SPRÁVA o žiadosti o ochranu imunity a výsad Maria Borghezia

24.3.2014 - (2013/2279(IMM))

Výbor pre právne veci
Spravodajca: Bernhard Rapkay

Postup : 2013/2279(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0245/2014
Predkladané texty :
A7-0245/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti o ochranu imunity a výsad Maria Borghezia

(2013/2279(IMM))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na žiadosť Maria Borghezia o ochranu svojej imunity, ktorú podal 21. novembra 2013 v súvislosti s vyšetrovaním jeho osoby vykonávaným súdom v Miláne a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 21. novembra 2013 (ref. č. 47917/13),

–       po vypočutí Carla Casiniho, ktorý zastupoval Maria Borghezia v súlade s článkom 7 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na články 1, 11 a 21 Charty základných práv Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 153 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na článok 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu ,

–       so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010 a 6. septembra 2011[1],

–       so zreteľom na taliansky trestný poriadok,

–       so zreteľom na články 6a a 7 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0245/2014),

A.     keďže poslanec Európskeho parlamentu Mario Borghezio požiadal o ochranu poslaneckej imunity v súvislosti s konaním na talianskom súde;

B.     keďže podľa článku 8 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie poslanci Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh;

C.     keďže účelom týchto ustanovení je zabezpečiť, aby poslanci Európskeho parlamentu mohli v zásade vždy uplatňovať slobodu prejavu, pričom ale toto právo nepovoľuje ohováranie, osočovanie, podnecovanie k nenávisti alebo spochybňovanie dobrého mena iných ani akékoľvek vyhlásenia v rozpore s článkom 21 Charty základných práv Európskej únie;

D.     keďže žiadosť, ktorú podal Mario Borghezio, sa týka trestného vyšetrovania voči jeho osobe, ktoré vedie prokuratúra na súde v Miláne v súvislosti s jeho vyhláseniami, ktoré údajne predniesol počas rozhlasového rozhovoru 8. apríla 2013;

E.     keďže Mario Borghezio bol v čase rozhovoru poslancom Európskeho parlamentu;

F.     keďže podľa oznámenia prokuratúry sú predmetné vyhlásenia trestné podľa článku 81 ods. 1 a článku 595 ods. 1 talianskeho trestného poriadku, článku 3 ods. 1 zákona č. 205/1993 a článku 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 654/1975, t. j. v prípade opakovaného ohovárania na verejnosti a šírenia diskriminačných myšlienok založených na nadradenosti alebo rasovej nenávisti;

G.     keďže uvedené vyhlásenia sa týkajú údajných charakteristických vlastností rómskej etnickej skupiny;

H.     keďže záznamy parlamentnej činnosti Mária Borghezia ukazujú, že prejavuje záujem o rómske otázky, ale okolnosti veci, ktoré sú uvedené v oznámení prokuratúry a ktoré boli zaznamenané pri vypočutí vo Výbore pre právne veci, svedčia o tom, že vyhlásenia prednesené počas rozhovoru nemajú priamu alebo zrejmú súvislosť s jeho parlamentnou činnosťou;

I.      keďže údajné vyhlásenia prekračujú tón, akým sa vo všeobecnosti vedú politické diskusie, a navyše nie sú vôbec parlamentného rázu; keďže tieto vyhlásenia sú v rozpore s článkom 21 Charty základných práv Európskej únie, a preto sa nemôžu považovať za vyhlásenia prednesené pri výkone úloh poslanca Európskeho parlamentu;

J.      keďže také vyhlásenia, ako sú vyhlásenia Maria Borghezia, by sa mohli potrestať podľa článku 153 rokovacieho poriadku, keby boli prednesené na parlamentnom zasadnutí; keďže poslanecká imunita by sa teda nemala vzťahovať na takéto vyhlásenia, ak sú prednesené mimo Parlamentu;

K.     keďže sa teda nemožno domnievať, že Mario Borghezio v danom prípade vykonával úlohy poslanca Európskeho parlamentu;

1.      rozhodol sa neochraňovať imunitu a výsady Maria Borghezia;

2.      poveruje svojho predsedu, aby bezodkladne postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušným orgánom Talianskej republiky a Mariovi Borgheziovi.

  • [1]  Vec 101/63 Wagner/Fohrmann a Krier, Zb. 1964, s. 195, vec 149/85 Wybot/Faure a ďalší, Zb. 1986, s. 2391, vec T-345/05 Mote/Parlament, Zb. 2008, s. II-2849, spojené veci C-200/07 a C-201/07 Marra/De Gregorio a Clemente, Zb. 2008, s. I-7929, vec T-42/06 Gollnisch/Parlament Zb. 2010 s. II-1135 a vec C-163/10 Patriciello Zb. 2011 s. I-07565.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

20.3.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

8

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Annette Koewius, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eva Lichtenberger