Pranešimas - A7-0244/2014Pranešimas
A7-0244/2014

PRANEŠIMAS su Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo

26.3.2014 - (2014/2021(INI))

Užsienio reikalų komitetas
Pranešėjas: Alojz Peterle


Procedūra : 2014/2021(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0244/2014

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo

(2014/2021(INI))

Europos Parlamentas,

–      atsižvelgdamas į 1991 m. Hagoje vykusį pirmąjį dvišalį aukščiausiojo lygio susitikimą ir į bendros deklaracijos dėl ES ir Japonijos santykių patvirtinimą,

–      atsižvelgdamas į 2001 m. Briuselyje vykusį 10-ąjį dvišalį aukščiausiojo lygio susitikimą ir į ES ir Japonijos veiksmų plano „Mūsų bendros ateities kūrimas“, į kurį įtraukti tikslai skatinti taiką ir saugumą, stiprinti ekonominę ir prekybos partnerystę, spręsti pasaulio ir visuomenės uždavinius bei suburti žmones ir kultūras, patvirtinimą,

–      atsižvelgdamas į derybas dėl ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo, kurias Taryba įgaliojo pradėti vesti 2012 m. lapkričio 29 d. ir kurios buvo pradėtos 2013 m. kovo 25 d. Briuselyje,

–      atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 25 d. pradėtas derybas dėl ES ir Japonijos laisvosios prekybos susitarimo,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 19 d. Tokijuje vykusį 21-ąjį ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikimą,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 15 d. Tarybos patvirtintas ES užsienio ir saugumo politikos Rytų Azijoje gaires,

–       atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 3 d. rezoliuciją dėl antrosios strateginės energetikos politikos apžvalgos[1] ir į 2011 m. kovo 24 d. rezoliuciją dėl padėties Japonijoje, ypač dėl pavojaus padėties branduolinėse elektrinėse[2],

–       atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 7 d. rezoliuciją dėl strateginių ES tikslų 10-ajam Jungtinių Tautų biologinės įvairovės konvencijos (BĮK) šalių susitikimui, vyksiančiam 2010 m. spalio 18–29 d. Nagojoje, Japonijoje[3],

–       atsižvelgdamas į savo 2012 m. vasario 16 d. rezoliuciją dėl mirties bausmės Japonijoje[4],

–       atsižvelgdamas į savo 2011 m. gegužės 11 d. rezoliuciją dėl ES ir Japonijos prekybos santykių[5],

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. gruodžio 10 d. rezoliuciją su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Kanados strateginės partnerystės susitarimo[6],

–       atsižvelgdamas į katastrofišką žemės drebėjimą ir po jo kilusį cunamį, kurie 2011 m. kovo 11 d. nuniokojo didelius Japonijos pakrantės regionus ir sugriovė Fukušimos branduolinę elektrinę,

–      atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio 4 dalį ir 48 straipsnį,

–      atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A7-0244/2014),

A.       kadangi Japonija nuo 2003 m. yra ES strateginė partnerė;

B.       kadangi ES ir Japonija kartu prisiima ypatingą atsakomybę už taikos, stabilumo ir gerovės skatinimą greitai besikeičiančiame pasaulyje;

C.       kadangi ES ir Japonija jau bendradarbiauja keliose srityse, tokiose kaip muitinių bendradarbiavimas ir teisinė pagalba baudžiamosiose bylose, mokslas ir technologijos, interneto saugumas, akademinis bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas mokslinių tyrimų srityje, branduolinės energijos naudojimas taikiais tikslais, verslo bendruomenės ryšiai ir žmonių tarpusavio ryšių skatinimas;

D.       kadangi ES ir Japonija puoselėja vienodas demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių skatinimo vertybes, kurios visos turėtų būti pagrindinė bet kokio šių dviejų šalių susitarimo, kuriuo siekiama nustatyti tvirtą šių santykių pagrindą, dalis;

