ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, Раздел І – Европейски парламент

  24.3.2014 - COM(2013)0570 – C7‑0274/2013 – 2013/2196(DEC))

  Комисия по бюджетен контрол
  Докладчик: Кътълин Сорин Иван


  Процедура : 2013/2196(DEC)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0246/2014
  Внесени текстове :
  A7-0246/2014
  Приети текстове :

  1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, Раздел І – Европейски парламент

  (COM(2013)/0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC))

  Европейският парламент,

  –       като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година[1],

  –       като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2012 година (COM(2013)0570 – (C7 00274/2013)[2],

  –       като взе предвид доклада относно бюджетното и финансово управление – Раздел I – Европейски парламент – финансова 2012 година[3],

  –       като взе предвид годишния доклад на вътрешния одитор за финансовата 2012 година,

  –       като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на институциите[4],

  –       като взе предвид декларацията за достоверност[5] относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2012 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

  –       като взе предвид член 314, параграф 10 и член 318 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

  –       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[6], и по-специално членове 145, 146 и 147 от него,

  –       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[7], и по-специално членове 164, 165 и 166 от него,

  –       като взе предвид член 13 от вътрешните правила относно изпълнението на бюджета на Европейския парламент[8],

  –       като взе предвид член 166, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, съгласно който всяка институция на Съюза се задължава да направи всичко необходимо за предприемане на действия по забележките, придружаващи решението на Европейския парламент за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета,

  –       като взе предвид своята резолюция от 9 март 2011 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2012 година – раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X[9],

  –       като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2012 година – Раздел I – Парламент[10],

  –       като взе предвид член 77, член 80, параграф 3 и приложение VI към своя правилник,

  –       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0246/2014),

  A.     като има предвид, че одитът на Сметната палата установи, че по отношение на административните разходи за 2012 г. всички институции са прилагали по задоволителен начин системите за наблюдение и контрол, които се изискват съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002;

  Б.     като има предвид, че на 6 септември 2013 г. генералният секретар декларира, че е получил достатъчна увереност, че бюджетът на Парламента е изпълнен в съответствие с принципите на доброто финансово управление и че установената рамка за контрол осигурява необходимите гаранции за законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции;

  В.     като има предвид, че генералният секретар потвърди също така, че доколкото той знае, не съществуват недекларирани обстоятелства, които биха могли да накърнят интересите на институцията;

  1.      освобождава от отговорност своя председател във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския парламент за финансовата 2012 година;

  2.      представя своите забележки в резолюцията по-долу;

  3.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

  2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  съдържащо забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, Раздел І – Европейски парламент

  (COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC))

  Европейският парламент,

  –       като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година[11],

  –       като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2012 година (COM(2013)0570 – (C7 00274/2013)[12],

  –       като взе предвид доклада относно бюджетното и финансово управление – Раздел I – Европейски парламент – финансова 2012 година[13],

  –       като взе предвид годишния доклад на вътрешния одитор за финансовата 2012 година,

  –       като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на институциите[14],

  –       като взе предвид декларацията за достоверност[15] относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2012 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

  –       като взе предвид член 314, параграф 10 и член 318 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

  –       като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[16], и по-специално членове 145, 146 и 147 от него,

  –       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[17], и по-специално членове 164, 165 и 166 от него,

  –       като взе предвид член 13 от вътрешните правила относно изпълнението на бюджета на Европейския парламент[18],

  –       като взе предвид член 166, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, съгласно който всяка институция на Съюза се задължава да направи всичко необходимо за предприемане на действия по забележките, придружаващи решението на Европейския парламент за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета,

  –       като взе предвид своята резолюция от 9 март 2011 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2012 година – раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X[19],

  –       като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2012 година – Раздел I – Парламент[20],

  –       като взе предвид член 77, член 80, параграф 3 и приложение VI към своя правилник,

  –       като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0246/2014),

  A.     като има предвид, че на 4 юли 2013 г. председателят прие отчетите на Парламента за финансовата 2012 година;

  Б.     като има предвид, че при заверяването на окончателните отчети счетоводителят на Парламента декларира, че е получил достатъчна увереност, че отчетите дават вярна и точна представа за финансовото състояние на Парламента във всички съществени аспекти, и че не е бил запознат с други въпроси, които изискват изразяването на резерви от негова страна;

  В.     като има предвид, че на 6 септември 2013 г. генералният секретар декларира, че е получил достатъчна увереност, че бюджетът на Парламента е изпълнен в съответствие с принципите на добро финансово управление и че установената рамка за контрол осигурява необходимите гаранции за законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции;

  Г.     като има предвид, че генералният секретар потвърди също така, че доколкото той знае, не съществуват недекларирани обстоятелства, които биха могли да накърнят интересите на институцията;

  Д.     като има предвид, че в своя одит Сметната палата заключи, че по отношение на административните разходи за 2012 г. прилаганите от всяка институция системи за наблюдение и контрол отговарят на изискванията на Финансовия регламент и от 151 операции, одитирани от Палатата, една е засегната от грешки, като Палатата изчисли вероятния процент грешки на 0 %;

  Е.     като има предвид, че съгласно обичайната процедура на администрацията на Парламента беше изпратен въпросник, а отговорите бяха получени и обсъдени от комисията по бюджетен контрол, в присъствието на генералния секретар и вътрешния одитор;

  Ж.    като има предвид, че годишната процедура на Парламента за освобождаване от отговорност осигурява добавена стойност, включително обстоен преглед на отчетите, като целта е Парламентът да може да изпълни своята отговорност към гражданите на Съюза и да действа при пълна прозрачност, предоставяйки им възможност за задълбочено вникване в неговото финансово управление; като има предвид, от друга страна, че това дава възможност за самокритика и за постигане на по-добри резултати в тези области, в които все още може да се постигне подобрение по отношение на качеството, ефикасността и ефективността при управлението на публичните финанси, и следователно - на парите на данъкоплатците;

  Бюджетно и финансово управление на Парламента през 2012 г.

  Полза от процедурата по освобождаване от отговорност на Парламента във връзка с изпълнението на бюджета

  1.  подчертава ползата от парламентарната процедура, водеща до годишното освобождаване от отговорност на Парламента във връзка с изпълнението на бюджета;

  2.  посочва, че настоящата резолюция е съсредоточена главно върху изпълнението на бюджета и освобождаването от отговорност за финансовата 2012 година и че нейната основна цел е да гарантира възможно най-добро използване на публичните средства на данъкоплатците, като същевременно се изтъкват областите, в които могат да бъдат направени подобрения; насърчава отговорните органи на Парламента да продължат да подобряват на всички възможни равнища ефективността на ежедневната работа на Парламента;

  3.  повтаря призива си към Бюрото да разпространява повече „Бели книги“ по политически въпроси сред всички държави, които желаят да обсъждат политически въпроси в рамките на политическите групи преди вземането на окончателно решение;

  4.  отбелязва, че бюджетните кредити за поети задължения в общия бюджет на Съюза за 2012 г. са с общ размер 148,2 милиарда евро, от които бюджетът на Парламента е 1,718 милиарда евро; отбелязва също така, че тази цифра представлява малко над 1% от общия бюджет на Съюза и възлиза на 20% от заделените общо за административни разходи на европейските институции 8,278 милиарда евро; отбелязва, че това е в съответствие с изискванията на Междуинституционалното споразумение между Парламента, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление, с цел покриване на разходите за сгради и инфраструктура, заплати и пенсии на служителите, информационни технологии и сигурност;

  5.  отбелязва, че четирите основни глави в бюджета на Парламента са: глава 10 (Членове на институцията), глава 12 (Длъжностни лица и срочно наети служители), глава 20 (Сгради и разходи, свързани с тях) и глава 42 (Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП), представляващи 70 % от общия размер на бюджетните кредити за поети задължения;

  6.  отбелязва, че разрешените бюджетни кредити в окончателния бюджет на Парламента за 2012 г. възлизат общо на 1 717 868 121 EUR, което представлява увеличение с 1,9 % спрямо бюджета за 2011 г. (1 685 829 393 EUR), и че, както и през 2011 г., не е внасян коригиращ бюджет; счита, че Парламентът показа своята бюджетна отговорност и самоограничение, като остана под процента на инфлацията от 2,6 % през 2012 г.; очаква, че по отношение на бюджета за 2015 г. ще бъде наложено същото самоограничение, като бюджетът се запази под 20% по глава 5;

  7.  посочва, че през 2012 г. 99 % (93 % през 2011 г.) от окончателните текущи бюджетни кредити бяха задължения, като процентът на анулиране беше 1 % (6 % през 2011 г.) и че, както и през предходни години, беше постигната висока степен на изпълнение на бюджета, въпреки че този резултат беше повлиян от трансфера на неизразходвани средства в края на годината, извършен по искане на съвместната работна група на Бюрото и комисията по бюджети, както и от положителното становище на комисията по бюджети;

  Доклад на Парламента относно бюджетното и финансовото управление

  8.  отбелязва, че общите приходи, записани в сметките на Парламента към 31 декември 2012 г., възлизат на 175 541 860 EUR през 2012 г. (173 293 432 EUR през 2011 г.), като включват 22 274 843 EUR (23 815 077 EUR през 2011 г.) под формата на целеви приходи;

  9.  отбелязва, че в края на годината Парламентът реши да извърши сборен трансфер от различни бюджетни редове, възлизащ на сумата от 45 000 000 EUR под формата на неизразходвани средства, предназначени за втората вноска за закупуването на сградата „Требел“ в Брюксел (35 000 000 EUR) и изграждането на новата сграда KAD в Люксембург; разбира, че в резултат на това ще бъдат спестени приблизително 10,4 млн. евро от разходите за такси за срока на строителство и амортизация на заема; въпреки това изразява съжаление за факта, че Парламентът многократно е искал, с оглед яснота на бюджета, разходите за сгради да се вписват в бюджета, а не да се финансират чрез сборен трансфер, както беше поискано в няколко предходни резолюции за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

  Отчети на Парламента за 2012 г.

