Menettely : 2013/2196(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0246/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0246/2014

Keskustelut :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Äänestykset :

PV 03/04/2014 - 7.13
CRE 03/04/2014 - 7.13
PV 16/04/2014 - 7.33
CRE 16/04/2014 - 7.33
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0289
P7_TA(2014)0428

MIETINTÖ     
PDF 245kWORD 228k
24.3.2014
PE 521.588v02-00 A7-0246/2014

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka I – Euroopan parlamentti

(COM(2013)0570 – C7‑0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Cătălin Sorin Ivan

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka I – Euroopan parlamentti

(COM(2013)0570 – C7‑0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2012(1),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012 (COM(2013)0570 – C7 0274/2013)(2),

–       ottaa huomioon selvityksen talousarvio- ja varainhallinnosta varainhoitovuonna 2012, pääluokka I – Euroopan parlamentti(3),

–       ottaa huomioon sisäisen tarkastajan vuosikertomuksen varainhoitovuodelta 2012,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 ja toimielinten vastaukset(4),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2012 koskevan tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(5),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan ja 318 artiklan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(6) ja erityisesti sen 145, 146 ja 147 artiklan,

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(7) ja erityisesti sen 164, 165 ja 166 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin talousarvion toteuttamista koskevien sisäisten sääntöjen(8) 13 artiklan,

–       ottaa huomioon asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 166 artiklan 1 kohdan, jonka mukaan kaikkien unionin toimielinten on pyrittävä kaikin tavoin toimimaan vastuuvapauden myöntämistä koskevaan Euroopan parlamentin päätökseen liitettyjen huomautusten mukaisesti,

–       ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman vuoden 2012 talousarviomenettelyn suuntaviivoista – pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X(9),

–       ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2012 – Pääluokka I – Parlamentti(10),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan, 80 artiklan 3 kohdan ja liitteen VI,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0246/2014),

A.     ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa todetaan varainhoitovuoden 2012 hallintomenoista, että kaikki toimielimet käyttivät tyydyttävällä tavalla asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 edellyttämiä valvontajärjestelmiä;

B.     ottaa huomioon, että pääsihteeri vakuutti 6. syyskuuta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että parlamentin talousarvio on toteutettu moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti ja että käyttöön otettu valvontajärjestelmä antaa tarvittavat takeet tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta;

C.     ottaa huomioon, että pääsihteeri vakuutti myös, että hänen tietoonsa ei ole tullut aiemmin mainitsemattomia asioita, jotka voisivat vahingoittaa toimielimen etua;

1.      myöntää puhemiehelle vastuuvapauden Euroopan parlamentin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012;

2.      esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka I – Euroopan parlamentti

(COM(2013)0570 – C7‑0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2012(11),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012 (COM(2013)0570 – C7 0274/2013)(12),

–       ottaa huomioon selvityksen talousarvio- ja varainhallinnosta varainhoitovuonna 2012, pääluokka I – Euroopan parlamentti(13),

–       ottaa huomioon sisäisen tarkastajan vuosikertomuksen varainhoitovuodelta 2012,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 ja toimielinten vastaukset(14),

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2012 koskevan tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(15),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan ja 318 artiklan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(16) ja erityisesti sen 145, 146 ja 147 artiklan,

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(17) ja erityisesti sen 164, 165 ja 166 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin talousarvion toteuttamista koskevien sisäisten sääntöjen(18) 13 artiklan,

–       ottaa huomioon asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 166 artiklan 1 kohdan, jonka mukaan kaikkien unionin toimielinten on pyrittävä kaikin tavoin toimimaan vastuuvapauden myöntämistä koskevaan Euroopan parlamentin päätökseen liitettyjen huomautusten mukaisesti,

–       ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman vuoden 2012 talousarviomenettelyn suuntaviivoista – pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X(19),

–       ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2012 – Pääluokka I – Parlamentti(20),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan, 80 artiklan 3 kohdan ja liitteen VI,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0246/2014),

A.     ottaa huomioon, että puhemies hyväksyi 4. heinäkuuta 2013 parlamentin tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012;

B.     panee merkille, että parlamentin tilinpitäjä totesi lopullista tilinpäätöstä varmentaessaan, että hänellä on kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätös antaa olennaisilta osiltaan oikean ja riittävän kuvan Euroopan parlamentin taloudellisesta asemasta ja että hänen tietoonsa ei ole tullut asioita, jotka edellyttäisivät varaumien esittämistä;

C.     ottaa huomioon, että pääsihteeri vakuutti 6. syyskuuta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että parlamentin talousarvio on toteutettu moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti ja että käyttöön otettu valvontajärjestelmä antaa tarvittavat takeet tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta;

D.     ottaa huomioon, että pääsihteeri vakuutti myös, että hänen tietoonsa ei ole tullut aiemmin mainitsemattomia asioita, jotka voisivat vahingoittaa toimielimen etua;

E.     ottaa huomioon, että tarkastuksessaan tilintarkastustuomioistuin totesi, että toimielinten vuonna 2012 käyttämät hallintomenojen valvontajärjestelmät olivat varainhoitoasetuksen vaatimusten mukaisia ja että 151:stä tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta tapahtumasta yhteen liittyi virhe, ja ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen arvioima todennäköisin virhetaso oli 0 prosenttia;

F.     ottaa huomioon, että parlamentin hallinnolle lähetettiin tavanomaista menettelyä noudattaen kyselylomake ja saaduista vastauksista keskusteltiin talousarvion valvontavaliokunnassa pääsihteerin ja sisäisen tarkastajan läsnä ollessa;

G.     ottaa huomioon lisäarvon, jota syntyy parlamentin vuotuisesta vastuuvapausmenettelystä, kun tilit käydään perusteellisesti läpi, ja toteaa, että menettelyllä pyritään siihen, että parlamentti voisi täyttää velvollisuutensa unionin kansalaisia kohtaan ja toimia täysin avoimesti tarjoamalla kansalaisille tarkat tiedot toimielimen varainhoidosta; ottaa myös huomioon, että menettely tarjoaa parlamentille tilaisuuden arvioida omaa toimintaansa ja parantaa sitä niillä aloilla, joilla julkisen talouden hoidon ja sen myötä veronmaksajien varojen hallinnoinnin laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta voidaan vielä parantaa;

Parlamentin talousarvio- ja varainhallinto vuonna 2012

Parlamentin vastuuvapausmenettelyn tuoma lisäarvo

1.      korostaa lisäarvoa, joka saadaan parlamentille vuosittain myönnettävään vastuuvapauteen johtavasta parlamentaarisesta menettelystä;

2.      toteaa, että tässä päätöslauselmassa keskitytään ensisijaisesti talousarvion toteutumiseen ja varainhoitovuotta 2012 koskevaan vastuuvapauteen ja että sen päätavoitteena on varmistaa, että veronmaksajien maksamat julkiset varat käytetään mahdollisimman hyvin, sekä tuoda esiin parannuskohteita; kannustaa parlamentin asiasta vastaavia elimiä tehostamaan edelleen kaikilla tasoilla parlamentin päivittäistä toimintaa;

3.      kehottaa jälleen puhemiehistöä antamaan kaikille jäsenille enemmän niin kutsuttuja valkoisia kirjoja poliittisista kysymyksistä, jotta niistä voitaisiin keskustella poliittisissa ryhmissä ennen lopullisen päätöksen tekemistä;

4.      panee merkille, että unionin yleinen talousarvio vuodeksi 2012 oli maksusitoumusmäärärahoina yhteensä 148,2 miljardia euroa, mistä parlamentin talousarvion osuus oli 1 718 miljoonaa euroa; panee myös merkille, että tämä määrä on vain hieman yli 1 prosentti unionin yleisestä talousarviosta ja 20 prosenttia niistä 8 278 miljoonasta eurosta, jotka oli varattu vuodeksi 2012 unionin toimielinten hallintomenoihin yhteensä; panee merkille, että määrät ovat talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen mukaisia ja niistä katetaan kiinteistöistä ja infrastruktuurista, henkilöstön palkoista ja eläkkeistä, tietotekniikasta sekä turvallisuudesta aiheutuvat kustannukset;

5.      toteaa, että parlamentin talousarvion neljä suurinta lukua ovat luku 10 (toimielimen jäsenet), luku 12 (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt), luku 20 (kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut) sekä luku 42 (parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot) ja niiden osuus kaikista sitoumuksista oli 70 prosenttia;

6.      toteaa, että parlamentin lopullisessa talousarviossa vuodeksi 2012 hyväksyttyjen määrärahojen määrä oli 1 717 868 121 euroa, mikä tarkoittaa 1,9 prosentin kasvua vuoden 2011 talousarvioon (1 685 829 393 euroa) nähden, ja että vuoden 2011 tapaan ei tehty lisätalousarvioita; katsoo parlamentin osoittaneen vuoden 2012 talousarvionsa suhteen talousarviovastuuta ja maltillisuutta pysyttäytymällä 2,6 prosentin inflaatioasteen alapuolella; odottaa, että samaa maltillisuutta osoitetaan vuoden 2015 talousarvion suhteen ja että talousarvio pysyy alle 20 prosentissa luvusta 5;

7.      huomauttaa, että vuonna 2012 sidottiin 99 prosenttia käytettävissä olleista lopullisista määrärahoista (93 prosenttia vuonna 2011), että peruutusten osuus oli 1 prosentti (6 prosenttia vuonna 2011) ja että aiempien vuosien tapaan talousarvion toteutusaste oli korkea, mihin tosin vaikutti puhemiehistön ja budjettivaliokunnan yhteisen työryhmän pyynnöstä vuoden lopussa tehty käyttämättömien määrärahojen siirto, josta budjettivaliokunta antoi myönteisen lausunnon;

Parlamentin selvitys talousarvio- ja varainhallinnosta

8.      panee merkille, että parlamentin tileihin kirjattujen tulojen kokonaismäärä 31. joulukuuta 2012 oli 175 541 860 euroa (173 293 432 euroa vuonna 2011), josta käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä oli 22 274 843 euroa (23 815 077 euroa vuonna 2011);

9.      toteaa, että parlamentti päätti suorittaa vuoden lopussa eri budjettikohdista niin kutsutun keräilysiirron, johon koottiin 45 000 000 euroa käyttämättömiä määrärahoja ja joka oli tarkoitettu Brysselissä sijaitsevan TREBEL-rakennuksen hankintaa koskevaan toiseen erään (35 000 000 euroa) ja uuden KAD-rakennuksen rakentamiseen Luxemburgiin; ymmärtää, että näin voidaan säästää noin 10,4 miljoonaa euroa rahoituskustannuksina rakennusaikana ja lainan kuoletusaikana; panee kuitenkin merkille, että talousarvion selkeyden vuoksi parlamentti on toistuvasti vaatinut kiinteistömenojen ottamista talousarvioon sen sijaan, että niitä rahoitetaan keräilysiirtojen avulla, ja että se on esittänyt vaatimuksensa useissa aiemmissa vastuuvapauden myöntämistä koskevissa päätöslauselmissa;

Parlamentin tilinpäätös vuodelta 2012

10.    panee merkille seuraavat rahaerät, joihin parlamentin tilinpäätös varainhoitovuodelta 2012 perustuu:

(a) Käytettävissä olleet määrärahat (euroa)

määrärahat 2012

1 717 868 121

erikseen esitetyt siirrot varainhoitovuodelta 2011

21 700 000

ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot varainhoitovuodelta 2011

222 900 384

käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvat määrärahat vuonna 2012

22 274 843

käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvien määrärahojen siirrot vuodelta 2011

107 592 247

Yhteensä

2 092 335 595

(b) Määrärahojen käyttö varainhoitovuonna 2012 (euroa)

sitoumukset

2 061 149 089

suoritetut maksut

1 623 172 878

seuraavalle vuodelle ilman eri toimenpiteitä siirretyt määrärahat, mukaan lukien käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvat määrärahat

412 253 714

seuraavalle vuodelle erikseen siirretyt määrärahat

0

peruuntuneet määrärahat

55 790 384

(c) Talousarviosta saatu rahoitus (euroa)

vuonna 2012 saatu rahoitus

175 541 860

(d) Kokonaistase 31. joulukuuta 2012 (euroa)

1 539 591 147

11.    huomauttaa vuodelle 2012 siirrettyjen määrärahojen suuresta määrästä (244 600 384 euroa) ja vaatii parantamaan menojen suunnittelua;

12.    panee merkille, että parlamentin tilinpitäjä totesi lopullista tilinpäätöstä varmentaessaan saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että tilinpäätös antaa olennaisilta osiltaan oikean ja riittävän kuvan Euroopan parlamentin taloudellisesta asemasta; panee lisäksi merkille hänen lausuntonsa, että hänen tietoonsa ei ole tullut asioita, jotka edellyttäisivät varaumien esittämistä;

13.    palauttaa mieliin puhemiehen 4. heinäkuuta 2013 tekemän päätöksen varainhoitovuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymisestä;

Tilintarkastustuomioistuimen kertomukset vuoden 2012 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

14.    pitää myönteisenä tilintarkastustuomioistuimen kaikkia hallintomenoja ja muita menoja koskevan erityisen tarkastuksensa yhteydessä esittämää havaintoa, jonka mukaan tapahtumatarkastukset osoittivat, että todennäköisin virhetaso perusjoukossa oli nolla, ja jonka mukaan hallintomenojen ja muiden menojen valvontajärjestelmät arvioitiin vaikuttaviksi; on ilahtunut myös siitä, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastus osoitti, että vuoden 2012 hyväksyttyjä menoja koskevien maksujen virhetaso ei ollut olennainen; toteaa, että tarkastuksessa testattiin 151 maksutapahtuman otos – 91 tapahtumaa, jotka liittyivät palkkojen, eläkkeiden ja niihin liittyvien korvausten maksamiseen, sekä 60 maksutapahtumaa, jotka koskivat kiinteistöihin liittyviä sopimuksia ja muita menoja – kun vuonna 2011 tarkastettiin 56 maksutapahtumaa;

15.    toteaa, että hallintomenot ja muut menot liittyvät henkilöresursseihin (palkat, korvaukset ja eläkkeet), joiden osuus hallintomenojen ja muiden menojen kokonaismäärästä on 60 prosenttia, sekä kiinteistöihin, laitteisiin, energiaan, viestintään ja tietotekniikkaan ja että niihin liittyvää riskiä pidetään vähäisenä; huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan hallintomenoissa ja muissa menoissa suurin riski on, että hankintaa, sopimusten täytäntöönpanoa, palvelukseenottoa sekä palkkojen ja korvausten laskentaa koskevia menettelyjä ei noudateta;

Väliaikaisen ja sopimussuhteisen henkilöstön palvelukseenotto

16.    panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen parlamentissa vuonna 2012 toimittamassa viidentoista palvelukseenottomenettelyn tarkastuksessa ei havaittu virheitä tai puutteita; kehottaa kuitenkin pääsihteeriä soveltamaan tiukasti henkilöstön palvelukseenottoon tai ylennyksiin yleisesti sovellettavia sääntöjä, erityisesti mitä tulee johtotason toimiin;

Hankinnat

17.    panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa tarkasteltiin 18:aa parlamentin hankintamenettelyä; korostaa, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi yhdessä tapauksessa puutteita erään sopimusten myöntämisperusteen soveltamisessa ja toisessa tapauksessa hankintamenettelyn hallinnoinnissa ja dokumentoinnissa;

18.    suosittelee, että tulojen ja menojen hyväksyjät parantavat parlamentin julkisten hankintojen puitteiden ja menettelyjen suunnittelua, koordinointia ja toimivuutta suorittamalla asianmukaisia tarkastuksia ja antamalla selkeämpiä ohjeita; toteaa, että uuden varainhoitoasetuksen ja sen soveltamissääntöjen täytäntöönpanon yhteydessä olisi laadittava uusia sopimus- ja tarjouspyyntömalleja sekä kehitettävä erityisiä koulutustilaisuuksia siitä, miten valinta- ja myöntämisperusteet olisi määriteltävä ja miten niitä olisi sovellettava;

19.    hyväksyy parlamentin tilintarkastustuomioistuimen kanssa pidetyssä kuulemismenettelyssä antamat vastaukset;

Tilintarkastustuomioistuimen arvio siitä, kuinka aiempien vuosien vuosikertomuksissa esitettyjen suositusten huomioon ottamisessa on edistytty

Palvelukseenottomenettelyjä koskevien ennakkotarkastusten toimivuus

20.    palauttaa mieliin tilintarkastustuomioistuimen havainnon, jonka mukaan tarkastetuissa valtuutettujen avustajien palvelukseenottomenettelyissä ei ollut asiakirja-aineistoa, joka olisi osoittanut, että palvelukseenottoa koskevat asiakirjat olisi tarkastettu ennakkoon; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin katsoo parlamentin toteuttaneen täysimääräisesti sen antaman suosituksen varmistaa, että asianmukaiset asiakirjat on nyt laadittu ja että tarkastusten perustana olevat asiakirjat säilytetään, jotta väliaikaisen ja sopimussuhteisen henkilöstön palvelukseenottoa koskevat päätökset voidaan perustella; kehottaa pääsihteeriä tiedottamaan talousarvion valvontavaliokunnalle syyskuuhun 2014 mennessä toteutettujen toimenpiteiden, myös sisäisen tarkastajan havaintojen perusteella toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuudesta, myös mitä tulee monien uusien valtuutettujen avustajien palvelukseenottoon vaalien jälkeen;

Hankinnat

21.    pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen hankintamenettelyjen otokseen kohdistuva tarkastus osoitti, että hankintamenettelyjen suunnittelussa, koordinoinnissa ja toimivuudessa esiintyi yhä virheitä ja että siksi tilintarkastustuomioistuimen arvioi edistymistä siten, että sen katsoi aiempien suositustensa toteuttamisen olevan vuonna 2012 yhä kesken; kehottaa jälleen huolehtimaan siitä, että kaikkien julkisten hankintojen valvontamekanismien yhteydessä saadaan viipymättä aikaan todellista edistymistä, jotta voidaan korjata tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat puutteet ja varmistaa monilta osin hankittavien tavaroiden ja palveluiden kilpailukykyisimmät hinnat;

Sosiaalietuisuuksien ja lisien maksaminen henkilöstölle

22.    palauttaa mieliin tilintarkastustuomioistuimen havainnon parlamentin yksiköiden käytettävissä olevista henkilöstön jäsenten tilannetta koskevista tiedoista; on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei osoittanut uusia puutteita vaan siinä todettiin, että virheellisten tai aiheettomien maksujen riski on yhä olemassa; panee lisäksi merkille, että parlamentti toteutti vuonna 2012 toimenpiteitä, joilla saatiin lisättyä entisestään henkilöstöltä saatujen vastausten määrää vuosittaisessa menettelyssä, jossa vahvistetaan sähköisesti tai saatetaan ajan tasalle henkilöstön jäseniä koskevat tiedot, ja että tarvittaessa henkilöstön jäsenten antamia ilmoituksia täydennetään asianmukaisin tosittein;

Sisäisen tarkastajan vuosikertomus

23.    toteaa, että sisäinen tarkastaja esitteli asiasta vastaavan valiokunnan kanssa 21. tammikuuta 2014 pidetyssä kokouksessa 12. heinäkuuta 2013 allekirjoitetun vuosikertomuksensa, ja kertoi toimittaneensa vuonna 2012 seuraavat parlamentin hallintoa koskevat tarkastukset:

–  sisäisen tarkastuksen yksikön kuuleminen ToIP-tekniikkaa(21) käyttävien puhelinten valintaprosessista

–  sisäisen tarkastajan kertomuksiin sisältyvien keskeneräisten toimien monialainen seuranta – vaihe I, 2012

–  sisäisen tarkastajan kertomuksiin sisältyvien keskeneräisten toimien monialainen seuranta – vaihe II, 2012

–  unionin muuna henkilöstönä palvelukseen otettuja valtuutettuja avustajia koskeva tarkastus

–  suoriteperusteisen kirjanpidon prosessin tarkastus

–  kiinteistöpolitiikan tarkastuksen seuranta: tilatarpeiden suunnittelu, arviointi ja hallinnointi;

24.    huomauttaa, että tärkeimpiä sisäisen tarkastajan vuosikertomuksessa tehtyjä päätelmiä olivat muun muassa seuraavat:

–  tietyistä ennakkotileillä olevista varoista maksettavien menojen (tiedotustoimistot ja jäsenten matkat) selvittämisessä on edelleen huomattavia viivästyksiä

–  Euroopan tason poliittisille puolueille ja poliittisille säätiöille maksettavan rahoituksen alalla tapahtui edistystä;

–  ToIP-tekniikkaa käyttävien puhelinten valintaprosessia koskevassa sisäisen tarkastuksen yksikön kuulemisessa havaittiin puutteita ToIP-hanketta koskevan päätöksenteon virallistamisessa, ja innovoinnin ja teknisen tuen pääosasto ilmoitti, että se oli jo ryhtynyt toimiin mahdollisten riskien lieventämiseksi

–  tietotekniikan ja tiedon hallintatavan sekä tietoteknisten sovellusten kehittämisen alalla toteutettiin huomattavia toimia, joista voidaan mainita erityisesti innovoinnin ja teknisen tuen pääosaston menetelmien edistyminen sovellusten kehittämisessä

–  vierailijaryhmiä koskevan tarkastuksen ensimmäinen seuranta osoitti, että kaikki toimet ovat keskeneräisiä, mutta jäännösriskiä on vähennetty osittain

–  viisi keskeneräistä toimea, joita varten vaadittavat toimet eivät kuulu pääosastojen päätöksentekovaltuuksien piiriin, on siirretty ylemmän viranomaisen ratkaistaviksi;

25.    panee merkille sisäisen tarkastajan näkemykset, jotka koskevat ”kiinteistöpolitiikan tarkastuksen seurantaa: tilatarpeiden suunnittelu, arviointi ja hallinnointi”, kannattaa niitä ja toteaa, että niiden mukaan on tärkeää, että

–  määritellään tilatarpeiden asianmukainen suunnittelu keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ottaen huomioon toimistotilojen käyttäjäjoukon ennustettu kasvu

–  toimistotilat jaetaan toimielimen tasolla sovittujen perusteiden mukaisesti ja että on olemassa säännöt ja menettelyt näiden perusteiden noudattamiseksi ja

–  toimistotiloja käytetään tehokkaasti ja vaikuttavasti;

26.    panee merkille sisäisen tarkastajan näkemykset, jotka koskevat ”unionin muuna henkilöstönä palvelukseen otettuja valtuutettuja avustajia koskevaa tarkastusta”, ja kannattaa niitä; toteaa, että niiden mukaan henkilöstöasioiden ja varainhoidon pääosastojen valvontaympäristö ja -toimet antavat kaiken kaikkiaan kohtuullisen varmuuden siitä, että valtuutetut avustajat otetaan palvelukseen henkilöstösääntöjen mukaisesti ja heidän korvauksensa maksetaan asianmukaisesti parlamentin jäsenten avustajakorvauksesta; kehottaa molempia pääosastoja varmistamaan, että näistä takeista tehdään tarvittavin keinoin pysyvät ja yksiselitteiset;

27.    panee merkille, että vuonna 2012 oli tehtävä 7,3 miljoonan euron siirto paikallisia avustajia koskevasta alamomentin alakohdasta 4220-01 valtuutettuja avustajia koskevaan alamomentin alakohtaan 4220-02 ja että alamomentin alakohdasta 4220-01 vähennettiin yhteensä 14,1 miljoonaa euroa (14,3 prosenttia), koska sekä paikallisia että valtuutettuja avustajia koskevat tarpeet oli arvioitu väärin, huolimatta siitä, että valtuutettujen avustajien määrä kasvoi vuonna 2012 vain marginaalisesti vuoteen 2011 verrattuna; katsoo, että vastaisuudessa on arvioitava paremmin tarpeet näiden kahden alamomentin alakohdan osalta, jotta voidaan noudattaa hyvän varainhoidon periaatteita ja vastata tosiasiallisiin tarpeisiin;

28.    panee kuitenkin merkille, että joihinkin valvontamenettelyihin liittyy pieni jäännösriski, joten niitä on parannettava edelleen, jotta voidaan saavuttaa täydellisesti ja johdonmukaisesti sisäisen valvonnan tavoitteet ja varmistaa sekä parlamentin työjärjestyksen ja parlamentin toimivaltaisten elinten sen mukaisesti laatimien sääntöjen että varainhoitoasetuksen moitteeton soveltaminen, ja toteaa tämän koskevan seuraavia aloja:

–  sen varmistaminen, että valtuutetut avustajat saavat oikea-aikaisesti ja säännöllisesti tietoa heihin sovellettaviin ja niihin verrattavissa oleviin sääntöihin tehtävistä päivityksistä ja muutoksista ja että heidän edustajilleen toimitetaan perusteltu raportti näistä muutoksista tai päivityksistä, jotta varmistetaan avoimuus sekä tasapuolisen kohtelun ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien periaatteiden noudattaminen

–  oikea-aikaisen ja asianmukaisen raportoinnin varmistaminen jäsenille ja valtuutetuille avustajille valtuutetun avustajan sopimuksen päättymiseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista (loma, työttömyys, eläkeoikeudet jne.)

–  sisäisen valvonnan tehostaminen jäsenten avustajakorvauksen käytön seuraamiseksi

–  uusien valtuutettujen avustajien palvelukseenottoon liittyvien hallintomenettelyjen joustavoittaminen ja tehostaminen vuoden 2014 vaalien jälkeen varhaisen suunnittelun avulla ja tarjoamalla siihen resursseja, erityisesti henkilöresursseja, sekä vaaleilla valittujen jäsenten jatkuvan avustuksen takaaminen uudella toimikaudella varmistamalla, että avustajina jatkavien valtuutettujen avustajien sopimuksiin ei tule katkoja;

29.    muistuttaa jälleen kerran, että viiden vuoden täytäntöönpanon jälkeen avustajia koskevat säännöt on arvioitava uudelleen perusteellisesti ja mahdolliset muutokset niihin on tehtävä mahdollisimman pian;

Sisäisen valvonnan kehyksen tarkastus

30.    palauttaa mieliin, että alkuperäisessä sisäisen valvonnan kehyksen uudelleentarkastelussa vuosina 2003 ja 2004 annettiin neljätoista tarkastuskertomusta, jotka kattavat kaikki osastot ja keskusyksiköt ja joihin sisältyy 452 hyväksyttyä toimea, joiden tarkoituksena on parantaa yleisesti sitä, kuinka

– toimielimen sisäisen valvonnan vähimmäisvaatimuksia noudatetaan

– toimielimen keskeiset valvontaa koskevat tavoitteet (sovellettavien lakien, asetusten ja toimintalinjojen noudattaminen, hallinnointia koskevien tietojen ja kirjaamisen luotettavuus sekä toimien tehokkuus, vaikuttavuus ja taloudellisuus) saavutetaan;

Jäljellä olevat keskeneräiset toimet

31.    panee merkille, että toistuvien seurantatarkastusten jälkeen vuoden 2012 lopussa oli jäljellä vielä viisitoista keskeneräistä toimea alun perin hyväksytyistä sisäisen valvonnan kehykseen kuuluneista 452 toimesta; panee merkille, että sisäinen tarkastaja katsoi kahden pääosaston (varainhoidon pääosasto ja infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto) osalta, että niiden julkisten hankintojen prosessien parantamisesta oli näyttöä;

32.    panee merkille sisäisen tarkastajan kertomuksista uuden monialaisen prosessin ja seurantaprosessin, joiden avulla se seuraa sovittuja toimia ja joissa jokainen jatkotoimi on monialainen, ja toteaa kertomusten kattavan samanaikaisesti kaikki keskeneräiset toimet, jotka on määrä saattaa päätökseen; toteaa lisäksi, että kyseinen tehtävä suoritetaan nykyisin kaksi kertaa vuodessa vastuuvapauden myöntämisestä varanhoitovuodelta 2009 10. toukokuuta 2011 annetun parlamentin päätöslauselman mukaisesti;

33.    toteaa sisäisen tarkastajan katsoneen, että vuoden 2012 loppuun mennessä 73 toimea oli vielä toteuttamatta, mukaan lukien kaksi kriittistä toimea, 35 toimea, joihin liittyy huomattava riski, ja 36 toimea, joihin liittyy vähäinen riski; panee tyytyväisenä merkille, että vuoden 2012 aikana toteutettiin kokonaan ja siten päätettiin 80 toimea, niiden joukossa kaksi kriittistä toimea; kannustaa kaikkia pääosastoja, joita asia koskee, pyrkimään edelleen parantamaan asiaan liittyviä hallinto- ja valvontamenettelyjä; kehottaa sisäistä tarkastajaa asettamaan toteutettaville toimille tiukemmat aikataulut; kehottaa sisäistä tarkastajaa tiedottamaan talousarvion valvontavaliokunnalle kaikista sisäisen valvonnan kehyksen alkuperäiseen uudelleentarkasteluun kuuluvista keskeneräisistä toimista; kehottaa osastotason ja keskustason hallintoa panemaan täytäntöön loput keskeneräiset toimet nykyisen vaalikauden loppuun mennessä;

34.    panee merkille sisäisen tarkastuksen yksikön päätelmät, joiden mukaan vuoden 2012 seurantaprosessin perusteella saatiin tarkastusevidenssiä yleisistä parannuksista, koska yhteensä 153 keskeneräisestä hyväksytystä toimesta 80 päätettiin ja toimien, joihin liittyy suuri riski, lukumäärä väheni (kahdeksasta kolmeen); on kuitenkin huolestunut suhteellisen suuresta määrästä (73) kauan keskeneräisinä olleita toimia, jotka siirrettiin vuodelle 2013; toteaa, että vuoden lopussa keskeneräisiä toimia koskeva parlamentin riskiprofiili sisältää suhteessa enemmän toimia, joihin liittyy vähäinen riski, kuin vuoden 2012 alussa, mikä merkitsee, että yksiköt ovat edistyneet, vaikka joillakin aloilla toimia ei ole vielä päätetty;

Pääsihteerin vuotta 2011 koskevan vastuuvapauspäätöslauselman perusteella toteuttamat jatkotoimet

35.    panee merkille, että talousarvion valvontavaliokunnalle vuotta 2011 koskevaan vastuuvapauspäätöslauselmaan annettiin kirjalliset vastaukset 25. lokakuuta 2013 eli ne saatiin ennen vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn alkua; pitää myönteisenä, että sen jälkeen pääsihteeri esitteli 25. marraskuuta 2013 parlamentin hallinnon vuoden 2011 vastuuvapauspäätöslauselman johdosta antamat vastaukset ja toteuttamat jatkotoimet, ja suhtautuu myönteisesti tätä seuranneeseen keskusteluun jäsenten kanssa;

36.    pitää myönteisenä sitä, että vuodesta 2011 lähtien parlamentin käännös- ja tulkkausyksiköissä on suoritettu huomattavia muutoksia; panee merkille, että tällä tavoin tehokkuutta on kyetty lisäämään huomattavasti ja siten vähentämään taloudellisia resursseja ja säilyttämään kuitenkin jäsenille tarjottavien palvelujen laatu ja kattavuus; toteaa, että resurssitehokkaan täydellisen monikielisyyspolitiikan yhteydessä sanatarkkojen istuntoselostusten ja kirjallisten kysymysten kääntäminen pyynnöstä on auttanut vähentämään pysyvästi ulkoisen kääntämisen kustannuksia 11 miljoonaa euroa;

37.    palauttaa mieliin puhemiehistön 12. maaliskuuta 2012 resurssitehokkaasta täydellisestä monikielisyydestä tekemän toisen päätöksen, jonka mukaan valtuuskunnille, jotka pyytävät poikkeusta matkustaakseen valiokuntien kokouksille varattujen viikkojen aikana, tarjotaan vain rajoitettu kielijärjestely, johon kuuluu tulkkaus enintään yhdelle kielelle; toteaa, että tämän toimen seurauksena toimintaan parlamentin ulkopuolella varattujen viikkojen aikana toteutettavien virkamatkojen määrä nousi 46 prosenttiin kaikista virkamatkoista vuonna 2012, kun osuus oli 36 prosenttia vuonna 2011, ja tulkkien työpäivien määrä virkamatkoilla laski 23 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen 2012;

38.    panee merkille tämän jälkeen 23. maaliskuuta 2013 tehdyn pääsihteerin päätöksen, jonka mukaan valiokuntien kokouksille varattujen viikkojen tiistai- ja keskiviikkoiltapäivät varattiin yksinomaan valiokuntien kokouksille ja kolmikantakokouksille; pitää myönteisenä sitä, että toteutettujen toimien tuloksena ulkoisten tulkkauskustannusten osuus parlamentin koko talousarviosta laski 2,6 prosenttiin vuonna 2012, kun se oli 3,5 prosenttia vuonna 2011; katsoo, että moitteettoman varainhoidon periaatetta on sovellettava myös tulkkaustoimintaan ja että unionin veronmaksajien rahojen paras mahdollinen käyttö edellyttää jatkuvaa kriittistä analyysiä siitä, missä ja miten toimintaa voidaan tehostaa ja kustannuksia valvoa tai rajoittaa; kehottaa pääsihteeriä julkistamaan monikielisyyttä koskevien menettelysääntöjen soveltamisesta annetun vuosikertomuksen asiasta vastaavan valiokunnan jäsenille;