E.        kadangi Japonija, kaip aktyvi taikos skatinimo veikėja, pagal tarptautinio bendradarbiavimo principą vis labiau padėjo užtikrinti tarptautinį saugumą ir stabilumą;

F.        kadangi 2013 m. balandžio mėn. Japonija ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO) pasirašė pirmąją bendrą politinę deklaraciją ir krizių valdymą, pastangas nelaimės atveju teikti pagalbą, taikos paramos operacijas, kibernetinę gynybą ir jūrų saugumą įvardijo kaip galimas bendradarbiavimo sritis;

G.       kadangi Japonija taip pat yra aktyvi Azijos plėtros banko (angl. ADB), Afrikos plėtros banko (angl. AFDB), Amerikos valstybių plėtros banko (angl. IADB), Jungtinių Tautų Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominės ir socialinės komisijos (angl. UNESCAP) ir daugelio kitų specializuotų JT institucijų, taip pat Azijos ir Europos susitikimo (angl. ASEM) ir Azijos bendradarbiavimo dialogo (angl. ACD) narė; kadangi Japonija taip pat yra Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narė nuo pat jos įsteigimo 1995 m. ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB), Tarptautinio rekonstrukcijos ir plėtros banko (TRPB), Didžiojo aštuoneto (G8) ir Didžiojo dvidešimtuko (G20) narė;

H.       kadangi tarp Japonijos ir jos kaimynių Kinijos, Rusijos ir Pietų Korėjos tvyro įtampa dėl Rytų Azijos jūrų zonose esančių salų;

1.      teikia šias rekomendacijas Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai:

Dėl derybų dėl strateginės partnerystės susitarimo

a)      toliau gerinti ES ir Japonijos santykius laiku užbaigiant derybas dėl išsamaus strateginės partnerystės susitarimo; apibrėžti tikrą strateginę šio susitarimo dimensiją, kuria būtų pabrėžiami unikalūs ES ir Japonijos santykių aspektai;

b)     siekti sukurti ilgalaikį glaudesnių santykių pagrindą, kuris padėtų gerokai sustiprinti politinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius ir duotų akivaizdžių rezultatų abiejų regionų piliečiams, ir itin daug dėmesio skirti ekonominės politikos derinimui visame pasaulyje;

c)      gerokai padidinti dvišalių bendradarbiavimo ir sektorių dialogų skaičių ir išplėsti jų aprėptį;

Politinis dialogas

d)     dar kartą patvirtinti bendras vertybes, bendrus tikslus ir atsakomybę už taikos, stabilumo, parlamentinės demokratijos, tvaraus vystymosi ir stiprios daugiašalės sistemos skatinimą pasaulyje; toliau kartu dirbti siekiant stiprinti ir reformuoti Jungtines Tautas, įskaitant Saugumo Tarybą; pripažinti, kad vis labiau daugiapoliam pasauliui būdinga didėjanti politinė daugybės regioninių ir nacionalinių veikėjų, įskaitant ES ir Japoniją, svarba, ir reikalauti tarptautinėje arenoje užtikrinti tvirtesnį bendradarbiavimą ir geresnį koordinavimą;

e)      plėtoti ir skatinti bendradarbiavimą politiniais, saugumo ir taikos klausimais, be kita ko, dalijimosi informacija, ginklų neplatinimo, nusiginklavimo, masinio naikinimo ginklų sunaikinimo, kibernetinio saugumo ir kovos su tarptautiniu nusikalstamumu, pavyzdžiui, su prekyba žmonėmis ir narkotikais, piratavimu ir terorizmu, srityse;

f)      kaip pagrindiniams paramos vystymuisi teikėjams pasaulyje įsipareigoti siekti glaudesnio bendradarbiavimo ir vystymosi politikos krypčių bei intervencijų koordinavimo įgyvendinant Tūkstantmečio vystymosi tikslus tais atvejais, kai žmogiškojo saugumo aspektas yra itin svarbus;

g)      išnagrinėti galimybes tvirčiau bendradarbiauti visuotinio saugumo, įskaitant krizių valdymą ir pastangas palaikyti taiką, klausimais;

