen. De EU handhaaft daarnaast een algemene vrijwaringsmaatregel voor het geval een plotselinge abrupte toename van de import in de EU van goederen uit Oekraïne ten gevolg van de invoerliberalisering ernstige problemen oplevert voor EU-producenten in een bepaalde sector.


PROCEDURE

Titel

Verlaging of afschaffing van douanerechten op goederen afkomstig uit Oekraïne

Document- en procedurenummers

COM(2014)0166 – C7-0103/2014 – 2014/0090(COD)

Datum indiening bij EP

11.3.2014

 

 

 

Commissie ten principale

Datum bekendmaking

INTA

13.3.2014

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

Datum bekendmaking

AFET

13.3.2014

 

 

 

Geen advies

Datum besluit

AFET

13.3.2014

 

 

 

Rapporteur(s)

Datum benoeming

Paweł Zalewski

13.3.2014

 

 

 

Datum goedkeuring

20.3.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

22

2

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Henri Weber, Paweł Zalewski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Emma McClarkin, Peter Skinner

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Zdravka Bušić, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Anna Ibrisagic, Marusya Lyubcheva, Iosif Matula, Horst Schnellhardt, Alda Sousa

Datum indiening

24.3.2014

Juridische mededeling - Privacybeleid