39.    panee merkille pääsihteerin vastauksen, jossa todettiin, että LUX-palkinnon kustannuksia alennettiin, kuten talousarvion valvontavaliokunta ehdotti vuoden 2010 vastuuvapautta koskevassa mietinnössä, jonka täysistunto hyväksyi; toteaa, että LUX-palkinnosta aiheutuvien menojen minimoimiseksi on toteutettu konkreettisia toimia varsinkin leikkaamalla kansainvälisillä festivaaleilla ja parlamentin tiloissa harjoitettavaan tiedotustoimintaan liittyviä kustannuksia; panee merkille, että LUX-palkinnon kustannukset vuonna 2012 olivat 434 421 euroa, mikä on 24 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011 (573 722 euroa); kehottaa jatkamaan tehostamiskohteiden etsintää;

40.    katsoo, että palkintojen jakaminen ei ole parlamentin ydintoimintaa, ja pyytää toteuttamaan kustannus-hyötyanalyysin ennen mahdollisten uusien palkintoaloitteiden kehittämistä;

41.    toteaa, että asiakkaiden määrän kasvaessa ja toimielimen kehittyessä puhemiehistö hyväksyi 10. kesäkuuta 2013 pitämässään kokouksessa kattavan strategian, jossa esitetään parlamentin ateriapalveluita koskevien toimintalinjojen keskeiset suuntaviivat vuoteen 2019 asti; palauttaa mieliin, että ruokaloiden toiminta on lisääntynyt kaikkiaan noin 150 prosenttia vuodesta 2002 vuoteen 2011 siten, että vuonna 2002 asiakkaita oli 1,472 miljoonaa ja vuonna 2011 heitä oli 3,711 miljoonaa; panee merkille, että parlamentin ruokalapalveluissa on edelleen toimintamenojen vaje, jota ei pitäisi kompensoida yksinomaan hinnankorotuksilla; toteaa, että parlamentin ruokaloiden hinnoittelun olisi oltava edelleen samassa linjassa muiden toimielinten kanssa ja parlamentti on paremmassa asemassa ja voi saada toimeksisaajilta parempia sopimusehtoja ja luoda toimintaan mittakaavaetuja ruokaloiden asiakkaiden määrän vuoksi;

Parlamentin vastuuvapaus vuodelta 2012

42.    toteaa, että vastuuvapausmenettelyn olisi katettava paitsi talousarvion toteutuminen ja pääsihteerin ja hallinnon hallinnolliset toimet vuonna 2012 myös johtoelinten, kuten puhemiehen, puhemiehistön ja puheenjohtajakokouksen tekemät päätökset; korostaa, että tarkasteltuaan kriittisesti toimielimen varainhoitoa parlamentti ei myönnä vastuuvapautta pääsihteerille vaan pikemminkin puhemiehelle;

43.    pitää tässä yhteydessä myönteisenä pääsihteerin ja talousarvion valvontavaliokunnan välisen, sisäisen tarkastajan läsnä ollessa 21. tammikuuta 2014 parlamenttia koskevan vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn yhteydessä käymän keskustelun laatua; toteaa toistamiseen, että parlamentin johtoelimet ja hallinto vastaavat koko prosessin ajan täysin avoimesti sen varmistamisesta, että unionin kansalaiset saavat todenmukaisen ja tarkan käsityksen parlamentin päätöksenteosta ja siitä, kuinka parlamentti käyttää sen käytettäväksi annetut resurssit, minkä vuoksi on erittäin tärkeää, että kaikki päätöksenteko tapahtuu täysin avoimesti; pyytää siksi tiedottamaan viipymättä parlamentin jäsenille ja koko henkilöstölle sekä suurelle yleisölle parlamentin päätöksentekoelinten kokouksissa käsiteltävistä asioista ja niiden tekemistä päätöksistä;

44.    huomauttaa, että tärkeimpinä viiteasiakirjoina, joihin ei sisälly poliittisia pohdintoja ja joiden mukaan parlamentin talousarvion toteutumista arvioidaan, olisi käytettävä ensisijaisesti riippumattoman ulkopuolisen tarkastajan lausuntoa ja toiseksi parlamentin sisäisen tarkastajan lausuntoa ja hänen arviotaan parlamentin sisäisen valvonnan järjestelmistä; ilmaisee jälleen tyytyväisyytensä tilintarkastustuomioistuimen antamaan myönteiseen lausumaan parlamentin tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta;

45.    palauttaa mieliin parlamentin jäsenten taloudellisia etuja ja eturistiriitoja koskevat menettelysäännöt, jotka hyväksyttiin täysistunnossa 1. joulukuuta 2011 ja joissa jäseniä vaaditaan ilmoittamaan kaikesta parlamentin ulkopuolisesta palkallisesta toiminnastaan ja saamastaan korvauksesta sekä kaikista muista hoitamistaan tehtävistä, jotka saattavat aiheuttaa eturistiriidan, ja toteaa, että menettelysäännöissä nimenomaisesti kielletään jäseniä ottamasta vastaan rahaa tai muita lahjoja vastineeksi parlamentin päätöksiin vaikuttamisesta; toteaa, että niissä vahvistetaan selkeät säännöt lahjojen vastaanottamisesta ja edunvalvontaa harjoittavien entisten jäsenten toiminnasta; pyytää, että hallinnossa tutkittaisiin tarkasti ainakin 15 prosenttia näistä ilmoituksista säännöllisesti ja vuosittain;

46.    panee merkille, että puhemiehistö hyväksyi 15. huhtikuuta 2013 jäsenten menettelysääntöjä koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet; panee tyytyväisenä merkille, että 1. heinäkuuta 2013 lähtien voimassa olleissa, menettelysääntöjen 5 artiklan 3 kohtaa koskevissa täytäntöönpanotoimenpiteissä määrätään niissä tapauksissa, joissa kolmannet osapuolet maksavat jäsenten matka-, majoitus- ja oleskelukuluja, että avoimuuden takaamiseksi on ilmoitettava kaikki kolmannen osapuolen maksamat matka-, majoitus- ja oleskelukulut jäsenten osallistuessa kolmansien osapuolten järjestämiin tilaisuuksiin; toteaa lisäksi, että jos tällaista korvausta ei makseta, vaan maksetaan ainoastaan aterian tai pääsylipun kustannukset tai vastaava alle 150 euron määrä, ilmoitusta ei tarvitse tehdä;

47.    kritisoi sitä, että parlamentin puhemies ei toimittanut parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean valiokunnalle osoittamaa kertomusta vaan piti sitä yli kaksi kuukautta hallussaan; kritisoi sitä, että parlamentin hallinto toimitti kolmelle parlamentin jäsenelle belgialaisen tuomioistuimen kutsun esiintyä todistajina tuomioistuimessa vasta kolmen kuukauden viiveellä; kritisoi sitä, että Kreikka-työryhmän työtä koskevan kuulemisen peruminen ja aihetta ”Hallinnointi – Euroopan komissio hallintoviranomaisena” koskevan kuulemisen viivästyminen yli vuodella estivät talousarvion valvontavaliokuntaa tekemästä työtään;

48.    vaatii parlamentin jäsenten esittämien kirjallisten kysymysten (parlamentin työjärjestyksen 117 artikla) kaikkien liitteiden julkaisemista kysymysten kanssa parlamentin verkkosivustolla;

Puhemiehen poliittinen toiminta

49.    pyytää yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten poliittisesti neutraalin puhemiehen tehtävän hoitaminen erotettiin valmisteluista, jotka koskivat puhemiehen roolia sosialistien ja demokraattien ryhmän pääehdokkaana Euroopan parlamentin vaaleissa, etenkin puhemiehen kabinetin ja Euroopan parlamentin tiedotustoimiston henkilöstön jäsenten sekä matkakulujen osalta; katsoo näiden roolien sekoittuneen lukuisissa toimissa; vaatii viranhaltijoiden kohdalla selkeää erottelua komission esikuvan mukaisesti, jottei unionin veronmaksajien tarvitse rahoittaa parlamenttivaalien pääehdokkaiden vaalikampanjaa;

Parlamentin työskentelypaikkakunnat

50.    toteaa, että perussopimuksiin liitetyssä toimielinten kotipaikan sijaintia koskevassa pöytäkirjassa nro 6, joka hyväksyttiin jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä sopimuksella, määrätään, että parlamentilla on kolme työskentelypaikkakuntaa; panee merkille varainhoitovuotta 2011 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 17. huhtikuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa pääsihteerille ja puhemiehistölle esittämänsä kehotuksen antaa ”jäsenille ajantasaiset numerotiedot ja muut tiedot rahoitus- ja ympäristövaikutuksista, joita aiheutuu useamman toimipaikan järjestelystä”, ja toteaa, että sitä ennen oli annettu 6. helmikuuta 2013 parlamentin päätöslauselma vuoden 2014 talousarviomenettelyn suuntaviivoista sekä 20. marraskuuta 2013 mietintö Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainnista;

51.    palauttaa mieliin, että parlamentin kotipaikka vahvistettiin painavista historiallisista syistä ja että kysymys unionin toimielinten kotipaikan vahvistamisesta kuuluu yksinomaan jäsenvaltioiden toimivallan piiriin; toteaa tässä yhteydessä, että mahdollinen päätös parlamentin kotipaikkaan liittyvien järjestelyjen muuttamisesta edellyttäisi perussopimusten muuttamista, josta jäsenvaltioiden olisi päätettävä yksimielisesti;

52.    toteaa, että parlamentin toiminnan maantieteellisestä jakautumisesta aiheutuvat menot ovat merkittävä mahdollinen säästökohde; suhtautuu myönteisesti elokuussa 2013 päivättyyn pääsihteerin raporttiin Euroopan parlamentin toiminnan maantieteellisen jakautumisen rahoitusvaikutuksista(22); korostaa, että raportin laskelmissa otettiin huomioon seuraavat parametrit:

–  vertailukohtana käytettiin vuoden 2014 talousarvioesitystä

–  perustana käytettyjä laskelmia on päivitetty, kun uudempia tietoja on ollut käytettävissä (esim. virkamatkoja koskevat tilastot)

–  arvon alenemista koskevien kustannusten arvioinnissa käytettyä menetelmää mukautettiin siten, että siinä otettiin huomioon ehdotus Brysselistä ainoana työskentelypaikkakuntana, jolloin kyseisiä kustannuksia voitiin alentaa

–  Strasbourgin ja Luxemburgin toimipaikoista aiheutuvat kustannukset on ilmoitettu erikseen

–  on laadittu uudet arviot, joilla osoitetaan mahdolliset uudet toistuvat lisäkustannukset, jotka johtuvat yhdestä ainoasta työskentelypaikkakunnasta, sekä kertaluonteiset investoinnit ja työskentelypaikkakuntien yhdistämiseen liittyvät kustannukset;

53.    huomauttaa, että raportissa esitetään teoreettiset nettosäästöt, jotka syntyisivät yhdistämällä kolme työskentelypaikkakuntaa yhdeksi, joka olisi Bryssel, ja niiden arvioidaan olevan 88,9 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on noin 5 prosenttia parlamentin vuoden 2014 talousarviosta, 1,03 prosenttia unionin kaikista hallintomäärärahoista ja 0,06 prosenttia unionin koko talousarviosta; ottaa huomioon, että arvioitu nettovaikutus unionin kansalaista kohti olisi 0,18 euroa vuodessa, jos parlamentin kolme työskentelypaikkakuntaa yhdistettäisiin;

