Procedūra : 2013/2196(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0246/2014

Pateikti tekstai :

A7-0246/2014

Debatai :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsavimas :

PV 03/04/2014 - 7.13
CRE 03/04/2014 - 7.13
PV 16/04/2014 - 7.33
CRE 16/04/2014 - 7.33
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0289
P7_TA(2014)0428

PRANEŠIMAS     
PDF 278kWORD 287k
24.3.2014
PE 521.588v01-00 A7-0246/2014

dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas

(COM(2013)0570 – C7‑0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Cătălin Sorin Ivan

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas

(COM(2013)0570 – C7‑0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2013)0570 – C7‑00274/2013)(2),

–       atsižvelgdamas į 2012 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą, I skirsnis – Europos Parlamentas(3),

–       atsižvelgdamas į vidaus auditoriaus 2012 finansinių metų metinę ataskaitą,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2012 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą su institucijų atsakymais(4),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2012 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(5),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 318 straipsnį, taip pat į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(6), ypač į jo 145, 146 ir 147 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(7), ypač į jo 164, 165 ir 166 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Europos Parlamento biudžeto vykdymo vidaus taisyklių 13 straipsnį(8),

–       atsižvelgdamas į Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 166 straipsnio 1 dalį, pagal kurią visos Sąjungos institucijos turi imtis deramų priemonių dėl pastabų, pateiktų kartu su Europos Parlamento sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl 2012 m. biudžeto sudarymo procedūros gairių: I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ir X skirsniai(9),

–       atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos – I skirsnis – Parlamentas(10),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį, 80 straipsnio 3 dalį ir VI priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0246/2014),

A.     kadangi Audito Rūmams atlikus auditą nustatyta, kad 2012 m. valdydamos administracines išlaidas visos institucijos patenkinamai taikė priežiūros ir kontrolės sistemas, kurių reikalaujama pagal Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002;

B.     kadangi generalinis sekretorius 2013 m. rugsėjo 6 d. patvirtino, jog yra pagrįstai įsitikinęs, kad Parlamento biudžetas įvykdytas laikantis patikimo finansų valdymo principų ir kad įdiegtos kontrolės procedūros tinkamai užtikrina pagrindinių operacijų teisėtumą ir tvarkingumą;

C.     kadangi generalinis sekretorius taip pat patvirtino, kad, jo žiniomis, nėra jokių neatskleistų faktų, kurie galėtų pakenkti institucijos interesams;

1.      patvirtina Pirmininkui, kad Europos Parlamento 2012 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, I skirsnis – Europos Parlamentas

(COM(2013)0570 – C7‑0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrąjį biudžetą(11),

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2013)0570 – C7‑0274/2013)(12),

–       atsižvelgdamas į 2012 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą, I skirsnis – Europos Parlamentas(13),

–       atsižvelgdamas į vidaus auditoriaus 2012 finansinių metų metinę ataskaitą,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2012 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą su institucijų atsakymais(14),

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2012 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(15),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 318 straipsnį, taip pat į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(16), ypač į jo 145, 146 ir 147 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(17), ypač į jo 164, 165 ir 166 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Europos Parlamento biudžeto vykdymo vidaus taisyklių 13 straipsnį(18),

–       atsižvelgdamas į Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 166 straipsnio 1 dalį, pagal kurią visos Sąjungos institucijos turi imtis deramų priemonių dėl pastabų, pateiktų kartu su Europos Parlamento sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl 2012 m. biudžeto sudarymo procedūros gairių: I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ir X skirsniai(19),

–       atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos – I skirsnis – Parlamentas(20),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį, 80 straipsnio 3 dalį ir VI priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0246/2014),

A.     kadangi 2013 m. liepos 4 d. Pirmininkas patvirtino Parlamento 2012 finansinių metų finansines ataskaitas;

B.     kadangi Parlamento apskaitos pareigūnas, patvirtindamas galutines finansines ataskaitas, pateikė pagrįstą patikinimą, kad finansinėse ataskaitose visais reikšmingais aspektais parodyta tikra ir teisinga Parlamento finansinė būklė ir kad nenustatyta nė vieno klausimo, dėl kurio reikėtų daryti išlygą;

C.     kadangi generalinis sekretorius 2013 m. rugsėjo 6 d. patvirtino, jog yra pagrįstai įsitikinęs, kad Parlamento biudžetas įvykdytas laikantis patikimo finansų valdymo principų ir kad įdiegtos kontrolės procedūros tinkamai užtikrina susijusių operacijų teisėtumą ir tvarkingumą;

D.     kadangi generalinis sekretorius taip pat patvirtino, kad, jo žiniomis, nėra jokių neatskleistų faktų, kurie galėtų pakenkti institucijos interesams;

E.     kadangi, Audito Rūmams atlikus auditą nustatyta, kad 2012 m. valdydamos administracines išlaidas visos institucijos taikė priežiūros ir kontrolės sistemas, kurios atitinka Finansinio reglamento reikalavimus, ir kad iš 151-os Audito Rūmų patikrintos operacijos tik vienoje aptikta klaida, taigi Audito Rūmų apskaičiuotas labiausiai tikėtinas klaidų lygis lygus 0 %;

F.     kadangi pagal įprastą tvarką Parlamento administracijai buvo pateiktas klausimynas ir gauti atsakymai aptarti Biudžeto kontrolės komitete, dalyvaujant generaliniam sekretoriui ir vidaus auditoriui;

G.     kadangi Parlamento metinė biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra teikia pridėtinę vertę, per šią procedūrą nuodugniai patikrinamos sąskaitos, jos tikslas – sudaryti galimybes Parlamentui vykdyti savo pareigą Sąjungos piliečiams ir veikti visiškai skaidriai suteikiant jiems išsamias žinias apie jos finansų valdymą; antra, kadangi per šią procedūrą suteikiama galimybė savikritiškai įvertinti ir gerinti viešųjų finansų, taigi ir mokesčių mokėtojų pinigų, valdymo veiklą ją gerinant kokybės, efektyvumo ir veiksmingumo požiūriu;

Parlamento 2012 m. biudžeto ir finansų valdymas

Parlamento vykdomos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros pridėtinė vertė

1.      pabrėžia parlamentinės procedūros, per kurią kasmet patvirtinamas Parlamento biudžeto įvykdymas, pridėtinę vertę;

2.      nurodo, kad šioje rezoliucijoje iš esmės daugiausia dėmesio skiriama 2012 finansinių metų biudžeto vykdymui ir biudžeto įvykdymo patvirtinimui ir kad pagrindinis jos tikslas – užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų kuo geriau panaudojami, kartu atkreipiant dėmesį į tas sritis, kuriose veiklą galima gerinti; ragina atsakingus Parlamento organus ir toliau visais įmanomais lygmenimis didinti Parlamento kasdieninio darbo veiksmingumą;

3.      primena savo raginimą Biurui visiems EP nariams išdalyti daugiau baltųjų knygų konkrečios politikos klausimais ir taip sudaryti galimybes prieš priimant galutinį sprendimą politikos klausimus apsvarstyti frakcijose;

4.  pažymi, kad Sąjungos bendras 2012 m. biudžetas iš viso sudarė 148 200 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų, iš jų Parlamento biudžetas sudarė 1 718 mln. EUR; be to, pažymi, kad ši suma sudaro tik šiek tiek daugiau kaip 1 % bendrojo Sąjungos biudžeto ir 20 % visų 2012 m. Sąjungos institucijų administracinėms išlaidoms numatytų lėšų (8 278 mln. EUR); pažymi, kad tai atitinka Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo, į kurį įtrauktos pastatų ir infrastruktūros, darbuotojų darbo užmokesčio ir pensijų, informacinių technologijų ir saugumo išlaidos;

5.  pažymi, kad 70 % visų įsipareigojimų sudaro keturių didžiųjų Parlamento biudžeto skyrių – 10 skyrius (institucijos nariai), 12 skyrius (pareigūnai ir laikinieji darbuotojai), 20 skyrius (pastatai ir susijusios išlaidos) ir 42 skyrius (Parlamento narių padėjėjų išlaidos) – išlaidos;

6.      pažymi, kad leisti panaudoti asignavimai Parlamento galutiniame 2012 m. biudžete sudarė 1 717 868 121 EUR, t. y. 1,9 % daugiau, palyginti su 2011 m. biudžetu (1 685 829 393 EUR), ir kad 2011 m. nebuvo parengta nei vieno taisomojo biudžeto; mano, kad Parlamentas pademonstravo atsakingą požiūrį į biudžetą ir nuosaikumą ir 2012 m. neviršijo 2,6 % infliacijos lygio; tikisi, kad vykdant 2015 m. biudžetą bus laikomasi tokio paties nuosaikumo ir 5 skyriaus biudžetas bus mažesnis nei 20 %;

7.      nurodo, kad 2012 m. panaudota 99 % galutinių einamųjų asignavimų (2011 m. – 93 %), asignavimų panaikinimo lygis buvo 1 % (2011 m. – 6 %), ir kad ankstesniais metais buvo pasiektas aukštas biudžeto įgyvendinimo lygis, nors tam įtakos turėjo metų pabaigoje atliktas nepanaudotų lėšų perkėlimas, kurio paprašė bendra Biuro ir Biudžeto komiteto darbo grupė ir kuriam pritarė Biudžeto komitetas;

Parlamento biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

8.  pažymi, kad bendra 2012 m. gruodžio 31 d. į Parlamento finansines ataskaitas įrašytų pajamų suma 2012 m. buvo 175 541 860 EUR (2011 m. – 173 293 432 EUR), iš jų asignuotąsias pajamas sudarė 22 274 843 EUR (2011 m. – 23 815 077 EUR);

9.      pažymi, kad Parlamentas nusprendė metų pabaigoje atlikti likučių iš įvairių biudžeto eilučių kaupiamąjį perkėlimą, iš viso 45 000 000 EUR nepanaudotų lėšų, kurios buvo skirtos antrajai paskolos, susijusios su Briuselyje įsigytu TREBEL pastatu, daliai sumokėti (35 000 000 EUR) ir naujo KAD pastato statybai Liuksemburge; supranta, kad tokie avansinių lėšų pervedimai sudarys galimybes sutaupyti maždaug 10,4 mln. EUR finansinių mokesčių, kurie būtų patirti tiek statybos, tiek laipsniško paskolos padengimo laikotarpiu; nepaisant to, apgailestauja dėl to, kad Parlamentas kelis kartus prašė, jog siekiant biudžeto aiškumo išlaidos pastatams būtų įrašomos į biudžetą, o ne finansuojamos atliekant kaupiamąjį perkėlimą, kaip to reikalaujama keliose ankstesnėse biudžeto įvykdymo patvirtinimo rezoliucijose;

Parlamento 2012 m. finansinės ataskaitos

10.    atkreipia dėmesį į skaičius, kuriais remdamasis Parlamentas uždarė 2012 finansinių metų sąskaitas, t. y.:

a) Turimi asignavimai (EUR)

2012 m. asignavimai:

1 717 868 121

nesavaiminiai perkėlimai iš 2011 finansinių metų

21 700 000

savaiminiai perkėlimai iš 2011 finansinių metų

222 900 384

asignavimai, atitinkantys 2012 m. asignuotąsias įplaukas

22 274 843

perkėlimai, atitinkantys 2011 m. asignuotąsias įplaukas

107 592 247

Iš viso:

2 092 335 595

b) 2012 finansinių metų asignavimų panaudojimas (EUR)

įsipareigojimai

2 061 149 089

atlikti mokėjimai

1 623 172 878

savaime perkelti asignavimai, įskaitant asignuotųjų įplaukų asignavimus

412 253 714

nesavaiminiai į kitus metus perkelti asignavimai

0

panaikinti asignavimai

55 790 384

c) Biudžeto įplaukos (EUR)

gauta 2012 m.

175 541 860

d) Bendras 2012 m. gruodžio 31 d. balansas (EUR)

1 539 591 147

11.    atkreipia dėmesį į aukštą perkėlimų į 2012 m. (244 600 384 EUR) lygį ir primygtinai ragina geriau numatyti išlaidas;

12.    pažymi, kad Parlamento apskaitos pareigūnas, patvirtindamas galutines finansines ataskaitas, pateikė pagrįstą patikinimą, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais aspektais atspindi tikrą ir teisingą Parlamento finansinę būklę; be to, pažymi, kad nenustatyta nė vieno klausimo, dėl kurio reikėtų daryti išlygą;

13.    primena 2013 m. liepos 4 d. Pirmininko priimtą sprendimą dėl 2012 finansinių metų finansinių ataskaitų patvirtinimo;

Audito Rūmų nuomonės dėl 2012 m. sąskaitų patikimumo ir jose perteiktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

14.    džiaugiasi, kad Audito Rūmai savo specialiajame administracinių ir kitų bendrų išlaidų vertinime nustatė, jog atlikus operacijų testus paaiškėjo, kad labiausiai tikėtinas klaidų lygis yra lygus nuliui, ir administracinių išlaidų priežiūros ir kontrolės sistemos buvo įvertintos kaip veiksmingos; be to, teigiamai vertina tai, kad Audito Rūmų atliktame audite nurodoma, jog 2012 m. patvirtintų išlaidų mokėjimai nebuvo paveikti reikšmingo klaidų lygio; pažymi, kad audito metu buvo išnagrinėta 151 mokėjimų operacijos imtis, kurią sudarė 91 su atlyginimais, pensijomis ir kitomis išmokomis susijęs mokėjimas ir 60 pagal sutartis atliktų mokėjimų, susijusių su pastatais ir kitomis išlaidomis, palyginti su 2011 m. tikrintais 56 mokėjimais;

15.    pažymi, kad administracinės ir kitos išlaidos yra išlaidos žmogiškiesiems ištekliams (atlyginimai, išmokos ir pensijos), kurios sudaro 60 % visų administracinių ir kitų išlaidų, o pastatų, įrangos, energijos, komunikacijų ir informacinių technologijų išlaidos laikomos mažos rizikos sritimi; atkreipia dėmesį į tai, kad, atsižvelgiant į Audito Rūmų nuomonę, pagrindinės administracinėms ir kitoms išlaidoms kylančios rizikos rūšys yra viešųjų pirkimų, sutarčių vykdymo, įdarbinimo bei atlyginimų ir išmokų skaičiavimo procedūrų nesilaikymas;

Laikinųjų darbuotojų ir pagal sutartis dirbančių darbuotojų įdarbinimas

16.    su džiaugsmu atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmams atlikus Parlamento 2012 m. 15-os įdarbinimo procedūrų auditą nebuvo nustatyta klaidų ar trūkumų; vis dėlto ragina generalinį sekretorių skiriant darbuotojus ar aukštinant juos pareigose visada griežtai laikytis taikytinų taisyklių, ypač kai tie darbuotojai užima vadovų pareigas ar į jas skiriami;

Viešieji pirkimai

17.    pažymi, kad Audito Rūmų audito metu buvo nagrinėjama 18 Parlamento viešųjų pirkimų procedūrų; pabrėžia, kad Audito Rūmai vienu atveju nustatė trūkumus, susijusius su sutarties sudarymo kriterijaus taikymu, o kitu atveju – su viešųjų pirkimų procedūros valdymu ir pagrindimu dokumentais;

18.    rekomenduoja leidimus suteikiantiems pareigūnams pasitelkti tinkamas patikras ir turėti aiškesnes gaires ir taip patobulinti viešųjų pirkimų tvarkos ir procedūrų rengimą, koordinavimą ir vykdymą; pažymi, kad naujasis Finansinis reglamentas ir jo taikymo taisyklės turėtų būti įgyvendinamas kartu sukūrus naujus sutarčių ir kvietimų teikti pasiūlymus šablonus, taip pat parengus specialius sutarčių atrankos ir sudarymo kriterijų nustatymo ir taikymo mokymo kursus;

19.    pritaria Parlamento atsakymams, pateiktiems vykstant prieštaringų nuomonių derinimo su Audito Rūmais procedūrai;

Audito Rūmų atlikta peržiūra, kurios metu buvo tikrinama pažanga, padaryta įgyvendinant ankstesnėse metinėse ataskaitose pateiktas rekomendacijas

Įdarbinimo procedūrų ex ante patikra

20.    primena Audito Rūmų išvadą, kad, atliekant į bylą įtrauktas akredituotų Parlamento narių padėjėjų įdarbinimo procedūras, į bylą nebuvo įtraukti dokumentai, patvirtinantys, kad buvo atliktos įdarbinimo dokumentų ex ante patikros; atkreipia dėmesį į tai, kad, Audito Rūmų manymu, Parlamentas visiškai įgyvendino Audito Rūmų rekomendaciją užtikrinti, kad būtų paruošti atitinkami dokumentai, ir dabar pagrindiniai dokumentai, patvirtinantys tokias patikras, yra saugomi, kad būtų galima pagrįsti sprendimus dėl laikinųjų tarnautojų ir pagal sutartis dirbančių darbuotojų įdarbinimo; ragina generalinį sekretorių iki 2014 m. rugsėjo mėn. informuoti Parlamento Biudžeto kontrolės komitetą apie taikomų priemonių, įskaitant priemones, kurios taikomos remiantis vidaus auditoriaus išvadomis, taip pat atsižvelgiant į daugelio naujų akredituotų Parlamento narių padėjėjų įdarbinimą po rinkimų, veiksmingumą;

Viešieji pirkimai

21.    apgailestauja dėl to, kad Audito Rūmų viešųjų pirkimų procedūrų imties analizėje matyti, kad vis dar yra viešųjų pirkimų procedūrų rengimo, koordinavimo ir vykdymo klaidų, taip pat, kad, dėl šios priežasties pagal Audito Rūmų atliktą padarytos pažangos analizę Audito Rūmų ankstesnė rekomendacija vis dar įgyvendinama daugeliu aspektų; pakartoja savo raginimą užtikrinti, kad būtų nedelsiant padaryta tikra pažanga visų viešųjų pirkimų kontrolės mechanizmų srityje siekiant pašalinti Audito Rūmų nustatytus trūkumus ir užtikrinti konkurencingiausias įgytų prekių ir paslaugų kainas;

Socialinių išmokų ir priemokų darbuotojams mokėjimas

22.    primena Audito Rūmų aiškią išvadą dėl Parlamento tarnybų turimos informacijos apie darbuotojų padėtį; yra patenkintas, kad Audito Rūmų audite nebuvo nustatyta jokių naujų trūkumų, tačiau lieka neteisingų ar neteisėtų mokėjimų rizika; taip pat pažymi, kad 2012  m. Parlamentas ėmėsi priemonių, kuriomis buvo dar labiau pagerintas atsakymų lygis per kasmetinę elektroninio darbuotojų asmens duomenų atnaujinimo (patvirtinimo) procedūrą, ir prireikus darbuotojų deklaracijos pateikiamos kartu su atitinkamais patvirtinamaisiais dokumentais;

Vidaus auditoriaus metinė ataskaita

23.    pažymi, kad 2014 m. sausio 21 d. surengtame atsakingo komiteto posėdyje vidaus auditorius pristatė savo metinę ataskaitą, pasirašytą 2013 m. liepos 12 d., ir pareiškė, kad 2012 m. jis atliko šiuos Parlamento administracijos audito darbus:

–  Vidaus audito tarnybos (VAT) konsultavimas renkantis IPT(21) telefonus;

–  tolesnės universaliosios priemonės, kurių imtasi vidaus audito ataskaitose nustačius nebaigtus veiksmus. 2012 m. I etapas;

–  tolesnės universaliosios priemonės, kurių imtasi vidaus audito ataskaitose nustačius nebaigtus veiksmus. 2012 m. II etapas;

–  auditas akredituotų Parlamento narių padėjėjų, įdarbintų kaip kiti Sąjungos tarnautojai, klausimu;

–  auditas kaupiamosios apskaitos klausimu;

–  tolesni veiksmai, susiję su pastatų politikos auditu: patalpų poreikio numatymas, vertinimas ir valdymas;

24.    pažymi, kad vidaus auditoriaus metinėje ataskaitoje pateiktos šios svarbesnės išvados:

–  kad vis dar smarkiai vėluojama reguliuoti biudžeto išlaidas, susijusias su tam tikromis nuolatinėmis avansinėmis lėšomis (Informacijos biurai ir EP narių kelionės);

–  kad buvo padaryta pažanga įnašų, skiriamų Europos politinėms partijos ir fondams, srityje;

–  kad VAT teikiant konsultacijas renkantis IPT telefonus buvo nustatyti trūkumai formalizuojant sprendimų priėmimą dėl IPT projekto, dėl to Naujovių ir technologinės pagalbos GD nurodė, kad jau buvo imtasi būtinų priemonių, skirtų bet kokiai su tuo susijusiai rizikai mažinti;

–  kad jau imtasi būtinų priemonių IT valdymo ir IT taikomųjų programų kūrimo srityse, ypač Naujovių ir technologinės pagalbos GD padaryta metodologinė pažanga programų kūrimo srityje;

–  kad pirmieji tolesni veiksmai, susiję su lankytojų grupių auditu, parodė, jog visi veiksmai lieka nebaigti, nors iš dalies sumažinta atitinkama likutinė rizika;

–  kadangi atitinkami generaliniai direktoratai neturi įgaliojimų priimti sprendimų dėl to, kokių priemonių reikia imtis penkiems nebaigtiems veiksmams įgyvendinti, šis klausimas perduotas išspręsti aukštesnei institucijai;

25.    pažymi ir remia vidaus auditoriaus pareikštą nuomonę dėl „tolesnių veiksmų, susijusių su pastatų politikos auditu: patalpų poreikio numatymas, vertinimas ir valdymas“:

- nustatyti tinkamą vidutinio ir ilgalaikio laikotarpio patalpų poreikio planavimą, atsižvelgiant į numatytą biuro plotą užėmusių darbuotojų prieaugį;

- paskirstyti biuro plotą pagal institucijų lygiu sutartus kriterijus ir taikyti taisykles ir procedūras, siekiant įgyvendinti šiuos kriterijus, taip pat

- veiksmingai ir efektyviai naudoti biuro plotą;

26.    atkreipia dėmesį į vidaus auditoriaus pareikštą nuomonę dėl „Akredituotų Parlamento narių padėjėjų, įdarbintų kaip kiti Europos Bendrijų tarnautojai, audito“, kurioje teigiama, kad apskritai Personalo ir Finansų generalinių direktoratų kontrolės aplinka ir kontrolės veikla pagrįstai užtikrinama, jog akredituoti Parlamento narių padėjėjai įdarbinami pagal nuostatus ir jų piniginės išmokos teisingai apskaičiuojamos pagal Parlamento narių padėjėjų išmokų sistemą, ir šią nuomonę remia; prašo abiejų generalinių direktoratų visomis reikiamomis priemonėmis užtikrinti, kad šios garantijos taptų tvirtomis ir neabejotinomis;

27.    atkreipia dėmesį į tai, kad neteisingai numačius vietinių ir akredituotų padėjėjų poreikį 2012 m. reikėjo atlikti 7,3 mln. EUR perkėlimą iš vietinių padėjėjų papunkčio (eilutė 4220-01) į akredituotų padėjėjų papunktį (papunktis 4220-02) ir papunktis 4220-01 buvo sumažintas iš viso 14,1 mln. EUR (14,3 %), nepaisant to, kad akredituotų asistentų skaičius nežymiai padidėjo 2012 m. palyginti su 2011 m.; mano, kad ateityje bus būtina geriau numatyti poreikius pagal šiuos papunkčius, siekiant laikytis gero finansų valdymo principų ir reaguoti į realius poreikius;

28.    nepaisant to, pažymi, kad norint visapusiškai ir nuosekliai įgyvendinti vidaus kontrolės tikslus ir užtikrinti, kad ne tik Parlamento darbo tvarkos taisyklės ir kompetentingų Parlamento organų patvirtintos atitinkamos antrinės taisyklės, bet ir Finansinis reglamentas būtų taikomi teisingai, galima pasinaudoti dar neišnaudotomis galimybėmis toliau gerinti tam tikras valdymo ir kontrolės procedūras, kurioms kyla vidutinės likutinės rizikos grėsmė ir kurios susijusios su šiomis sritimis:

–  užtikrinimu, kad akredituotiems Parlamento narių padėjėjams būtų laiku reguliariai teikiama informacija apie bet kokį jiems taikomų taisyklių ir pagal analogiją jiems taikomų taisyklių atnaujinimą ar pakeitimą, o jų atstovams pateikiamas pagrįstas pranešimas apie šiuos pakeitimus ar atnaujinimus, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir vienodo požiūrio bei vienodų galimybių principų laikymasis;

–  užtikrinimu, kad Parlamento nariams ir akredituotiems Parlamento narių padėjėjams būtų laiku ir tinkamai pranešama apie darbo teises ir pareigas, susijusias su akredituotų padėjėjų sutarčių galiojimo pabaiga (atostogos, bedarbio teisės, pensija ir kt.);

–  vidaus kontrolės, skirtos tikrinti, kaip naudojama Parlamento narių padėjėjų išmokų sistema, stiprinimu;

–  sklandesniu ir veiksmingesniu naujų akredituotų Parlamento narių padėjėjų įdarbinimo, pasibaigus 2014 m. rinkimams, procedūrų tvarkymo užtikrinimu, anksčiau pradedant planavimą ir suteikiant reikiamų išteklių, ypač žmogiškųjų išteklių, taip pat garantuojant, kad toliau paslaugas teiksiančių akredituotų padėjėjų sutartyse nebūtų pertrūkių ir taip užtikrinant nuolatinę pagalbą EP nariams, išrinktiems naujai kadencijai;

29.    dar kartą primena, kad praėjus penkeriems metams po naujojo Parlamento narių padėjėjų statuto įgyvendinimo būtina atlikti visapusišką šio statuto vertinimą ir prireikus kiek galima greičiau pritaikyti taisykles;

Vidaus kontrolės sistemos auditas

30.    primena, kad 2003 m. ir 2004 m. atlikus pirminį vidaus kontrolės sistemos patikrinimą buvo parengta 14 audito ataskaitų, kurios apėmė visus skyrius ir centrines tarnybas ir kuriose buvo pateikiami 452 veiksmai, dėl kurių buvo sutarta ir kuriais siekta pagerinti bendrą:

– atitikties būtiniausiems institucijos vidaus kontrolės standartams lygį;

– pagrindinių institucijos kontrolės tikslų (atitiktis galiojantiems teisės aktams, taisyklėms ir įvairių sričių politikai, informacijos valdymo ir registravimo patikimumas, ir operacijų ekonomiškumas, našumas ir veiksmingumas) pasiekimo lygį;

Likę neužbaigti veiksmai

31.    pažymi, kad 2012 m. pabaigoje, sėkmingai atlikus tolesnius auditus, iš 452 vidaus kontrolės sistemos veiksmų, dėl kurių buvo pradžioje sutarta, vis dar liko neužbaigti 15 veiksmų; atkreipia dėmesį į vidaus auditoriaus išvadas, kad akivaizdu, jog abu generaliniai direktoratai (Finansų bei Infrastruktūros ir logistikos) pagerino savo viešųjų pirkimų procesus;

32.    atkreipia dėmesį į naują vidaus audito stebėsenos procesą, apimantį įvairias sritis ir skirtą tikrinti tolesniems veiksmams, dėl kurių buvo sutarta ataskaitose, kuriose kiekviena tolesnė užduotis yra daugiasritė, tuo pat metu apimanti visus neužbaigtus įgyvendintinus veiksmus; taip pat pažymi, kad šiuo metu užduotys atliekamos du kartus per metus vadovaujantis 2011 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

33.    pažymi, kad 2012 m. pabaigoje vidaus auditorius pareiškė, jog dar 73 veiksmai, įskaitant 2 ypatingos svarbos veiksmus, 35 ypatingos rizikos veiksmus ir 36 vidutinės rizikos veiksmus, turėjo būti įgyvendinti; su džiaugsmu konstatuoja, kad 2012 m. 80 veiksmų, įskaitant 2 kritinės svarbos veiksmus, buvo visiškai įgyvendinta ir todėl jie buvo baigti; ragina visus atitinkamus generalinius direktoratus toliau dėti pastangas gerinant atitinkamas jų valdymo ir kontrolės procedūras; ragina vidaus auditorių nustatyti griežtesnį veiksmų, kuriuos reikia įgyvendinti, grafiką; ragina vidaus auditorių informuoti Biudžeto kontrolės komitetą dėl visų pirminiame vidaus kontrolės sistemos patikrinime nustatytų nebaigtų veiksmų; pakartoja savo raginimą skyriaus ir centrinei vadovybei, kad ši likusius neužbaigtus veiksmus įgyvendintų iki dabartinės kadencijos pabaigos;

34.    atkreipia dėmesį į Vidaus audito tarnybos išvadas, kad 2012 m tolesnių priemonių procese matėsi bendra pažanga atsižvelgiant į tai, kad buvo patvirtina, jog iš 153 nebaigtų veiksmų buvo užbaigti 80 veiksmų ir sumažėjo didelės rizikos ir ypatingos svarbos veiksmų skaičius (nuo 8 iki 3); tačiau yra susirūpinęs dėl gana didelio 73 nebaigtų veiksmų, kurie buvo perkelti į 2013 m., skaičiaus; pripažįsta, kad Parlamentui būdinga rizika metų pabaigoje neužbaigti veiksmų rodo, kad yra daugiau vidutinės rizikos kategorijai priklausančių veiksmų nei 2012 m. pradžioje, o tai rodo, kad tarnybos padarė pažangą – net ir tose srityse, kur veiksmai dar nebaigti;

Tolesnės priemonės, kurių ėmėsi generalinis sekretorius po to, kai buvo priimta rezoliucija dėl 2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo

35.    pažymi, kad 2013 m. spalio 25 d., taigi prieš pradedant 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, Biudžeto kontrolės komitetui buvo pateikti atsakymai raštu dėl rezoliucijos dėl 2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo; palankiai vertina 2013 m. lapkričio 25 d. generalinio sekretoriaus atsakymų į įvairius klausimus ir prašymus, susijusius su Parlamento rezoliucija dėl 2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo, taip pat tolesnių veiksmų, kurių ėmėsi Parlamento administracija, pristatymą ir po to įvykusį keitimąsi nuomonėmis su Parlamento nariais;

36.    teigiamai vertina tai, kad nuo 2011 m. Parlamento vertimo raštu ir žodžiu tarnybos įgyvendina svarbius pokyčius; pripažįsta, kad šio proceso eigoje galima smarkiai padidinti našumo lygį ir sumažinti finansinių išteklių poreikį, tuo pačiu išlaikant kokybės ir pasiūlos Parlamento nariams lygį; pažymi, kad atsižvelgiant į efektyviai išteklius naudojančios visiškos daugiakalbystės politikos principus, užsakomos posėdžių stenogramų ir klausimų, į kuriuos atsakoma raštu, vertimo paslaugos leido nuolat sumažinti išorės vertimo išlaidas 11 mln. EUR;

37.    primena, kad 2012 m. kovo 12 d. Biuras priėmė antrą sprendimą dėl efektyviai išteklius naudojančios visiškos daugiakalbystės, pagal kurį delegacijoms, prašančioms išimties tvarka leisti keliauti per komitetų savaites, būtų užtikrinamas tik ribotas kalbų režimas ir būtų verčiama žodžiu ne daugiau kaip į vieną kalbą; pažymi, kad dėl tokios priemonės komandiruočių, rengiamų išorinei parlamento veiklai skirtomis savaitėmis, skaičius padidėjo nuo 36 % 2011 m. iki 46 % 2012 m., o vertimo žodžiu komandiruotėse dienų skaičius sumažėjo 23 % 2011–2012 m. laikotarpiu;

38.    pažymi, kad 2013 m. kovo 23 d. generalinis sekretorius priėmė sprendimą, pagal kurį komitetų savaičių antradieniai ir trečiadieniai po pietų bus skiriami tik komitetų posėdžiams ir trišaliams dialogams; teigiamai vertina tai, kad dėl jau įgyvendintų priemonių išorės vertimo žodžiu paslaugų išlaidų dalis bendrame Parlamento biudžete sumažėjo nuo 3,5 % 2011 m. iki 2,6 % 2012 m.; mano, kad patikimo finansų valdymo principas turi būti taikomas taip pat ir vertimo žodžiu paslaugoms ir kad, siekiant Sąjungos mokesčių mokėtojams užtikrinti ekonomiškai naudingiausias paslaugas, reikėtų nuolat atlikti kritišką analizę siekiant įvertinti, kur ir kaip galima pagerinti efektyvumą ir valdyti ar sumažinti išlaidas; ragina generalinį sekretorių metinę ataskaitą dėl Daugiakalbystės kodekso taikymo paskelbti atsakingo komiteto nariams;

