Betänkande - A7-0240/2014Betänkande
A7-0240/2014

BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2012

24.3.2014 - (C7‑0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Budgetkontrollutskottet
Föredragande: Petri Sarvamaa

Förfarande : 2013/2229(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0240/2014
Ingivna texter :
A7-0240/2014
Antagna texter :

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2012

(C7‑0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisakademin för budgetåret 2012,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisakademin för budgetåret 2012, samt akademins svar[1],

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05849/2014 - C7-0054/2014),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[2], särskilt artikel 185,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[3], särskilt artikel 208,

–       med beaktande av rådets beslut 2005/681/RIF av den 20 september 2005 om inrättande av Europeiska polisakademin (CEPOL) och om upphävande av beslut 2000/820/RIF[4], särskilt artikel 16,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[5],

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[6], särskilt artikel 108,

–       med beaktande av kommissionens beslut C(2011)4680 av den 30 juni 2011 om beviljande av det undantag från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 som begärts av Europeiska polisakademin,

–       med beaktande av Europeiska polisakademins rapport av den 12 juli 2010 om ersättningen för privata utgifter (10/0257/KA),

–       med beaktande av den externa revision som beställts av Europeiska polisakademin (kontrakt nr CEPOL/2010/001) om ersättning för privata utgifter,

–       med beaktande av slutrapporten över den femåriga externa utvärderingen av Europeiska polisakademin (kontrakt nr CEPOL/CT/2010/002),

–       med beaktande av den årliga verksamhetsrapporten för 2009 från generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet,

–       med beaktande av Europeiska polisakademins fjärde lägesrapport om genomförandet av dess fleråriga handlingsplan (MAP) för 2010–2014,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om genomförandet av Europeiska polisakademins fleråriga handlingsplan (MAP) för 2010–2014,

–       med beaktande av internrevisionstjänstens meddelande av den 4 juli 2011 (Ref. Ares(2011)722479) om den tredje lägesrapporten om genomförandet av Europeiska polisakademins fleråriga handlingsplan (MAP) för 2010–2014,

–       med beaktande av Europeiska polisakademins rapport och dithörande bilagor om genomförandet av Europaparlamentets resolution om ansvarsfrihet för Europeiska polisakademin för budgetåret 2009,

–       med beaktande av Europeiska polisakademins rapport och dithörande bilagor om tillämpningen av dess upphandlingsmanual under perioden 1 juli 2010–1 juli 2011,

–       med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0240/2014).

1.      Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska polisakademin ansvarsfrihet för genomförandet av akademins budget för budgetåret 2012.

2.      Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska polisakademin, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska polisakademin för budgetåret 2012

(C7‑0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisakademin för budgetåret 2012,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisakademin för budgetåret 2012, samt akademins svar[7],

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05849/2014 - C7-0054/2014),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[8], särskilt artikel 185,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[9], särskilt artikel 208,

–       med beaktande av rådets beslut 2005/681/RIF av den 20 september 2005 om inrättande av Europeiska polisakademin (CEPOL) och om upphävande av beslut 2000/820/RIF[10], särskilt artikel 16,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[11],

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[12], särskilt artikel 108,

–       med beaktande av kommissionens beslut C(2011)4680 av den 30 juni 2011 om beviljande av det undantag från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 som begärts av Europeiska polisakademin,

–       med beaktande av Europeiska polisakademins rapport av den 12 juli 2010 om ersättningen för privata utgifter (10/0257/KA),

–       med beaktande av den externa revision som beställts av Europeiska polisakademin (kontrakt nr CEPOL/2010/001) om ersättning för privata utgifter,

–       med beaktande av slutrapporten över den femåriga externa utvärderingen av Europeiska polisakademin (kontrakt nr CEPOL/CT/2010/002),

–       med beaktande av den årliga verksamhetsrapporten för 2009 från generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet,

–       med beaktande av Europeiska polisakademins fjärde lägesrapport om genomförandet av dess fleråriga handlingsplan (MAP) för 2010–2014,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om genomförandet av Europeiska polisakademins fleråriga handlingsplan (MAP) för 2010–2014,

–       med beaktande av internrevisionstjänstens meddelande av den 4 juli 2011 (Ref. Ares(2011)722479) om den tredje lägesrapporten om genomförandet av Europeiska polisakademins fleråriga handlingsplan (MAP) för 2010–2014,

–       med beaktande av Europeiska polisakademins rapport och dithörande bilagor om genomförandet av Europaparlamentets resolution om ansvarsfrihet för Europeiska polisakademin för budgetåret 2009,

–       med beaktande av Europeiska polisakademins rapport och dithörande bilagor om tillämpningen av dess upphandlingsmanual under perioden 1 juli 2010–1 juli 2011,

–       med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0240/2014).