54.    panee merkille, että raportin mukaan Luxemburgin toimintojen mahdollinen yhdistäminen Brysselin toimintoihin aiheuttaisi vuosittain 14 miljoonan euron lisäkustannukset; korostaa, että parlamentin isäntävaltioiden tarjoamassa tuessa on laadullisia ja määrällisiä eroja; toteaa, että kyseisiä mahdollisia kustannuksia ei ole verrattu mahdollisiin säästöihin, jotka syntyisivät, jos Brysselistä tulisi ainoa kotipaikka;

55.    painottaa, että hiilidioksidipäästöt vähenisivät vuosittain 10,703 tonnia, jos Strasbourgia (10 235) ja Luxemburgia (468) ei enää käytettäisi työskentelypaikkakuntina; pitää valitettavana, että vuonna 2011 tämän parlamentin toiminnan maantieteellisen jakautumisen ekologisen vaikutuksen osuus parlamentin koko hiilijalanjäljestä oli 11,16 prosenttia;

56.    odottaa tilintarkastustuomioistuimen selvityksen julkaisemista, jotta saadaan laaja-alainen analyysi mahdollisista säästöistä, joita unionin talousarviossa voitaisiin saada aikaan, jos parlamentilla olisi vain yksi työskentelypaikka, kuten Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainnista 20. marraskuuta annetussa päätöslauselmassa(23) vaadittiin, ja pyytää sisällyttämään analyysiin sekä talousarvionäkökohdat että muut kustannukset, kuten säästöt hukkaan menneessä työajassa, sekä tehokkuuden lisääntymisen; pyytää, ettei tarkasteltaisi ainoastaan parlamentin henkilöstön (myös tilapäiset työntekijät, ulkoiset asiantuntijat ja väliaikaiset toimihenkilöt) matkakuluja, vaan että otetaan huomioon myös komission ja neuvoston henkilöstön suuremmat matkakulut useamman toimipaikan vuoksi;

Johtaminen Euroopan parlamentin hallinnossa: operatiivisen tehokkuuden parantaminen

57.    toteaa jälleen, että tässä päätöslauselmassa keskitytään ensisijaisesti talousarvion toteutumiseen ja varainhoitovuotta 2012 koskevaan vastuuvapauteen ja että sen päätavoitteena on varmistaa, että veronmaksajien maksamat julkiset varat käytetään mahdollisimman hyvin, sekä tuoda esiin, kuinka tehokkuutta voidaan lisätä; kannustaa parlamentin asiasta vastaavia elimiä tehostamaan edelleen kaikilla tasoilla parlamentin päivittäistä toimintaa ja pyrkimään aina tarjoamaan unionin kansalaisille parempaa palvelua; odottaa, että pääsihteeri seuraavassa vuosikertomuksessaan talousarvion valvontavaliokunnalle kiinnittää enemmän huomiota tehokkaaseen ja vaikuttavaan varojen käyttöön;

58.    katsoo, että vaalikaudella 2009–2014 saatiin aikaan vaikeassa talous- ja rahoitustilanteessa usein satunnaisia ja tilapäisiä mutta silti merkittäviä säästöjä; katsoo, että parlamentin hallinnon olisi määritettävä lisää tehokkuustoimia järjestelmällisten ja ratkaisevien rakenteellisten säästöjen aikaan saamiseksi ensin parlamentin talousarviota pienentämällä ja sitten siirtämällä resursseja parlamentin uusille toiminta-aloille, jotta voidaan erityisesti valvoa tehokkaammin sitä, kuinka komissio toteuttaa unionin politiikkoja;

59.    kehottaa parlamentin hallintoa harkitsemaan käytettävissä olevan teknologian, kuten teleneuvottelujen ja etätyöskentelyn, käytön lisäämistä hallinto- ja matkakulujen vähentämiseksi; pyytää esittämään konkreettisen ehdotuksen molempien teknologioiden laajemmasta käytöstä; katsoo, että videoneuvottelujen ja etätyöskentelyn avulla voidaan saada aikaan huomattavia lisäsäästöjä ilman että vaarannettaisiin toiminnan laatua ja että taloudellisten hyötyjen lisäksi tämä tehostaisi ajankäyttöä ja pienentäisi parlamentin toiminnan ympäristövaikutuksia;

60.    pyytää hallintoa soveltamaan myös jatkossa älykkäitä säästötoimenpiteitä, joiden avulla voidaan säästää varoja heikentämättä parlamentin toiminnan tehokkuutta, vaikuttavuutta ja laadukkuutta;

Johdon pääosasto

61.    panee merkille, että johdon pääosasto organisoitiin uudelleen, minkä seurauksena perustettiin uusi tutkimuspalvelujen pääosasto, ja että parlamentin turvallisuuspalvelut siirrettiin tuotettaviksi parlamentin sisällä, minkä vuoksi perustettiin turvallisuusasioiden pääosasto; on tyytyväinen siihen, että vuosina 2013–2016 odotetaan syntyvän yli 11 miljoonan euron säästöt, kun turvallisuuspalvelut siirretään parlamentin itsensä hoidettavaksi; toteaa kuitenkin, että viisi henkilöstön jäsentä puhemiehen kabinetista on tarkoitus asettaa virkoihin pääjohtajina ja johtajina parlamentin hallinnossa; kritisoi tätä poliittista vaikuttamista johtavien virkamiesten paikkoihin ja henkilöstösääntöjen heikentämistä; muistuttaa, että unioni kritisoi maailmanlaajuisesti poliittisia suosimisjärjestelmiä, ja vaatii näiden kriteerien noudattamista myös Euroopan parlamentin hallinnossa; toivoo pääsihteerin tiedottavan vuosittain säästöjen täsmällisestä määrästä, koska tämä voisi toimia hyvänä esimerkkinä, joka johtaisi muiden nyt kolmansien osapuolten tarjoamien palvelujen ottamiseen itse hoidettavaksi;

62.    toteaa, että yksi pääjohtajan virka on täytetty, mutta valittu henkilöstön jäsen ei kuusi kuukautta nimityksensä jälkeen ole vieläkään ryhtynyt hoitamaan virkaa; vaatii tämän pääjohtajan viran lakkauttamista;

Ulkoasioiden pääosasto

63.    on huolestunut siitä, että parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien resursseja huolehtia parlamentin ulkopoliittisesta näkyvyydestä saatetaan leikata yleisten säästövaatimusten vuoksi, jolloin parlamentti ei ole enää yhtä näkyvässä asemassa kuin muut unionin toimielimet ja erityisesti komissio ja neuvosto, ja että tämä saattaa heikentää ulkopolitiikan parlamentaarista ulottuvuutta ja parlamentaarisen diplomatian lujittamista komission ja ulkosuhdehallinnon toimia täydentävinä välineinä; pitää tämän perusteella erittäin tärkeänä, että parlamentin unionin hankkeiden valvonnassa ja näkyvyyden lisäämisessä hankkimaa osaamista ja kokemusta ei menetetä ja että ehdotetuilla toimenpiteillä ei heikennetä parlamentin muiden maiden kanssa harjoittaman parlamenttien välisen vuoropuhelun resursseja ja tehokkuutta erityisesti poliittisesti epävakaana aikana ja demokratian vaarantuessa (arabikevät, Lähi-idän konflikti, Ukrainan konflikti, konflikteja aiheuttavien vaalien järjestäminen jne.);

Viestinnän pääosasto

64.    panee merkille, että viestinnän pääosaston alamomentin 3242 ”Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin” määrärahat ovat suuret; katsoo, että yhä laajemmasta ulkoistamisesta seuraa lisäkuluja veronmaksajille; pyytää laatimaan yksityiskohtaisen luettelon viestinnän pääosaston ulkoistetuista toimenpiteistä ja niiden kustannuksista;

65.    on huolissaan mahdollisesti huomaamatta jääneistä eturistiriidoista parlamentin talousarviosta myönnettyjen avustusten kohdalla; muistuttaa varainhoitoasetuksen 58 artiklasta ja hallinnon velvollisuudesta tarkistaa avustusten ja toimeksiantojen saajien antamat selvitykset; vaatii tietoa siitä, mitä riskianalyyseja parlamentin hallinto tekee näistä selvityksistä niiden todenmukaisuuden tarkistamiseksi;

Tiedotustoimistot

66.    panee merkille, että vuonna 2012 tiedotustoimistojen henkilöstön virkamatkakulut olivat 1,8 miljoonaa euroa, josta Strasbourgiin tehtyjen virkamatkojen osuus oli hiukan yli miljoona euroa; pitää videoneuvottelujen käytön etusijalle asettamista ehdottoman tärkeänä, koska näin leikattaisiin parlamentin talousarvion rakenteellisia kustannuksia ja vähennettäisiin ympäristövaikutuksia haittaamatta parlamentin toimintaa;

Vierailijaryhmät

67.    toteaa, että tammikuussa 2012 tulivat voimaan vierailijaryhmien vastaanottoa koskevat uudet säännöt, joissa määrätään avustusten myöntämistavoista; panee merkille, että puhemiehistö päätti pitää voimassa mahdollisuuden suorittaa vierailijaryhmille käteismaksu; on huolissaan siitä, että käteismaksujen suorittaminen vierailijaryhmille aiheuttaa huomattavan mainetta koskevan riskin ja turvallisuusriskin; pyytää uutta puhemiehistön päätöstä, jolla kielletään käteismaksut, jotka ovat vastoin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2005/60/EY(24); panee merkille, että vuosittaisesta noin 2 000 vierailijaryhmästä vuonna 2012 vain 365 ryhmää sai yli 15 000 euroa, mutta useimmat vierailijaryhmistä valitsivat käteismaksun, vaikka parlamentin hallinto kannustaa käyttämään sen sijaan pankkisiirtoa tai näiden menetelmien yhdistelmää;

Euroopan historian talo

68.    panee merkille, että komission yhteisrahoitus Euroopan historian talon juokseviin kustannuksiin on turvattu, koska komission vuoden 2014 talousarvioesitykseen on otettu maksusitoumusmäärärahoina 800 000 euroa, jotka on osoitettu monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 3; toteaa lisäksi, että määrä vastaa 30:ä prosenttia kyseisen vuoden budjetoiduista juoksevista kustannuksista ja se on tarkoitettu kattamaan myös menot, joilla mahdollistetaan talon aukiolo seitsemänä päivänä joka viikko;

69.    palauttaa mieliin, että puhemiehistö hyväksyi 22. lokakuuta 2012 lopullisesti ajatuksen Euroopan historian talon pysyvästä näyttelystä;