  10.    отбелязва данните, въз основа на които бяха приключени сметките на Парламента за финансовата 2012 година, а именно:

  a) Налични бюджетни кредити (EUR)

  бюджетни кредити за 2012 г.

  1 717 868 121

  неавтоматични преноси от финансовата 2011 година

  21 700 000

  автоматични преноси от финансовата 2011 година

  222 900 384

  бюджетни кредити, съответстващи на целеви приходи за 2012 г.

  22 274 843

  преноси, съответстващи на целеви приходи от 2011 г.

  107 592 247

  Общо

  2 092 335 595

  б) Усвояване на бюджетните кредити през финансовата 2012 година (EUR)

  поети задължения

  2 061 149 089

  извършени плащания

  1 623 172 878

  автоматично пренесени бюджетни кредити, включително кредитите, произтичащи от целеви приходи

  412 253 714

  неавтоматично пренесени бюджетни кредити

  0

  освободени бюджетни кредити

  55 790 384

  в) Бюджетни приходи (EUR)

  получени през 2012 г.

  175 541 860

  г) Общ счетоводен баланс към 31.12.12 г. (EUR)

  1 539 591 147

  11.    посочва високото равнище на преноси през 2012 г. (244 600 384 EUR) и настоятелно призовава за подобряване на планирането на разходите;

  12.    отбелязва, че при заверяването на окончателните отчети счетоводителят на Парламента декларира, че е получил достатъчна увереност, че отчетите дават вярна и точна представа за финансовото състояние на Парламента във всички съществени аспекти; освен това отбелязва неговото изявление, че не е запознат с други въпроси, които изискват изразяването на резерви от негова страна;

  13.    припомня решението на своя председател от 4 юли 2012 г. относно приемането на отчетите за финансовата 2012 година;

  Становища на Сметната палата относно надеждността на отчетите за 2012 г., както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

  14.    приветства констатациите на Сметната палата в нейната специфична оценка за административните и другите общи разходи, че тестването на операциите показва, че вероятният процент на грешки в популацията е 0% и че системите за управление и контрол на административните разходи се оценяват като ефективни; също така приветства факта, че одитът на Сметната палата показва, че плащанията на одобрените разходи през 2012 г. не са засегнати от съществено ниво на грешки; отбелязва, че одитът включваше проверка на извадка от 151 операции по извършване на плащания – 91 плащания на заплати, пенсии и свързани с тях надбавки и 60 плащания по договори, свързани със сгради и други разходи – спрямо 56 плащания, одитирани през 2011 г.;

  15.    отбелязва, че административните и други разходи включват разходи, свързани с човешките ресурси (заплати, надбавки и пенсии), възлизащи на 60 % от всички административни и други разходи, а разходите за сгради, оборудване, енергия, комуникации и информационни технологии се считат за нискорискова област; посочва, че според Сметната палата основните рискове по отношение на административните и другите разходи са свързани с неспазване на изискванията при процедурите за възлагане на обществени поръчки, изпълнението на договори, набирането на персонал и изчисляването на заплатите и надбавките;

  Назначаване на срочно наети и договорно наети служители

  16.    отбелязва със задоволство, че при одита на Сметната палата на 15 процедури за подбор на служители в Парламента през 2012 г. не бяха открити грешки или слабости; все пак призовава генералния секретар да прилага стриктно правилата за назначаване или повишаване в степен на служителите като цяло, и по-специално на лицата на ръководни позиции;

  Възлагане на обществени поръчки

  17.    отбелязва, че при одита на Сметната палата бяха разгледани 18 процедури на Парламента за възлагане на обществени поръчки; подчертава, че Сметната палата установи някои слабости, свързани с прилагането на един от критериите за възлагане на обществени поръчки, в един от случаите, и с управлението и документирането на процедурата за възлагане на обществени поръчки, в друг случай;

  18.    препоръчва разпоредителите с бюджетни кредити да оптимизират планирането, координацията и прилагането на рамката и процедурите на Парламента за възлагане на обществени поръчки чрез подходящи проверки и по-ясни указания; отбелязва, че прилагането на новия Финансов регламент и правилата за неговото прилагане ще бъде съпроводено от разработването на нови образци за договори и покани за участие в търгове, както и от специфични курсове за обучение относно определянето и изпълнението на критериите за подбор и възлагане на обществени поръчки;

  19.    подкрепя отговорите, дадени от Парламента в рамките на състезателната процедура със Сметната палата;

  Преглед на Сметната палата във връзка с постигнатия напредък по изпълнението на препоръките от предишни годишни доклади

  Извършване на предварителна проверка на процедурите за набиране на персонал

  20.    припомня констатацията на Сметната палата, че при процедурите за назначаване на акредитирани парламентарни сътрудници в досиетата не са открити документи, доказващи, че са извършени предварителните проверки на документите за назначаване; отбелязва становището на Сметната палата, че Парламентът е изпълнил изцяло нейната препоръка да гарантира изготвянето на съответната документация и да съхранява основната документация за тези проверки, с цел обосноваване на решенията за набиране на срочно и договорно наети служители; призовава генералния секретар да информира комисията по бюджетен контрол до септември 2014 г. относно ефективността на предприетите мерки, включително мерките, взети въз основа на констатациите на вътрешния одитор, също така с оглед на назначаването на много нови парламентарни сътрудници след изборите;

  Възлагане на обществени поръчки

  21.    изразява съжаление за това, че проверката на Сметната палата относно извадка от процедури за възлагане на обществени поръчки показа, че продължават да се наблюдават грешки при планирането, координацията и изпълнението на някои процедури за възлагане на обществени поръчки, и че следователно анализът на Сметната палата за постигнатия напредък сочи, че изпълнението на предишната препоръка на Палатата като цяло все още не е приключило; повтаря призива си за незабавно обезпечаване на действителен напредък по отношение на всички контролни механизми във връзка с възлагането на обществени поръчки, за да се преодолеят констатираните от Сметната палата слабости, както и да се гарантират възможно най-конкурентни цени за закупуваните стоки и услуги;

  Изплащане на социални надбавки на служителите

  22.    припомня конкретната констатация на Сметната палата относно информацията за положението на служителите, предоставена на службите на Парламента; изразява задоволство за това, че одитът на Сметната палата не показва никакви нови слабости, но че рискът от извършване на неправилни или неправомерни плащания продължава да съществува; също така отбелязва, че през 2012 г. Парламентът предприе мерки за допълнително повишаване на процента на отговори, дадени във връзка с годишната процедура за електронна проверка и актуализация на личните данни на служителите и че, при необходимост, декларациите на служителите се придружават от съответни оправдателни документи;

  Годишен доклад на вътрешния одитор

  23.    отбелязва, че по време на заседанието на компетентната комисия с вътрешния одитор, проведено на 21 януари 2014 г., вътрешният одитор представи своя годишен доклад, подписан на 12 юли 2013 г., като заяви, че през 2012 г. е извършил следната одитна дейност във връзка с администрацията на Парламента:

  -  провеждане на консултации със службата за вътрешен одит (IAS) във връзка с процеса за избор на телефони ToIP[21];

  -  хоризонтално проследяване на незавършени действия от докладите за вътрешен одит — етап I, 2012 г.;

  -  хоризонтално проследяване на незавършени действия от докладите за вътрешен одит — етап II, 2012 г.;

  - одит на акредитираните парламентарни сътрудници, назначени на работа като други служители на Съюза;

  - одит на процеса на счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване;

  - проследяване на действията във връзка с одита на политиката в областта на сградния фонд: планиране, оценка и управление на потребностите от помещения;

  24.    посочва, че някои от най-важните заключения в годишния доклад на вътрешния одитор са:

  -  че при бюджетното отчитане на разходите от някои постоянни авансови фондове (информационни бюра и пътувания на членовете на ЕП) продължават да са налице значителни забавяния;

  -  че е постигнат напредък във връзка с вноските за политическите партии и фондации на европейско равнище;

  -  че при проведените с IAS консултации относно процеса на избор на телефони ToIP бяха констатирани слабости при официалното вземане на решение относно проекта ToIP, като Генералната дирекция за иновации и техническо обслужване посочи, че вече е предприела необходимите мерки за смекчаване на евентуалните свързани с това рискове;

  -  че са предприети важни мерки за управлението на информационните технологии и разработването на информационни приложения, и по-специално във връзка с методическия напредък на Генерална дирекция за иновации и техническо обслужване при разработването на приложения;

  -  че първият последващ одит във връзка с групите посетители показа, че всички действия все още не са завършени, въпреки че свързаният с това остатъчен риск частично е намалял;

  -  че пет незавършени действия са прехвърлени към по-висша инстанция за разглеждане, тъй като необходимите за тях мерки са извън правомощията за вземане на решения на съответните генерални дирекции;

  25.    отбелязва и подкрепя становището на вътрешния одитор относно доклада „Проследяване на действията във връзка с одита на политиката в областта на сградите: планиране, оценка и управление на потребностите от помещения“ по отношение на:

  - подходящо планиране на потребностите от помещения в средносрочен и дългосрочен план във връзка с очакваното увеличаване на броя на служителите, нуждаещи се от офис пространство;

  - прехвърлянето на офис пространство въз основа на критерии, договорени на институционално равнище, и наличието на правила и процедури, позволяващи прилагането на тези критерии; както и

  - ефикасно и ефективно използване на офис пространството;

  26.    отбелязва и подкрепя становището на вътрешния одитор относно доклада „Одит на акредитираните парламентарни сътрудници, назначени на работа като други служители на Европейските общности“, че като цяло контролната среда и дейностите по контрол в рамките на Генералната дирекция за персонала и Генералната дирекция по финанси предоставят достатъчна увереност, че акредитираните парламентарни сътрудници се назначават на работа в съответствие с нормативните разпоредби и че дължимите им възнаграждения се изплащат правилно от надбавките за парламентарни сътрудници на членовете на ЕП; призовава двете генерални дирекции да потвърдят сигурното и недвусмислено прилагане на тези гаранции чрез всички необходими средства;

  27.    отбелязва факта, че през 2012 г. се наложи извършването на трансфер на бюджетни кредити от подпозицията за местни сътрудници (бюджетен ред 4220-01) към подпозиция 4220-02 (акредитирани сътрудници) в размер на 7,3 милиона евро, а бюджетните кредити по подпозиция 4220 - 01 бяха намалени с общо 14,1 милиона евро (14,3%) поради погрешна оценка на нуждите във връзка с местните сътрудници и акредитираните сътрудници, независимо от факта, че броят на акредитираните сътрудници се увеличи незначително през 2012 г. в сравнение с 2011 г.; счита, че в бъдеще ще бъде необходима по-добра оценка на потребностите по тези подпозиции, с цел спазване на принципите за добро финансово управление и удовлетворяване на реалните нужди;

  28.    все пак отбелязва, че някои процедури за управление и контрол могат да се подобрят с оглед на пълното и последователно изпълнение на целите за вътрешен контрол, както и гарантирането на правилно прилагане не само на Правилника за дейността на ЕП и съответните произтичащи от него правила, приети от компетентните органи на Парламента, но и на Финансовия регламент, което води до умерено излагане на остатъчен риск и касае следните области:

  -  ​​своевременно гарантиране на предоставянето на редовна информация на акредитираните парламентарни сътрудници за всяка актуализация или промяна на приложимите за тях правила и на аналогичните правила, важащи за тях, както и предоставяне на техни представители на мотивиран доклад за тези промени или за актуализацията им, с цел гарантиране на прозрачност и прилагане на принципите за равнопоставено третиране и равни възможности;

  -  гарантиране на своевременно и целесъобразно отчитане пред членовете на ЕП и акредитираните парламентарни сътрудници за трудовите права и задължения, свързани с изтичането на договорите на акредитираните парламентарни сътрудници (отпуски, безработица, пенсионни права и т.н.);

  -  подобряване на вътрешния контрол по отношение на проследяването на използването на акредитираните парламентарни сътрудници;

  -  осигуряване на по-лесно и ефективно управление на процеса за назначаване на нови акредитирани парламентарни сътрудници след изборите през 2014 г. посредством ранно планиране и предоставяне на необходимите ресурси, и по-специално човешки ресурси, както и обезпечаване на непрекъсната помощ за избраните за новия мандат членове на ЕП, като се гарантира, че договорите на акредитираните парламентарни сътрудници няма да бъдат прекъснати и те ще продължат да оказват съдействие;

  29.    припомня още веднъж, че след пет години прилагане на новия Устав на парламентарните сътрудници е необходимо възможно най-скоро да се направи пълна оценка на този устав, включително за евентуални промени на правилата;

  Одит на рамката за вътрешен контрол

  30.    припомня, че след първоначалното преразглеждане на рамката за вътрешен контрол през 2003 и 2004 г. бяха изготвени 14 одитни доклада, обхващащи всички отдели и централните служби и съдържащи 452 съгласувани действия, насочени към подобряване на общите равнища на:

  – спазване на минималните стандарти за вътрешен контрол на институцията;

  – постигане на ключовите цели на институцията по отношение на контрола (изпълнение на приложимите законови и подзаконови разпоредби и политики; надеждност на информацията за управлението и отчитането; и икономичност, ефективност и ефикасност на операциите);

  Оставащи „незавършени действия“

  31.    отбелязва, че към края на 2012 г., след поредица от последващи одити, 15 от общо 452 първоначално договорени действия от рамката за вътрешен контрол все още остават незавършени; отбелязва заключението на вътрешния одитор, че за две генерални дирекции (ГД по финанси и ГД за инфраструктура и логистика) има доказателства за подобряване на техните процедури за възлагане на обществени поръчки;

  32.    отбелязва новия хоризонтален процес на наблюдение във връзка с провеждането на вътрешен одит, с цел проследяване на съгласуваните действия от докладите, като всяка задача за проследяване е хоризонтална и включва едновременно всички незавършени действия, които трябва да бъдат изпълнени; освен това отбелязва, че понастоящем тези задачи се изпълняват веднъж на всеки две години, в съответствие с резолюцията на Парламента от 10 май 2011 г. относно неговото освобождаване от отговорност за финансовата 2009 година;

  33.    отбелязва, че според вътрешния одитор до края на 2012 г. все още не са били изпълнени 73 действия, включително две ключови действия, 35 действия, свързани със значителен риск, и 36 действия, свързани с умерен риск; отбелязва със задоволство, че през 2012 г. са изцяло изпълнени, и следователно – приключени 80 действия, включително две ключови действия; насърчава всички заинтересовани генерални дирекции на ЕП да продължават да полагат усилия за подобряване на своите процедури за управление и контрол; призовава вътрешния одитор да определи по-строги графици за действията, които трябва да бъдат изпълнени; призовава вътрешния одитор да информира редовно комисията по бюджетен контрол за всички неизпълнени действия от първоначалния преглед на рамката за вътрешен контрол; отново призовава ръководителите на отдели и централното ръководство да изпълнят оставащите „незавършени действия“ преди края на настоящия парламентарен мандат;

  34.    отбелязва заключенията на службата за вътрешен одит, че процесът на проследяване от 2012 г. като цяло показва признаци за подобрение на положението, с приключването на 80 от 153-те незавършени одобрени действия, както и намаляването на броя на високорисковите ключови действия (от осем на три); въпреки това изразява загриженост за относително големия брой на незавършените действия (73), които бяха пренесени за 2013 г.; признава, че рисковият профил на Парламента по отношение на неизпълнените действия към края на годината показва по-висок дял на дейностите, свързани с умерен риск, в сравнение с началото на 2012 г., което свидетелства за постигнатия от службите напредък, дори и в някои области с все още неприключени дейности;

  Последващи действия на генералния секретар по отношение на резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г.

  35.    отбелязва писмените отговори във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за 2011 г., дадени от комисията по бюджетен контрол на 25 октомври 2013 г., и следователно получени преди началото на процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година; приветства последвалото представяне от генералния секретар на отговорите и последващите действия на администрацията на Парламента от 25 ноември 2013 г. по отношение на различните въпроси и искания, поставени в резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г., както и последвалата размяна на мнения с членове на ЕП;

  36.    приветства факта, че от 2011 г. службите за писмен и устен превод на Парламента въведоха съществени промени; признава, че ефективността би могла да се увеличи значително в хода на този процес, и вследствие на това – да се намалят финансовите средства, при запазване на качеството и предлаганите за членовете на ЕП услуги; отбелязва, че в рамките на политиката за ефективно използване на ресурсите за пълно езиково многообразие осигуряването на писмени преводи по заявка за пълните стенографски протоколи от заседанията, както и за писмените въпроси, даде възможност за трайно намаляване на средствата за външни преводи с 11 млн. евро;

  37.    припомня второто решение, взето от Бюрото на 12 март 2012 г., относно ефективното използване на ресурсите за пълно езиково многообразие, съгласно което за делегациите, изискващи предоставянето на дерогации за пътуване по време на седмиците за заседания на комисиите, ще се осигурява единствено ограничен езиков режим, който включва устен превод на не повече от един език; отбелязва, че в резултат на тази мярка броят на мисиите, проведени през седмиците, определени за външна парламентарната дейност, се увеличи от 36 % за всички мисии през 2011 г. на 46 % през 2012 г., а броят човекодни устен превод по време на мисия намаля с 23 % между 2011 и 2012 г.;

  38.    отбелязва последващото решение на генералния секретар от 23 март 2013 г., с което се предвижда, че вторник и сряда следобед от седмиците за заседания на комисиите са запазени изключително за провеждането на заседания на комисиите и тристранни срещи; оценява положително факта, че в резултат на вече предприетите мерки делът на разходите за външен устен превод в общия бюджет на Европейския парламент е намалял от 3,5% през 2011 г. на 2,6% през 2012 г.; счита, че принципът на добро финансово управление трябва да се прилага и по отношение на услугите по устен превод, с оглед гарантиране на оптимални от икономическа гледна точка резултати за европейските данъкоплатци; също така следва непрекъснато да се извършва критичен анализ на възможностите и начините за подобряване на ефективността и за контролиране или ограничаване на разходите; призовава генералния секретар да предостави годишния доклад за прилагането на Кодекса за поведение относно езиковото многообразие на членовете на водещата комисия;

  39.    отбелязва отговора на генералния секретар, в който се посочва, че разходите за наградата LUX са съкратени, както беше предложено от комисията по бюджетен контрол и гласувано на пленарно заседание във връзка с доклада за освобождаване от отговорност за 2010 г.; отбелязва, че са предприети редица конкретни мерки за свеждане до минимум на разходите за наградата LUX, по-специално намаляване на разходите, свързани с промоционални дейности на международни фестивали и в сградите на Парламента; отбелязва, че през 2012 г. разходите за наградата LUX бяха 434 421 EUR, което представлява намаление с 24 % в сравнение с 2011 г. (573 722 EUR); призовава за търсенето на по-голяма ефективност;

  40.    счита, че наградите не представляват основна дейност за Парламента и изисква извършването на анализ на ползите и разходите преди разработването на нови инициативи за награди;

  41.    отбелязва, че с оглед на нарастващия брой потребители и развитието на институцията, на своето заседание от 10 юни 2013 г. Бюрото прие широкообхватна стратегия, която определя основните насоки за политиката на Парламента в областта на общественото хранене до 2019 г.; припомня, че общите дейности в областта на общественото хранене са се увеличили с около 150 % между 2002 г. и 2011 г. – от 1,472 милиона потребители през 2002 г. на 3,711 милиона потребители през 2011 г.; отбелязва, че услугите на Парламента в областта на общественото хранене продължават да се характеризират с оперативен дефицит, който не трябва да се компенсира само с повишаване на цените; отбелязва, че ценовите политики на Парламента следва да продължават да бъдат в съответствие с тези на другите институции и че Парламентът е в по-добра позиция за договаряне на по-благоприятни условия с изпълнителите и реализиране на икономии от мащаба при тези операции, предвид броя на обслужваните клиенти;

  Процедура по освобождаване на Парламента от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.

  42.    отбелязва, че целта на процедурата по освобождаване от отговорност следва да включва не само изпълнението на бюджета и управленските дейности на генералния секретар и администрацията за финансовата 2012 година, но също така и решенията, вземани от управителните органи на Парламента, т.е. от неговия председател, от Бюрото и Председателския съвет; подчертава, че Парламентът извършва обстойна проверка на финансовото управление на институцията и освобождава от отговорност не генералния секретар, а по-скоро председателя на ЕП;

  43.    в тази връзка приветства качеството на размяната на мнения между генералния секретар и комисията по бюджетен контрол, в присъствието на вътрешния одитор, която беше проведена на 21 януари 2014 г. в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност на Парламента за 2012 г.; отново заявява, че в хода на целия този процес ръководните органи и администрацията на Парламента носят отговорност и че поради това е много важно цялата процедура на вземане на решения да се провежда по напълно прозрачен начин, за да се гарантира, че на гражданите на Съюза се предоставя вярна и точна информация за начина, по който Парламентът взема своите решение и използва предоставените му ресурси; съответно призовава дневният ред на заседанията, както и решенията, приемани от органите за вземане на решения на Парламента, да бъдат съобщавани незабавно както на членовете и служителите на Парламента като цяло, така и на широката общественост;

  44.    посочва, че при оценката на изпълнението на бюджета на Парламента основните отправни точки, без каквито и да е политически съображения, следва да бъдат: на първо място, становището на външния независим одитор, и на второ място, становището на вътрешния одитор на Парламента и неговата оценка за системата за вътрешен контрол на ЕП; отново изразява своето задоволство от положителното становище на Сметната палата относно надеждността на отчетите на Парламента и относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети;

  45.    припомня, че Кодексът за поведение на членовете на Европейския парламент във връзка с финансовите интереси и конфликтите на интереси, приет на пленарно заседание на 1 декември 2011 г., изисква от членовете на ЕП да разкриват напълно дейностите извън Парламента, които извършват срещу възнаграждение, заплащането, което получават, и всяка друга дейност, която осъществяват и която би могла да породи конфликти на интереси, както и че кодексът изрично забранява на членовете на ЕП да приемат каквато и да е сума пари или друг вид подарък в замяна на оказването на влияние върху решенията на Парламента; отбелязва, че са определени ясни правила относно приемането на подаръци и относно лобирането от страна на бивши членове на ЕП; призовава администрацията да прави редовна годишна проверка на най-малко 15% от тези декларации;

  46.    отбелязва, че мерките за прилагане на Кодекса за поведение на членовете на ЕП бяха приети от Бюрото на 15 април 2013 г.; отбелязва със задоволство, че мерките за прилагане по член 5, параграф 3, насочени към осигуряване на прозрачност по отношение на пътните, квартирните и дневните разноски, плащани от трети страни, които са в сила от 1 юли 2013 г., предвиждат обявяването на всяко възстановяване на пътни, квартирни и дневни разноски, поемани от трети страни за участието на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни; освен това отбелязва, че не е необходимо да се представя декларация, ако не се възстановяват разноски, а само се поемат разходи за храна, входни билети или подобни ползи на стойност до 150 EUR;

  47.    критикува факта, че докладът на надзорния комитет на OLAF до комисията по бюджетен контрол на Парламента не беше препратен до комисията от председателя, а вместо това беше задържан повече от два месеца; критикува факта, че администрацията на Парламента предаде с тримесечно закъснение свидетелските призовки, изпратени от белгийски съд до трима засегнати членове на ЕП; критикува факта, че работата на комисията по бюджетен контрол беше затруднена, защото изслушването относно дейността на работната група за Гърция беше отменено, а изслушването относно „Управлението - Европейската комисия като административен орган“ беше забавено повече от една година;

  48.    призовава за публикуването на уебсайта на Парламента на всички приложения към парламентарните въпроси с искане за писмен отговор (член 117 от Правилника за дейността на Европейския парламент), заедно със съответните въпроси;

  Политически дейности на председателя

  49.    призовава за предоставяне на подробна информация относно начина, по който председателят, в качеството си на политически неутрална фигура, отделя своите професионални задължения от подготовката си за оглавяване на листата на социалистите и демократите на изборите за Европейски парламент, и по-специално по отношение на служителите в неговия кабинет и в информационните бюра на Парламента, както и по отношение на пътните разноски; счита, че при много от тези дейности не се прави никакво разграничение между двете роли; призовава за ясно отделяне на служебните задължения от другите функции, следвайки подхода на Комисията, така че европейските данъкоплатци да не се налага да плащат за предизборни кампании на водачи на листи в изборите за Европейски парламент;

  Работни места на Парламента

  50.    отбелязва, че Протокол № 6, приложен към Договорите, относно местонахождението на седалищата на институциите, за който правителствата на държавите членки взеха решение с общо съгласие, налага на Парламента три места на работа; отбелязва призива, отправен в резолюцията на ЕП от 17 април 2013 г. във връзка с освобождаването от отговорност за 2011 г., „генералният секретар и Бюрото да предоставят на членовете на ЕП актуални данни и информация за финансовото въздействие и въздействието върху околната среда на този начин на работа“, след резолюцията на Парламента от 6 февруари 2013 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2014 г. и доклада относно местоположението на седалищата на европейските институции, приет на 20 ноември 2013 г.;

  51.    припомня, че установяването на седалището на Парламента е обусловено от значими исторически причини и че въпросът за определянето на седалището на дадена институция на Съюза попада под изключителната компетентност на държавите членки; в тази връзка отбелязва, че всяко решение за промяна на разпоредбите относно седалището на Парламента ще изисква промяна на Договорите, решение, което ще трябва да бъде взето единодушно от държавите членки;

  52.    отбелязва, че разходите, произтичащи от географската разпръснатост на Парламента, представляват важна област, в която могат да се постигнат потенциални икономии; приветства доклада на генералния секретар[22] от август 2013 г. относно финансовото отражение на географската разпръснатост на Европейския парламент; подчертава, че в доклада при изчисленията са взети предвид следните параметри:

  -  проектобюджетът за 2014 г. е използван като референтна стойност;

  -  съответните изчисления са актуализирани с наличните по-нови данни (например, статистически данни за командировките);

  -  методите за оценка на разходите за амортизация бяха адаптирани, за да отразят предложението Брюксел да бъде единствено място на работа, което доведе до намаляване на тези разходи;

  -  разходите, произтичащи от седалищата в Страсбург и Люксембург, се отчитат отделно;

  -  изготвени са нови оценки, за да се покажат евентуалните допълнителни текущи разходи в резултат от обособяването на едно работно място, както и еднократните инвестиции и разходи, свързани с обединяването на работните места;

  53.    посочва, че докладът представя теоретичните нетни икономии при обединяването на трите работни места в едно – Брюксел, възлизащи на около 88,9 милиона евро годишно, което представлява около 5 % от бюджета на Парламента за 2014 г., 1,03 % от общия административен бюджет на Съюза и 0,06 % от общия бюджет на Съюза; отбелязва очаквания нетен ефект за гражданите на Съюза – годишно по 0,18 EUR на човек, ако трите места на работа на Парламента бъдат обединени в едно;

  54.    посочва, че според доклада евентуално сливане на Люксембург и Брюксел ще доведе до допълнителни разходи от 14 млн. евро годишно; подчертава отчетеното различно качествено и количествено равнище на подпомагане, осигурявано от приемащите държави за Парламента; отбелязва, че тези потенциални разходи не са взети предвид в сметките за потенциалните икономии в резултат от обособяването на Брюксел като единно седалище;

  55.    подчертава факта, че годишно ще бъдат спестени 10,703 тона емисии на CO2, ако Страсбург (10 235) и Люксембург (468) вече не се използват като работни места; изразява съжаление за факта, че това въздействие върху околната среда вследствие на географската разпръснатост на Парламента, изразено чрез отделените въглеродни емисии, представлява 11,16 % от общия въглероден отпечатък на Парламента за 2011 г.;

