ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων που υπέβαλε ο Mario Borghezio

24.3.2014 - (2013/2279(IMM))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγητής: Bernhard Rapkay

Διαδικασία : 2013/2279(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0245/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0245/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων που υπέβαλε ο Mario Borghezio

(2013/2279(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την από 21 Νοεμβρίου 2013 αίτηση του Mario Borghezio σχετικά με την υπεράσπιση της ασυλίας του στο πλαίσιο έρευνας που διενεργεί εις βάρος του το δικαστήριο του Μιλάνου (αριθ. αναφοράς 47917/13), και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 21 Νοεμβρίου 2013,

–       έχοντας ακούσει τον Carlo Casini, ο οποίος εκπροσώπησε τον Mario Borghezio, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5 του Κανονισμού του, καθώς και τον Mario Borghezio αυτοπροσώπως,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 1, 11 και 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 153 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–       έχοντας υπόψη τις από 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010 και 6 Σεπτεμβρίου 2011αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης[1],

–       έχοντας υπόψη τον ιταλικό ποινικό κώδικα,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 6α και 7 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0245/2014),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Mario Borghezio, έχει υποβάλει αίτηση υπεράσπισης της κοινοβουλευτικής του ασυλία σε συνάρτηση με διαδικασία που εκκρεμεί ενώπιον ενός ιταλικού δικαστηρίου·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 τoυ πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κoινoβoυλίoυ δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τoυς·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάταξη αυτή αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαθέτουν κατ’ αρχήν ελευθερία λόγου, ωστόσο, το δικαίωμα αυτό δεν τους επιτρέπει να εξυβρίζουν, να συκοφαντούν, να υποκινούν σε μισαλλοδοξία ή να προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη των άλλων ή να προβαίνουν σε δηλώσεις που παραβιάζουν το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση του Mario Borghezio αφορά ποινική έρευνα που διεξάγεται εις βάρος του από την Εισαγγελία του Μιλάνου σε συνάρτηση με δηλώσεις στις οποίες φέρεται ότι προέβη κατά τη διάρκεια μιας ραδιοφωνικής συνέντευξης στις 8 Απριλίου 2013·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Mario Borghezio ήταν κατά το χρόνο της συνέντευξης βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα, οι επίμαχες δηλώσεις είναι αξιόποινες σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 1 και το άρθρο 595 παράγραφος 1 του ιταλικού ποινικού κώδικα, το άρθρο 3 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 205/1993 και του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του νόμου αριθ. 654/1975, καθότι συνιστούν καθ’ υποτροπήν τέλεση των αδικημάτων της συκοφαντικής δυσφήμισης και της διάδοσης ιδεών υπέρ των διακρίσεων, που βασίζονται σε αισθήματα ανωτερότητας ή σε φυλετικό μίσος·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πραγματοποιηθείσες δηλώσεις αφορούν υποτιθέμενα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εθνοτικής ομάδας των Ρομ·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις καταγεγραμμένες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες του Mario Borghezio προκύπτει ότι εν λόγω βουλευτής έχει επιδείξει ενδιαφέρον για τα ζητήματα που αφορούν τους Ρομ, αλλά ότι, από τα πραγματικά περιστατικά της παρούσας υπόθεσης, όπως αυτά προκύπτουν από το εισαγγελικό πόρισμα και την ακρόαση στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, διαφαίνεται ότι οι δηλώσεις στις οποίες προέβη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης δεν τελούν σε άμεση και προφανή συνάρτηση με τις εν λόγω κοινοβουλευτικές δραστηριότητες·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δηλώσεις για τις οποίες εγκαλείται διατυπώθηκαν σε ένα τόνο που υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα σε μια πολιτική συζήτηση όρια και, επιπλέον, έχουν εξαιρετικά αντικοινοβουλευτικό χαρακτήρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δηλώσεις αυτές είναι αντίθετες προς το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συνεπώς, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν πραγματοποιηθεί κατά την άσκηση των καθηκόντων ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι δηλώσεις, όπως εκείνες στις οποίες προέβη ο Mario Borghezio, εάν πραγματοποιούντο στο πλαίσιο μιας κοινοβουλευτικής συνεδρίασης, θα μπορούσαν να επισύρουν κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 153 του Κανονισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική ασυλία δεν θα πρέπει συνεπώς να καλύπτει τέτοιες δηλώσεις όταν πραγματοποιούνται εκτός Κοινοβουλίου·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί συνεπώς να θεωρηθεί ότι ο Mario Borghezio έχει ενεργήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

1.      αποφασίζει να μην υπερασπίσει την ασυλία και τα προνόμια του Mario Borghezio·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις αρμόδιες αρχές της Ιταλικής Δημοκρατίας και στον Mario Borghezio.

  • [1]  Υπόθεση 101/63 Wagner κατά Fohrmann και Krier, Συλλογή 1964, σ. 195, υπόθεση 149/85 Wybot κατά Faure και άλλων, Συλλογή 1986, σ. 2391, υπόθεση T-345/05 Mote κατά Κοινοβουλίου, Συλλογή 2008, σ. II-2849, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07 Marra κατά De Gregorio και Clemente, Συλλογή 2008, σ. I-7929, υπόθεση T-42/06 Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, Συλλογή 2010, σ. II-1135 και υπόθεση C-163/10 Patriciello, Συλλογή 2011, σ. I-07565.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

8

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Annette Koewius, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eva Lichtenberger