EuroparlTV

70.    toteaa, että parlamentin täysistunnon hyväksymän vuoden 2012 talousarvion budjettikohdassa 3246 oli varattu 8,5 miljoonaa euroa parlamentin televisiokanavaa varten; toteaa, että EuroparlTV:n määrärahoja on vähennetty huomattavasti vuodesta 2008, jolloin ne olivat 9 miljoonaa euroa, vuoteen 2014 mennessä, jolloin ne ovat 5 miljoonaa euroa, ja että televisiopalvelun toimivuutta on parannettu useiden uusien toimintojen ja hankkeiden avulla, joita ovat muun muassa pitkäikäisempien käyttövalmiiden audiovisuaalituotteiden osuuden lisääminen sekä useiden jäsenvaltioiden kansallisten televisiokanavien kanssa yksinoikeudella tuotetut yhteistuotannot, minkä ansiosta katsojamäärä on noussut; on tyytyväinen siihen, että yhä useammat seuraavat parlamenttia sosiaalisessa mediassa, erityisesti Facebookissa, jossa parlamentilla on yli 1,2 miljoonaa ”kaveria”, ja siihen, että tätä varten on kehitteillä EuroparlTV-tuotantoja; odottaa innokkaasti saavansa parlamentin verkkomultimediatuotantoja koskevan riippumattoman tutkimuksen, joka tilattiin puhemiehistön 3. joulukuuta 2012 tekemän päätöksen mukaisesti;

71.    on huolissaan siitä, että vaikka parlamentti on hankkinut uusinta teknologiaa hyödyntäviä studioita ja palkannut useita viestinnän ammattilaisia, parlamentin työn medianäkyvyyttä saattaa haitata vaatimus, jonka mukaan parlamentin studioita käyttävien lähetystoiminnan harjoittajien on maksettava satelliittimaksuja; pyytää pääsihteeriä arvioimaan, edistäisikö järjestelyjen muuttaminen parlamentissa käytävien keskustelujen ja jäsenten käymien keskustelujen medianäkyvyyttä, ja raportoimaan tuloksista tuonnempana;

72.    katsoo, ettei EuroparlTV kuulu parlamentin ydintoimintaan, ja vaatii toteuttamaan kustannus-hyötyanalyysin ennen EuroparlTV:n toimintojen kehittämistä;

Henkilöstöasioiden pääosasto

73.    panee merkille, että tietyistä jäsenvaltioista, kuten Saksasta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Itävallasta ja Alankomaista, on vaikea saada palvelukseen virkamiehiä tai toimihenkilöitä ja että näistä maista tulevan henkilöstön osuus parlamentin pääsihteeristössä on merkittävästi pienempi kuin kyseisten maiden osuus unionin väestöstä, ja toteaa, että suhteellisen suurella osalla henkilöstöstä on Belgian kansalaisuus (13,6 prosenttia) tai Luxemburgin kansalaisuus (2,2 prosenttia) parlamentin työskentelypaikkakuntien vuoksi; pyytää puhemiehistöä tarkastelemaan uudelleen palvelukseenottomenettelyjä ja -vaatimuksia, jotta voidaan arvioida niiden merkitystä tiettyihin jäsenvaltioihin liittyvien palvelukseenoton vaikeuksien yhteydessä;

74.    pyytää tietoja Strasbourgissa toimivien paikallisten vahtimestareiden työllistämismallista ja tietoa Brysselissä toimivien vahtimestareiden työstä niiden viikkojen aikana, joina parlamentti työskentelee Strasbourgissa; vaatii parlamentin hallinnolta kertomusta siitä, noudatetaanko Strasbourgissa toimivien paikallisten vahtimestareiden kohdalla unionin työ- ja sosiaalilainsäädäntöä ja miten ehkäistään näennäisesti itsenäistä ammatinharjoittamista; vaatii kustannusten vertailua veronmaksajan kannalta edullisimman ratkaisun löytämiseksi;

75.    panee merkille virkamiestuomioistuimen 12. joulukuuta 2013 asiassa F-129/12 antaman tuomion ja pitää hyvin valitettavana, että parlamentin katsottiin laiminlyöneen tuen tarjoamisen häirintätapauksissa ja laittomissa lomautuksissa; kehottaa tämän vuoksi toimivaltaisia yksiköitä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet vastaavanlaisten tilanteiden välttämiseksi tulevaisuudessa;

76.    pyytää selvitystä parlamentin hallinnon AD- ja AST-toimien määrän lisääntymisestä vuodesta 2005 lähtien meneillään olevaan varainhoitovuoteen saakka; pyytää erittelyä palkkaluokan ja kansallisuuden mukaan;

77.    pyytää kertomusta parlamentin hallinnon johtajien ja pääjohtajien virkojen määrän lisääntymisestä vuodesta 2005 lähtien; pyytää erittelyä kansallisuuden mukaan;

78.    pyytää kertomusta siitä, kuinka monta poliittisten ryhmien henkilöstön jäsentä on saanut viran vuodesta 2009 lähtien a) normaalin valintamenettelyn ja b) niin sanotun passerelle-menettelyn kautta;

79.    palauttaa mieliin, että yli 1 500 parlamentin henkilöstöön kuuluvien lasta käy Eurooppa-koulua; vaatii, että Euroopan parlamentilla on oltava johtava asema Eurooppa-koulujen hallinnossa;

Infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto

Parlamentin kiinteistöpolitiikka

80.    korostaa, että parlamentista on tullut vuosien kuluessa kiinteistöjen omistaja, että kyseinen strategia sisältää riskejä ja että teknisten laitteiden toiminnasta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset lisääntyvät vääjäämättä tulevina vuosina, jotta voidaan huolehtia ikääntyvistä rakennuksista; painottaa erityisesti, että kaikissa kiinteää omaisuutta ja kiinteistöjä koskevissa strategioissa on otettava huomioon myös kyseisten kustannusten nousu ja tarve kunnostaa kiinteistöjä keskipitkällä aikavälillä; huomauttaa, että kiinteää omaisuutta ja kiinteistöjä koskevassa strategiassa on varmistettava parlamentin talousarvion kestävyys ja säilytettävä tietty määrä joustavuutta käyttämällä hankinnan, vuokrauksen ja käyttöoikeuksien yhdistelmää sen varmistamiseksi, että parlamentin rahoille saadaan vastine; tähdentää, että rakennuksen ostaminen ei aina välttämättä ole paras ratkaisu;

81.    panee merkille, että vuoden 2012 aikana ryhdyttiin tarkastelemaan tapauskohtaisesti uudelleen useiden sopimusten rahoitusehtoja erityisesti kiinteistöjen vuokramarkkinoiden kehitys huomioon ottaen; on tyytyväinen siihen, että uudet sopimusneuvottelut tuottavat tulevina vuosina seuraavat rakenteelliset säästöt:

–  Wiertz-rakennuksen käyttöoikeus alentaa kiinteistöveron ja hoitovastikkeiden kustannuksia 0,45 miljoonaa euroa vuodessa

–  muutto Geos-rakennukseen vuonna 2014 alentaa kustannuksia 5 miljoonaa euroa 45 kuukauden aikana

–  Goldbell-rakennuksen vuokrasopimuksen tarkistaminen alentaa kustannuksia 2,5 miljoonaa euroa vuoden 2017 loppuun mennessä

–  Madridin tiedotustoimiston vuokrasopimuksen tarkistaminen alentaa kustannuksia 0,27 miljoonaa euroa;

Konrad Adenauer -rakennus (KAD)

82.    palauttaa mieliin, että Konrad Adenauer -rakennusta koskevan hankkeen ensimmäisen tarjouspyynnön yhteydessä ei kyetty valitsemaan ehdokkaita, koska tarjousten hintaehdotukset olivat hyvin paljon arvioita korkeampia; panee merkille puhemiehistön tämän jälkeen vuonna 2012 tekemän päätöksen laatia uudelleen KAD-rakennusta koskeva tarjouspyyntö, jonka perusteella saatiin huomattavasti edullisempia tarjouksia, joten oli mahdollista noudattaa kyseistä kiinteistöhanketta varten alun perin sovittua talousarviota; panee merkille, että työt aloitettiin syyskuussa 2013 uuden hankejohtajan alaisuudessa ja noudattaen tehostettuja kumppanuusjärjestelyjä, joihin sisältyy Luxemburgin hallituksen tuki; edellyttää, että rakennushankkeelle alun perin hyväksyttyjä kokonaismäärärahoja ei ylitetä väistämättömästä viivästyksestä huolimatta;

Parlamentin täysistuntosali Brysselissä

83.    panee merkille, että parlamentin Brysselin rakennuksen täysistuntosalin katon tukikehikon korjaaminen aiheuttaa hiukan yli 2 miljoonan euron kustannukset, mikä on kuitenkin vähemmän kuin arvioidut 3 miljoonaa euroa, ja että rakennuksen iän vuoksi asiassa ei voitu ryhtyä myöhemmin oikeustoimiin; ottaa huomioon vuonna 2012 käyttöön otetun toimintatavan, johon kuuluu jatkuvia säännöllisiä tarkastuksia ja ennaltaehkäiseviä huoltotöitä, ja toteaa, että sen yhteydessä puisissa kattopalkeissa havaittiin rakenteellisia vikoja, millä estettiin suurempi katastrofi ja mahdollisesti ihmishenkien menetys ja valtavat vahingot kyseiselle rakennukselle; toteaa, että siirtymään joutuneet yksiköt oli mahdollista sijoittaa uudelleen parlamentin muihin rakennuksiin, kun Paul-Henri Spaak -rakennuksen (PHS) A-osa suljettiin tilapäisesti, ja että täysistuntosalin on tarkoitus olla käytettävissä taas huhtikuun 2014 alussa;

Tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosasto sekä käännöstoiminnan pääosasto

84.    panee tyytyväisenä merkille, että resurssitehokasta monikielisyyttä koskevan puhemiehistön päätöksen täytäntöönpano tuotti 10,9 miljoonan euron säästöt tulkkaustoiminnan alalla ja 10 miljoonan euron säästöt käännöstoiminnan alalla vuonna 2012 mutta ei vaikuttanut monikielisyyden periaatteeseen eikä heikentänyt parlamentin työn laatua; toteaa jälleen, että toimielinten välinen yhteistyö on välttämätöntä tehokkuutta edistävien ja säästöt mahdollistavien parhaiden käytänteiden vaihtamiseksi;

Varainhoidon pääosasto

Vapaaehtoinen eläkerahasto

85.    panee merkille, että vuonna 2012 vapaaehtoisen eläkerahaston(25) varojen arvo kasvoi sijoitusten tuotoilla 9,4 prosenttia, koska sijoitusmarkkinat jatkoivat elpymistään maailmanlaajuisesta rahoituskriisistä;

86.    toteaa kuitenkin, että vapaaehtoisen eläkerahaston varojen perusteella laskettu arvioitu vakuutusmatemaattinen alijäämä kasvoi 207,9 miljoonaan euroon vuoden 2012 lopussa; korostaa, että kyseiset tulevat vastuut jakautuvat useiden kymmenien vuosien ajalle;

87.    toteaa kuitenkin, että tämä herättää huolta rahaston varojen mahdollisesta ehtymisestä ja että parlamentti takaa eläkeoikeuksien maksamisen kaikille rahaston entisille ja joillekin nykyisille jäsenille, jos ja kun rahasto ei kykene itse täyttämään velvoitteitaan; palauttaa mieliin, että vapaaehtoinen eläkerahasto perustettiin siirtymäkauden ratkaisuksi ennen uusia Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevia sääntöjä, jotka tulivat voimaan 14. heinäkuuta 2009;

