ДОКЛАД относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Марио Боргецио

24.3.2014 - (2013/2279(IMM))

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Бернхард Рапкай

Процедура : 2013/2279(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0245/2014
Внесени текстове :
A7-0245/2014
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Марио Боргецио

(2013/2279(IMM))

Европейският парламент,

–       като взе предвид искането на Марио Боргецио от 21 ноември 2013 г., обявено на пленарно заседание на 21 ноември 2013 г., за защита на имунитета му във връзка с разследване срещу него в Съда на Милано (реф. № 47917/13),

–       като изслуша Карло Казини, който представлява Марио Боргецио съгласно член 7, параграф 5 от Правилника за дейността, както и Марио Боргецио лично,

–       като взе предвид членове 1, 11 и 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–       като взе предвид член 153 от своя правилник,

–       като взе предвид член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–       като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г. и 6 септември 2011 г.[1],

–       като взе предвид Наказателния кодекс на Италия,

–       като взе предвид членове 6а и 7 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0245/2014),

А.     като има предвид, че Марио Боргецио, член на Европейския парламент, е отправил искане за защита на неговия парламентарен имунитет във връзка с производство пред италиански съд;

Б.     като има предвид, че съгласно член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

В.     като има предвид, че целта на тази разпоредба е да се гарантира, че членовете на Европейския парламент се ползват по принцип със свобода на словото, но като има предвид, че това право на свобода на словото не дава право на устна или писмена клевета, подбуждане към омраза или уронване на честта на други лица, или на каквото и да е изказване в противоречие с член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

Г.     като има предвид, че искането на Марио Боргецио се отнася до наказателни разследвания срещу него, които се извършват от прокуратурата на Съда на Милано във връзка с обвинение относно изявления, направени по време на радио интервю от 8 април 2013 г.;

Д.     като има предвид, че към момента на провеждане на интервюто Марио Боргецио е бил член на Европейския парламент;

Е.     като има предвид, че съгласно известието, представено от прокуратурата, въпросните изявления са наказуеми по член 81, алинея 1 и член 595, алинея 1 от Наказателния кодекс на Италия, член 3, алинея 1 от Закон № 205/1993 и член 3, алинея 1, буква а) от Закон № 654/1975, т.е. за многократно публично оклеветяване и разпространение на дискриминационни идеи, основани на превъзходство или расова омраза;

Ж.    като има предвид, че направените изявления се отнасят до предполагаеми характеристики на ромската етническа група;

З.      като има предвид, че документите от парламентарните дейности на Марио Боргецио показват, че той проявява интерес към проблемите на ромите, но като има предвид, че фактите по делото, представени в известието на прокуратурата и по време на изслушването в комисията по правни въпроси, показват, че изявленията му по време на интервюто нямат пряка и очевидна връзка с тези парламентарни дейности;

И.     като има предвид, че изявленията, за които се отнася обвинението, излизат извън обичайния тон по време на един политически дебат и освен това са крайно непарламентарни по своя характер; като има предвид, че те са в противоречие с член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз и поради това не може да се счита, че са били направени при изпълнение на задълженията на член на Европейския парламент;

Й.     като има предвид, че ако изявления като тези на Марио Боргецио бяха направени по време на парламентарно заседание, те можеха да бъдат санкционирани в съответствие с член 153 от Правилника за дейността; като има предвид, че парламентарният имунитет не следва да обхваща такива изявления, когато са направени извън Парламента;

К.     като има предвид, че следователно не може да се счита, че Марио Боргецио е действал в изпълнение на задълженията си като член на Европейския парламент;

1.      решава да не защити привилегиите и имунитета на Марио Боргецио;

2.      възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на компетентната комисия на Парламента на компетентните органи на Италианска република и на Марио Боргецио.

  • [1]  Решение от 12 май 1964 г. по дело Вагнер/Форман и Крир (101/63, Recueil, стр. 195), решение от 10 юли 1986 г. по дело Уайбот/Фор и други (149/85, Recueil, стр. 2391), решение от 15 октомври 2008 г. по дело Моут/Парламент (T-345/05, Сборник, стр. II-2849), решение от 21 октомври 2008 г. по съединени дела Мара/Де Грегорио и Клементе (C-200/07 и C-201/07, Сборник, стр. I-7929), решение от 19 март 2010 г. по дело Голниш/Парламент (T-42/06, Сборник, стр. II-1135) и решение от 6 септември 2011 г. по дело Патричело (C-163/10, Сборник, стр. I-07565).

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

8

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Annette Koewius, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Eva Lichtenberger