39.    atkreipia dėmesį į generalinio sekretoriaus atsakymą, kuriame jis nurodo, kad Biudžeto kontrolės komitetui pasiūlius ir plenarinės sesijos balsavimo dėl pranešimo dėl 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo metu pritarus LUX kino premijos sąnaudos sumažėjo; pažymi, kad buvo imtasi daug konkrečių priemonių įgyvendinimo siekiant sumažinti LUX kino premijos išlaidas, ypač sumažinti su tarptautiniuose festivaliuose ir Parlamento pastatuose vykdoma reklamine veikla susijusias išlaidas; atkreipia dėmesį į tai, kad 2012 m. LUX kino premijos išlaidos siekė 434 421 EUR ir palyginti su 2011 m. sumažėjo 24 % (573 722 EUR); ragina rasti daugiau veiksmingumo didinimo būdų;

40.    mano, kad premijų teikimas nėra pagrindinė Parlamento veikla ir reikalauja, kad prieš pradedant vykdyti naujas premijų teikimo iniciatyvas būtų atlikta sąnaudų ir naudos analizė;

41.    pažymi, kad atsižvelgdamas į vis didėjantį klientų skaičių ir į institucijos plėtrą Biuras savo 2013 m. birželio 10 d. posėdyje priėmė visapusišką strategiją, kuria siekiama nustatyti pagrindines Parlamento maitinimo politikos kryptis iki 2019 m.; primena, kad 2002–2011 m. bendra maitinimo veikla padidėjo apie 150 % – nuo1,472 mln. klientų 2002 m. iki 3,711 mln. klientų 2011 m.; pažymi, kad Parlamento maitinimo paslaugoms vis dar būdingas eksploatavimo deficitas, kurio neturėtų kompensuoti vien tik kainų augimas; pažymi, kad kainų nustatymo politika Parlamente turėtų atitikti kitų institucijų politiką, ir kad Parlamentas turi geresnes galimybes iš subteikėjų ir masto ekonomijoje siekti geresnių sąlygų, atsižvelgiant į aptarnaujamų klientų skaičių;

Parlamento 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas

42.    pažymi, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra turėtų apimti ne tik biudžeto įvykdymą ir generalinio sekretoriaus bei administracijos valdymo veiklą 2012  finansiniais metais, bet ir valdymo organų, t. y., Pirmininko, Biuro ir Pirmininkų sueigos priimtus sprendimus; pabrėžia, kad Parlamentas, vykdydamas institucijos finansinio valdymo kritišką tikrinimą, suteikia biudžeto įvykdymo patvirtinimą ne generaliniam sekretoriui, o Pirmininkui;

43.    šiuo atžvilgiu, teigiamai vertina tai, kad 2012 m. sausio 21 d. svarstant Parlamento 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą generalinis sekretorius ir Biudžeto kontrolės komitetas kokybiškai apsikeitė nuomonėmis dalyvaujant vidaus auditoriui; pakartoja, kad Parlamento valdymo organai ir administracija yra atsakingi šio proceso metu ir privalo vykdyti šį procesą visiškai skaidriai ir itin svarbu, kad taip būtų vykdoma visa sprendimų priėmimo procedūra, siekiant užtikrinti, kad Sąjungos piliečiai iš tikrųjų teisingai suprastų, kaip Parlamentas priima sprendimus ir naudoja turimus išteklius; taigi, ragina nedelsiant Parlamento nariams ir visiems jo darbuotojams, taip pat plačiajai visuomenei pateikti Parlamento sprendimus priimančių organų posėdžių darbotvarkes ir jų priimtus sprendimus;

44.    pažymi, kad vertinant Parlamento biudžeto įvykdymą, reikėtų visų pirma remtis jo išorės nepriklausomo audito nuomone ir, antra, Parlamento vidaus auditoriaus nuomone ir jo įvykdytu Parlamento vidaus kontrolės sistemų vertinimu; tokiam vertinimui neturėtų daryti įtakos politiniai svarstymai; pakartoja, kad palankiai vertina Audito Rūmų pateiktą teigiamą nuomonę dėl Parlamento sąskaitų patikimumo bei dėl jose atspindėtų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo;

45.    primena, kad pagal 2011 m. gruodžio 1 d. plenarinio posėdžio metu priimtą Europos Parlamento narių elgesio kodeksą finansinių interesų ir interesų konfliktų klausimais Parlamento nariai turi pateikti visą informaciją apie bet kokią atlyginamą veiklą, atliktą ne Parlamento darbo metu, apie jų gaunamą atlyginimą ir apie visas jų atliekamas funkcijas, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, ir kad kodekse aiškiai draudžiama nariams priimti bet kokią pinigų sumą ar dovanas už įtaką Parlemento sprendimams; pažymi, kad šiame kodekse nustatytos aiškios taisyklės, susijusios su dovanų priėmimu ir buvusių EP narių lobistine veikla; reikalauja, kad administracija reguliariai kasmet išnagrinėtų mažiausiai 15 % šių deklaracijų;

46.    atkreipia dėmesį į tai, kad 2013 m. balandžio 15 d. Biuras priėmė EP narių elgesio kodekso įgyvendinimo priemones; su malonumu pažymi, kad pagal 2013 m. liepos 1 d. įsigaliojusias įgyvendinimo priemones, susijusias su 5 straipsnio 3 dalimi, kurioje siekiama užtikrinti, kad narių kelionių, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidas trečiosios šalys dengtų skaidriai, trečiųjų šalių kelionės, apgyvendinimo ar pragyvenimo išlaidų atlyginimas nariams, dalyvaujantiems trečiųjų šalių organizuojamuose renginiuose, yra deklaruojamas; be to, pažymi, kad jeigu tokios išlaidos neatlyginamos, bet atlyginamos ar apmokamos tik maitinimosi, bilieto į renginį ar panašios išlaidos, kurios nesiekia 150 EUR, tokio atlyginimo ar apmokėjimo nereikia deklaruoti;

47.    neigiamai vertina tai, kad Parlamento Pirmininkas Biudžeto kontrolės komitetui daugiau nei du mėnesius neperdavė OLAF priežiūros komiteto Biudžeto kontrolės komitetui parengto pranešimo; neigiamai vertina tai, kad Parlamento administracija uždelsė tris mėnesius prieš perduodama trims atitinkamiems EP nariams Belgijos teismo šaukimą liudyti teisme; neigiamai vertina tai, kad buvo trukdoma Biudžeto kontrolės komiteto darbui, nes atšauktas klausymas darbo grupės Graikijos klausimais atliekamo darbo tema, o klausymas „Valdymas: Europos Komisija kaip administracinė institucija“ surengtas praėjus daugiau kaip metams;

48.    ragina visus Parlamento narių klausimų (Parlamento darbo tvarkos taisyklių 117 straipsnis) priedus kartu su atitinkamais klausimais skelbti Parlamento interneto svetainėje;

Pirmininko politinė veikla

49.    ragina pateikti išsamią informaciją apie tai, kaip Pirmininkas, būdamas politiškai nešališkas veikėjas, atskyrė savo einamas pareigas nuo pasirengimo būti pirmuoju socialdemokratų partijos rinkimų į Europos Parlamentą kandidatų sąraše, ypač turint mintyje jo kabineto bei Parlamento informacijos biurų darbuotojus ir kelionės išlaidas; laikosi nuomonės, kad vykdant didžiąją tos veiklos dalį šios dvi funkcijos nebuvo atskirtos; ragina, vadovaujantis Komisijos taikomu metodu, aiškiai atskirti oficialias pareigas einančio asmens funkcijas, kad Sąjungos mokesčių mokėtojai neturėtų mokėti už rinkimų į Europos Parlamentą sąrašo pradžioje esančių asmenų rinkimų kampanijas;

Parlamento darbo vietos

50.    pažymi, kad pagal prie Sutarčių pridedamą 6 protokolą dėl institucijų būstinių vietos, dėl kurio valstybių narių vyriausybės nusprendė bendru sutarimu, Parlamentui skiriamos trys darbo vietos; pažymi savo 2013 m. balandžio 17 d. rezoliucijoje dėl 2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kuri buvo priimta po 2013 m. vasario 6 d. Parlamento rezoliucijos dėl 2014 m. biudžeto sudarymo procedūros gairių ir po 2013 m. lapkričio 20 d. patvirtinto pranešimo dėl Europos Sąjungos institucijų būstinių vietos, išreikštą raginimą generaliniam sekretoriui ir Biurui pateikti nariams naujausius duomenis ir informaciją apie susitarimo dėl kelių darbo vietų poveikį finansams ir aplinkai;

51.    primena svarbias istorines priežastis, dėl kurių buvo nuspręsta įsteigti Parlamento būstinę, ir kad sprendimas dėl Sąjungos institucijos būstinės vietos priklauso išimtinei valstybių narių kompetencijai; šiuo atžvilgiu pažymi, kad dėl bet kokio sprendimo keisti Parlamento būstinės vietą reikės keisti Sutartis, o šį sprendimą turės vieningai priimti visos valstybės narės;

52.    pažymi, kad išlaidos, susidarančios dėl Parlamento geografinio išsklaidymo, yra svarbi nustatyta galimo lėšų taupymo sritis; palankiai vertina generalinio sekretoriaus 2013 m. rugpjūčio mėn. pranešimą(22) dėl Europos Parlamento geografinio išsklaidymo poveikio finansams; pabrėžia, kad pranešime atliekant apskaičiavimus naudoti tokie veiksniai:

–  atskaitos tašku laikytas 2014 m. biudžeto projektas;

–  remiantis naujausiais turimais duomenimis (pavyzdžiui, komandiruočių statistiniais duomenimis) atnaujinti pagrindiniai skaičiavimai;

–  atnaujintas nusidėvėjimo sąnaudų vertinimo metodas siekiant atspindėti pasiūlymą, kad Briuselis būtų vienintelė darbo vieta ir dėl to tokios sąnaudos sumažėtų;

–  išlaidos, susijusios su darbo vietomis Strasbūre ir Liuksemburge, pateiktos atskirai;

–  atlikti nauji apskaičiavimai siekiant parodyti visas papildomas periodines išlaidas, kurios atsirastų, jei vienintelė darbo vieta būtų Briuselyje, taip pat vienkartines investicijas ir išlaidas, susijusias su trijų darbo vietų sujungimu;

53.    nurodo, kad pranešime parodytos teorinės grynosios sutaupytos lėšos, kurios būtų gautos sujungus tris darbo vietas į vieną Briuselyje, įvertintos 88,9 mln. EUR per metus, t. y. maždaug 5 % 2014 m. Parlamento biudžeto, 1,03 % bendro administracinio Sąjungos biudžeto ir 0,06 % viso Sąjungos biudžeto; atkreipia dėmesį į tai, kad tris Parlamento darbo vietas sujungus į vieną, numatomas grynasis poveikis būtų 0,18 EUR vienam Sąjungos piliečiui per metus;