88.    panee merkille, että Euroopan unionin tuomioistuin päätti vuonna 2013, että puhemiehistön vuonna 2009 tekemät päätökset, erityisesti päätös nostaa rahaston jäsenten eläkeikä 60 vuodesta 63 vuoteen, jotta pääomaa ei käytetä loppuun liian aikaisin, ja päätös mukauttaa rahastoa uusiin Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskeviin sääntöihin, ovat päteviä; palauttaa mieliin, että yksittäisten jäsenten sijaan parlamentti on suorittanut suoraan kaksi kolmasosaa rahastoon tehdyistä maksuista;

Innovoinnin ja teknisen tuen pääosasto

89.    on erittäin huolestunut siitä, että tiettyjen jäsenten, avustajien ja virkamiesten henkilökohtaisten ja luottamuksellisten sähköpostilaatikkojen tietoturva vaarantui, kun parlamentti joutui niin kutsutun epärehellisen välittäjän hyökkäyksen (man-in-the-middle attack) kohteeksi ja hakkeri kaappasi yksityisten älypuhelinten ja parlamentin julkisen langattoman lähiverkon välisen tietoliikenneyhteyden; katsoo ehdottomasti, että riippumattoman kolmannen osapuolen on toteutettava tieto- ja viestintätekniikan turvallisuuden tarkastus kaikissa parlamentin tietoteknisissä ja viestintäjärjestelmissä liitteessä I esitettyjen eritelmien mukaisesti, jotta voidaan laatia selkeä etenemissuunnitelma tietotekniikan alan turvallisuuspolitiikan parantamiseksi vuonna 2015;

90.    katsoo, että yksityisen langattoman lähiverkon ja vierailijaverkon toiminnot olisi erotettava toisistaan siten, että vierailijatunnuksilla langattomaan lähiverkkoon kytkeytyvillä ei ole mahdollisuutta käyttää parlamentin intranetia tai sisäisiä tietoteknisiä palveluita, kuten selainsähköpostia; katsoo, että olisi suoritettava riippumaton turvallisuustarkastus, joka kohdistuu parlamentin koko tietotekniikka- ja viestintäinfrastruktuuriin ja antaa takeet siitä, että parlamentti noudattaa tiukimpia käytettävissä olevia, tietomurtoja ja puhelinkuuntelua koskevia turvallisuusstandardeja;

91.    katsoo, että tärkeitä edistysaskeleita on tuettava tekemällä asianmukaisia investointeja näiden hankkeiden tuki- ja ylläpitotoimiin sekä asianmukaisella koordinoinnilla jäsenten ja henkilöstön kesken; painottaa erityisesti AT4AM-järjestelmän onnistunutta käyttöönottoa; pitää valitettavana, että Euroopan parlamentin Linux-jakelupakettia ei koskaan markkinoitu tai kohdennettu jäsenille ja henkilöstölle, jotka olisivat saattaneet olla kiinnostuneita tällaisesta hankkeesta, ja että sen tarjontaa ei jatkettu; panee merkille, että jäsenten ja henkilöstön uusien työkalujen käyttöönotto edellyttää, että tällaisten työkalujen kokeiluvaiheen testaus toteutetaan yhteistyössä sellaisten jäsenten ja henkilöstöön kuuluvien kanssa, jotka ovat suostuvaisia kokeiluvaiheen testaukseen liittyvään lisätyöhön;

92.    painottaa lisäksi, että parlamentin on jatkettava yhteistyötään komission tietotekniikan pääosaston kanssa sekä uusien toimittajien uusien disruptiivisten tietoteknisten välineiden tunnistamiseksi että vanhojen tietoteknisten välineiden ja infrastruktuurien korvaamiseksi siten, että edetään kohti avoimia, yhteensopivia ja myyjästä riippumattomia ratkaisuja ottaen huomioon sosiaaliset, eettiset ja taloudelliset vastuut;

93.    panee merkille innovoinnin ja teknisen tuen pääosaston henkilöstön ottamisen parlamentin henkilöstöksi sekä lupauksen alentaa kustannuksia ja parantaa tietoteknisen henkilöstön asiantuntemuksen tasoa ja yhteishenkeä; muistuttaa, että asiantuntemuksen parantaminen pysyvien innovaatioiden osalta esitettiin myös syyksi alan ulkoistamiselle useita vuosia sitten; kyseenalaistaa väitteen kustannusten vähenemisestä; on tietoinen rajoituksista ja haasteista, jotka liittyvät parhaiden markkinoilla olevien ammattilaisten palvelukseenottoon; kehottaa pääsihteeriä tekemään yhteistyötä Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston kanssa löytääkseen keinoja nopeuttaa palvelukseenottomenettelyä ja houkutellakseen tietotekniikan ja turvallisuuden alan parhaita asiantuntijoita;

94.    vaatii, että parlamentilla itsellään on oltava lopullinen hallintavalta tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvillä aloilla;

95.    toteaa, että parlamentin nykyinen tieto- ja viestintätekninen infrastruktuuri perustuu vain osittain avoimeen lähdekoodiin, mikä rajoittaa laitteistojen ja ohjelmistosovellusten käyttöä parlamentissa; pyytää, että siirrytään asteittain avoimen lähdekoodin tieto- ja viestintätekniseen infrastruktuuriin, mikä lisäisi kustannustehokkuutta ja yhteentoimivuutta ja mahdollistaisi samalla korkeimman turvallisuustason; vaatii tämän osalta myös riittävää teknistä ja hallinnollista tukea, jolla varmistetaan asianmukainen ylläpito;

96.    ehdottaa, että käännös- ja tulkkauspalveluissa lisätään uuden tieto- ja viestintäteknologian käyttöä;

97.    kehottaa pääsihteeriä lisäksi varmistamaan, että tieto- ja viestintätekniikan alan tukihenkilöstö on jäsenten ja henkilöstön saatavilla toimipaikalla, jotta sekä kyseinen henkilöstö että parlamentin muu henkilöstö ja jäsenet voisivat olla turvallisesti ja helposti vuorovaikutuksessa keskenään; muistuttaa pääsihteeriä, että etätuki voi olla hankalaa ja soveltua huonosti luottamuksellisten suhteiden luomiseen tieto- ja viestintätekniikan alan tukihenkilöstön ja tukea tarvitsevien välillä; painottaa myös, että on sopimatonta luottaa pelkästään etäratkaisuihin siihen saakka, kunnes edellä mainittu turvallisuustarkastus on suoritettu asianmukaisesti;

98.    katsoo, että pääsihteerin olisi varmistettava, että 1. joulukuuta 2014 mennessä ainakin seuraavat tarkastustoimet on toteutettu:

–  mustan laatikon penetraatiotestaus

–  valkoisen laatikon penetraatiotestaus

–  salausprotokollien tarkistus

–  sovellusten tarkistus

–  sovellusten ”Access Control List” luetteloiden (ACL) tarkistus

–  fyysisten infrastruktuurien ”Access Control List” luetteloiden (ACL) tarkistus

–  sovellusten käännösketjun tarkistus

–  sovellusten lähdekoodin tarkistus;

odottaa, että tarkastuksen tulokset esitetään talousarvion valvontavaliokunnalle ja budjettivaliokunnalle ja niihin liitetään arvio menoista, henkilöresursseista ja ajasta, joita tarkastuksessa havaittujen turvallisuuspuutteiden korjaaminen edellyttää;

99.    katsoo, että tietoja ei saa rajata vain tiettyyn alustaan tai järjestelmään soveltuviksi ja että tietojen esittämismuodon on perustuttava yleistyneisiin ja vapaasti saatavilla oleviin standardeihin, joita laatijasta riippumattomien organisaatioiden on tuettava ja pidettävä yllä; korostaa, että esitysmuotoa ja tietokannan tilaa koskevat kattavat asiakirjat on asetettava vapaasti saataville;

Matkatoimisto

100.  suhtautuu myönteisesti siihen, että talousarvion valvontavaliokunnan esittämän pyynnön mukaisesti 1. tammikuuta 2014 alkanut uusi sopimus matkatoimiston kanssa sisältää mahdollisuuden suorittaa tilien ja tuloksellisuuden tarkastuksia; panee merkille, että ainoa tarjouskilpailuun osallistunut yritys oli BCD Travel N.V., jonka kanssa myös aiempi sopimus oli tehty, ja että nykyisen sopimuksen kesto on kaksi vuotta;

101.  vaatii, että Euroopan parlamentin jäsenille korvataan Euroopan sisäisillä lennoilla ainoastaan turistiluokan liput parlamentin talousarviosta;

Vuosikertomus tehdyistä hankintasopimuksista

102.  palauttaa mieliin, että varainhoitoasetus ja sen soveltamissäännöt tulivat voimaan 1. tammikuuta 2013 ja niissä säädetään toimielimen tekemiä sopimuksia koskevista tiedoista, jotka on toimitettava budjettivallan käyttäjälle ja kansalaisille; toteaa, että uudessa varainhoitoasetuksessa vaaditaan julkistamaan tehdyt sopimukset, joiden arvo on yli 15 000 euroa (ennen 25 000 euroa), ja kyseessä on uusi raja-arvo, jonka ylittyessä tarjouskilpailu on pakollinen;

103.  panee merkille, että vuonna 2012 kaikki parlamentin pääosastot tekivät sopimuksia, joiden arvo ylitti 25 000 euroa ja että kyseisten sopimusten yhteenlaskettu arvo oli 724 miljoonaa euroa (603 miljoonaa euroa vuonna 2011); toteaa lisäksi, että tuloja ja menoja hyväksyvien yksiköiden tehtyjä sopimuksia koskevaan rekisteriin tallentamien tietojen perusteella keskusyksiköt laativat budjettivallan käyttäjälle vuosikertomuksen vuonna 2012 tehdyistä hankintasopimuksista;

104.  panee merkille seuraavan eritelmän, jossa vuosina 2012 ja 2011 tehdyt hankintasopimukset esitetään sopimustyypin mukaan:

Sopimustyyppi

(15 000 euroa–25 000 euroa)

2012

 

Määrä

Arvo (euroina)

Palvelut

Tavarahankinnat

Urakat

Kiinteistöhankinnat

66

13

15

0

1 363 733

246 663

289 561

0

Yhteensä

94

1 899 957

Sopimustyyppi

(arvo vähintään 25 000 euroa)

2012

2011

         

Määrä

Prosenttiosuus

Määrä

Prosenttiosuus

Palvelut

Tavarahankinnat

Urakat

Kiinteistöhankinnat

167

39

21

3

73 %

17 %

9 %

1 %

168

43

29

5

68 %

18 %

12 %

2 %

Yhteensä

230

100 %

245

100 %

Sopimustyyppi

(arvo vähintään 25 000 euroa)

2012

2011

 

Arvo (euroina)

Prosenttiosuus

Arvo (euroina)

Prosenttiosuus

Palvelut

Tavarahankinnat

Urakat

Kiinteistöhankinnat

478 867 118

20 050 555

48 097 311

177 282 082

66 %

3 %

7 %

24 %

372 679 542

181 515 814

33 142 238

15 881 213

61 %

30 %

6 %

3 %

Yhteensä

724 297 066

100 %

603 218 807

100 %

(Vuosikertomus Euroopan parlamentin tekemistä hankintasopimuksista, 2012, s. 6)