1.      Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska polisakademin för budgetåret 2012.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska polisakademin, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2012

(C7‑0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisakademin för budgetåret 2012,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisakademin för budgetåret 2012, samt akademins svar[13],

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05849/2014 - C7-0054/2014),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[14], särskilt artikel 185,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[15], särskilt artikel 208,

–       med beaktande av rådets beslut 2005/681/RIF av den 20 september 2005 om inrättande av Europeiska polisakademin (CEPOL) och om upphävande av beslut 2000/820/RIF[16], särskilt artikel 16,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[17],

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[18], särskilt artikel 108,

–       med beaktande av kommissionens beslut C(2011)4680 av den 30 juni 2011 om beviljande av det undantag från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 som begärts av Europeiska polisakademin,

–       med beaktande av Europeiska polisakademins rapport av den 12 juli 2010 om ersättningen för privata utgifter (10/0257/KA),

–       med beaktande av den externa revision som beställts av Europeiska polisakademin (kontrakt nr CEPOL/2010/001) om ersättning för privata utgifter,

–       med beaktande av slutrapporten över den femåriga externa utvärderingen av Europeiska polisakademin (kontrakt nr CEPOL/CT/2010/002),

–       med beaktande av den årliga verksamhetsrapporten för 2009 från generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet,

–       med beaktande av Europeiska polisakademins fjärde lägesrapport om genomförandet av dess fleråriga handlingsplan (MAP) för 2010–2014,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om genomförandet av Europeiska polisakademins fleråriga handlingsplan (MAP) för 2010–2014,

–       med beaktande av internrevisionstjänstens meddelande av den 4 juli 2011 (Ref. Ares(2011)722479) om den tredje lägesrapporten om genomförandet av Europeiska polisakademins fleråriga handlingsplan (MAP) för 2010–2014,

–       med beaktande av Europeiska polisakademins rapport och dithörande bilagor om genomförandet av Europaparlamentets resolution om ansvarsfrihet för Europeiska polisakademin för budgetåret 2009,

–       med beaktande av Europeiska polisakademins rapport och dithörande bilagor om tillämpningen av dess upphandlingsmanual under perioden 1 juli 2010–1 juli 2011,

–       med beaktande av parlamentets tidigare beslut och resolutioner som rör ansvarsfrihetsförfarandet,

–       med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0240/2014), och av följande skäl:

A.     Enligt redovisningen för Europeiska polisakademin (nedan kallad akademin) för budgetåret 2012 uppgick den slutliga budgeten till 8 450 640 EUR, vilket utgör en ökning med 1,31 % jämfört med 2011. Akademins budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.     Revisionsrätten har förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att akademins räkenskaper för budgetåret 2012 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2011

1.      Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att tre av fyra korrigerande åtgärder har genomförts som svar på föregående års kommenterar, vilket är mycket berömvärt, medan en korrigerande åtgärd pågår.

2.      Europaparlamentet noterar att akademin har meddelat följande:

–  Den stora andelen överföringar till efterföljande budgetår berodde till största delen på det faktum att ersättning för kostnader för kurser som organiserades under de sista månaderna av 2011 inom ramen för bidragsöverenskommelserna inte skulle betalas förrän i början av 2012. De förfallna anslagen förklaras i stor utsträckning av att stödmottagare i medlemsstaterna betalat mindre för anordnandet av kurserna än vad man ursprungligen hade budgeterat för.

–  Övervakningen av budgetgenomförandet och av användningen av de enskilda åtagandena har förbättrats, och särskild uppmärksamhet har ägnas åtaganden som förts över till nästkommande budgetår.

–  För att förbättra den ekonomiska förvaltningen och för att förhindra situationer som att betalningar görs från inkorrekta budgetposter för kurser och seminarier, rationaliserade akademin sin budgetstruktur och minskade antalet budgetposter som måste utnyttjas för att göra ett åtagandebemyndigande för kurser.

