Pranešimas - A7-0245/2014Pranešimas
A7-0245/2014

PRANEŠIMAS dėl prašymo ginti Mario Borghezio imunitetą ir privilegijas

24.3.2014 - (2013/2279(IMM))

Teisės reikalų komitetas
Pranešėjas: Bernhard Rapkay

Procedūra : 2013/2279(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0245/2014
Pateikti tekstai :
A7-0245/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo ginti Mario Borghezio imunitetą ir privilegijas

(2013/2279(IMM))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 21 d. Mario Borghezio prašymą ginti jo imunitetą Milano teismui jo atžvilgiu atliekant tyrimą (bylos Nr. 47917/13), kuris buvo paskelbtas per 2013 m. lapkričio 21 d. plenarinį posėdį,

–       išklausęs Carlo Casini, kuris atstovavo Mario Borghezio, paaiškinimus, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnio 5 dalyje, taip pat Mario Borghezio asmeniškai,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 1, 11 ir 21 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 153 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnį bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d. ir 2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimus[1],

–       atsižvelgdamas į Italijos baudžiamąjį kodeksą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 6a ir 7 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A7-0245/2014),

A.     kadangi Europos Parlamento narys Mario Borghezio paprašė ginti jo, kaip Parlamento nario, imunitetą Italijos teismo nagrinėjamoje byloje;

B.     kadangi, remiantis Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsniu, Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo;

C.     kadangi šia nuostata siekiama užtikrinti, kad Europos Parlamento nariai iš principo turėtų žodžio laisvę, tačiau kadangi ši teisė naudotis žodžio laisve nesuteikia leidimo įžeisti žodžiu, šmeižti, kurstyti neapykantos, abejoti kitų asmenų garbe arba reikšti bet kokią nuomonę, dėl kurios pažeidžiamas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnis;

D.     kadangi Mario Borghezio prašymas susijęs su Milano teismo prokuratūros atliekamu baudžiamuoju tyrimu dėl jo teiginių, kuriuos jis, kaip kaltinama, pateikė per 2013 m. balandžio 8 d. duotą radijo interviu;

E.     kadangi tuo metu, kai davė minėtąjį interviu, Mario Borghezio buvo Europos Parlamento narys;

F.     kadangi, remiantis prokuratūros pateiktu raštu, už minėtuosius teiginius pagal Italijos baudžiamojo kodekso 81 straipsnio pirmą pastraipą ir 595 straipsnio pirmą pastraipą, Įstatymo Nr. 205/1993 3 straipsnio 1 dalį ir Įstatymo Nr. 654/1975 3 straipsnio 1 dalies a punktą numatyta atsakomybė dėl pakartotinio viešo šmeižto ir diskriminuojančių idėjų, grindžiamų viršenybe arba rasine neapykanta, skleidimo;

G.     kadangi minėtieji teiginiai susiję su tariamomis romų etninės grupės savybėmis;

H.     kadangi atsižvelgiant į Mario Borghezio parlamentinę veiklą matyti, kad jis domėjosi romų klausimu, tačiau kadangi bylos faktai, nurodyti prokuratūros pateiktame rašte ir per Teisės reikalų komiteto klausymą, rodo, kad per interviu pateikti teiginiai nėra tiesiogiai ir akivaizdžiai susiję su minėtąja jo, kaip Parlamento nario, veikla;

I.      kadangi teiginiai, dėl kurių keliami kaltinimai, buvo pateikti peržengiant įprasto politinių diskusijų tono ribas, be to, šie teiginiai buvo iš esmės neparlamentinio pobūdžio; kadangi tokie teiginiai nesuderinami su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsniu, taigi negalima laikyti, kad jie buvo pateikti einant Europos Parlamento nario pareigas;

J.      kadangi tokius teiginius, kokius pateikė Mario Borghezio, pareiškus per Parlamento posėdį, būtų skirtos Darbo tvarkos taisyklių 153 straipsnyje numatytos nuobaudos; kadangi atsižvelgiant į tai parlamentinis imunitetas neturėtų būti taikomas, jei tokie teiginiai pateikiami ne Parlamente;

K.     kadangi atitinkamai negali būti laikoma, kad Mario Borghezio vykdė savo, kaip Europos Parlamento nario, pareigas;

1.      nusprendžia neginti Mario Borghezio imuniteto ir privilegijų;

2.      paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą atitinkamoms Italijos Respublikos valdžios institucijoms ir Mario Borghezio.

  • [1]  Sprendimas Wagner prieš Fohrmann ir Krier (101/63, [1964], Rink. p. 195), sprendimas Wybot prieš Faure ir kt. (149/85, [1986], Rink. p. 2391), sprendimas Mote prieš Parlamentą (T-345/05, [2008], Rink. p. II-2849), sprendimas Marra prieš De Gregorio ir Clemente (sujungtos bylos C-200/07 ir C-201/07 , [2008], Rink. p. I-7929), sprendimas Gollnisch prieš Parlamentą (T-42/06, [2010], Rink. p. II-1135) ir sprendimas Patriciello (C-163/10, [2011] Rink. p. I-07565).

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

20.3.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

8

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Annette Koewius, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Eva Lichtenberger