  56.    очаква с нетърпение публикуването на проучването на Сметната палата, което да осигури изчерпателен анализ на потенциалните икономии за бюджета на Съюза при варианта Парламентът да има само едно работно място, както беше поискано в неговата резолюция от 20 ноември 2013 г. относно местоположението на седалищата на европейските институции[23], и изисква този анализ да включва бюджетните аспекти и допълнителните разходи, като например спестени средства в резултат на уплътнено работно време и по-голяма ефикасност; призовава да се разгледат не само пътните разноски на служителите на Парламента (включително служителите на временен договор, външните експерти и срочно наетите служители), но също така и увеличените пътни разноски на служителите на Комисията и на Съвета поради различното местоположение на седалищата;

  Управление на администрацията на Парламента: подобряване на оперативната ефективност

  57.    потвърждава още веднъж, че настоящата резолюция остава главно съсредоточена върху изпълнението на бюджета и освобождаването от отговорност за финансовата 2012 година и че нейната основна цел е да гарантира, че публичните средства на данъкоплатците се използват по най-добрия възможен начин, като се изтъкват същевременно областите, в които могат да бъдат постигнати по-ефективни изгоди; призовава компетентните органи на Парламента да продължат да повишават ефективността на ежедневната работа на Парламента на всички възможни равнища, с постоянната цел да се обслужват все по-добре гражданите на Съюза; очаква генералният секретар да акцентира повече върху ефективността и ефикасността на разходите в следващия си годишен доклад до комисията по бюджетен контрол;

  58.    счита, че през парламентарния мандат 2009 – 2014 г., при трудни икономически и финансови условия, бяха постигнати значителни икономии, макар те да са често случайни и временни; счита, че администрацията на Парламента следва да определи допълнителни мерки за ефективност, които да водят до системни и конкретни структурни икономии, допринасящи първо за намаляване на бюджета на Парламента, и второ, позволяващи преразпределяне на ресурсите към нови области на действие на Парламента, и по-специално засилване на контрола по отношение на прилагането на политиките на Съюза от страна на Комисията;

  59.    призовава администрацията на Парламента да обмисли по-активното използване на наличните технологии, като например възможностите за телеконференции и дистанционна работа, с цел да се намалят административните и пътните разходи; изисква представянето на конкретно предложение за разширеното използване на тези две технологии; преценя, че могат да се реализират значителни допълнителни икономии, без да се прави компромис с качеството на дейностите, и че наред с финансовите ползи, използването на видеоконферентна връзка и дистанционна работа може да допринесе също така за по-ефективно уплътняване на времето и за по-екологосъобразна работа на Парламента;

  60.    призовава администрацията да прилага допълнителни интелигентни мерки за съкращаване на разходите, позволяващи реализирането на икономии, без да се накърняват ефективността, ефикасността и качеството на парламентарните дейности;

  Генерална дирекция за председателството

  61.    отбелязва, че Генералната дирекция за председателството беше реорганизирана, което доведе до създаването на нова Генерална дирекция за услуги в областта на парламентарните изследвания и че задачите по обезпечаване сигурността на Парламента бяха възложени на вътрешни служби, което доведе до създаването на Генерална дирекция за сигурност; изразява задоволство от това, че вътрешното изпълнение на задачите по сигурността се планира да доведе до икономии в размер на повече от 11 млн. евро за периода 2013 – 2016 г.; все пак отбелязва, че за петима членове от кабинета на председателя са предвидени места като генерални директори или директори в администрацията на Парламента; критикува това политическо окупиране на ръководни позиции и нарушаването на разпоредбите на Правилника за длъжностните лица; посочва, че Съюзът критикува политическата протекция по целия свят и призовава този принцип да се спазва и по отношение на администрацията на Парламента; би желал да бъде информиран ежегодно от генералния секретар за точната спестена сума, което би могло да представлява добър пример, водещ до извършването и на други услуги от вътрешни служби на ЕП, като понастоящем тези услуги се предоставят от трети страни;

  62.    отбелязва, че за длъжността „генерален директор“ беше избран кандидат, но вече шест месеца след назначаването му избраният служител все още не е заел длъжността; призовава за премахването на тази длъжност „генерален директор“;

  Генерална дирекция за външни политики

  63.    отбелязва със загриженост, че поради общите призиви за икономии може да се накърни капацитетът на междупарламентарните делегации за поддържане на външните отношения на Парламента, което му дава възможност за обезпечаване на същата видимост като тази на останалите европейски институции, и по-специално Комисията и Съвета, както и че последиците биха довели до подкопаване на парламентарния подход към външната политика и консолидирането на парламентарната дипломация с цел допълване на дейностите на Комисията и ЕСВД; следователно счита, че е много важно да се запазят знанията и опита, които Парламентът е придобил при упражняването на надзор върху изпълнението на европейски проекти,както и да се осигури тяхната видимост и да се гарантира, че предложените мерки няма да отслабят силата и ефективността на междупарламентарния диалог на Парламента с други държави, особено в периоди на политическа нестабилност и опасност за демокрацията (Арабската пролет, конфликтът в Близкия изток, конфликтът в Украйна, подготовката за спорни избори и т.н.);

  Генерална дирекция за комуникация

  64.    отбелязва, че Генерална дирекция за комуникация разполага с голям бюджет по бюджетен ред 3242 „Публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия“; наблюдава възлагането на все повече задачи на външни изпълнители, с допълнителни разходи за данъкоплатците; изисква подробен списък на мерките за възлагане на задачи на външни изпълнители и разходите за тях в рамките на Генерална дирекция за комуникация;

  65.    изразява загриженост във връзка с евентуалните неразкрити конфликти на интереси при отпускането на безвъзмездни средства от бюджета на Парламента; посочва член 58 от Финансовия регламент и задължението на администрацията да проверява декларациите на получателите на безвъзмездни средства и на изпълнителите; призовава за предоставяне на информация за това какви анализи на риска са извършени от администрацията на Парламента по отношение на тези декларации, с цел да се провери тяхната истинност;

  Информационни бюра

  66.    отбелязва, че през 2012 г. разходите за командировки на служителите от информационните бюра възлизаха на 1,8 млн. евро, като сумата за командировки в Страсбург беше малко над 1 млн. евро; настоява, че следва да се отдава приоритет на използването на видеоконференции, като това ще доведе до съкращаване на структурните разходи в бюджета на Парламента и подобряване на околната среда, без да се накърнява работата на Парламента;

  Групи посетители

  67.    отбелязва, че от януари 2012 г. са в сила нови правила за приемането на групи посетители, включително метода за плащане на субсидии; отбелязва, че Бюрото реши да запази възможността за извършване на плащания в брой за посетителски групи; изразява загриженост относно значителния риск за репутацията и сигурността на Парламента във връзка с извършването на плащания в брой за посетителски групи; призовава за ново решение на Бюрото за премахване на плащанията в брой, които представляват нарушение на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[24]; отбелязва, че от общо около 2 000 групи посетители годишно, през 2012 г. само 365 групи са получили над 15 000 EUR, но че по-голямата част от тези групи посетители избират метода на плащане в брой, въпреки че администрацията на Парламента насърчава плащането чрез банков превод или комбинация от двата метода;

  Дом на европейската история

  68.    отбелязва, че съфинансирането от Комисията за покриване на текущите разходи на Дома на европейската история е обезпечено с 800 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения в бюджета за 2014 г., вписани по функция 3 от многогодишната финансова рамка; освен това отбелязва, че сумата съответства на 30 % от планираните текущи разходи за тази година и е предназначена също така за покриване на разходите, позволяващи Домът на европейската история да работи седем дни в седмицата;

  69.    отбелязва, че на 22 октомври 2012 г. Бюрото принципно одобри идеята за постоянна експозиция в Дома на европейската история;

  Europarl-TV

  70.    отбелязва, че в бюджета за 2012 г., приет от Парламента на пленарно заседание, 8,5 милиона евро бяха заделени за EuroparlTV по бюджетен ред 3246; признава, че с оглед на значителното намаляване на бюджета за EuroparlTV от 9 милиона евро през 2008 г. на 5 милиона евро през 2014 г., резултатите от тази услуга бяха подобрени чрез редица нови дейности и проекти, наред с другото, използването на повече готови за употреба аудиовизуални продукти с по-дълъг живот, както и реализирането на редица ексклузивни копродукции с националните телевизионни канали в няколко държави членки, което доведе до увеличаване на аудиторията; приветства непрекъснато нарастващия брой на последователите на Парламента в социалните медии, и по-специално във „Фейсбук“, с настоящите над 1,2 милиона „приятели“, за които се разработват ексклузивни продукции на EuroparlTV; очаква да получи независимото проучване за оценка на онлайн мултимедийната продукция на Парламента, поръчано в съответствие с решението на Бюрото от 3 декември 2012 г.;

  71.    изразява загриженост за това, че въпреки разходите за оборудване на Парламента с най-модерна студийна техника и ангажирането на голям екип от специалисти в областта на комуникациите, медийното отразяване на работата на Парламента може да бъде възпрепятствано от изискването телевизионните оператори, ползващи студията на Парламента, да плащат сателитни такси; призовава генералния секретар да прецени дали евентуална промяна на разпоредбите ще насърчи по-доброто отразяване на парламентарните дебати и дискусии на членовете на ЕП и после да докладва за това;

  72.    счита, че EuroparlTV не е част от основната дейност на Парламента и изисква извършването на анализ на ползите и разходите преди разработването на нови дейности за EuroparlTV;