105.  panee merkille seuraavan eritelmän, jossa vuosina 2012 ja 2011 tehdyt hankintasopimukset esitetään menettelytyypin mukaan:

Menettelytyyppi

(15 000 euroa–25 000 euroa)

2012

 

Määrä

Arvo (euroina)

Avoin

Rajoitettu

Neuvottelu

Kilpailu

Poikkeus

0

0

94

-

-

0

0

1 899 958

-

-

Yhteensä

94

1 899 958

Menettelytyyppi

(arvo vähintään 25 000 euroa)

2012

2011

       

Määrä

Prosenttiosuus

Määrä

Prosenttiosuus

Avoin

Rajoitettu

Neuvottelu

Kilpailu

Poikkeus

93

4

133

-

-

40 %

2 %

58 %

-

-

90

12

138

2

3

37 %

5 %

56 %

1 %

1 %

Yhteensä

230

100 %

245

100 %

Menettelytyyppi

(arvo vähintään 25 000 euroa)

2012

2011

         

Arvo (euroina)

Prosenttiosuus

Arvo (euroina)

Prosenttiosuus

Avoin

Rajoitettu

Neuvottelu

Kilpailu

Poikkeus

268 775 678

245 111 639

210 409 749

-

-

37 %

34 %

29 %

-

-

436 253 061

126 420 563

31 283 089

4 668 600

4 593 494

72 %

21 %

5 %

1 %

1 %

Yhteensä

724 297 066

100 %

603 218 807

100 %

(Vuosikertomus Euroopan parlamentin tekemistä hankintasopimuksista, 2012, s. 8)

106.  panee merkille, että vuonna 2012 tehtiin yhteensä 230 hankintasopimusta, joista 97 – arvoltaan 514 miljoonaa euroa – tehtiin avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ja 133 – arvoltaan 210 miljoonaa euroa – tehtiin neuvottelumenettelyssä; ottaa huomioon, että neuvottelumenettelyn käyttö lisääntyi huomattavasti vuodesta 2011 vuoteen 2012 sopimusten arvon osalta, mikä johtui kolmesta kiinteistöjä koskevasta menettelystä, joiden yhteenlaskettu arvo on 177,28 miljoonaa euroa, ja tämä kasvatti kokonaismäärää huomattavasti;

107.  pitää valitettavana, että vaikka arvoltaan vähäisiin sopimuksiin liittyvää hallinnollista rasitusta on vähennetty, millä pyrittiin lisäämään pk-yritysten osallistumista kyseisiä sopimuksia koskeviin tarjouskilpailuihin, hallinto ei ole ilmoittanut, kuinka monen pk-yrityksen kanssa on tehty arvoltaan vähäinen sopimus; ottaa huomioon, ettei pääsihteeristö tämän vuoksi voi osoittaa, onko hallinnollisen rasituksen vähentäminen tosiasiassa lisännyt pk-yritysten osallistumista ja ovatko toimenpiteet siis olleet vaikuttavia; pyytää seuraamaan, kuinka monen pk-yrityksen kanssa on tehty arvoltaan vähäistä hankintaa koskeva sopimus;

108.  katsoo, että myös alle 60 000 euron sopimusten myöntämisperusteiden on oltava täysin avoimia ja eturistiriidat on tarkistettava;

Poikkeuksellinen neuvottelumenettely

109.  huomauttaa, että poikkeuksellisen neuvottelumenettelyn käyttö väheni parlamentissa vuonna 2012 (59 menettelyä vuonna 2011 ja 43 vuonna 2012) eli 27 prosenttia, ja toteaa, että vuonna 2012 pääosastoista viisi ei käyttänyt kyseistä menettelytyyppiä lainkaan, yksi pääosasto teki kyseisen menettelytyypin mukaisesti yhtä monta sopimusta kuin vuonna 2011, kun taas kaksi pääosastoa teki sopimuksia enemmän; huomauttaa lisäksi, että vuodesta 2012 lähtien asiasta vastaavan tulojen ja menojen hyväksyjän on järjestelmällisesti pitänyt ilmoittaa vuotuisen toimintakertomuksen liitteessä perustelut poikkeuksellisen neuvottelumenettelyn käytölle;

Poliittiset ryhmät (alamomentti 4 0 0)

110.  pitää poliittisia ryhmiä parlamentin ja koko unionin kannalta keskeisinä toimijoina, koska niiden kansainvälinen luonne on ainutlaatuinen malli maailmassa ja niiden rooli on ratkaiseva pyrittäessä turvaamaan unionin toimielinten vahva demokraattinen vastuuvelvollisuus;

111.  toteaa, että vuonna 2012 alamomentin 4 0 0 määrärahat käytettiin seuraavasti:

Ryhmä

2012

2011

Määrärahat vuodessa

Omat ja siirretyt varat

Menot

Vuotuisten määrärahojen käyttöaste

Seuraavalle jaksolle siirretyt määrärahat

Määrärahat vuodessa

Omat ja siirretyt varat

Menot

Vuotuisten määrärahojen käyttöaste

Seuraavalle jaksolle (2011) siirretyt määrärahat

EPP

21 128

2 024

18 974

89,81 %

4 178

20 336

1 918

20 442

100,42 %

1 832

S&D

14 908

6 313

14 520

97,40 %

6 702

14 302

5 499

13 696

95,76 %

6 105

ELDR

6 673

2 281

6 855

102,72 %

2 100

6 477

2 416

6 676

103,07 %

2 217

Verts/ALE

4 319

1 460

4 002

92,65 %

1 778

4 025

1 242

3 820

94,91 %

1 447

GUE/NGL

2 563

1 094

2 602

101,52 %

1 055

2 535

1 088

2 553

100,71 %

1 070

ECR

3 765

1 219

3 407

90,51 %

1 577

3 831

720

3 375

88,09 %

1 176

EDF

2 538

881

2 494

98,29 %

925

2 088

835

2 046

98,03 %

876

Sitoutumattomat jäsenet

1 362

413

963

70,73 %

367

1 270

409

924

72,72 %

413

Yhteensä

57 255

15 687

53 817

94,00 %

18 680

54 866

14 126

53 514

97,53 %

15 137

*          kaikki määrät tuhansia euroja

 

 

Euroopan tason poliittiset puolueet ja poliittiset säätiöt

112.  toteaa, että vuonna 2012 momentin 4 0 2 määrärahat käytettiin seuraavasti(26):

Puolue

Lyhenne

 

Omat varat*

EP:n avustus

Tulot yhteensä

EP:n avustuksen osuus tukikelpoisista menoista (enint. 85 %)

Tulojen ylijäämä (siirto varaukseen) tai tappio

Euroopan kansanpuolue

EPP

1 471

6 483

8 863

85 %

242

Euroopan sosiali-demokraattinen puolue

PES

977

4 323

5 514

85 %

91

Euroopan liberaali- ja demokraattipuolue

ELDR

440

1 950

2 784

85 %

60

Euroopan vihreä puolue

EGP

397

1 333

1 908

84 %

127

Euroopan konservatiivien ja reformistien liitto

AECR

216

1 139

1 701

85 %

13

Euroopan vasemmistopuolue

EL

269

835

1 263

79 %

47

Euroopan demokraattipuolue

EDP/PDE

79

363

630

84 %

0

Euroopan vapaa allianssi

EFA

91

382

530

85 %

23

EU-demokraatit

EUD

29

195

271

85 %

-6

Euroopan kristillinen poliittinen liike

ECPM

44

242

285

85 %

0,6

European Alliance for Freedom

EAF

65

357

428

85 %

2

Euroopan kansallisten liikkeiden liitto

AEMN

44

186

333

85 %

-2

Vapauksien ja demokratian Euroopan liike

MELD

81

458

702

85 %

0

Yhteensä

 

4 203

18 247

25 214

84 %

598

(*)          kaikki määrät tuhansia euroja

113.  toteaa, että vuonna 2012 momentin 4 0 3 määrärahat käytettiin seuraavasti(27):

Säätiö

Lyhenne

Liittyy puolueeseen

Omat varat*

EP:n avustus

Tulot yhteensä

EP:n avustuksen osuus tukikelpoisista menoista (enint. 85 %)

Centre for European Studies

CES

EPP

786

3 719

4 505

83 %

Foundation for European Progressive Studies

FEPS

PES

517

2 795

3 312

85 %

European Liberal Forum

ELF

ELDR

183

996

1 179

85 %

Green European Foundation

GEF

EGP

156

865

1 020

85 %

Transform Europe

TE

EL

120

550

671

83 %

Institute of European Democrats

IED

PDE

48

238

286

85 %

Organisation For European Interstate Cooperation

OEIC

EUD

20

132

152

85 %

Centre Maurits Coppieters

CMC

EFA

36

200

235

85 %

New Direction

ND

AECR

141

679

820

85 %

European Christian Political Foundation

ECPF

ECPM

30

167

197

82 %

European Foundation for Freedom

EFF

EAF

44

234

279

84 %

Foundation for a Europe of Liberties and Democracy

FELD

MELD

56

194

250

78 %

Yhteensä

 

 

2 136

10 768

12 905

84 %

(*)          kaikki määrät tuhansia euroja

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

18.3.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

2

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper

(1)

      EUVL L 56, 29.2.2012.

(2)

      EUVL C 334, 15.11.2013, s. 1.

(3)

      EUVL C 188, 29.6.2013, s. 1.

(4)

     EUVL C 331, 14.11.2013, s. 1.

(5)

     EUVL C 334, 15.11.2013, s. 122.

(6)

     EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

      EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(8)

      PE 349.540/Bur/ann/def.

(9)

      EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 90.

(10)

    EUVL C 296 E, 2.10.2012, s. 226.

(11)

   EUVL L 56, 29.2.2012.

(12)

   EUVL C 334, 15.11.2013, s. 1.

(13)

    EUVL C 188, 29.6.2013, s. 1.

(14)

   EUVL C 331, 14.11.2013, s. 1.

(15)

   EUVL C 334, 15.11.2013, s. 122.

(16)

    EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(17)

    EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(18)

    PE 349.540/Bur/ann/def.

(19)

    EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 90.

(20)

    EUVL C 296 E, 2.10.2012, s. 226.

(21)

    Telephone over Internet Protocol.

(22)

   Euroopan parlamentin kolme työskentelypaikkakuntaa – maantieteellisen jakautumisen taloudelliset, ekologiset ja alueelliset vaikutukset, Euroopan parlamentin pääsihteerin 30. elokuuta 2013 päivätty muistio.

(23)

    Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0498.

(24)

   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/60/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15).

(25)

    Vapaaehtoinen eläkerahasto perustettiin 14. heinäkuuta 1993 Luxemburgin lainsäädännön mukaisesti voittoa tavoittelemattomaksi yhteisöksi.

(26)

   Lähde: Puhemiehistön pöytäkirja 9. syyskuuta 2013 pidetystä kokouksesta (PE 512.496/BUR) kohta 14, ja 7. lokakuuta 2013 pidetystä kokouksesta (PE 516.110/BUR) kohta 12.

(27)

   Lähde: Puhemiehistön pöytäkirja 9. syyskuuta 2013 pidetystä kokouksesta (PE 512.496/BUR), kohta 14, ja puhemiehen muistio puhemiehistölle D(2013)33164.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö