POROČILO o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Maria Borghezia

24.3.2014 - (2013/2279(IMM))

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Bernhard Rapkay

Postopek : 2013/2279(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0245/2014
Predložena besedila :
A7-0245/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Maria Borghezia

(2013/2279(IMM))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju zahteve Maria Borghezia z dne 21. novembra 2013, razglašene na plenarnem zasedanju 21. novembra 2013, za zaščito njegove imunitete v zvezi s preiskavo milanskega sodišča (ref. 47917/13) proti njemu,

–       po zagovoru Carla Casinija, ki je Maria Borghezia zastopal v skladu s členom 7(5) Poslovnika, in tudi samega Maria Borghezia,

–       ob upoštevanju členov 1, 11 in 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–       ob upoštevanju člena 153 Poslovnika,

–       ob upoštevanju člena 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–       ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010 in 6. septembra 2011[1],

–       ob upoštevanju italijanskega kazenskega zakonika,

–       ob upoštevanju člena 6a in člena 7 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A7-0245/2014),

A.     ker je poslanec Evropskega parlamenta Mario Borghezio zahteval, da se zaščiti njegova poslanska imuniteta v zvezi s postopkom pred italijanskim sodiščem;

B.     ker se v skladu s členom 8 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije zoper člana Evropskega parlamenta ne sme začeti preiskave, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodnega postopka zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti;

C.     ker je namen te določbe zagotoviti, da bi poslanci Evropskega parlamenta načeloma imeli svobodo govora, vendar ta svoboda govora ne dovoljuje niti obrekovanja, klevetanja, podpihovanja sovraštva ali žalitve časti drugih niti drugih izjav, ki so v nasprotju s členom 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

D.     ker se zahteva Maria Borghezia nanaša na kazenske preiskave, ki jih proti njemu vodi tožilstvo sodišča v Milanu v zvezi z izjavami, ki naj bi jih 8. aprila 2013 podal v radijskem intervjuju;

E.     ker je bil Mario Borghezio v času intervjuja poslanec Evropskega parlamenta;

F.     ker so te izjave po navedbah tožilstva kaznive v skladu s členoma 81(1) in 595(1) italijanskega kazenskega zakonika, členom 3(1) zakona št. 205/1993 in členom 3(1)(a) zakona št. 654/1975, tj. zaradi večkratne javne žaljive obdolžitve in širjenja diskriminacijskih idej, ki temeljijo na superiornosti ali rasnem sovraštvu;

G.     ker se omenjene izjave nanašajo na domnevne značilnosti romske etnične skupine;

H.     ker je iz parlamentarnih dejavnosti Maria Borghezia razvidno, da je pokazal zanimanje za romsko problematiko, ker pa iz dejstev tega primera – kar jasno kaže obvestilo tožilstva in zaslišanje pred Odborom za pravne zadeve – izhaja, da izjave, ki jih je podal v intervjuju, niso neposredno in očitno povezane s temi parlamentarnimi dejavnostmi;

I.      ker domnevno podane izjave presegajo siceršnji ton političnih razprav in so poleg tega v svoji naravi izrazito neparlamentarne; ker so v nasprotju s členom 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in jih zato ni mogoče šteti kot podane v okviru opravljanja nalog poslanca Evropskega parlamenta;

J.      ker bi se izjave, kot jih je podal Mario Borghezio, če bi bile podane na parlamentarni seji, v skladu s členom 153 Poslovnika lahko kaznovale; ker se parlamentarna imuniteta zato ne bi smela priznati za take izjave, kadar so podane izven Parlamenta;

K.     ker zato ni mogoče šteti, da je Mario Borghezio v tem primeru opravljal dolžnosti poslanca Evropskega parlamenta;

1.      se odloči, da ne zaščiti imunitete in privilegijev Maria Borghezia;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnim organom Republike Italije in Mariu Borgheziu.

  • [1]  Zadeva št. 101/63 Wagner proti Fohrmann in Krier [1964] Recueil 195, zadeva št. 149/85 Wybot proti Faure in drugi [1986] Recueil 2391, zadeva št. T-345/05 Mote proti Parlamentu [2008] ZOdl II-2849, združeni zadevi št. C-200/07 in C-201/07 Marra proti De Gregorio in Clemente [2008] ZOdl I-7929, zadeva št. T-42/06 Gollnisch proti Parlamentu [2010] ZOdl II-1135 in zadeva št. C-163/10 Patriciello [2011] ZOdl I-7565.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

20.3.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

8

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Annette Koewius, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Eva Lichtenberger