54.    pažymi, kad pranešime nurodoma, jog, jei Liuksemburge esančios darbo vietos būtų perkeliamos į Briuselį, susidarytų papildomos 14 mln. EUR per metus išlaidos; pabrėžia, kad iš ataskaitų matoma, jog priimančių valstybių narių Parlamentui teikiamos kokybinės ir kiekybinės paramos lygis skiriasi; pažymi, kad tokios galimos išlaidos nebuvo prilygintos lėšoms, kurias būtų galima sutaupyti, jei Briuselis būtų pasirinktas kaip vienintelė būstinė;

55.    pabrėžia, kad per metus būtų sutaupyta 10,703 tonų CO2 išmetalų, jei Strasbūras (10 235) ir Liuksemburgas (468) nebebūtų naudojami kaip darbo vietos; apgailestauja dėl to, kad dėl tokio Parlamento geografinio išsklaidymo aplinkai daromas poveikis: išmetamas anglies dioksidas sudaro 11,16 % viso 2011 m. Parlamento anglies dioksido išmetimo rodiklio;

56.    laukia, kol bus paskelbtas Audito Rūmų tyrimas, kuris atliktas siekiant išsamiai išanalizuoti, kiek Sąjungos biudžeto lėšų galima būtų sutaupyti, jei Parlamentas turėtų tik vieną darbo vietą, kaip to reikalaujama 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl Europos Sąjungos institucijų būstinių vietos(23), ir reikalauja į šią analizę įtraukti biudžeto aspektus ir papildomas sąnaudas, pvz., kiek būtų sutaupyta sumažinus prarandamą darbo laiką ir padidinus veiksmingumą; prašo įvertinti ne tik Parlamento darbuotojų (įskaitant laikinuosius darbuotojus, išorės ekspertus ir laikinuosius tarnautojus) kelionės išlaidas, bet ir dėl kelių būstinių vietų padidėjusias Komisijos ir Tarybos darbuotojų kelionės išlaidas;

Parlamento administracijos valdymas: veiklos veiksmingumo didinimas

57.    dar kartą tvirtina, kad šioje rezoliucijoje iš esmės daugiausia dėmesio skiriama 2012 finansinių metų biudžeto vykdymui ir biudžeto įvykdymo patvirtinimui ir kad pagrindinis jos tikslas – užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų kuo geriau panaudojami, kartu pabrėžiant, kaip būtų galima pasiekti didesnę veiklos efektyvumo naudą; ragina atsakingus Parlamento organus ir toliau visais įmanomais lygmenimis didinti Parlamento kasdieninio darbo veiksmingumą, siekiant Sąjungos piliečiams visada teikti geresnes paslaugas; tikisi, kad generalinis sekretorius kitoje savo metinėje ataskaitoje Biudžeto kontrolės komitetui daugiau dėmesio skirs išlaidų efektyvumui ir veiksmingumui;

58.    mano, kad per 2009–2014 m. kadenciją, sunkiomis ekonominėmis ir finansinėmis sąlygomis, buvo sutaupyta nemažai lėšų, nors taupoma buvo dažnai atsitiktiniu ir laikinu būdu; mano, kad Parlamento administracija turėtų nustatyti papildomas veiksmingumo priemones, kurios padėtų sistemingai ir nuolat struktūriškai taupyti lėšas, visų pirma sumažinant Parlamento biudžetą ir, antra, sudarant sąlygas perskirstyti išteklius į naujas Parlamento veiklos sritis, ypač siekiant gerinti galimybes tikrinti, kaip Komisija įgyvendina Sąjungos politiką;

59.    ragina Parlamento administraciją siekiant sumažinti administracines ir kelionių išlaidas apsvarstyti galimybę daugiau naudoti turimas technologijas, pvz., rengti nuotolines konferencijas ir taikyti nuotolinį darbą; prašo pateikti konkretų pasiūlymą dėl to, kaip užtikrinti, kad būtų dažniau naudojamos abi technologijos; apytikriai numato, kad nedarant žalos veiksmų kokybei galima sutaupyti labai daug papildomų lėšų ir kad kartu su finansine nauda nuotolinių konferencijų ir nuotolinio darbo taikymas galėtų taip pat padėti veiksmingiau naudoti laiką ir kurti aplinkos požiūriu tinkamesnį Parlamentą;

60.    ragina administraciją toliau taikyti pažangias išlaidų mažinimo priemones, kad būtų galima sutaupyti nekenkiant Parlamento veiklos efektyvumui, veiksmingumui ir kokybei;

Vadovybės generalinis direktoratas

61.    pažymi, kad reorganizuotas Vadovybės generalinis direktoratas, sukuriant naują Parlamentinių tyrimų paslaugų generalinį direktoratą (Parlamento tyrimų tarnybą), ir internalizuotos Parlamento saugumo tarnybos, sukuriant Saugumo GD; džiaugiasi tuo, kad dėl saugumo paslaugų internalizavimo 2013–2016 m. laikotarpiu planuojama sutaupyti daugiau kaip 11 mln. EUR; vis dėlto pažymi, kad penki Pirmininko kabineto nariai paskirti eiti generalinių direktorių ar direktorių pareigas Parlamento administracijoje; kritiškai vertina tokį politinį vadovaujančių pareigų grobstymą ir Tarnybos nuostatų nesilaikymą; nurodo, kad Sąjunga kritikuoja politinį patronažą visame pasaulyje, ir ragina tokio pat principo laikytis ir Parlamento administracijos atžvilgiu; pageidautų, kad generalinis sekretorius kasmet informuotų Parlamentą apie tikslias sutaupytas sumas, nes tai gali būti geras pavyzdys, kuriuo remiantis būtų internalizuotos kitos šiuo metu trečiųjų šalių teikiamos paslaugos;

62.    pažymi, kad asmuo paskirtas eiti generalinio direktoriaus pareigas, tačiau po paskyrimo praėjus šešiems mėnesiams atrinktas darbuotojas pareigų eiti vis dar nepradėjo; ragina panaikinti tas generalinio direktoriaus pareigas;

Išorės politikos generalinis direktoratas

63.    susirūpinęs pažymi, kad dėl bendro raginimo taupyti gali mažėti tarpparlamentinių delegacijų gebėjimas išlaikyti Parlameno išorės santykių funkcijų matomumą ir jis būti tapti matomas mažiau nei kitos Sąjungos institucijos, ypač Komisija ir Taryba, ir dėl to gali būti pakenkta parlamentiniam požiūriui į išorės politiką ir menkiau įtvirtinama parlamentinė diplomatija, kuri yra Komisijos ir EIVT veiklą papildanti priemonė; taigi mano, jog itin svarbu išsaugoti žinias ir patirtį, kurias Parlamentas sukaupė prižiūrėdamas Europos projektus ir didindamas jų matomumą, ir užtikrinti, kad siūlomos priemonės nemažintų Parlamento vykdomo tarpparlamentinio dialogo su kitomis šalimis įtakos ir veiksmingumo, ypač politinio nestabilumo ir pavojaus demokratijai (Arabų pavasario, Artimųjų Rytų konflikto, konflikto Ukrainoje, ginčytinų rinkimų rengimo ir kt.) laikotarpiais;

Komunikacijos generalinis direktoratas

64.    pažymi, kad Komunikacijos generaliniam direktoratui skirtas didelis biudžetas pagal biudžeto eilutę 3242 „Dalyvavimo viešuose renginiuose ir jų leidinių bei informacijos išlaidos“; pastebi, kad teikiama vis daugiau užsakomųjų paslaugų, už kuriuos papildomai moka mokesčių mokėtojai; prašo pateikti išsamų Komunikacijos GD užsakomųjų paslaugų ir jų sąnaudų sąrašą;

65.    yra susirūpinęs dėl galimų nenustatytų interesų konfliktų, susijusių su dotacijų skyrimu iš Parlamento biudžeto; atkreipia dėmesį į Finansinio reglamento 58 straipsnį ir į administracijos prievolę tikrinti dotacijas gaunančių asmenų ir rangovų pateiktas deklaracijas; ragina pateikti informaciją apie tai, kokią rizikos analizę atlieka Parlamento administracija, atsižvelgdama į tokias deklaracijas ir siekdama patikrinti jų teisingumą;

Informacijos biurai

66.    pažymi, kad 2012 m. Informacijos biurų darbuotojų komandiruočių išlaidos sudarė 1,8 mln. EUR, iš jų komandiruočių į Strasbūrą išlaidos sudarė šiek tiek daugiau kaip 1 mln. EUR; primygtinai ragina pirmenybę teikti vaizdo konferencijų rengimui – tai nekenkia Parlamento darbui, ir taip struktūriškai mažinti Parlamento biudžeto išlaidas ir aplinkai daromą poveikį;

Lankytojų grupės

67.    pažymi, kad nuo 2012 m. sausio mėn. įsigaliojo naujos lankytojų grupių priėmimą reglamentuojančios taisyklės, įskaitant subsidijų mokėjimo metodą; atkreipia dėmesį į tai, kad Biuras nusprendė palikti galimybę lankytojų grupėms mokėti grynaisiais pinigais; yra susirūpinęs dėl to, kad lankytojų grupėms mokant grynaisiais pinigais kyla didelis pavojus reputacijai ir saugumui; reikalauja, kad Biuras priimtų naują sprendimą panaikinti mokėjimą grynaisiais pinigais, nes tai pažeidžia Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/60/EB(24); atkreipia dėmesį į tai, kad iš maždaug 2 000 kasmet apsilankančių lankytojų grupių 2012 m. vien 365 grupės gavo daugiau kaip 15 000 EUR ir dauguma šių lankytojų grupių pasirinko mokėjimo grynaisiais pinigais metodą, nors Parlamento administracija ragina rinktis mokėjimus atliekant banko pervedimą arba derinti abu metodus;

Europos istorijos namai

68.    atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. Komisijos biudžete numatyta 800 000 EUR įsipareigojimų asignavimų suma, skiriama kaip Komisijos bendro finansavimo dalis Europos istorijos namų einamosioms išlaidoms finansuoti, priskiriama Daugiametės finansinės programos 3 antraštinei daliai; be to, pažymi, kad ši suma atitinka 30 % į biudžetą įtrauktų tų metų einamųjų išlaidų ir skirta septintos savaitinės darbo dienos išlaidoms padengti;

69.    pažymi, kad 2012 m. spalio 22 d. Biuras iš esmės patvirtino nuolatinės ekspozicijos Europos istorijos namuose koncepciją;

