Procedură : 2014/0090(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0238/2014

Texte depuse :

A7-0238/2014

Dezbateri :

PV 02/04/2014 - 22
CRE 02/04/2014 - 22

Voturi :

PV 03/04/2014 - 7.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0285

RAPORT     ***I
PDF 472kWORD 78k
24.3.2014
PE 530.079v02-00 A7-0238/2014

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale pentru bunurile care provin din Ucraina

(COM(2014)0166 – C7‑0103/2014 – 2014/0090(COD))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Paweł Zalewski

ERATE/ADDENDA
AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale pentru bunurile care provin din Ucraina

(COM(2014)0166 – C7-0103/2014 – 2014/0090(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0166),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0103/2014),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0238/2014),

1.      adoptă poziția sa în primă lectură, preluând propunerea Comisiei;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorul susține această propunere legislativă fără modificări și propune ca Parlamentul să o aprobe fără alte modificări, având în vedere caracterul urgent al situației din Ucraina. Într-adevăr, Ucraina a traversat momente politice dramatice în ultimele luni și noul guvern are nevoie de asistență europeană puternică și imediată pentru a face față presiunilor externe și pentru a depăși dificultățile economice și financiare.

Propunerea Comisiei marchează un sprijin politic și economic puternic pentru Ucraina, dar pentru a-și realiza integral obiectivele, este nevoie de o adoptare rapidă, în primă lectură de către co-legislatori, o semnare și o implementare rapide. Preferințele comerciale unilaterale sunt un instrument puternic al UE (cum s-a observat în cazul vinului moldovenesc, anul trecut), precum și un element fundamental al pachetului de asistență pentru Ucraina prezentat de Comisie la 5 martie și susținut de Consiliu la 6 martie.

Propunerea este foarte utilă dar și foarte sensibilă. Prin reducerea temporară unilaterală a barierelor sale comerciale (fie tarife, cote sau contingente tarifare) la importurile de bunuri din Ucraina în UE, până la nivelul convenit bilateral în cadrul Zonei de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA), propunerea va ajuta companiile din Ucraina să-și mărească exporturile și își diversifice destinațiile exporturilor. Cu alte cuvinte, aceste preferințe unilaterale vor ajuta Ucraina să economisească până la câteva sute de milioane de euro în următoarele luni. (Comisia consideră că prin DCFTA exportatorii ucraineni ar economisi anual 487 milioane de euro datorită reducerii taxelor de import din UE, ceea ce ar reprezenta o reducere de 98,1% a taxelor de import.

Ca urmare, situația precară a balanței de plăți a Ucrainei se va îmbunătăți și mai multe valute străine vor intra în țară, contribuind la restabilirea stabilității economice și financiare și reducând riscurile de devalorizare valutară în țară. Acționând rapid și hotărât, UE oferă Ucrainei toate șansele de a restabili condiții economice solide în Ucraina și de a se pregăti pentru semnarea Acordului de asociere UE-Ucraina / DCFTA.

De asemenea, propunerea este foarte echilibrată, efectul său fiind limitat în timp și stabilind așteptări minime pe care să le îndeplinească Ucraina pentru a beneficia de preferințele unilaterale. Măsurile se aplică până în momentul în care UE și Ucraina semnează și aplică provizoriu Acordul privind zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător, parafată de ambele părți la 19 iulie 2012, sau cel mai târziu până la 1 noiembrie 2014. Pentru a beneficia de preferințele unilaterale, Ucraina va trebui să respecte regulile de origine, stabilind că produsele exportate sunt într-adevăr, originare din Ucraina, și să coopereze cu UE pentru a preveni orice risc de fraudă. UE păstrează, de asemenea, o dispoziție generală de salvgardare în cazul în care, ca urmare a liberalizării importurilor din Ucraina, o creștere bruscă a importurilor în UE ar produce prejudicii grave la adresa producătorilor din UE într-un anumit sector.


PROCEDURĂ

Titlu

Reducerea sau eliminarea taxelor vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina

Referințe

COM(2014)0166 – C7-0103/2014 – 2014/0090(COD)

Data prezentării la PE

11.3.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

13.3.2014

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

AFET

13.3.2014

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AFET

13.3.2014

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Paweł Zalewski

13.3.2014

 

 

 

Data adoptării

20.3.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaș, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Henri Weber, Paweł Zalewski

Membri supleanți prezenți la votul final

Emma McClarkin, Peter Skinner

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Zdravka Bušić, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Anna Ibrisagic, Marusya Lyubcheva, Iosif Matula, Horst Schnellhardt, Alda Sousa

Data depunerii

24.3.2014

Aviz juridic - Politica de confidențialitate