BETÆNKNING om anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios immunitet og privilegier

  24.3.2014 - (2013/2279(IMM))

  Retsudvalget
  Ordfører: Bernhard Rapkay

  Procedure : 2013/2279(IMM)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A7-0245/2014
  Indgivne tekster :
  A7-0245/2014
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

  om anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios immunitet og privilegier

  (2013/2279(IMM))

  Europa-Parlamentet,

  –       der henviser til anmodning af 21. november 2013 fra Mario Borghezio om beskyttelse af hans immunitet i forbindelse med en verserende undersøgelsessag ved retten i Milano (med reference 47917/13), hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 21. november 2013,

  –       der har hørt Carlo Casini, på vegne af Mario Borghezio, jf. forretningsordenens artikel 7, stk. 5, samt Mario Borghezio,

  –       der henviser til artikel 1, 11 og 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

  –       der henviser til forretningsordenens artikel 153,

  –       der henviser til artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

  –       der henviser til Den Europæiske Unions Domstols domme af 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010 og 6. september 2011[1],

  –       der henviser til den italienske straffelov,

  –       der henviser til forretningsordenens artikel 6a og 7,

  –       der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0245/2014),

  A.     der henviser til, at Mario Borghezio, medlem af Europa-Parlamentet, har anmodet om beskyttelse af sin parlamentariske immunitet i forbindelse med en sag ved en italiensk domstol;

  B.     der henviser til, at medlemmer af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 8 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

  C.     der henviser til, at formålet med denne bestemmelse er at sikre, at medlemmer af Europa-Parlamentet i princippet har ytringsfrihed, men der henviser til, at denne ret til ytringsfrihed ikke giver ret til bagvaskelse eller injurier, til at opfordre til had eller sætte spørgsmålstegn ved andres ære eller til at fremkomme med ytringer i strid med artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

  D.     der henviser til, at anmodningen fra Mario Borghezio vedrører en strafferetlig efterforskning mod ham, der foretages af anklagemyndigheden ved retten i Milano i forbindelse med nogle udtalelser, han påstås at have fremsat i et radiointerview den 8. april 2013;

  E.     der henviser til, at Mario Borghezio var medlem af Europa-Parlamentet på tidspunktet for interviewet;

  F.     der henviser til, at de pågældende udtalelser ifølge anklagemyndighedens meddelelse er strafbare i henhold til artikel 81, stk.1, og artikel 595, stk.1, i den italienske straffelov, artikel 3, stk.1, i lov nr. 205/1993 og artikel 3, stk.1, litra a), i lov nr. 654/1975 om gentagne offentlige ærekrænkelser og udbredelse af diskriminerende forestillinger baseret på overlegenhed eller racehad;

  G.     der henviser til, at udtalelserne drejer sig om formodede karakteristika hos den etniske gruppe romaerne;

  H.     der henviser til, at fortegnelserne over Mario Borghezios parlamentariske aktiviteter viser, at han har vist interesse for romaspørgsmål, men der henviser til, at sagens faktiske omstændigheder, som de fremgår af anklagemyndighedens meddelelse og høringen i Retsudvalget, tyder på, at hans udtalelser i interviewet ikke har nogen direkte og indlysende forbindelse med de pågældende parlamentariske aktiviteter;

  I.      der henviser til, at tonen i de påståede udtalelser går ud over, hvad man normalt støder på i den politiske debat, og desuden er af en dybt uparlamentarisk karakter; der henviser til, at de er i strid med artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og derfor ikke kan anses for at være fremsat under udøvelsen af et medlem af Europa-Parlamentets hverv;

  J.      der henviser til, at udtalelser som dem, der blev fremsat af Mario Borghezio, kunne have ført til sanktioner i henhold artikel 153 i forretningsordenen, hvis de var blevet fremsat under et møde i Parlamentet; der henviser til, at den parlamentariske immunitet derfor ikke bør omfatte sådanne udtalelser, når de er fremsat uden for Parlamentet;

  K.     der henviser til, at Mario Borghezio derfor ikke kan anses for at have handlet som led i udøvelsen af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet;

  1.      vedtager ikke at beskytte Mario Borghezios immunitet og privilegier;

  2.      pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til de kompetente italienske myndigheder og Mario Borghezio.

  • [1]  Sag 101/63, Wagner mod Fohrmann og Krier, Sml. 1954-1964, s. 483, sag 149/85, Wybot mod Faure m.fl., Sml. 1986, s. 2391, sag T-345/05, Mote mod Parlamentet, Sml. 2008 II, s. 2849, forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra mod De Gregorio og Clemente, Sml. 2008 I, s. 7929, sag T-42/06, Gollnisch mod Parlamentet, Sml. 2010 II, s. 1135, og sag C-163/10, Patriciello, Sml. 2011 I, s. 7565.

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  20.3.2014

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  8

  2

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Annette Koewius, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Eva Lichtenberger