POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine

24.3.2014 - (COM(2014)0166 – C7‑0103/2014 – 2014/0090(COD)) - ***I

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: Paweł Zalewski


Postopek : 2014/0090(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0238/2014
Predložena besedila :
A7-0238/2014
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine

(COM(2014)0166 – C7‑0103/2014 – 2014/0090(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0166),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7–0103/2014),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0238/2014),

1.      sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

OBRAZLOŽITEV

Poročevalec podpira ta zakonodajni predlog brez predlogov sprememb in predlaga, da ga Parlament glede na nujne razmere v Ukrajini odobri brez nadaljnjih sprememb. Ukrajina je v zadnjih mesecih preživela dramatične politične razmere, njena vlada pa potrebuje odločno in takojšnjo evropsko pomoč, da bi se lahko ubranila zunanjih pritiskov ter premagala gospodarske in finančne težave.

Predlog Komisije izraža odločno politično in gospodarsko podporo Ukrajini, da pa bi v celoti dosegel svoje cilje, mora biti hitro sprejet v prvi obravnavi, da ga bosta lahko sozakonodajalca hitro podpisala in se bo začel hitro izvajati. Enostranski trgovinski preferenciali so močno orodje EU (kot je bilo lani razvidno v primeru moldavskega vina) in eden od stebrov svežnja pomoči Ukrajini, ki ga je Komisija predstavila 5. marca in Svet podprl 6. marca.

Predlog je zelo koristen in zelo preudaren. Z začasnim in enostranskim zmanjšanjem trgovinskih omejitev (tarife, kvote ali tarifne kvote) za uvoz ukrajinskega blaga v EU na raven, ki je bila dvostransko dogovorjena v okviru poglobljenega in celovitega območja proste trgovine med EU in Ukrajino, bo sporazum pomagal ukrajinskim podjetjem povečati njihove izvozne količine in diverzificirati namembne kraje izvoza. Z drugimi besedami, ti enostranski preferenciali bodo Ukrajini v naslednjih mesecih pomagali prihraniti več sto milijonov eurov. (Komisija je ocenila, da bi ukrajinski izvozniki zaradi zmanjšanih uvoznih dajatev EU v poglobljenem in celovitem območju proste trgovine vsako leto prihranili 487 milijonov EUR, kar bi pomenilo odpravo 98,1 % dajatev v tržni vrednosti.)

Zaradi tega se bo negotov položaj ukrajinske plačilne bilance izboljšal, v državo pa se bo steklo več tujih valut, kar bo pripomoglo k obnovitvi gospodarske in finančne stabilnosti ter manjšemu tveganju devalvacije valute v državi. S hitrim in odločnim ukrepanjem daje EU Ukrajini vse možnosti za ponovno vzpostavitev dobrih gospodarskih pogojev v tej državi in za pripravo na podpis pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino/poglobljenega in celovitega območja proste trgovine.

Poleg tega je predlog zelo uravnotežen: njegov učinek je časovno omejen in določa minimalne zahteve, ki jih mora Ukrajina izpolniti, da bi izkoristila enostranske preferenciale. Ukrepi naj bi veljali, dokler EU in Ukrajina ne bosta podpisali in začasno uveljavili poglobljenega in celovitega območja proste trgovine, ki sta ga obe strani parafirali 19. julija 2012, ali najkasneje do 1. novembra 2014. Da bo izkoristila enostranske preferenciale, bo morala Ukrajina upoštevati pravila o poreklu in utemeljiti, da izvoženi izdelki dejansko izvirajo iz Ukrajine, ter sodelovati z EU, da bi preprečila vsakršno tveganje goljufije. EU je ohranila tudi splošno zaščitno določbo za primer, da bi zaradi liberalizacije uvoza iz Ukrajine izjemno povečanje uvoza v EU povzročilo resno škodo proizvajalcem v EU v določenem sektorju.

POSTOPEK

Naslov

Znižanje ali odprava carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine

Referenčni dokumenti

COM(2014)0166 – C7-0103/2014 – 2014/0090(COD)

Datum predložitve EP

11.3.2014

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

13.3.2014

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

13.3.2014

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

13.3.2014

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Paweł Zalewski

13.3.2014

 

 

 

Datum sprejetja

20.3.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (grof) Dartmouthski, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Henri Weber, Paweł Zalewski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Emma McClarkin, Peter Skinner

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Zdravka Bušić, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Anna Ibrisagic, Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva), Iosif Matula, Horst Schnellhardt, Alda Sousa

Datum predložitve

24.3.2014