h)      bendradarbiauti įgyvendinant civilinio krizių valdymo, civilinės saugos, reagavimo į gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes, humanitarinės pagalbos teikimo ir atkūrimo po krizės iniciatyvas; stiprinti dvišalį ir tarptautinį bendradarbiavimą nelaimių rizikos mažinimo srityje;

i)       pareikšti didelį valstybių narių susirūpinimą dėl pražūtingų Fukušimos branduolinės katastrofos padarinių; primygtinai paraginti Japonijos vyriausybę kuo tiksliau ir išsamiau supažindinti tarptautinę bendruomenę su turimais duomenimis apie padėtį reaktoriaus vietoje ir apie taršos lygius;

j)      kartu sudaryti palankesnes sąlygas bendradarbiauti kitose daugiašalėse arenose, pvz., JT, G8, G20, Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) ir Tarptautiniame valiutos fonde (TVF); kartu stengtis skatinti visuotinį ekonomikos atgaivinimą, darbo vietų kūrimą ir daugiašales prekybos taisykles;

k)     remiantis iki šiol sėkmingu bendradarbiavimu, aktyviau bendradarbiauti strateginiuose regionuose, pavyzdžiui, Artimuosiuose Rytuose, Afrikoje ir Vidurinėje Azijoje, įgyvendinant konkrečius su saugumu susijusius projektus;

l)       siekiant užtikrinti tvarų vystymąsi, bendradarbiauti įgyvendinant JT konferencijos darnaus vystymosi klausimais („Rio+20“) sprendimus;

Regionų dialogai

m)     remti Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) integraciją ir pabrėžti ASEAN regioninio forumo bei Rytų Azijos aukščiausiojo lygio susitikimo vaidmenį Azijoje skatinant tarpusavio supratimą ir suburiant taip pat šiam regionui nepriklausančius dialogo partnerius, įskaitant ES;

n)      pabrėžti, kad Japonijos santykiai su kaimyninėmis valstybėmis yra svarbiausias aspektas užtikrinant Rytų Azijos stabilumą ir saugumą ir apskritai visuotinį saugumą;

o)     priminti, kad Europa taip pat labai suinteresuota Rytų Azijos stabilumu ir įtampos šiame regione mažinimu; skatinti visas suinteresuotąsias šalis panaikinti įtampą Rytų Kinijos jūroje vedant taikų, tarptautinės teisės aktais ir konvencijomis grindžiamą dialogą; susilaikyti nuo bet kokio jėgos naudojimo ar grasinimų ją panaudoti ir susitarti dėl įtampą mažinančių priemonių nenumatytais atvejais; pabrėžti pasitikėjimo stiprinimo ir prevencinės diplomatijos svarbą; pabrėžti, kad tarptautinės navigacijos laisvė yra labai svarbi tarptautinei prekybai ir kad jos turi būti paisoma;

p)     toliau siekti užtikrinti ilgalaikę taiką ir saugumą Korėjos pusiasalyje be branduolinių ginklų ir primygtinai paraginti Korėjos Liaudies Demokratinę Respubliką (KLDR) nutraukti visas esamas branduolines programas;

Žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės

q)     dar kartą patvirtinti bendras pagarbos žmogaus teisėms, demokratijai, pagrindinėms laisvėms, geram valdymui ir teisinei valstybei vertybes ir kartu dirbti siekiant jas skatinti ir saugoti visame pasaulyje;

r)      skatinti lyčių lygybę kaip esminę sudedamąją demokratijos dalį;

s)      vesti derybas dėl nuostatos, kuri apimtų abipuses žmogaus teisių ir demokratijos sąlygas ir politines nuostatas, įtraukimo į šį susitarimą taip patvirtinant abipusį įsipareigojimą puoselėti šias vertybes; patvirtinti atitinkamas apsaugos priemones, siekiant užtikrinti šio susitarimo stabilumą ir tai, kad nė viena iš šalių negalėtų piktnaudžiauti šia nuostata; primygtinai reikalauti, kad, laikantis ES bendro požiūrio į šį klausimą, tokios sąlygos būtų neatsiejama strateginės partnerystės susitarimo su Japonija dalis;