EuroparlTV

70.    pažymi, kad Parlamento plenariniame posėdyje patvirtintame 2012 m. biudžete pagal biudžeto eilutę 3246 internetinės televizijos kanalui „EuroparlTV“ buvo paskirta 8,5 mln. EUR; pripažįsta, kad nors „EuroparlTV“ biudžetas labai sumažintas (nuo 9 mln. EUR 2008 m. iki 5 mln. EUR 2014 m.), šios tarnybos veikla pagerėjo, ji pasiūlė naujos veiklos ir projektų, be kita ko, daugiau ilgiau naudojamų parengtų naudoti audiovizualinių produktų, taip pat specialių kartu su nacionaliniais TV kanalais keliose valstybėse narėse parengtų laidų seriją, ir dėl to padaugėjo šio kanalo žiūrovų; džiaugiasi, kad vis didėja Parlamento veikla besidominčių žmonių skaičius socialinėje žiniasklaidoje, ypač tinkle „Facebook“ – šiuo metu šiame tinkle Parlamentas turi daugiau kaip 1,2 mln. vadinamųjų draugų, kuriems „EuroparlTV“ rengia specialias laidas; nekantriai laukia nepriklausomo Parlamento internetinės daugialypės komunikacijos terpės produkcijos vertinimo, kuris užsakytas remiantis 2012 m. gruodžio 3 d. Biuro sprendimu;

71.    išreiškia susirūpinimą dėl to, kad, nepaisant išlaidų, padarytų aprūpinant Parlamentą moderniausiomis studijomis ir įdarbinant didelę ryšių profesionalų grupę, nuo informavimo apie Parlamento darbą žiniasklaidoje gali atgrasyti reikalavimas, kad Parlamento studijas naudojantys transliuotojai mokėtų rinkliavas už palydovinį ryšį; prašo generalinio sekretoriaus įvertinti, ar pakeitus tvarką būtų skatinama daugiau informuoti apie parlamentines EP narių diskusijas ir debatus, ir pateikti ataskaitą šiuo klausimu;

72.    mano, kad „EuroparlTV“ veikla nėra pagrindinė Europos Parlamento veikla ir reikalauja, kad prieš imantis bet kokios naujos „EuroparlTV“ veiklos būtų atlikta sąnaudų ir naudos analizė;

Personalo generalinis direktoratas

73.    atkreipia dėmesį į sunkumus, kurių kyla įdarbinant pareigūnus ar tarnautojus iš kai kurių valstybių narių, pvz., Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Austrijos arba Nyderlandų, kurių dalis Parlamento sekretoriate yra kur kas mažesnė nei atitinkamos šalies demografinė svarba Sąjungoje, ir pažymi, kad darbuotojų, turinčių Belgijos (13,6 %) arba Liuksemburgo (2,2 %) pilietybę, dalis yra palyginti didelė, šito priežastis – Parlamento darbo vietos; prašo Biuro persvarstyti įdarbinimo procedūras ir reikalavimus, siekiant nustatyti, kokių sunkumų šios procedūros galėtų sudaryti įdarbinant personalą iš minėtų valstybių narių;

74.    ragina pateikti informaciją apie vietos tvarkdarių Strasbūre įdarbinimo tvarką ir tvarkdarių įdarbinimo tvarką Briuselyje per Strasbūro savaites; ragina Parlamento administraciją pateikti ataskaitą apie tai, ar vietos tvarkdarių Strasbūre atveju laikomasi Sąjungos darbo ir socialinės apsaugos teisės aktų ir kokių atsargumo priemonių imtasi siekiant išvengti fiktyvaus savarankiško darbo; ragina palyginti išlaidas siekiant nustatyti geriausią pasirinkimą mokesčių mokėtojų požiūriu;

75.    atkreipia dėmesį į Tarnautojų teismo 2013 m. gruodžio 12 d. sprendimą byloje F-129/12 ir labai apgailestauja dėl to, kad Parlamentas buvo pripažintas kaltu už tai, jog nesugebėjo suteikti pagalbos priekabiavimo ir neteisėto atleidimo iš darbo atvejais; todėl paveda kompetentingoms tarnyboms imtis visų reikiamų priemonių, kad ateityje būtų išvengta tokių situacijų;

76.    prašo pateikti AD ir AST pareigybių daugėjimo Parlamento administracijoje nuo 2005 m. iki einamųjų finansinių metų ataskaitą; prašo duomenis suskirstyti pagal pareigybės lygį ir pilietybę;

77.    prašo pateikti direktorių ir generalinių direktorių pareigybių daugėjimo Parlamento administracijoje nuo 2005 m. ataskaitą; prašo duomenis suskirstyti pagal pilietybę;

78.    prašo pateikti ataskaitą apie tai, kiek frakcijų darbuotojų nuo 2009 m. tapo pareigūnais a) pagal įprastinę atrankos procedūrą ir b) taikant vadinamąją nuostatą dėl pereigos (pranc. passarelle);

79.    nurodo, kad Europos mokyklose užregistruota daugiau nei 1 500 Parlamento darbuotojų vaikų; primygtinai tvirtina, kad Parlamentas turi atlikti vadovaujamą vaidmenį šių mokyklų organizacinėje struktūroje;

Infrastruktūros ir logistikos generalinis direktoratas (INLO GD)

Parlamento pastatų politika

80.    pabrėžia, kad laikui bėgant Parlamentas įsigijo nekilnojamo turto, kad tokiai strategijai būdinga tam tikra rizika ir kad ateityje senstant pastatams tikrai didės su technine įranga susijusių darbų ir priežiūros išlaidos; ypač pabrėžia, kad visose nuosavybės ir pastatų strategijose turi būti atsižvelgiama į tokias didėjančias išlaidas ir poreikį vidutinės trukmė laikotarpiu pastatus renovuoti; nurodo, kad nuosavybės ir pastatų strategija privalo užtikrinti Parlamento biudžeto tvarumą ir išsaugoti tam tikrą lankstumą, derinant įsigijimą, nuomą arba uzufruktą, ir taip užtikrinti Parlamentui ekonomiškai naudingiausią sprendimą; pabrėžia, kad pastatų įsigijimas ne visada yra geriausias sprendimas;

81.    atkreipia dėmesį į tai, kad 2012 m. viena po kitos pradėta peržiūrėti nemažai sutarčių finansinių sąlygų, ypač atsižvelgiant į tendencijas nuosavybės nuomos rinkoje; džiaugiasi, kad pabaigus tokias naujas derybas ateinančiais metais bus struktūriniu požiūriu sutaupyta dar daugiau lėšų:

–  dėl WIERTZ pastato uzufrukto nekilnojamojo turto mokesčių išlaidos sumažės 0,45 mln. EUR per metus;

–  dėl persikėlimo į GEOS pastatą 2014 m. išlaidos sumažės 5 mln. EUR per 45 mėnesius;

–  dėl GOLDBELL pastato nuomos sutarties persvarstymo išlaidos sumažės 2,5 mln. EUR iki 2017 m. pabaigos;

–  dėl Madrido informacijos biuro nuomos sutarties persvarstymo išlaidos sumažės 0,27 mln. EUR;

Konrado Adenauerio pastatas (KAD)

82.    primena, kad pradžioje vykdant Konrado Adenauerio pastato projektui skirtą konkursą kandidatai nebuvo atrinkti, nes šiame konkurse pasiūlytos kainos buvo daug didesnės nei sąmata; atkreipia dėmesį į vėlesnį 2012 m. Biuro sprendimą paskelbti pakeistą KAD pastato projektui skirtą konkursą, per kurį pateikti daug pigesni pasiūlymai ir taip sudarytos galimybės laikytis šio pastato projektui pradžioje skirto biudžeto; pažymi, kad darbai pradėti 2013 m. rugsėjo mėn., jiems vadovauja naujas projekto vadovas, taip pat sudaryti glaudžios partnerystės susitarimai, pagal kuriuos gaunama Liuksemburgo vyriausybės parama; tikisi, kad, nepaisant neišvengiamo vėlavimo, bus laikomasi pradžioje patvirtinto bendro statybos projekto biudžeto;

Parlamento posėdžių salė Briuselyje

83.    atkreipia dėmesį į tai, kad Parlamento posėdžių salės Briuselyje lubų perdangos remontas kainuos maždaug 2 mln. EUR, tai mažiau nei 3 mln. EUR sąmatos suma, ir dėl pastato amžiaus negalėtų būti keliama jokia byla teisme; pripažįsta, kad 2012 m. pradėjus vykdyti reguliarius Parlamento pastatų patikrinimus ir prevencinės priežiūros politiką buvo aptikti struktūriniai defektai medinėse lubų sijose ir taip išvengta didelės nelaimės, per kurią galėjo žūti žmonės ir šiam pastatui būti padaryta didelė žala; pažymi, kad buvo galima perkelti ten įkurdintas tarnybas į kitus Parlamento pastatus laikinai uždarant Paulio-Henri Spaako (PHS) pastato A zoną ir kad posėdžių sale galima vėl naudotis nuo 2014 m. balandžio mėn. pradžios;

Vertimo žodžiu ir konferencijų generalinis direktoratas ir Vertimo raštu generalinis direktoratas

84.    džiaugiasi, kad 2012 m. įgyvendinus Biuro sprendimą dėl taupaus daugiakalbio režimo vertimo žodžiu tarnybos sutaupė 10,9 mln. EUR, o vertimo raštu tarnybos – 10 mln. EUR, nepažeisdamos daugiakalbystės principo ir nekenkdamos Parlamento darbo kokybei; primena, kad tarpinstitucinis bendradarbiavimas yra labai svarbus siekiant keistis geriausia patirtimi, sukaupta skatinant efektyvumą ir sudarant galimybę taupyti;

Finansų generalinis direktoratas

Savanoriškas pensijų kaupimo fondas

85.    pažymi, kad 2012 m. Savanoriško pensijų kaupimo fondo(25) turto vertė padidėjo, nes investicijų rinkoms toliau atsigaunant po pasaulinės finansų krizės gauta 9,4 % investicijų grąža;

86.    vis dėlto pažymi, kad padidėjo Savanoriško pensijų kaupimo fondo įvertintas aktuarinis deficitas, apskaičiuojamas pagal fondo turtą, ir 2012 m. pabaigoje jis sudarė 207,9 mln. EUR; pabrėžia, kad tokius numatomus ateities įsipareigojimus reikės įvykdyti per kelis ateinančius dešimtmečius;

87.    vis dėlto pažymi, kad galimas fondo išnaudojimas kelia nerimą, kadangi Parlamentas užtikrina teisę į mokamą pensiją visiems buvusiems ir kai kuriems dabartiniams fondo nariams tuo atveju, jei fondas nebegali vykdyti savo įsipareigojimų; primena, kad Savanoriško pensijų kaupimo fondo sukūrimas buvo laikomas laikinu sprendimu, tinkamu iki to laiko, kai 2009 m. liepos 14 d. įsigaliojo naujas Europos Parlamento narių statutas;

