Betänkande - A7-0245/2014Betänkande
A7-0245/2014

  BETÄNKANDE om begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier

  24.3.2014 - (2013/2279(IMM))

  Utskottet för rättsliga frågor
  Föredragande: Bernhard Rapkay

  Förfarande : 2013/2279(IMM)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0245/2014
  Ingivna texter :
  A7-0245/2014
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

  om begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier

  (2013/2279(IMM))

  Europaparlamentet fattar detta beslut

  –       med beaktande av Mario Borghezios begäran, daterad den 21 november 2013 och tillkännagiven i kammaren den 21 november 2013, om fastställelse av hans immunitet med anledning av ett pågående brottmålsförfarande vid domstolen i Milano (ref. 47917/13),

  –       med beaktande av att Carlo Casini, som företrädde Mario Borghezio i enlighet med artikel 7.5 i arbetsordningen, och Mario Borghezio själv hörts,

  –       med beaktande av artiklarna 1, 11 och 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

  –       med beaktande av artikel 153 i arbetsordningen,

  –       med beaktande av artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

  –       med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010 och 6 september 2011[1],

  –       med beaktande av den italienska strafflagen,

  –       med beaktande av artiklarna 6a och 7 i arbetsordningen,

  –       med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0245/2014), och av följande skäl:

  A.     En ledamot av Europaparlamentet, Mario Borghezio, har begärt fastställelse av sin parlamentariska immunitet med anledning av ett mål vid en italiensk domstol.

  B.     Enligt artikel 8 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier får ledamöter av Europaparlamentet inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

  C.     Syftet med denna bestämmelse är att garantera att ledamöter av Europaparlamentet som allmän princip åtnjuter yttrandefrihet, men denna rätt att yttra sig utgör inte ett tillstånd att förtala, förolämpa, uppmana till hets eller ifrågasätta andra personers ära, eller göra andra uttalanden som strider mot artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

  D.     Mario Borghezios begäran avser ett brottmålsförfarande mot honom som inletts av åklagarmyndigheten vid domstolen i Milano i samband med hans påstådda uttalanden i en radiointervju den 8 april 2013.

  E.     Mario Borghezio var ledamot av Europaparlamentet vid tidpunkten för intervjun.

  F.     Enligt åklagarmyndighetens meddelande är uttalandena i fråga straffbara enligt artiklarna 81.1 och 595.1 i den italienska strafflagen, artikel 3.1 i lag nr 205/1993 och artikel 3.1 a i lag nr 654/1975, eftersom de utgör upprepade fall av ärekränkning och spridning av diskriminerande uppfattningar som grundar sig på överlägsenhet eller rasistiskt hat.

  G.     Uttalandena avser förmodade karaktärsdrag hos den etniska gruppen romer.

  H.     Mario Borghezios parlamentariska verksamhet visar att han har visat intresse för frågor som rör romer men fakta i målet, enligt vad som framgår av åklagarmyndighetens meddelande och utfrågningen i utskottet för rättsliga frågor, tyder på att de uttalanden han gjorde i intervjun inte har någon direkt och självklar koppling till denna parlamentariska verksamhet.

  I.      Tonen i de uttalanden han påstås ha gjort går utöver den ton som vanligtvis utmärker den politiska debatten och den är dessutom ytterst oparlamentarisk till sin karaktär. Uttalandena strider mot artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och kan därför inte anses ha gjorts i samband med utövandet av ämbetet som ledamot av Europaparlamentet.

  J.      De uttalanden som gjordes av Mario Borghezio hade kunnat beläggas med påföljder enligt artikel 153 i arbetsordningen om de hade gjorts vid ett sammanträde i Europaparlamentet. Den parlamentariska immuniteten bör därför inte omfatta sådana uttalanden om de görs utanför parlamentet.

  K.     Mario Borghezio kan därför inte anses ha utfört dessa handlingar under utövandet av sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet.

  1.      Europaparlamentet beslutar att inte fastställa Mario Borghezios immunitet och privilegier.

  2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga italienska myndigheten och till Mario Borghezio.

  • [1]  Mål 101/63 Wagner mot Fohrmann och Krier [1964] REG 195, mål 149/85 Wybot mot Faure m.fl., [1986] REG 2391, mål T-345/05 Mote mot Parlamentet [2008] REG II-2849, förenade målen C-200/07 och C-201/07 Marra mot De Gregorio och Clemente [2008] REG I-7929, mål T-42/06 Gollnisch mot parlamentet [2010] REG II-1135 och mål C-163/10 Patriciello [2011] REG I-07565.

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  20.3.2014

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  8

  2

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Annette Koewius, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Eva Lichtenberger