Postup : 2014/0090(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0238/2014

Predkladané texty :

A7-0238/2014

Rozpravy :

PV 02/04/2014 - 22
CRE 02/04/2014 - 22

Hlasovanie :

PV 03/04/2014 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0285

SPRÁVA     ***I
PDF 399kWORD 74k
24.3.2014
PE 530.079v02-00 A7-0238/2014

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o znížení alebo odstránení ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine

(COM(2014)0166 – C7‑0103/2014 – 2014/0090(COD))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Paweł Zalewski

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o znížení alebo odstránení ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine

(COM(2014)0166 – C7‑0103/2014 – 2014/0090(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2014)0166),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0103/2014),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0238/2014),

1.      prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca podporuje tento legislatívny návrh bez zmeny a navrhuje, aby ho Parlament – vzhľadom na naliehavosť situácie na Ukrajine – bez ďalších zmien schválil. Ukrajina v posledných mesiacoch zažíva dramatické politické obdobie, pričom jej nová vláda potrebuje silnú a bezprostrednú európsku pomoc, aby mohla bojovať s vonkajšími tlakmi a prekonať hospodárske a finančné ťažkosti.

Návrh Komisie predstavuje silnú politickú a hospodársku podporu Ukrajine a na to, aby sa v plnej miere dosiahli jeho ciele, ho spoluzákonodarcovia musia rýchlo prijať v prvom čítaní, aby ho bolo možné urýchlene podpísať a vykonávať. Jednostranné obchodné preferencie sú silným nástrojom EÚ (podobne ako v prípade moldavského vína v minulom roku) a základným kameňom balíka pomoci pre Ukrajinu, ktorý 5. marca predložila Komisia a 6. marca podporila Rada.

Návrh je veľmi užitočný a veľmi uvážlivý. Návrh prostredníctvom dočasného a jednostranného zníženia prekážok obchodu (či už ciel, kvót alebo colných kvót) na dovoz tovaru z Ukrajiny do EÚ na úroveň obojstranne dohodnutú v rámci prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA) EÚ – Ukrajina pomôže ukrajinským spoločnostiam pri zvyšovaní ich objemov vývozu a pri diverzifikácii ich destinácií vývozu. Inými slovami, tieto jednostranné preferencie pomôžu Ukrajine usporiť niekoľko stoviek miliónov EUR v priebehu nasledujúcich mesiacov. (Komisia usúdila, že vďaka DCFTA by ukrajinskí vývozcovia usporili 487 miliónov EUR ročne z dôvodu znížených dovozných ciel EÚ, čo predstavuje odstránenie ciel týkajúcich sa 98,1 % hodnoty obchodu).

Vďaka tomu sa neistá situácia v oblasti platobnej bilancie Ukrajiny zlepší a krajina získa viac finančných prostriedkov v cudzích menách, čo prispeje k obnove hospodárskej a finančnej stability a k zmierneniu rizika devalvácie meny v krajine. Ak bude EÚ konať rýchlo a rozhodne, poskytuje Ukrajine všetky možnosti na obnovu zdravých hospodárskych podmienok v krajine a pripraví ju na podpísanie dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou/DCFTA.

Okrem toho je návrh veľmi vyvážený: jeho účinnosť je časovo obmedzená a ustanovuje minimálne očakávania, ktoré Ukrajina musí spĺňať, aby mohla mať prospech z jednostranných preferencií. Opatrenia majú trvať, kým EÚ a Ukrajina nepodpíšu a predbežne nezačnú uplatňovať dohodu o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu, o ktorej obe strany začali rokovať 19. júla 2012, alebo najneskôr do 1. novembra 2014. Aby Ukrajina mohla využívať jednostranné preferencie, bude musieť dodržiavať pravidlá pôvodu, ktorými sa stanovuje, že vyvážané výrobky naozaj pochádzajú z Ukrajiny, a spolupracovať s EÚ pri predchádzaní rizikám podvodov. EÚ zachováva aj všeobecné ochranné ustanovenia pre prípad, že by v dôsledku liberalizácie dovozu z Ukrajiny došlo k náhlemu prudkému zvýšeniu objemu dovozu do EÚ, čo by zapríčinilo vážne poškodenie výrobcov EÚ v danom sektore.


POSTUP

Názov

Zníženie alebo odstránenie ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine

Referenčné čísla

COM(2014)0166 – C7-0103/2014 – 2014/0090(COD)

Dátum predloženia v EP

11.3.2014

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

13.3.2014

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

13.3.2014

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

13.3.2014

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Paweł Zalewski

13.3.2014

 

 

 

Dátum prijatia

20.3.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Henri Weber, Paweł Zalewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emma McClarkin, Peter Skinner

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Zdravka Bušić, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Anna Ibrisagic, Marusya Lyubcheva, Iosif Matula, Horst Schnellhardt, Alda Sousa

Dátum predloženia

24.3.2014

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia