Ziņojums - A7-0245/2014Ziņojums
A7-0245/2014

ZIŅOJUMS par pieprasījumu aizstāvēt deputāta Mario Borghezio imunitāti un privilēģijas

24.3.2014 - (2013/2279(IMM))

Juridiskā komiteja
Referents: Bernhard Rapkay

Procedūra : 2013/2279(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0245/2014
Iesniegtie teksti :
A7-0245/2014
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par pieprasījumu aizstāvēt deputāta Mario Borghezio imunitāti un privilēģijas

(2013/2279(IMM))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā deputāta Mario Borghezio 2013. gada 21. novembrī iesniegto pieprasījumu, par kuru paziņoja 2013. gada 21. novembra plenārsēdē un kurā lūgts aizstāvēt viņa imunitāti saistībā ar izmeklēšanu, kas pret viņu ierosināta Milānas tiesā (lietas Nr. 47917/13),

–       pēc Carlo Casini uzklausīšanas, kurš pārstāv Mario Borghezio saskaņā ar Reglamenta 7. panta 5. punktu, kā arī pēc paša Mario Borghezio uzklasīšanas;

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 1., 11. un 21. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 153. pantu,

–       ņemot vērā 8. pantu Protokolā Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā, kā arī 6. panta 2. punktu 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta un 2011. gada 6. septembra spriedumus[1],

–       ņemot vērā Itālijas kriminālkodeksu,

–       ņemot vērā Reglamenta 6.a un 7. pantu,

–       ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7-0245/2014),

A.     tā kā Eiropas Parlamenta deputāts Mario Borghezio ir lūdzis aizstāvēt deputāta imunitāti saistībā ar tiesvedību Itālijas tiesā;

B.     tā kā saskaņā ar 8. pantu Protokolā par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā pret Eiropas Parlamenta deputātiem nedrīkst veikt izmeklēšanas darbības, viņus nedrīkst aizturēt, apcietināt un pret viņiem nedrīkst vērst kriminālvajāšanu sakarā ar viņu viedokli, kas izteikts, pildot deputāta pienākumus, vai viņu balsojumu, pildot deputāta pienākumus;

C.     tā kā šā noteikuma mērķis ir nodrošināt, ka Eiropas Parlamenta deputāti var brīvi izteikties par principiāliem jautājumiem, bet tā kā šīs tiesības brīvi izteikties nevar uzskatīt par atļauju neslavas celšanai, apmelojumiem, musināšanai uz naidu vai citu personu goda aizskaršanai, kā arī jebkādam citām izpausmēm, kas ir pretrunā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pantam;

D.     tā kā Mario Borghezio pieprasījums ir saistīts ar Milānas tiesas prokuratūras veicamo kriminālizmeklēšanu saistībā ar paziņojumiem, ko viņš paudis 2013. gada 8. aprīļa intervijā radio;

E.     tā kā Mario Borghezio intervijas sniegšanas laikā bija Eiropas Parlamenta deputāts;

F.     tā kā saskaņā ar prokuratūras sniegto paskaidrojumu, attiecīgie paziņojumi ir sodāmi saskaņā ar Itālijas kriminālkodeksa 81. panta 1. punktu un 595. panta 1. punktu, Likuma Nr. 205/1993 3. panta 1. punktu un Likuma Nr. 654/1975 3.panta 1. punkta a) apakšpunktu, proti, par atkārtotu publisku apmelošanu un diskriminējošu ideju izplatīšanu, kuru pamatā ir pārākuma izjūta un rasu naids;

G.     tā kā izplatītie paziņojumi attiecas uz romu etniskās grupas raksturojumu pieņēmumu veidā;

H.     tā kā Mario Borghezio deputāta darbību protokoli liecina, ka viņš ir izrādījis interesi par jautājumiem, kas saistīti ar romiem, bet tā kā lietas apstākļi, kā teikts prokuratūras paskaidrojumā un kā izriet no uzklausīšanas Juridiskajā komitejā, liecina, ka viņa paziņojumi intervijā nav tieši un nepārprotami saistīti ar viņa kā deputāta darbībām;

I.      tā kā paziņojumi, par kuriem viņš tiek apsūdzēts, nav savienojami ar politiskās debatēs vispārēji pieļaujamo toni un turklāt tiem nekādā gadījumā nav parlamentārs raksturs; tā kā tie ir pretrunā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pantam un tālab šos paziņojumus nevar uzskatīt par tādiem, kas sniegti saistībā ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu;

J.      tā kā gadījumā, ja tādi paziņojumi, kurus izplatījis Mario Borghezio, būtu sniegti Parlamenta plenārsēdē, viņu varētu sodīt saskaņā ar Reglamenta 153. panta noteikumiem; tā kā tālab deputāta imunitātei nevajadzētu attiekties uz šādiem paziņojumiem, ja tie izdarīti ārpus Parlamenta;

K.     tā kā tādēļ attiecībā uz Mario Borghezio nevar uzskatīt, ka viņš rīkojies, pildot savus Eiropas Parlamenta deputāta pienākumus,

1.      nolemj neaizstāvēt Mario Borghezio imunitāti un privilēģijas;

2.      uzdod priekšsēdētājam nekavējoties nosūtīt šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu attiecīgajām Itālijas Republikas iestādēm un Mario Borghezio.

  • [1]  Lieta 101/63 Wagner/Fohrmann un Krier, 1964. gada Recueil, 195. lpp., lieta 149/85 Wybot/Faure un citi, 1986. gada Recueil, 2391. lpp., lieta T-345/05 Mote/Parlaments, 2008. gada Krājums, II-2849. lpp., Apvienotās lietas C-200/07 un C-201/07 Marra/De Gregorio un Clemente, 2008. gada Krājums, I-7929. lpp. un Lieta T-42/06 Gollnisch /Parlaments, 2010. gada Krājums, II-1135. lpp. un lieta C/163/10 Patriciello, 2011. gada Krājums, I-07565.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

20.3.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

8

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Annette Koewius, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eva Lichtenberger