Процедура : 2014/2021(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0244/2014

Внесени текстове :

A7-0244/2014

Разисквания :

PV 17/04/2014 - 8
CRE 17/04/2014 - 8

Гласувания :

PV 17/04/2014 - 9.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0455

ДОКЛАД     
PDF 173kWORD 87k
26.3.2014
PE 529.840v03-00 A7-0244/2014

съдържащ препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите за сключване на споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония

(2014/2021(INI))

Комисия по външни работи

Докладчик: Алойз Петерле

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащ препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите за сключване на споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония

(2014/2021(INI))

Европейският парламент,

–      като взе предвид първата двустранна среща на високо равнище в Хага през 1991 г. и приемането на съвместна декларация относно отношенията между ЕС и Япония,

–      като взе предвид 10-ата двустранна среща на високо равнище, проведена в Брюксел през 2001 г., и приемането на плана за действие между ЕС и Япония, озаглавен „Оформяне на общото бъдеще“, включващ целите за насърчаване на мира и сигурността, укрепване на икономическото и търговското партньорство, справяне със световните и социалните предизвикателства и сближаването на хората и културите,

–      като взе предвид преговорите за споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония, които са одобрени от Съвета на 29 ноември 2012 г. и са открити на 25 март 2013 г. в Брюксел,

–      като взе предвид започналите на 25 март 2013 г. преговори относно споразумението за свободна търговия между ЕС и Япония,

–       като взе предвид 21-ата среща на високо равнище между ЕС и Япония, проведена в Токио на 19 ноември 2013 г.,

–       като взе предвид насоките относно външната политика и политиката на сигурност на ЕС в Източна Азия, одобрени от Съвета на 15 юни 2012 г.,

–       като взе предвид своите резолюции от 3 февруари 2009 г. относно втория стратегически енергиен преглед(1) и от 24 март 2011 г. относно положението в Япония, в частност извънредното положение в атомните електроцентрали(2),

–       като взе предвид своята резолюция от 7 октомври 2010 г. относно стратегическите цели на ЕС за десетото заседание на Конференцията на страните (COP 10) по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие (КБР), което ще се проведе в Нагоя (Япония) от 18 до 29 октомври 2010 г.(3),

–       като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2012 г. относно смъртното наказание в Япония(4),

–       като взе предвид своята резолюция от 11 май 2011 г. относно търговските и отношения на ЕС с Япония(5),

–       като взе предвид резолюцията си от 10 декември 2013 г., съдържаща препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност относно преговорите за сключване на споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Канада(6),

–       като взе предвид катастрофалното земетресение и последвалото цунами, което опустоши значителни части от крайбрежието на Япония на 11 март 2011 г. и доведе до унищожаването на ядрената електроцентрала във Фукушима,

–       като взе предвид член 90, параграф 4 и член 48 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A7-0244/2014),

A.       като има предвид, че от 2003 г. насам Япония е стратегически партньор на ЕС;

Б.        като има предвид, че ЕС и Япония споделят специалната отговорност за благоприятстване на мира, стабилността и просперитета в един бързо променящ се свят;

В.       като има предвид, че ЕС и Япония вече си сътрудничат в редица области, като например митническото сътрудничество и правната помощ по наказателноправни въпроси, науката и технологията, сигурността в интернет, сътрудничество в академичната и научноизследователската област, употребата на ядрената енергия за мирни цели, контактите в рамките на предприемаческата общност и насърчаването на връзките между хората;

Г.        като има предвид, че ЕС и Япония споделят ценностите на демокрацията, принципите на правовата държава и насърчаването на правата на човека, които следва да формират ядрото на всяко споразумение между двете страни, целящо да предостави солидна рамка за тези отношения;

Д.       като има предвид, че приносът на Япония към международната сигурност и стабилност нарасна в ролята ѝ на „проактивен допринасящ фактор за мира“ въз основа на принципа на международно сътрудничество;

Е.        като има предвид, че Япония и НАТО подписаха първата си съвместна политическа декларация през април 2013 г., в която като възможни области на сътрудничество бяха посочени управлението на кризи, оказването на помощ при бедствия, киберотбраната и морската сигурност;

Ж.      като има предвид, че Япония е също така активен член на Азиатската банка за развитие (ADB), Африканската банка за развитие (AFDB), Интерамериканската банка за развитие (IADB), Икономическата и социалната комисия на ООН за Азия и Тихоокеанския регион (ИСКАТ) и на много други специализирани агенции на ООН, на Срещата Азия – Европа (ASEM) и Диалога за сътрудничество в Азия (ACD); като има предвид, че Япония е също така член на Световната търговска организация (СТО) от учредяването й през 1995 г. насам, както и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), Г-8 и Г-20;

З.        като има предвид, че съществува напрежение между Япония и съседите й Китай, Русия и Южна Корея по повод острови в мореплавателните райони на Източна Азия;

1.      отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност:

Относно преговорите по споразумението за стратегическо партньорство

a)      да продължат да засилват отношенията между ЕС и Япония посредством навременното приключване на преговорите за всеобхватно споразумение за стратегическо партньорство; определяне на действително стратегическо измерение на споразумението, което да подчертае уникалните аспекти на отношенията ЕС – Япония;

б)     да се стремят да осигурят дългосрочна рамка за по-тесни взаимоотношения, които да допринесат в значителна степен за задълбочаването на политическите, икономическите и културните отношения, с осезаеми резултати за гражданите и на двата региона, както и да обръщат специално внимание на глобалната координация на икономическите политики;

в)     да увеличат значително броя и обхвата на двустранните сътрудничества и секторни диалози;

Политически диалог

г)      да потвърдят споделените ценности, общите цели и отговорности за насърчаването на световния мир, стабилността, парламентарната демокрация, устойчивото развитие и солидна многостранна система; да продължат да работят съвместно за засилването и реформата на Обединените нации, включително на Съвета за сигурност; да отчетат, че все по-многополюсният свят се характеризира с все по-голямото политическо значение на много на брой регионални и национални фактори, включително ЕС и Япония, и да призовават за засилено сътрудничество и координация на международната арена;

д)     да задълбочат и подобрят сътрудничеството по въпросите на политиката, сигурността и мира, включително споделянето на информация, неразпространението, разоръжаването и елиминирането на оръжия за масово унищожение, киберсигурността и борбата срещу международната престъпност, като например трафика на хора и наркотици, пиратството и тероризма;

е)      в ролята си на водещи донори на помощ за развитие в световен мащаб, да се ангажират за по-тясно сътрудничество и координация при развитието на политики и интервенции в стремеж към постигане на Целите на хилядолетието за развитие, при което аспектът на човешката сигурност е от същностно значение;

ж)     да проучат възможностите за засилване на сътрудничеството по въпроси на глобалната сигурност, включително по отношение на управлението на кризи и мироопазващите усилия;

з)      да сътрудничат в областта на гражданското управление на кризи, гражданската защита, реагирането при природни и предизвикани от човека бедствия, хуманитарната помощ и инициативите за следкризисно възстановяване; да укрепват двустранното и международното сътрудничество за намаляване на риска от бедствия;

и)     да изразят голямата загриженост на държавите-членки на ЕС относно опустошителните последствия на ядрената катастрофа във Фукушима; да приканят настоятелно японското правителство да информира международната общност по възможно най-точен и обстоен начин за налични данни относно положението в района на реактора и равнищата на замърсяване;

й)     да улесняват съвместно сътрудничеството в рамките на други многостранни общности, като например ООН, Г-8, Г-20, Световната търговска организация (СТО) и Международния валутен фонд (МВФ); да положат съвместни усилия за насърчаване на глобалното икономическо възстановяване, създаването на работни места и многостранните търговски отношения;

к)      да увеличат конкретното сътрудничество по проекти, свързани със сигурността в стратегически региони като Близкия изток, Африка и Централна Азия, развивайки успешното до момента сътрудничество;

л)     да си сътрудничат за прилагането на решенията на конференцията на ООН „Рио + 20“ за постигане на устойчиво развитие;

Регионални диалози

м)     да подкрепят интеграцията на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) и да изтъкват ролята на регионалния форум АСЕАН и Срещата на високо равнище в Източна Азия в насърчаването на взаимно разбирателство в Азия и привличане в диалога на партньори също и от други региони, включително ЕС;

н)     да изтъкнат факта, че отношенията на Япония с нейните съседи е от основно значение за стабилността и сигурността в Източна Азия и световната сигурност като цяло;

о)     да не забравят, че стабилността и мирните отношения в Източна Азия са също в най-голям интерес на Европа; да насърчават всички заинтересовани страни да сложат край на напрежението в Източнокитайско море чрез мирен диалог, основан на международното право и конвенции; да се въздържат от използване на сила или заплахи за използване на сила и да се споразумеят относно ангажимент за мерки за намаляване на напрежението в случай на непредвидени инциденти; да изтъкнат значението на изграждаща доверие и превантивна дипломация; да изтъкнат факта, че свободата на международно корабоплаване е от ключово значение за международната търговия и трябва да бъде зачитана;

п)     да продължат да работят за дълготраен мир и сигурност в един свободен от ядрено оръжие Корейски полуостров и да призовават настоятелно Корейската народнодемократична република (КНДР) да прекрати всички свои съществуващи ядрени програми;

Права на човека и основни свободи

р)     да потвърдят ангажираността си спрямо споделените ценности на зачитане правата на човека, демокрацията, основните свободи, доброто управление и принципите на правовата държава и да работят заедно за популяризиране в световен мащаб и защитата на тези ценности;

с)      да насърчават равенството между половете като ключов елемент от демокрацията;

т)      да договорят разпоредба в споразумението, включваща реципрочна обвързаност с условия и политически клаузи по отношение на правата на човека и демокрацията, потвърждавайки взаимната ангажираност спрямо тези ценности; да приемат подходящи предпазни клаузи, гарантиращи стабилността на споразумението, както и че няма опасност от злоупотреба с подобна разпоредба от която и да било от двете страни; да настояват на това, че това условие следва да е неразделна част от споразумението за стратегическо партньорство с Япония, в духа на общия подход на ЕС по въпроса;

Сътрудничество в областта на икономиката, околната среда, науката и културата

у)      да включат широкообхватна рамка за сътрудничество в областта на науката, технологиите, предприемачеството и научноизследователската дейност с цел повишаване на потенциала за иновации; да сътрудничат за намирането на иновативни решения на свързани с транспорта въпроси;

ф)     да проучат възможностите за по-тясно сътрудничество в областта на спътниковите навигационни системи;

х)      да засилят двустранната търговия и двустранното сътрудничество в областта на политиките за насърчаване на безопасни, сигурни и устойчиви политики в областта на енергетиката, енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, регулаторните рамки за ядрена безопасност и тестовете за устойчивост на ядрените съоръжения, научните изследвания в областта на енергетиката, включително проекта за международен експериментален термоядрен реактор (ITER) и улавянето на въглерод;

ц)     да продължават да сътрудничат за намирането на незабавен, всеобхватен и устойчив начин за реагиране в световен мащаб на изменението на климата, включително чрез значителни съкращения на глобалните емисии на парникови газове от всички страни;

ч)     да сътрудничат при устойчивото управление на рибните запаси;

ш)     да насърчават сътрудничеството в областта на глобалното управление и изследванията в областта на редки земни минерали и други суровини с критично значение;

щ)     да изтъкнат, че кибепространството е от значение за насърчаването на свободата на изразяване и равностойното социално развитие;

aa)    да насърчават взаимната осведоменост на обществеността и видимостта на двата региона; да засилят двустранните обмени в културата, академията, младежта, контактите между хората и спорта;

aб)    да обменят опит и най-добри практики за удовлетворяване на нуждите на едно застаряващо и активно население;

aв)    да разглеждат здравеопазването като конкретна област на сътрудничество и съвместни усилия чрез установяване на средства за комбиниране и обмен на най-добрите налични знания в областта на медицината, включително биотехнологии, с цел да се отговори на предизвикателствата пред здравеопазването на застаряващите общества;

Други разпоредби

aг)    да консултират Парламента по отношение на разпоредбите, свързани с парламентарното сътрудничество;

aд)    да включат ясни референтни показатели и задължителни срокове за прилагането на споразумението за стратегическо партньорство и да предвидят механизми за мониторинг, включително представянето на редовни доклади пред Парламента;

2.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, съдържаща препоръките на Европейския парламент, на Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност, на правителството и националния парламент на Япония.

(1)

OВ C 67 E, 18.3.2010 г., стр. 16.

(2)

OВ C 247 E, 17.8.2012 г., стр. 20.

(3)

OВ C 371 E, 20.12.2011 г., стр. 14.

(4)

OВ C 249 E, 30.8.2013 г., стр. 63.

(5)

OВ C 377 E, 7.12.2012 г., стр. 19.

(6)

Приети текстове, P7_TA(2013)0532.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.3.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

0

9

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Sir Robert Atkins, Hiltrud Breyer, Elmar Brok, Tarja Cronberg, Susy De Martini, Mark Demesmaeker, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Werner Schulz, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Inese Vaidere, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Boris Zala

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Marije Cornelissen, Tanja Fajon, Jo Leinen, Barbara Lochbihler, Jacek Protasiewicz, Potito Salatto, Marietje Schaake, Alejo Vidal-Quadras

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Judith Sargentini

Правна информация - Политика за поверителност