88.    pažymi, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2013 m. nutarė, jog 2009 m. Biuro priimti sprendimai, pvz., sprendimas padidinti fondo narių pensinį amžių nuo 60 iki 63 metų, siekiant išvengti ankstyvo kapitalo išnaudojimo ir suderinti jį su naujuoju Europos Parlamento narių statutu, yra galiojantys; primena, kad du trečdalius įmokų į šį fondą tiesiogiai sumoka Parlamentas, o ne patys nariai;

Naujovių ir technologinės pagalbos generalinis direktoratas

89.    yra labai susirūpinęs dėl to, kad kilo grėsmė kai kurių EP narių, jų padėjėjų ir pareigūnų asmeninių konfidencialių el. pašto dėžučių saugumui po to, kai Parlamentas tapo įsiskverbėlio į komunikaciją (MITM, angl. man-in-the-middle) išpuolio objektu, programišiui prisijungus prie komunikacijos tarp asmeninių išmaniųjų telefonų ir Parlamento viešo belaidžio vietinio tinklo; primygtinai reikalauja, kad nepriklausoma trečioji šalis atliktų visų Parlamento IRT ir telekomunikacijų sistemų saugumo auditą pagal I priede nustatytas specifikacijas siekiant baigti rengti aiškias gaires, kuriomis vadovaujantis 2015 m. būtų vykdoma patikimesnė IRT saugumo politika;

90.    mano, kad svečio teises turintiems vartotojams turėtų būti suteikta tokia prieiga prie belaidžio vietinio tinklo, kurią naudojant nebūtų prieigos prie Parlamento intraneto ar vidinių IT paslaugų, pvz., žiniatinklio pašto, ir taip būtų atskirtos asmeninio belaidžio vietinio tinklo ir svečių naudojamo belaidžio vietinio tinklo funkcijos; mano, kad reikėtų atlikti nepriklausomą visos Parlamento IT ir telekomunikacijų infrastruktūros saugumo auditą, kuris suteiktų tikrumą, kad Parlamento veikla vykdoma laikantis aukščiausių galimų apsaugos nuo kompiuterinių įsilaužimų ir telefoninių pokalbių pasiklausymo standartų;

91.    mano, kad svarbią pažangą reikia remti atitinkamai investuojant į paramą šiems projektams ir pagrindinę pagal juos vykdomą veiklą, taip pat ją reikia remti tinkamai bendradarbiaujant su nariais ir darbuotojais; ypač atkreipia dėmesį į sėkmingą AT4AM sistemos įdiegimą; apgailestauja, kad Parlamente nebuvo tęsiamas sistemos Linux platinimo konfigūravimas, ja niekada nebuvo prekiaujama, nei ji siūloma nariams ir darbuotojams, kurie gal būtų susidomėję tokiu projektu; pažymi, kad prieš nariams ir darbuotojams pradedant naudoti naujas darbo priemones, reikia, jog būtų pasibaigęs tokių darbo priemonių bandomasis laikotarpis ir kad jas bandant būtų bendradarbiaujama tik su tais nariais ir darbuotojais, kurie sutinka atlikti papildomą su tokiais bandymais susijusį darbą;

92.    taip pat primygtinai reikalauja, kad Parlamentas toliau bendradarbiautų su Komisijos Informatikos generaliniu direktoratu siekdamas nustatyti ne tik tai, kokios naujos IRT priemonės yra netinkamos dėl to, kad gaunamos iš netinkamų pardavėjų, bet ir kuo tinkamai pakeisti senas IRT priemones ir infrastruktūras, kurios būtų atviresnės, sąveikesnės ir nuo pardavėjo nepriklausančios technologijos, turint mintyje socialinę, etinę ir ekonominę atsakomybę;

93.    atkreipia dėmesį į Naujovių ir technologinės pagalbos generalinio direktorato vykdomą darbuotojų internalizavimo procesą ir žadamą išlaidų sumažėjimą ir didesnę IT srities darbuotojų kompetenciją bei jų bendrą tapatybę; primena, kad prieš keletą metų ta pati priežastis – didesnė darbuotojų kompetencija, susijusi su nuolatinėmis inovacijomis – nurodyta siekiant patikėti šį sektorių išorės rangovams; abejoja argumentu dėl mažesnių išlaidų; žino apie apribojimus ir problemas, su kuriais susiduriama norint įdarbinti geriausius rinkoje esančius specialistus; ragina generalinį sekretorių bendradarbiauti su Europos personalo atrankos tarnyba siekiant rasti būdų, kaip pagreitinti įdarbinimo procedūras ir pritraukti geriausius IT technologijų ir saugumo srities ekspertus;

94.    dar kartą primena, kad pats Parlamentas privalo priimti galutinį sprendimą dėl visų su IRT susijusių klausimų;

95.    pažymi, kad esama Parlamento IRT infrastruktūra tik iš dalies paremta atvirąja programine įranga, taigi, ribojamos Parlamento galimybės naudoti kompiuterinės ir programinės įrangos prietaikas; ragina palaipsniui pereiti prie atvirąja programine įranga paremtos IRT infrastruktūros, kadangi taip galima užtikrinti didesnį išlaidų veiksmingumą ir sąveikumą ir kartu sudaryti sąlygas aukščiausiam saugumo lygiui; atsižvelgdamas į tai, taip pat ragina teikti pakankamą techninę ir administracinę paramą, kad būtų užtikrinta tinkama priežiūra;

96.    siūlo vertimo raštu ir žodžiu tarnyboms naudoti daugiau naujų informacinių ir ryšių technologijų;

97.    ragina generalinį sekretorių papildomai pasirūpinti, kad nariai ir darbuotojai galėtų kreiptis į pagalbinius IRT darbuotojus darbo vietoje, ir sudaryti galimybes pagalbiniams IRT darbuotojams, Parlamento darbuotojams ir nariams saugiai ir patogiai bendrauti tiesiogiai; primena generaliniam sekretoriui, kad nuotolinė IRT pagalba gali būti nepatogi ir ne tokia tinkama norint užmegzti IT techninės priežiūros darbuotojų ir darbuotojų, kuriems reikia pagalbos IT srityje, tarpusavio pasitikėjimo santykius; be to, nurodo, kad kol nebus tinkamai atliktas minėtas saugumo auditas, nedera spręsti problemas tik nuotoliniu būdu;

98.    prašo generalinį sekretorių užtikrinti, kad iki 2014 m. gruodžio 1 d. būtų pradėti vykdyti bent šie patikrinimai:

–  juodosios dėžės skverbties testavimas,

–  baltosios dėžės skverbties testavimas,

–  kriptografijos protokolo peržiūra,

–  prietaikų peržiūra,

–  prietaikų prieigos teisių sąrašo peržiūra,

–  fizinių infrastruktūrų prieigos teisių sąrašo peržiūra,

–  prietaikų kompiliavimo grandinės peržiūra,

–  prietaikų pirminio programos teksto peržiūra.

Tikisi, kad Biudžeto kontrolės komitetui ir Biudžeto komitetui bus pateikti patikrinimo rezultatai kartu su išlaidų, darbuotojų išteklių ir laiko, kurių reikia norint pašalinti patikrinimo metu rastus saugumo trūkumus, apskaičiavimais;

99.    mano, kad galimybė naudoti duomenis neturėtų būti ribojama naudojant tam tikrai platformai ar sistemai būdingą struktūrą ir kad duomenų formatas turėtų būti suderintas su plačiai naudojamais ir laisvai prieinamais standartais, o palaikomąją veiklą ir techninę priežiūrą turėtų vykdyti nuo gamintojų nepriklausančios organizacijos; pabrėžia, kad turi būti laisvai prieinama išsami formato ir visų plėtinių dokumentacija;

Kelionių agentūra

100.  palankiai vertina tai, kad, Biudžeto kontrolės komitetui paraginus, pagal naująją kelionių agentūros sutartį, kuri įsigaliojo 2014 m. sausio 1 d., sudarytos galimybės atlikti finansų ir veiklos auditą; pažymi, kad vienintelė įmonė, pateikusi pasiūlymą sutarčiai sudaryti, buvo „BCD Travel N.V.“ – agentūra, kuri buvo sudariusi sutartį ankstesniam laikotarpiui, ir kad dabartinė sutartis sudaryta dvejų metų laikotarpiui;

101.  primygtinai tvirtina, kad EP nariams keliaujant lėktuvu Europoje iš Parlamento biudžeto turėtų būti kompensuojama tik ekonominės klasės bilietų kaina;

Metinė sudarytų sutarčių ataskaita

102.  primena, kad Finansiniame reglamente (FR) ir jo taikymo taisyklėse, kurie įsigaliojo 2013 m. sausio 1 d., numatyta, kokią informaciją apie institucijos sudaromas sutartis reikia teikti biudžeto valdymo institucijoms ir visuomenei; pažymi, kad naujajame FR reikalaujama skelbti apie sudaromas sutartis, jei jų vertė didesnė kaip 15 000 EUR (anksčiau buvo numatyta 25 000 EUR riba), kadangi tokia vertė atitinka naujai nustatytą ribą, kurią viršijus privaloma skelbti konkurencijos principu grindžiamą konkursą;

103.  atkreipia dėmesį į tai, kad visi Parlamento generaliniai direktoratai 2012 m. sudarė didesnės nei 25 000 EUR vertės sutartis ir bendra visų tokių sutarčių vertė buvo 724 mln. EUR (2011 m. – 603 mln. EUR); be to, pažymi, kad centrinės tarnybos, remdamosi informacija, kurią į sudarytų sutarčių registrą įtraukė leidimus suteikiantys departamentai, biudžeto valdymo institucijai parengė 2012 m. sudarytų sutarčių metinę ataskaitą;

104.  pažymi, kad 2012 ir 2011 m. sudarytos sutartys pagal sutarties tipą suskirstytos taip:

Sutarties tipas

(nuo 15 000 EUR iki 25 000 EUR)

2012

 

Skaičius

Vertė (EUR)

Paslaugos

Prekės

Darbai

Statyba

66

13

15

0

1 363 733

246 663

289 561

0

Iš viso

94

1 899 957

Sutarties tipas

(vertė 25 000 EUR arba daugiau)

2012

2011

 

Skaičius

Procentinė dalis

Skaičius

Procentinė dalis

Paslaugos

Prekės

Darbai

Statyba

167

39

21

3

73 %

17 %

9 %

1 %

168

43

29

5

68 %

18 %

12 %

2 %

Iš viso

230

100 %

245

100 %

Sutarties tipas

(vertė 25 000 EUR arba daugiau)

2012

2011

 

Vertė (EUR)

Procentinė dalis

Vertė (EUR)

Procentinė dalis

Paslaugos

Prekės

Darbai

Statyba

478 867 118

20 050 555

48 097 311

177 282 082

66 %

3 %

7 %

24 %

372 679 542

181 515 814

33 142 238

15 881 213

61 %

30 %

6 %

3 %

Iš viso

724 297 066

100 %

603 218 807

100 %

(Metinė Europos Parlamento sudarytų sutarčių ataskaita, 2012 m., p. 6.)

105.  pažymi, kad 2012 ir 2011 m. sudarytos sutartys pagal taikytą procedūrą suskirstytos taip:

Procedūros tipas

(nuo 15 000 EUR iki 25 000 EUR)

2012

 

Skaičius

Vertė (EUR)

Atviras konkursas

Ribotas konkursas

Derybos

Konkurencinis dialogas

Išimtinės

0

0

94

-

-

0

0

1 899 958

-

-

Iš viso

94

1 899 958

Procedūros tipas

(vertė 25 000 EUR arba daugiau)

2012

2011

 

Skaičius

Procentinė dalis

Skaičius

Procentinė dalis

Atviras konkursas

Ribotas konkursas

Derybos

Konkurencinis dialogas

Išimtinės

93

4

133

-

-

40 %

2 %

58 %

-

-

90

12

138

2

3

37 %

5 %

56 %

1 %

1 %

Iš viso

230

100 %

245

100 %

Procedūros tipas

(vertė 25 000 EUR arba daugiau)

2012

2011

 

Vertė (EUR)

Procentinė dalis

Vertė (EUR)

Procentinė dalis

Atviras konkursas

Ribotas konkursas

Derybos

Konkurencinis dialogas

Išimtinės

268 775 678

245 111 639

210 409 749

-

-

37 %

34 %

29 %

-

-

436 253 061

126 420 563

31 283 089

4 668 600

4 593 494

72 %

21 %

5 %

1 %

1 %

Iš viso

724 297 066

100 %

603 218 807

100 %

(Metinė Europos Parlamento sudarytų sutarčių ataskaita, 2012 m., p. 8.)

106.  pažymi, kad 2012 m. iš viso sudaryta 230 sutarčių, iš jų 97 sutartys, jų vertė 514 mln. eurų, sudarytos taikant atviro arba riboto konkurso procedūrą, ir 133 sutartys, jų vertė 210 mln. eurų, sudarytos taikant derybų procedūrą; pažymi, kad nuo 2011 m. iki 2012 m. labai padidėjęs (vertės požiūriu) derybų procedūrų naudojimas susijęs su trimis statybos sutarčių sudarymo procedūromis, kurių bendra vertė – 177,28 mln. EUR, ir dėl jų itin padidėjo bendra suma;

107.  apgailestauja, kad sumažinus su nedidelės vertės sutartimis susijusią administracinę naštą (taip buvo siekiama padidinti MVĮ dalyvavimą konkursuose dėl šių sutarčių) administracija neturi informacijos apie nedidelės vertės sutartis sudariusių MVĮ skaičių; taigi generalinis sekretoriatas negali įrodyti, ar sumažinus administracinę naštą iš tikrųjų padaugėjo konkursuose dalyvaujančių MVĮ ir ar buvo veiksmingos priemonės, kurių imtasi; prašo stebėti nedidelės vertės sutartis sudariusių MVĮ skaičių;

108.  mano, kad sutarčių, kurių vertė mažesnė už 60 000 EUR, skyrimo kriterijai turėtų būti visiškai skaidrūs ir atlikta interesų konfliktų patikra;

Išimtinės derybų procedūros

109.  nurodo, kad 2012 m. sumažėjo Parlamento vykdytų išimtinių derybų procedūrų skaičius (2011 m. jų buvo 59, 2012 m. – 43), institucijoje jų sumažėjo 27 %, nes penki generaliniai direktoratai 2012 m. nenaudojo šio tipo procedūros, vienas generalinis direktoratas pagal šią procedūrą sudarė tiek pat sutarčių, kiek ir 2011 m., o du iš jų sudarė daugiau; be to, nurodo, kad nuo 2012 m. atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas prie metinių veiklos ataskaitų pridėtame priede privalo visada nurodyti priežastis, dėl kurių taikomos išimtinės derybų procedūros;

Frakcijos (4 0 0 biudžeto punktas)

110.  mano, kad frakcijos dėl savo tarptautinio pobūdžio yra svarbiausi Parlamento ir visos Sąjungos veikėjai, nes toks veikimo pobūdis yra unikalus pavyzdys visame pasaulyje, o jų vaidmuo itin svarbus norint užtikrinti tvirtą visų Sąjungos institucijų demokratinę atskaitomybę;

111.  pažymi, kad 2012 m. į 4 0 0 biudžeto punktą įrašyti asignavimai buvo panaudoti, kaip nurodyta toliau:

Frakcija

2012

2011

Metiniai asignavimai

Nuosavi ištekliai ir perkelti asignavimai

Išlaidos

Metinių asignavimų panaudojimo rodiklis

Į kitą laikotarpį perkeltos sumos

Metiniai asignavimai

Nuosavi ištekliai ir perkelti asignavimai

Išlaidos

Metinių asignavimų panaudojimo rodiklis

Į kitą laikotarpį perkeltos sumos (2011 m.)

PPE

21 128

2 024

18 974

89,81 %

4 178

20 336

1 918

20 442

100,42 %

1 832

S&D

14 908

6 313

14 520

97,40 %

6 702

14 302

5 499

13 696

95,76 %

6 105

ALDE

6 673

2 281

6 855

102,72 %

2 100

6 477

2 416

6 676

103,07 %

2 217

Verts/ALE

4 319

1 460

4 002

92,65 %

1 778

4 025

1 242

3 820

94,91 %

1 447

GUE/NGL

2 563

1 094

2 602

101,52 %

1 055

2 535

1 088

2 553

100,71 %

1 070

Europos konservatoriai ir reformuotojai (ECR)

3 765

1 219

3 407

90,51 %

1 577

3 831

720

3 375

88,09 %

1 176

EFD

2 538

881

2 494

98,29 %

925

2 088

835

2 046

98,03 %

876

Nepriklausomi Parlamento nariai

1 362

413

963

70,73 %

367

1 270

409

924

72,72 %

413

Iš viso

57 255

15 687

53 817

94,00 %

18 680

54 866

14 126

53 514

97,53 %

15 137

*          Visos sumos nurodytos tūkstančiais EUR.

 

 

Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai

112.  pažymi, kad 2012 m. į 4 0 2 biudžeto punktą įrašyti asignavimai buvo panaudoti, kaip nurodyta toliau(26):

Partija

Santrumpa

Nuosavi ištekliai*

EP dotacija

Pajamos, iš viso

EP dotacijos % nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų (iki 85 %)

Pajamų perteklius (perkėlimas į rezervą) arba praradimas

Europos liaudies partija

PPE

1 471

6 483

8 863

85 %

242

Europos socialistų partija

PSE

977

4 323

5 514

85 %

91

Liberalų ir demokratų aljansas už Europą

ALDE

440

1 950

2 784

85 %

60

Europos žaliųjų partija

EGP

397

1 333

1 908

84 %

127

Europos konservatorių ir reformatorių aljansas

AECR

216

1 139

1 701

85 %

13

Europos kairiųjų partija

EL

269

835

1 263

79 %

47

Europos demokratų partija

EDP/PDE

79

363

630

84 %

0

Europos laisvasis aljansas

EFA

91

382

530

85 %

23

ES demokratai

EUD

29

195

271

85 %

-6

Europos krikščionių politinis judėjimas

ECPM

44

242

285

85 %

0,6

Europos laisvės aljansas

EAF

65

357

428

85 %

2

Europos nacionalinių judėjimų sąjunga

AEMN

44

186

333

85 %

-2

Judėjimas už laisvą ir demokratinę Europą

MELD

81

458

702

85 %

0

Iš viso

 

4 203

18 247

25 214

84 %

598

(*)          Visos sumos nurodytos tūkstančiais EUR.

113.  pažymi, kad 2012 m. į 4 0 3 biudžeto punktą įrašyti asignavimai buvo panaudoti, kaip nurodyta toliau(27):

Fondas

Santrumpa

Susijęs su partija

Nuosavi ištekliai*

EP dotacija

Pajamos, iš viso

EP dotacijos % nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų (iki 85 %)

Europos studijų centras

CES

PPE

786

3 719

4 505

83 %

Europos pažangiųjų tyrimų fondas

FEPS

PSE

517

2 795

3 312

85 %

Europos liberalų forumas

ELF

ALDE

183

996

1 179

85 %

Žaliasis Europos fondas

GEF

EGP

156

865

1 020

85 %

Transformuoti Europą

TE

EL

120

550

671

83 %

Europos demokratų institutas

IED

PDE

48

238

286

85 %

Europos tarpvalstybinio bendradarbiavimo organizacija

OEIC

EUD

20

132

152

85 %

Centras „Maurits Coppieters“

CMC

EFA

36

200

235

85 %

Nauja kryptis

ND

AECR

141

679

820

85 %

Europos krikščionių politinis fondas

ECPF

ECPM

30

167

197

82 %

Europos laisvės fondas

EFF

EAF

44

234

279

84 %

Fondas už laisvą ir demokratinę Europą

FELD

MELD

56

194

250

78 %

Iš viso

 

 

2 136

10 768

12 905

84 %

(*)          Visos sumos nurodytos tūkstančiais EUR.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

18.3.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

2

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper

(1)

OL L 56, 2012 2 29.

(2)

OL C 334, 2013 11 15, p. 1.

(3)

OL C 188, 2013 6 29, p. 1.

(4)

OL C 331, 2013 11 14, p. 1.

(5)

OL C 334, 2013 11 15, p. 122.

(6)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(8)

PE 349.540/Bur/ann/def.

(9)

     OL C 199 E, 2012 7 7, p. 90.

(10)

  OL C 296 E, 2012 10 2, p. 226.

(11)

OL L 56, 2012 2 29.

(12)

OL C 334, 2013 11 15, p. 1.

(13)

OL C 188, 2013 6 29, p. 1.

(14)

OL C 331, 2013 11 14, p. 1.

(15)

OL C 334, 2013 11 15, p. 122.

(16)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(17)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(18)

PE 349.540/Bur/ann/def.

(19)

  OL C 199 E, 2012 7 7, p. 90.

(20)

  OL C 296 E, 2012 10 2, p. 226.

(21)

Interneto protokolo telefonija.

(22)

         „Trys Europos Parlamento darbo vietos – geografinio išsklaidymo poveikis finansams, aplinkai ir regionams“, 2013 m. rugpjūčio 30 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus parengtas pranešimas.

(23)

 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0498.

(24)

 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

(25)

Savanoriškas pensijų kaupimo fondas įsteigtas kaip ne pelno organizacija pagal Liuksemburgo įstatymą 1993 m. liepos 14 d.

(26)

   Šaltinis: 2013 m. rugsėjo 9 d. Biuro posėdžio protokolo (PE 512.496/BUR) 14 punktas ir 2013 m. spalio 7 d. Biuro posėdžio protokolo (PE 516.110/BUR) 12 punktas.

(27)

   Šaltinis: 2013 m. rugsėjo 9 d. Biuro posėdžio protokolo (PE 512.496/BUR) 14 punktas ir EP generalinio sekretoriaus pranešimas Biurui D(2013)33164.

Teisinė informacija - Privatumo politika