Bendradarbiavimas ekonomikos, aplinkos apsaugos, mokslo ir kultūros srityse

t)      įtraukti išsamią bendradarbiavimo mokslo, technologijų, verslo ir mokslinių tyrimų klausimais sistemą, siekiant didinti inovacijų teikiamas galimybes; bendradarbiauti ieškant naujoviškų transporto klausimų sprendimų;

u)      išnagrinėti galimybes glaudžiau bendradarbiauti palydovinės navigacijos sistemų klausimu;

v)      aktyvinti dvišalę prekybą ir bendradarbiavimą politikos, kuria skatinama saugi ir tvari energetika, energijos vartojimo efektyvumas, atsinaujinančiųjų išteklių energija, branduolinės saugos reguliavimo sistemos, branduolinės energetikos objektų testavimas nepalankiausiomis sąlygomis ir energetikos moksliniai tyrimai, įskaitant tarptautinio termobranduolinio eksperimentinio reaktoriaus (ITER) projektą ir anglies dioksido surinkimą, klausimais;

w)     toliau bendradarbiauti ieškant skubaus, išsamaus ir tvaraus pasaulinio klimato kaitos problemos sprendimo būdo, be kita ko, visoms šalims iš esmės mažinant visame pasaulyje išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

x)      bendradarbiauti tvaraus žuvų išteklių valdymo srityje;

y)      skatinti bendradarbiauti retųjų žemių medžiagų ir kitų svarbiausių žaliavų pasaulinio valdymo ir jų tyrimų klausimu;

z)      pabrėžti, kad kibernetinė erdvė yra svarbi skatinant saviraiškos laisvę ir lygiateisį socialinį vystymąsi;

aa)    viena kitos teritorijoje skatinti visuomenės informuotumą ir abiejų šalių matomumą; aktyvinti dvišalius kultūrinius, akademinius, jaunimo ir žmonių tarpusavio bei sporto srities mainus;

ab)    keistis patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais apie senėjančios ir aktyvios visuomenės poreikių tenkinimo būdus;

ac)    sveikatą laikyti išskirtine bendradarbiavimo ir bendrų pastangų sritimi nustatant geriausių turimų medicinos žinių, be kita ko, biotechnologijų srityje, derinimo ir keitimosi jomis priemones, siekiant spręsti senėjančiai visuomenei kylančias sveikatos problemas;

Kitos nuostatos

ad)    konsultuotis su Parlamentu dėl nuostatų dėl parlamentinio bendradarbiavimo;

ae)    įtraukti aiškius kriterijus ir privalomus terminus, susijusius su strateginės partnerystės susitarimo įgyvendinimu, ir numatyti stebėsenos mechanizmus, be kita ko, reguliarų ataskaitų Parlamentui teikimą;

2.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją su Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai ir Japonijos vyriausybei bei parlamentui.

  • [1]  OL C 67 E, 2010 3 18, p. 16.
  • [2]  OL C 247 E, 2012 8 17, p. 20.
  • [3]  OL C 371 E, 2011 12 20, p. 14.
  • [4]  OL C 249 E, 2013 8 30, p. 63.
  • [5]  OL C 377 E, 2012 12 7, p. 19.
  • [6]  Priimti tekstai, P7_TA(2013)0532.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

18.3.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

0

9

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Sir Robert Atkins, Hiltrud Breyer, Elmar Brok, Tarja Cronberg, Susy De Martini, Mark Demesmaeker, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Werner Schulz, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Inese Vaidere, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Boris Zala

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Laima Liucija Andrikienė, Marije Cornelissen, Tanja Fajon, Jo Leinen, Barbara Lochbihler, Jacek Protasiewicz, Potito Salatto, Marietje Schaake, Alejo Vidal-Quadras

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Judith Sargentini