  Генерална дирекция за персонала

  73.    посочва трудностите при набирането на длъжностни лица или други служители от някои държави членки като Германия, Великобритания, Австрия или Нидерландия, при които делът на служителите в секретариата на Парламента е значително по-малък от „демографската тежест“ на съответната държава в рамките на Съюза, и отбелязва относително големия брой служители с белгийско (13,6 %) или люксембургско (2,2 %) гражданство, което е свързано с местоположението на работните места на Парламента; изисква от Бюрото да преразгледа процедурите и изискванията за подбор на персонал, за да се установи ролята им за създаването на трудности при набирането на служители от тези държави членки;

  74.    призовава за информация относно организацията на труда на местните разпоредители в Страсбург, както и на разпоредителите в Брюксел по време на сесиите в Страсбург; призовава за представяне на доклад на администрацията на Парламента относно спазването на законодателството на Съюза в областта на трудовото и социалното осигуряване по отношение на местните разпоредители в Страсбург, както и относно предприетите предпазни мерки срещу декларирането на фиктивна самостоятелна заетост; призовава за сравняване на разходите, с оглед намиране на най-добрия вариант за данъкоплатците;

  75.    отбелязва надлежно решението на Съда на публичната служба от 12 декември 2013 г. по делото F-129/12 и изразява дълбоко съжаление за факта, че Парламентът беше осъден за това, че не можа да предостави помощ при случаи на тормоз и неправомерни уволнения; за тази цел препоръчва на компетентните служби да предприемат всички необходими мерки за избягване на подобни ситуации в бъдеще;

  76.    изисква представянето на доклад за увеличения брой длъжности AD и AST в администрацията на Парламента в периода между 2005 г. и текущата финансова година; изисква разбивка на длъжностите по степен и националност;

  77.    изисква представянето на доклад за увеличения брой длъжности за директори и генерални директори в администрацията на Парламента от 2005 г. насам; изисква разбивка на длъжностите по националност;

  78.    призовава за изготвянето на доклад за това колко служители към политически групи са станали длъжностни лица от 2009 г. насам а) в рамките на конвенционалната процедура за подбор и б) въз основа на клаузата за преход;

  79.    посочва, че над 1 500 служители на Парламента имат деца, записани в европейските училища; твърди, че Парламентът трябва да играе водеща роля в рамките на организационната структура на училищата;

  Генерална дирекция за инфраструктури и логистика

  Политика на Парламента в областта на сградния фонд

  80.    подчертава факта, че с течение на годините Парламентът стана собственик на недвижимо имущество и че тази стратегия е свързана с някои рискове, както и че разходите за експлоатация и поддръжка на техническите съоръжения неизбежно ще се увеличават в бъдеще, с цел справяне с проблема за остаряването на сградите; изтъква по-специално, че при изготвянето на стратегия в областта на недвижимите имоти и сградите трябва също така да се вземат предвид повишаващите се разходи и необходимостта от обновяване на сградите в средносрочен план; посочва, че стратегията в областта на недвижимите имоти и сградите трябва да гарантира устойчивостта на бюджета на Парламента и да запази известна степен на гъвкавост чрез комбинация от закупуване, отдаване под наем или право на ползване на сгради, с цел осигуряване на най-добро съотношение качество/ разходи за Парламента; подчертава, че закупуването на сгради може да не е винаги най-доброто решение;

  81.    отбелязва, че през 2012 г. започна преразглеждането поотделно на редица договори във връзка с финансовите условия, заложени в тях, особено с оглед на тенденциите на пазара за отдаване под наем на недвижими имоти; приветства факта, че тези нови преговори ще доведат до следните структурни икономии през следващите години, а именно:

  - право на ползване на сградата Wiertz, което ще доведе до намаляване на разходите с 0,45 милиона евро годишно за данък сгради и такси;

  - преместване в сградата Geos през 2014 г., което ще доведе до намаляване на разходите с 5 милиона евро за период от 45 месеца;

  - преразглеждане на договора за лизинг на сградата Goldbell, което ще доведе до намаляване на разходите с 2,5 милиона евро до края на 2017 г.;

  - преразглеждане на договора за лизинг на Информационното бюро в Мадрид, което ще доведе до намаляване на разходите с 0,27 милиона евро;

  Сградата „Конрад Аденауер“ (KAD)

  82.    припомня, че първоначално не бяха избрани кандидати във връзка с поканата за представяне на оферти за проекта на сградата „Конрад Аденауер“, тъй като предложените цени, подадени в отговор на поканата за представяне на оферти, бяха много по-високи от прогнозите; отбелязва последващото решение на Бюрото от 2012 г. за промяна на поканите за представяне на оферти за сградата KAD, което доведе до значително по-ниски оферти и позволи спазването на първоначално договорения за този строителен проект бюджет; отбелязва, че строителните работи започнаха през септември 2013 г., с нов ръководител на проекта и засилено сътрудничество и подкрепа от страна на люксембургското правителство; очаква, че първоначално договореният общ бюджет за строителните работи по проекта ще бъде спазен, въпреки неизбежното забавяне;

  Пленарна зала на Парламента в Брюксел

  83.    отбелязва, че ремонтът на носещата конструкция на тавана на пленарната зала на Парламента в Брюксел ще бъде свързан с разходи, възлизащи на малко повече от 2 млн. евро, което е под предвидените 3 млн. евро, както и че не може да се заведе съдебно дело поради факта, че сградата е стара; признава, че във връзка с редовните текущи проверки и политиката за превантивна поддръжка на сградите на Парламента, въведена през 2012 г., бяха открити структурни дефекти в дървените греди на тавана, като по този начин беше предотвратен сериозен инцидент, потенциално водещ до човешки жертви и огромни щети за сградата; отбелязва, че преместените служби можаха да бъдат настанени в други сгради на Парламента, като зона „А“ от сградата „Пол-Анри Спак“ (PHS) беше временно затворена, както и че пленарната зала ще може да се използва отново от началото на април 2014 г.;

  Генерална дирекция за устни преводи и организиране на конференции и Генерална дирекция за писмени преводи и публикации

  84.    отбелязва със задоволство, че прилагането на решението на Бюрото относно ефективното използване на ресурсите в областта на езиковото многообразие доведе през 2012 г. до икономии в размер на 10,9 млн. евро за услугите по устни преводи и 10 млн. евро за услугите по писмени преводи, без да се засяга принципът на езиково многообразие или да се намали качеството на работа на Парламента; отново заявява, че междуинституционалното сътрудничество е от съществено значение за обмена на добри практики, които насърчават ефективността и позволяват осъществяването на икономии;

  Генерална дирекция по финанси

  Фонд за доброволно пенсионно осигуряване

  85.    отбелязва, че през 2012 г. стойността на активите на Фонда за доброволно пенсионно осигуряване[25] се увеличи поради възвращаемостта на инвестициите от 9,4 %, като същевременно инвестиционните пазари продължаваха да се възстановяват от световната финансова криза;

  86.    отбелязва обаче, че Фондът за доброволно пенсионно осигуряване е увеличил очаквания си актюерски дефицит, изчислен на базата на активите на фонда, до 207,9 млн. евро в края на 2012 г.; подчертава, че тези планирани бъдещи пасиви се разпростират върху няколко десетилетия;

  87.    все пак отбелязва, че това предизвиква някои опасения относно възможното изчерпване на фонда, както и че Парламентът гарантира изплащането на пенсионните права на всички бивши и някои настоящи членове на този фонд, дори когато фондът не е в състояние да изпълни своите задължения; припомня, че Фондът за доброволно пенсионно осигуряване беше замислен като преходно решение преди влизането в сила на новия Устав на членовете на Европейския парламент на 14 юли 2009 г.;

  88.    отбелязва, че през 2013 г. Съдът на Европейския съюз потвърди действителността на решенията, взети от Бюрото през 2009 г., и по-специално за увеличаване на пенсионната възраст за членовете на фонда от 60 на 63 години, с цел предотвратяване на преждевременното изчерпване на капитала и привеждане на фонда в съответствие с изискванията на новия Устав на членовете на Европейския парламент; припомня, че две трети от плащанията във фонда се извършват пряко от Парламента, а не от отделните членове;

  Генерална дирекция за иновации и техническо обслужване

  89.    изразява дълбока загриженост относно факта, че лични и поверителни лични адреси за електронна поща на някои членове на ЕП, парламентарни сътрудници и служители бяха засегнати, след като Парламентът беше обект на хакерско нападение, като хакер прихвана комуникацията между частни смартфони и публичната Wi-Fi мрежа на Парламента; настоява за извършването на независима проверка на информационната сигурност от трета страна по отношение на всички информационни и телекомуникационни системи на ЕП в съответствие със спецификациите, посочени в приложение I, с оглед изготвянето на ясна пътна карта за по-надеждна политика в областта на информационната сигурност през 2015 г.;

  90.    счита, че гостите потребители следва да имат достъп до Wi-Fi мрежата, който да не позволява достъп до интранета или вътрешните информационни услуги на Парламента, като например уеб-базирана поща, като по този начин се отделят функционалните възможности на Wi-Fi мрежата на ЕП от тези на Wi-Fi мрежата за гости; счита, че следва да се проведе независим одит на сигурността по отношение на цялата информационна и телекомуникационна инфраструктура на Парламента, който да гарантира, че Парламентът работи в съответствие с най-високите налични стандарти за сигурност срещу хакерски атаки и действия за подслушване на телефонни разговори;

  91.    счита, че най-важните постижения трябва да бъдат подкрепени от целесъобразни инвестиции за подпомагащи и поддържащи дейности по тези проекти, както и от подходящо сътрудничество с членовете и служителите на ЕП; по-специално посочва успешното стартиране на системата AT4AM; изразява съжаление за спирането на конфигурацията за Линукс дистрибуция в Парламента, която никога не е била предлагана или препоръчвана на членовете и служителите на ЕП, които биха имали интерес към подобен проект; отбелязва, че въвеждането на нови работни инструменти за членовете и служителите на ЕП предполага провеждането на пилотно тестване на тези работни инструменти в сътрудничество само с тези членове и служители на ЕП, които са готови да издържат на допълнителното натоварване, свързано с тестовия пилотен етап;

  92.    в същия дух настоява Парламентът да продължава да си сътрудничи с ГД „Информатика” на Комисията за откриването не само на революционно нови информационно-технологични инструменти, предлагани от конкуриращи се доставчици, но също така и подходящи заместители на старите инструменти и информационно-технологични инфраструктури, насочени към отворени, оперативно съвместими и независещи от доставчици решения, с оглед гарантирането на социална, етична и икономичен отговорност;

  93.    отбелязва процеса за вътрешно изпълнение на задачите от служители на Генерална дирекция за иновации и техническо обслужване и обещаното намаление на разходите и увеличено равнище на експертен опит и корпоративна идентичност сред служителите, работещи в областта на информационните технологии; припомня, че увеличеното равнище на експертен опит във връзка с постоянните иновации беше също така причината за възлагане на задачи на външни изпълнители в този сектор преди няколко години; поставя под въпрос аргумента за намаляване на разходите; осъзнава ограниченията и предизвикателства във връзка с привличането на най-добрите специалисти, налични на пазара; призовава генералния секретар да си сътрудничи с Европейската служба за подбор на персонал за намирането на начини за ускоряване на процедурата за набиране на персонал и за привличане на най-добрите експерти в областта на информационните технологии и сигурността;

  94.    подчертава, че именно Парламентът трябва да има последната дума по всички въпроси, свързани с ИКТ;

  95.    отбелязва, че съществуващата информационно-технологична инфраструктура на Парламента е само частично базирана на отворен код и следователно ограничава използването от Парламента на хардуерни и софтуерни приложения; призовава за постепенен преход към базирана на отворен код информационно-технологична инфраструктура, което ще доведе до по-голяма ефективност на разходите и оперативна съвместимост, като същевременно се осигури по-високо ниво на сигурност; в тази връзка призовава също така за достатъчна техническа и административна помощ, която да гарантира адекватна поддръжка;

  96.    предлага по-засиленото използване на новите информационни и комуникационни технологии в службите за писмени и устни превод;

  97.    настоятелно призовава генералния секретар да обезпечи допълнителен персонал по поддръжка на ИКТ за членовете и служителите на ЕП на работното им място, за да се гарантират както за персонала по поддръжка на ИКТ, така и за служителите и членовете на ЕП сигурността и удобството на прекия контакт; припомня на генералния секретар, че дистанционното информационно обслужване може да бъде неудобен и не много подходящ вариант за създаването на отношения на доверие между персонала по поддръжка на ИТ и лицата, които се нуждаят от поддръжка на ИТ; също така посочва, че не е целесъобразно да се разчита изцяло на дистанционни решения до надлежното провеждане на горепосочената проверка на сигурността;

  98.    изисква от генералния секретар да гарантира, че до 1 декември 2014 г. ще бъдат предприети най-малко следните дейности за проверка:

  -  тестване на проникването в черната кутия;

  -  тестване на проникването в бялата кутия;

  -  проверка на криптографските протоколи;

  -  проверка на приложенията;

  -  преглед на контролните списъци за достъп до приложенията;

  -  преглед на контролните списъци за достъп до физическите инфраструктури;

  -  преглед на веригата за компилация на приложения;

  -  преглед на първичния код за приложенията;

  очаква резултатите от проверката да бъдат представени на комисията по бюджетен контрол и на комисията по бюджети, заедно с оценка на разходите, човешките ресурси и времето, необходими за отстраняването на всички пропуски във връзка със сигурността, открити при проверката;

  99.    счита, че наличността на данните не трябва да бъде ограничавана поради използването на специфична структура на платформата или системата и че форматът на данните трябва да се основава на широко използвани и свободно достъпни стандарти и да се прилага и поддържа от организации, които са независими от производителите; подчертава, че трябва да се предостави свободен достъп до пълната документация, свързана с формата и всички последващи изменения;

  Пътническа агенция

  100.  приветства факта, че, както беше поискано от комисията по бюджетен контрол, новият договор за пътническата агенция, който влезе в сила на 1 януари 2014 г., позволява извършването на финансов одит и одит на изпълнението; отбелязва, че единственото дружество, което кандидатства за сключването на договор, е „BCD Travel NV“ – агенцията, изпълняваща предишния договор, както и че настоящият договор е със срок от две години;

  101.  настоява при пътуванията със самолет на членовете на ЕП в рамките на Европа от бюджета на Парламента да се възстановяват само разходите за билети икономична класа;

  Годишен доклад относно възложените обществени поръчки

  102.  припомня, че Финансовият регламент и правилата за неговото прилагане, влезли в сила на 1 януари 2013 г., определят каква информация трябва да се предостави на бюджетния орган и на обществеността във връзка с възлагането на обществени поръчки от институцията; отбелязва, че новият Финансов регламент изисква публикуването на възложените договори за обществени поръчки на стойност, надвишаваща 15 000 EUR (спрямо 25 000 EUR преди това) — стойност, съответстваща на новия праг, над който вече е задължително прилагането на състезателна тръжна процедура;

  103.  отбелязва, че през 2012 г. всички генерални дирекции на Парламента са възлагали договори за обществени поръчки на стойност, надвишаваща 25 000 EUR, и че общата стойност на тези договори е 724 милиона евро (603 милиона евро през 2011 г.); освен това отбелязва, че централните служби изготвиха годишния доклад до бюджетния орган относно възложените през 2012 г. обществени поръчки въз основа на информацията, предоставена от отделите, които са разпоредители с бюджетни кредити;

  104.  отбелязва разбивката на обществените поръчки, възложени през 2012 и 2011 г., по вид на използваната процедура, както следва:

  Вид на договора

  (между 15 000 EUR и 25 000 EUR )

  2012 г.

   

  Брой

  Стойност (EUR)

  Услуги

  Доставки

  Строителство

  Сгради

  66

  13

  15

  0

  1 363 733

  246 663

  289 561

  0

  Общо

  94

  1 899 957

  Вид на договора

  (на стойност 25 000 EUR или повече)

  2012 г.

  2011 г.

  1.      

  Брой

  В проценти

  Брой

  В проценти

  Услуги

  Доставки

  Строителство

  Сгради

  167

  39

  21

  3

  73 %

  17 %

  9 %

  1 %

  168

  43

  29

  5

  68 %

  18 %

  12 %

  2 %

  Общо

  230

  100 %

  245

  100 %

  Вид на договора

  (на стойност 25 000 EUR или повече)

  2012 г.

  2011 г.

  1.      

  Стойност (EUR)

  В проценти

  Стойност (EUR)

  В проценти

  Услуги

  Доставки

  Строителство

  Сгради

  478 867 118

  20 050 555

  48 097 311

  177 282 082

  66 %

  3 %

  7 %

  24 %

  372 679 542

  181 515 814

  33 142 238

  15 881 213

  61 %

  30 %

  6 %

  3 %

  Общо

  724 297 066

  100 %

  603 218 807

  100 %

  (Годишен доклад относно обществените поръчки, възложени от Европейския парламент, 2012 г., стр. 6)

  105.  отбелязва разбивката на обществените поръчки, възложени през 2012 и 2011 г., по вид на използваната процедура, както следва:

  Вид на процедурата

  (между 15 000 EUR и 25 000 EUR )

  2012 г.

   

  Брой

  Стойност (EUR)

  Открита

  Ограничена

  Процедура на договаряне

  Конкуренция

  Изключение

  0

  0

  94

  -

  -

  0

  0

  1 899 958

  -

  -

  Общо

  94

  1 899 958

  Вид на процедурата

  (на стойност 25 000 EUR или повече)

  2012 г.

  2011 г.

  1.    

  Брой

  В проценти

  Брой

  В проценти

  Открита

  Ограничена

  Процедура на договаряне

  Конкуренция

  Изключение

  93

  4

  133

  -

  -

  40 %

  2 %

  58 %

  -

  -

  90

  12

  138

  2

  3

  37 %

  5 %

  56 %

  1 %

  1 %

  Общо

  230

  100 %

  245

  100 %

  Вид на процедурата

  (на стойност 25 000 EUR или повече)

  2012 г.

  2011 г.

  1.      

