SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

24.3.2014 - (COM(2014)0166 – C7‑0103/2014 – 2014/0090(COD)) - ***I

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: Paweł Zalewski


Procedura : 2014/0090(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0238/2014
Teksty złożone :
A7-0238/2014
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

(COM(2014)0166 – C7‑0103/2014 – 2014/0090(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014) 166),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0103/2014),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art.55 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0238/2014),

1.      zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2.      zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

UZASADNIENIE

Sprawozdawca przychyla się do tego wniosku ustawodawczego bez wprowadzania poprawek i proponuje, aby Parlament przyjął go bez dokonywania zmian, ze względu na pilność sytuacji na Ukrainie. Istotnie na Ukrainie w ciągu ostatnich miesięcy miała miejsce dramatyczna sytuacja polityczna i nowy rząd Ukrainy potrzebuje zdecydowanego i natychmiastowego wsparcia ze strony Europy, aby stawić czoła naciskom zewnętrznym oraz przezwyciężyć trudności gospodarcze i finansowe.

Wniosek Komisji stanowi zdecydowane polityczne i gospodarcze wsparcie dla Ukrainy i aby zawarte w nim cele mogły zostać w pełni osiągnięte, musi zostać szybko przyjęty w pierwszym czytaniu przez współustawodawców, tak aby mógł zostać szybko podpisany i wdrożony. Jednostronne preferencje handlowe są skutecznym narzędziem UE (jak zaobserwowano w przypadku wina z Mołdawii w zeszłym roku) i jednym z podstawowych elementów pakietu pomocy dla Ukrainy przedstawionego przez Komisję w dniu 5 marca i popartego przez Radę w dniu 6 marca.

Wniosek jest zarówno bardzo przydatny, jak i bardzo rozsądny. Poprzez czasowe i jednostronne ograniczenie barier handlowych (taryf, kwot lub kontyngentów taryfowych) na przywóz towarów ukraińskich do UE na poziomie uzgodnionym dwustronnie przez UE i Ukrainę w ramach negocjacji dotyczących utworzenia pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA), niniejszy wniosek przyczyni się do zwiększenia wielkości wywozu ukraińskich przedsiębiorstw oraz do zróżnicowania miejsc przeznaczenia wywozu. Innymi słowy, te jednostronne preferencje pomogą Ukrainie poczynić oszczędności na poziomie około kilkuset milionów euro w ciągu nadchodzących miesięcy. (Komisja oceniła, że dzięki pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu, ukraińscy eksporterzy zaoszczędzą kwoty rzędu 487 mln EUR rocznie dzięki zmniejszeniu ceł importowych UE, co stanowi zmniejszenie o 98.1 % ceł w ujęciu wartości wymiany handlowej).

Zaowocuje to poprawą niepewnej sytuacji w bilansie płatniczym Ukrainy i większym napływem do kraju walut obcych, co przyczyni się do przywrócenia stabilności gospodarczej i finansowej oraz zmniejszy ryzyko dewaluacji waluty na Ukrainie. Działając w sposób szybki i zdecydowany, Unia umożliwi Ukrainie przywrócenie właściwych warunków gospodarczych i przygotowanie się do podpisania układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą / umowy dotyczącej pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu.

Ponadto wniosek jest bardzo wyważony: jego skutki są ograniczone w czasie i ustanawia on minimalne oczekiwania, które Ukraina musi spełnić, aby móc korzystać z jednostronnych preferencji. Środki mają obowiązywać do czasu podpisania i tymczasowego stosowania przez UE i Ukrainę umowy dotyczącej pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu parafowanej przez obie strony w dniu 19 lipca 2012 r. lub najpóźniej do dnia 1 listopada 2014 r. Aby móc korzystać z jednostronnych preferencji Ukraina będzie musiała przestrzegać reguł pochodzenia, zapewniając, że wywożone produkty rzeczywiście pochodzą z Ukrainy, oraz współpracować z Unią w celu zapobiegania ryzyku nadużyć finansowych. UE utrzymuje również ogólną klauzulę ochronną w przypadku, gdyby wskutek liberalizacji przywozu z Ukrainy gwałtowny wzrost przywozu do UE spowodował poważne szkody dla unijnych producentów w danym sektorze.

PROCEDURA

Tytuł

Obniżenie lub zniesienie należności celnych za towary pochodzące z Ukrainy

Odsyłacze

COM(2014)0166 – C7-0103/2014 – 2014/0090(COD)

Data przedstawienia w PE

11.3.2014

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

13.3.2014

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

13.3.2014

 

 

 

Opinia niewydana

Data decyzji

AFET

13.3.2014

 

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Paweł Zalewski

13.3.2014

 

 

 

Data przyjęcia

20.3.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Henri Weber, Paweł Zalewski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Emma McClarkin, Peter Skinner

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Zdravka Bušić, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Anna Ibrisagic, Marusya Lyubcheva, Iosif Matula, Horst Schnellhardt, Alda Sousa

Data złożenia

24.3.2014