Betänkande - A7-0238/2014Betänkande
A7-0238/2014

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina

24.3.2014 - (COM(2014)0166 – C7‑0103/2014 – 2014/0090(COD)) - ***I

Utskottet för internationell handel
Föredragande: Paweł Zalewski


Förfarande : 2014/0090(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0238/2014
Ingivna texter :
A7-0238/2014
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina

(COM(2014)0166 – C7‑0103/2014 – 2014/0090(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0166),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0103/2014),

–       med beaktande av artikel  294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0238/2014).

1.      Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

MOTIVERING

Föredraganden tillstyrker detta lagstiftningsförslag utan ändringsförslag och förordar att Europaparlamentet godkänner det utan ytterligare ändringar med tanke på den brådskande situationen i Ukraina. Ukraina har verkligen genomgått en dramatisk politisk fas under de senaste månaderna, och landets nya regering behöver ett kraftfullt och omedelbart EU-stöd för att avhjälpa yttre påtryckningar och övervinna ekonomiska och finansiella svårigheter.

Kommissionens förslag ger uttryck för ett kraftfullt politiskt och ekonomiskt stöd till Ukraina, och för att man helt och fullt ska kunna uppnå dess mål måste det antas snabbt av medlagstiftarna under den första behandlingen, så att det kan undertecknas och genomföras utan dröjsmål. Unilaterala handelsförmåner är ett effektivt verktyg för EU (vilket man konstaterade i samband med fallet vin från Moldavien förra året) och en hörnsten för det hjälppaket till Ukraina som lades fram av kommissionen den 5 mars 2014 och tillstyrktes av rådet den 6 mars 2014.

Förslaget är mycket fördelaktigt och mycket förnuftigt. Genom att tillfälligt och unilateralt minska handelshindren (vare sig det är fråga om tullar, kvoter eller tullkvoter) för importen av ukrainska varor till EU till en nivå som överenskommits på bilateral nivå inom ramen för avtalet om ett djupgående och brett frihandelsområde mellan EU och Ukraina kommer förslaget att hjälpa de ukrainska företagen att utöka sina exportmängder och bredda sina exportdestinationer. Dessa unilaterala förmåner kommer med andra ord att hjälpa Ukraina att spara flera hundratals miljoner euro under de kommande månaderna. (Kommissionen hade uppskattat att ukrainska exportörer tack vare avtalet om ett djupgående och brett frihandelsområde skulle spara 487 miljoner euro årligen till följd av minskade EU- importtullar, vilket utgjorde en avveckling på 98,1 % av tullarna i handelsvärde).

Som ett resultat av detta kommer den brydsamma situationen för Ukrainas betalningsbalans att förbättras och flera utländska valutor att flyta in i landet, vilket bidrar till att återställa dess ekonomiska och finansiella stabilitet samt lindra riskerna för valutadevalvering. Genom att agera snabbt och beslutsamt ger EU Ukraina alla möjligheter att återställa sunda ekonomiska förhållanden i landet och förbereda undertecknandet av associeringsavtalet/avtalet om ett djupgående och brett frihandelsområde mellan EU och Ukraina.

Förslaget är också mycket balanserat: dess effekter är tidsbegränsade, och det fastställer minimikrav som Ukraina ska uppfylla för att dra nytta av de unilaterala förmånerna. Dessa åtgärder är avsedda att gälla fram till dess att EU och Ukraina undertecknar och provisoriskt tillämpar det avtal om ett djupgående och brett frihandelsområde som paraferades av bägge parter den 19 juli 2012, dvs. senast till den 1 november 2014. För att dra nytta av de unilaterala förmånerna måste Ukraina efterleva ursprungsregler som visar att de exporterade produkterna verkligen härrör från Ukraina och samarbeta med EU för att förhindra varje risk för bedrägeri. EU behåller även en allmän skyddsklausul för den händelse att liberaliseringen av importen från Ukraina skulle medföra en snabb och kraftig ökning av importen till EU och orsaka allvarliga svårigheter för EU-producenterna inom en viss sektor.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina

Referensnummer

COM(2014)0166 – C7-0103/2014 – 2014/0090(COD)

Framläggande för parlamentet

11.3.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

13.3.2014

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

13.3.2014

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

13.3.2014

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Paweł Zalewski

13.3.2014

 

 

 

Antagande

20.3.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Henri Weber, Paweł Zalewski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Emma McClarkin, Peter Skinner

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Zdravka Bušić, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Anna Ibrisagic, Marusya Lyubcheva, Iosif Matula, Horst Schnellhardt, Alda Sousa

Ingivande

24.3.2014