  Стойност (EUR)

  В проценти

  Стойност (EUR)

  В проценти

  Открита

  Ограничена

  Процедура на договаряне

  Конкуренция

  Изключение

  268 775 678

  245 111 639

  210 409 749

  -

  -

  37 %

  34 %

  29 %

  -

  -

  436 253 061

  126 420 563

  31 283 089

  4 668 600

  4 593 494

  72 %

  21 %

  5 %

  1 %

  1 %

  Общо

  724 297 066

  100 %

  603 218 807

  100 %

  (Годишен доклад относно обществените поръчки, възложени от Европейския парламент, 2012 г., стр. 8)

  106.  отбелязва, че от общо 230 обществени поръчки, възложени през 2012 г., 97 поръчки, на стойност 514 милиона евро, са били възложени след открита или ограничена процедура, а 133 поръчки, на стойност 210 милиона евро, са били възложени след процедура на договаряне; отбелязва, че значителното увеличение на ползването на процедури на договаряне в периода 2011 – 2012 г., от гледна точка на стойността, се дължи на трите процедури за възлагане на договори за строителство, на обща стойност от 177,28 млн. евро, което значително увеличава общата сума;

  107.  изразява съжаление за това, че поради намаляването на административната тежест за поръчките с много ниска стойност, чиято цел е засилване на участието на МСП в процедурите за възлагане на поръчки от този вид, администрацията не разполага с данни за броя на МСП, които са получили договори за изпълнение на поръчки с много ниска стойност; по тази причина Генералният секретариат не е в състояние да посочи дали намаляването на административната тежест действително е довело до засилено участие на МСП или не, и следователно да покаже доколко ефективни са предприетите мерки; изисква проследяване на броя МСП, които са получили договори за изпълнение на поръчки с много ниска стойност;

  108.  счита, че за договорите под прага от 60 000 EUR следва да се осигури пълна прозрачност по отношение на критериите за възлагане на поръчката и следва да се предвиди проверка за конфликти на интереси;

  Извънредни процедури на договаряне

  109.  посочва, че броят на използваните от Парламента извънредни процедури е намалял през 2012 г. (от 59 през 2011 г. на 43 през 2012 г.), което представлява намаление с 27 % за институцията, като пет генерални дирекции не са използвали този вид процедура през 2012 г., една генерална дирекция е възложила същия брой обществени поръчки по тази процедура, както и през 2011 г., а две генерални дирекции са възложили повече поръчки по тази процедура; изтъква освен това, че от 2012 г. отговорният разпоредител с бюджетни кредити трябва редовно да посочва, в приложение към годишните отчети за дейността, причините за използване на извънредната процедура на договаряне;

  Политически групи (бюджетна позиция 4 0 0)

  110.  счита, че политическите групи са ключови фактори за Парламента и Съюза като цяло, тъй като тяхното транснационално естество представлява уникален модел в целия свят и тяхната роля е от решаващо значение за гарантиране на силна демократична отчетност на всички европейски институции;

  111.  отбелязва, че през 2012 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 0, са усвоени, както следва:

  Група

  2012 г.

  2011 г.

  Годишни бюджетни кредити

  Собствени средства и пренесени бюджетни кредити

  Разходи

  Процент на усвояване на годишните бюджетни кредити

  Суми, пренесени към следващия период

  Годишни бюджетни кредити

  Собствени средства и пренесени бюджетни кредити

  Разходи

  Процент на усвояване на годишните бюджетни кредити

  Суми, пренесени към следващия период (2011 г.)

  PPЕ

  21 128

  2 024

  18 974

  89,81 %

  4 178

  20 336

  1 918

  20 442

  100,42 %

  1 832

  S&D

  14 908

  6 313

  14 520

  97,40 %

  6 702

  14 302

  5 499

  13 696

  95,76 %

  6 105

  ALDE

  6 673

  2 281

  6 855

  102,72 %

  2 100

  6 477

  2 416

  6 676

  103,07 %

  2 217

  Verts/ALE

  4 319

  1 460

  4 002

  92,65 %

  1 778

  4 025

  1 242

  3 820

  94,91 %

  1 447

  GUE/NGL

  2 563

  1 094

  2 602

  101,52 %

  1 055

  2 535

  1 088

  2 553

  100,71 %

  1 070

  ECR

  3 765

  1 219

  3 407

  90,51 %

  1 577

  3 831

  720

  3 375

  88,09 %

  1 176

  EFD

  2 538

  881

  2 494

  98,29 %

  925

  2 088

  835

  2 046

  98,03 %

  876

  Независими членове на Парламента

  1 362

  413

  963

  70,73 %

  367

  1 270

  409

  924

  72,72 %

  413

  Общо

  57 255

  15 687

  53 817

  94,00 %

  18 680

  54 866

  14 126

  53 514

  97,53 %

  15 137

  *          всички суми са в хиляди евро

   

   

  Европейски политически партии и европейски политически фондации

  112.  отбелязва, че през 2012 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 2, са усвоени, както следва[26]:

  Партия

  Съкращение

  Собствени средства*

  Безвъзмездни средства от ЕП

  Общо приходи

  Безвъзмездни средства от ЕП като % от допустимите разходи (макс. 85 %)

  Излишък или загуба на приходи (трансфер към резерви)

  Европейска народна партия

  PPЕ

  1 471

  6 483

  8 863

  85 %

  242

  Партия на европейските социалисти

  PES

  977

  4 323

  5 514

  85 %

  91

  Алианс на либералите и демократите за Европа

  ALDE

  440

  1 950

  2 784

  85 %

  60

  Европейска зелена партия

  EGP

  397

  1 333

  1 908

  84 %

  127

  Алианс на европейските консерватори и реформисти

  AECR

  216

  1 139

  1 701

  85 %

  13

  Партия на европейската левица

  EL

  269

  835

  1 263

  79 %

  47

  Европейска демократическа партия

  PDE

  79

  363

  630

  84 %

  0

  Европейски свободен алианс

  ALE

  91

  382

  530

  85 %

  23

  Демократи за ЕС

  EUD

  29

  195

  271

  85 %

  -6

  Европейско християнско политическо движение

  ECPM

  44

  242

  285

  85 %

  0,6

  Европейски алианс за свобода

  EAF

  65

  357

  428

  85 %

  2

  Европейски алианс на националните движения

  AEMN

  44

  186

  333

  85 %

  -2

  Движение за Европа на свободите и демокрацията

  MELD

  81

  458

  702

  85 %

  0

  Общо

   

  4 203

  18 247

  25 214

  84 %

  598

  (*)          всички суми са в хиляди евро

  113.  отбелязва, че през 2012 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 3, са усвоени, както следва[27]:

  Фондация

  Съкращение

  Свързана с партия

  Собствени средства*

  Безвъзмездни средства от ЕП

  Общо приходи

  Безвъзмездни средства от ЕП като % от допустимите разходи (макс. 85 %)

  Център за европейски изследвания

  CES

  PPЕ

  786

  3 719

  4 505

  83 %

  Фондация за европейски прогресивни изследвания

  FEPS

  PES

  517

  2 795

  3 312

  85 %

  Европейски либерален форум

  ELF

  ALDE

  183

  996

  1 179

  85 %

  Зелена европейска фондация

  GEF

  EGP

  156

  865

  1 020

  85 %

  Трансформ Европа

  TE

  EL

  120

  550

  671

  83 %

  Институт на европейските демократи

  IED

  PDE

  48

  238

  286

  85 %

  Организация за европейско междудържавно сътрудничество

  OEIC

  EUD

  20

  132

  152

  85 %

  Център „Maurits Coppieters“

  CMC

  ALE

  36

  200

  235

  85 %

  Нова посока

  ND

  AECR

  141

  679

  820

  85 %

  Европейска християнска политическа фондация

  ECPF

  ECPM

  30

  167

  197

  82 %

  Европейска фондация за свобода

  EFF

  EAF

  44

  234

  279

  84 %

  Фондация за Европа на свободите и демокрацията

  FELD

  MELD

  56

  194

  250

  78 %

  Общо

   

   

  2 136

  10 768

  12 905

  84 %

  (*)          всички суми са в хиляди евро

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  18.3.2014

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  17

  2

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper

  • [1]       ОВ L 56, 29.2.2012 г.
  • [2]       OВ C 334, 15.11.2013 г., стр. 1.
  • [3]       OВ C 188, 29.6.2013 г., стр. 1.
  • [4]       OВ C 331, 14.11.2013 г., стр. 1.
  • [5]       OВ C 334, 15.11.2013 г., стр. 122.
  • [6]       ОВ L 248, 16.09.2002 г., стр. 1.
  • [7]       ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
  • [8]       PE 349.540/Bur/ann/def.
  • [9]       OВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 90.
  • [10]    OВ C 296 E, 2.10.2012 г., стр. 226.
  • [11]     ОВ L 56, 29.2.2012 г.
  • [12]     OВ C 334, 15.11.2013 г., стр. 1.
  • [13]     OВ C 188, 29.6.2013 г., стр. 1.
  • [14]     OВ C 331, 14.11.2013 г., стр. 1.
  • [15]     OВ C 334, 15.11.2013 г., стр. 122.
  • [16]    ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
  • [17]     ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
  • [18]     PE 349.540/Bur/ann/def.
  • [19]     OВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 90.
  • [20]     OВ C 296 E, 2.10.2012 г., стр. 226.
  • [21]  Телефон чрез интернет протокол.
  • [22]             „Трите работни места на Европейския парламент – финансово, екологично и регионално въздействие на географската разпокъсаност“ – докладна записка, подготвена от генералния секретар на Европейския парламент на 30 август 2013 г.
  • [23]     Приети текстове, P7_TA(2013)0498.
  • [24]     Директива 2005/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (OВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).
  • [25]  Фонда за доброволно пенсионно осигуряване е създаден като сдружение с идеална цел, учредено съгласно люксембургския закон от 14 юли 1993 година.
  • [26]     Източник: PV BUR. 09.09.2013 г. (PE 512.496/BUR) точка 14 и PV BUR. 07.10.2013 г. (PE 516.110/BUR) точка 12
  • [27]     Източник: PV BUR. 09.09.2013 г. (PE 512.496/BUR) точка 14, докладна записка на ген. секретар до Бюрото: D(2013)33164