–  Ett nytt förfarande för budgetöverföringar har tagits fram och förväntas godkännas. En förbättrad budgetstruktur tillsammans med en ökad övervakning av budgetgenomförandet och ytterligare förbättringar av budgetförfarandena förväntas minska budgetöverföringarna till efterföljande år.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.      Europaparlamentet noterar att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2012 resulterade i ett genomförande av budgeten på 95,1 %, och att betalningsbemyndigandenas genomförandegrad var 76 %.

Åtagandebemyndiganden och överföringar mellan budgetår

4.      Europaparlamentet konstaterar med oro att av de 1,7 miljoner EUR i gjorda åtaganden som fördes över från 2011 förföll 0,7 miljoner EUR (41,2 %) 2012. Parlamentet är medvetet om att detta främst berodde på att de kostnader som skulle ersättas i enlighet med bidragsöverenskommelser 2011 blev lägre än beräknat (440 000 miljoner EUR av de förfallna överföringarna).

5.      Europaparlamentet noterar att andelen gjorda åtaganden 2012 under de olika avdelningarna varierade mellan 90 och 99 % av de totala anslagen, vilket visar att de rättsliga åtagandena gjordes i tid. Parlamentet noterar att andelen gjorda åtaganden som fördes över till 2013 var hög i avdelning III (driftsutgifter) och uppgick till 1 500 000 miljoner EUR (36 %). Parlamentet konstaterar att detta inte berodde på att genomförandet av akademins årliga arbetsprogram för 2012 var försenat utan till största delen berodde på den överföring som nämns i punkt 6 och på det faktum att ersättning för kostnader för kurser som organiserades under de sista månaderna av 2012 inom ramen för 2012 års bidragsöverenskommelser inte skulle betalas förrän i början av 2013.

6.      Europaparlamentet beklagar att akademin förde över 355 500 EUR i gjorda åtaganden till 2013 för att användas till 2013 års utbytesprogram som planerades äga rum mellan mars och november 2013, eftersom 2013 års utbytesprogram inte nämns i akademins arbetsprogram för 2012. Parlamentet konstaterar att överföringen är oriktig eftersom inget finansieringsbeslut hade fattats om detta under 2012.

Överföringar under budgetåret

7.      Europaparlamentet noterar att akademin gjorde 37 budgetöverföringar på 1 000 000 miljon EUR under 2012, varav 36 var inom respektive avdelning.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

8.      Europaparlamentet påminner om att akademin måste se till att i alla delar följa sin rekryteringsguide och att ytterligare förbättra transparensen i rekryteringsförfarandena. Parlamentet konstaterar med oro att meddelandena om ledig tjänst inte alltid offentliggjordes minst sex veckor före ansökningstidens slut och att det inte fanns några uppgifter om att bedömare kontrollerade att reglerna för inlämnande av ansökningar hade följts. Parlamentet uttrycker sin oro över att de urvalskriterier som tillämpades inte alltid överensstämde med de kriterier som hade angivits i meddelandet om ledig tjänst och att bedömningen av ansökningarna i några fall var mycket försenad.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

9.      Europaparlamentet konstaterar att akademin kommer att se över sina nuvarande bestämmelser om intressekonflikter i syfte att utveckla en särskild policy för intressekonflikter under 2014 med utgångspunkt i kommissionens riktlinjer om förebyggande och hantering av intressekonflikter i EU:s decentraliserade byråer. Parlamentet noterar att styrelseledamöterna och medlemmar i arbetsgrupper eller andra kategorier av intressenter som samarbetar direkt med akademin, men som inte är anställda av akademin, kommer att anses vara omfattade av denna strategi. Parlamentet uppmanar akademin att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av översynen så snart det är tillgängligt.

10.    Europaparlamentet noterar att styrelseledamöternas, verkställande direktörens och högsta ledningens meritförteckningar och intresseförklaringar inte har offentliggjorts. Akademin uppmanas att omedelbart åtgärda detta.

Intern revision

11.    Europaparlamentet erfar från akademin att kommissionens internrevisionstjänst (IAS) granskade upphandlingen och uppföljningen av tidigare rekommendationer 2012. Parlamentet konstaterar att akademins internkontrollfunktion gjort en efterhandskontroll av förvaltnings- och kontrollsystemen på två områden. Parlamentet noterar att IAS granskning utmynnade i två mycket viktiga och fem viktiga rekommendationer. Parlamentet konstaterar att akademin förberedde en handlingsplan som IAS godkände och att den omedelbart åtgärdade de båda mycket viktiga rekommendationerna. Parlamentet noterar att alla rekommendationer från tidigare IAS-rapporter (från 2011 och tidigare) har åtgärdats.

Övriga kommentarer

12.    Europaparlamentet noterar med oro att diskussionerna om akademins framtid som pågår sedan flera år har lett till att planeringen och genomförandet av arbetet präglas av osäkerhet.

13.    Europaparlamentet betonar att frågan om akademins framtida säte, med hänsyn till personal- och budgetplaneringen måste redas ut så snart som möjligt före slutet av 2004, vilket revisionsrätten har understrukit.

14.    Europaparlamentet betonar att ekonomiska faktorer måste tas med i beräkningen vid valet av nytt säte för akademin.

15.    Europaparlamentet påminner om att kommissionens förslag att slå samman akademin med Europol avslogs av en bred majoritet i rådet och att 25 medlemsstater har tagit initiativ till ett förslag till ändring av rådets beslut om akademins inrättande (2005/681/JHA) genom en förordning som ska antas inom ramen för medbeslutandeförfarandet.

16.    Europaparlamentet betonar att man måste maximera förutsägbarheten, så att flytten till det nya sätet garanterat genomförs i enlighet med principerna för sund ekonomisk förvaltning. Därför bör Förenade kungadömet stå för akademins flyttkostnader, med tanke på att landet unilateralt beslutade att inte hysa akademin.

Resultat

17.    Europaparlamentet uppmanar akademin att på ett tillgängligt sätt, huvudsakligen via sin webbplats, informera om resultatet av sitt arbete och hur det påverkar de europeiska medborgarna.

o

o         o

18.    När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den … 2014[19] om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

24.2.2014

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2012

(C7-0317/2013 − 2013/2229(DEC))

Föredragande: Véronique Mathieu Houillon

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens slutsats att de årliga räkenskaperna för Europeiska polisakademin i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av akademins finansiella ställning per den 31 december 2012.

2.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som akademin på senare år generellt gjort när det gäller dess ekonomiska förvaltning och uppmuntrar akademin att fortsätta på den inslagna vägen. I detta sammanhang noterar parlamentet bristerna i budgetplaneringen och den bristande insynen i rekryteringsförfarandena.

3.  Europaparlamentet betonar den osäkra situationen för akademins personal med avseende på akademins framtid och uppmanar lagstiftarna att av de skäl som revisionsrätten anger med avseende på personal och budgetplanering så snart som möjligt före utgången av 2014 klargöra var akademin ska ha sitt framtida säte.

4.  Europaparlamentet uppmanar lagstiftarna att ta hänsyn till ekonomiska faktorer i samband med valet av nytt säte för akademin.

5.  Europaparlamentet påminner om att kommissionens förslag att slå samman akademin med Europol avslogs av en bred majoritet i rådet och att 25 medlemsstater har tagit initiativ till ett förslag till ändring av rådets beslut om akademins säte i form av en förordning som ska antas inom ramen för medbeslutandeförfarandet.

6.  Europaparlamentet understryker att största möjliga förutsägbarhet är nödvändig för att se till att överföringen till det framtida sätet är förenlig med principerna för en sund ekonomisk förvaltning och att Förenade kungariket bör stå för akademins flyttkostnader eftersom landet ensidigt beslutat att inte längre vara värdland för akademin.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

12.2.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

5

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

17.3.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Thomas Ulmer

 • [1]  EUT C 365, 13.12.2013, s. 29.
 • [2]  EGT C 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [3]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  EUT L 256, 1.10.2005, s. 63.
 • [5]  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [6]  EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [7]  EUT C 365, 13.12.2013, s. 29.
 • [8]  EGT C 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [9]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [10]  EUT L 256, 1.10.2005, s. 63.
 • [11]  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [12]  EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [13]  EUT C 365, 13.12.2013, s. 29.
 • [14]  EGT C 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [15]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [16]  EUT L 256, 1.10.2005, s. 63.
 • [17]  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [18]  EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [19]  Antagna texter, P7_TA-PROV(2014)...