Procedura : 2013/2196(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0246/2014

Teksty złożone :

A7-0246/2014

Debaty :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Głosowanie :

PV 03/04/2014 - 7.13
CRE 03/04/2014 - 7.13
PV 16/04/2014 - 7.33
CRE 16/04/2014 - 7.33
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0289
P7_TA(2014)0428

SPRAWOZDANIE     
PDF 291kWORD 307k
24.3.2014
PE 521.588v01-00 A7-0246/2014

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, sekcja 1 – Parlament Europejski

COM(2013)0570 – C7‑0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Cătălin Sorin Ivan

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, sekcja 1 – Parlament Europejski

(COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012(1),

–       uwzględniając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 (COM(2013)0570 – C7-0274/2013)(2),

–       uwzględniając sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – sekcja 1 – Parlament Europejski – rok budżetowy 2012(3),

–       uwzględniając sprawozdanie roczne audytora wewnętrznego za rok budżetowy 2012,

–       uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2012 zawierające odpowiedzi kontrolowanych instytucji(4),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności(5), jak również legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw przedstawione przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do roku 2012 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 314 ust. 10 i art. 318 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6), w szczególności jego art. 145, 146 i 147,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(7), w szczególności jego art. 164, 165 i 166,

–       uwzględniając art. 13 przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego(8),

–       uwzględniając art. 166 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, zgodnie z którym każda instytucja unijna podejmuje wszelkie właściwe działania w celu uwzględnienia uwag towarzyszących decyzji Parlamentu Europejskiego o udzieleniu absolutorium,

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej 2012 – sekcje 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10(9),

–       uwzględniając rezolucję z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2012 – sekcja 1 – Parlament(10),

–       uwzględniając art. 77 i art. 80 ust. 3 Regulaminu, jak również załącznik VI do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0246/2014),

A.     mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził podczas kontroli, iż w odniesieniu do wydatków administracyjnych w 2012 r. wszystkie instytucje wprowadziły satysfakcjonujące systemy kontroli i nadzoru zgodnie z rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1605/2002;

B.     mając na uwadze, że sekretarz generalny zaświadczył w dniu 6 września 2013 r., iż ma wystarczającą pewność, aby stwierdzić, że budżet Parlamentu Europejskiego został wykonany zgodnie z zasadami dobrego zarządzania finansowego oraz że stosowany system kontroli daje konieczne gwarancje legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń;

C.     mając na uwadze, że sekretarz generalny zaświadczył również, że nie są mu znane żadne fakty, które mogłyby zaszkodzić interesom instytucji;

1.      udziela przewodniczącemu absolutorium z wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2012;

2.      przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, sekcja 1 – Parlament Europejski

(COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012(11),

–       uwzględniając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 (COM(2013)0570 – C7-0274/2013)(12),

–       uwzględniając sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – sekcja 1 – Parlament Europejski – rok budżetowy 2012(13),

–       uwzględniając sprawozdanie roczne audytora wewnętrznego za rok budżetowy 2012,

–       uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2012 wraz z odpowiedziami instytucji(14),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności(15), jak również legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw przedstawione przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do roku 2012 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 314 ust. 10 i art. 318 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(16), w szczególności jego art. 145, 146 i 147,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(17), w szczególności jego art. 164, 165 i 166,

–       uwzględniając art. 13 przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego(18),

–       uwzględniając art. 166 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, zgodnie z którym każda instytucja unijna podejmuje wszelkie właściwe działania w celu uwzględnienia uwag towarzyszących decyzji Parlamentu Europejskiego o udzieleniu absolutorium,

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej 2012 – sekcje 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10(19),

–       uwzględniając rezolucję z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2012 – sekcja 1 – Parlament(20),

–       uwzględniając art. 77 i art. 80 ust. 3 Regulaminu, jak również załącznik VI do Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0246/2014),

A.     mając na uwadze, że przewodniczący przyjął sprawozdanie finansowe Parlamentu za rok 2012 w dniu 4 lipca 2013 r.,

B.     mając na uwadze, że w poświadczeniu sporządzenia sprawozdania końcowego księgowy Parlamentu stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność co do prawdziwości i rzetelności zawartych w tym sprawozdaniu informacji na temat sytuacji finansowej Parlamentu we wszystkich istotnych aspektach oraz że nie pojawiły się żadne kwestie mogące wywołać zastrzeżenia,

C.     mając na uwadze, że sekretarz generalny oświadczył w dniu 6 września 2013 r., iż ma wystarczającą pewność, że budżet Parlamentu Europejskiego został wykonany zgodnie z zasadami dobrego zarządzania finansowego oraz że stosowany system kontroli daje niezbędne gwarancje legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń,

D.     mając na uwadze, że sekretarz generalny zaświadczył również, że nie są mu znane żadne fakty, które mogłyby zaszkodzić interesom instytucji;

E.     mając na uwadze, że w ramach przeprowadzonej kontroli Trybunał Obrachunkowy ustalił, że w odniesieniu do wydatków administracyjnych w roku 2012 systemy nadzoru i kontroli stosowane przez każdą z instytucji spełniają wymogi rozporządzenia finansowego oraz że spośród 151 transakcji skontrolowanych przez Trybunał jedna zawierała błędy, wobec czego Trybunał ocenia, że wskaźnik błędu wynosi najprawdopodobniej 0%;

F.     mając na uwadze, że zgodnie ze standardową procedurą do administracji Parlamentu przesłano kwestionariusz, a otrzymane odpowiedzi zostały omówione przez Komisję Kontroli Budżetowej w obecności sekretarza generalnego i audytora wewnętrznego;

G.     mając na uwadze wartość dodaną, jaką wnosi coroczna procedura udzielania przez Parlament absolutorium, dzięki której jego sprawozdania finansowe poddawane są gruntownej analizie, w celu, z jednej strony, wykazania się odpowiedzialnością i całkowitą przejrzystością wobec obywateli Unii, umożliwiając im dokładne poznanie zarządzania finansowego instytucji, z drugiej strony, jako okazja do samokrytyki i poprawy w obszarach, gdzie możliwe jest poprawienie jakości, wydajności i skuteczności w zarządzaniu finansami publicznymi, czyli zarządzaniu pieniędzmi podatników;

Zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu w roku 2012

Wartość dodana procedury udzielania Parlamentowi absolutorium z wykonania budżetu

1.  podkreśla wartość dodaną procedury parlamentarnej prowadzącej do corocznego udzielania Parlamentowi absolutorium;

2.  zwraca uwagę, że niniejsza rezolucja koncentruje się przede wszystkim na wykonaniu budżetu i udzieleniu absolutorium za rok budżetowy 2012, a jej głównym celem jest zapewnienie najlepszego wykorzystania publicznych pieniędzy podatników, przy jednoczesnym wskazaniu możliwych udoskonaleń; zachęca właściwe organy Parlamentu do podnoszenia wydajności na wszystkich szczeblach codziennej pracy Parlamentu;

3.  ponawia apel do Prezydium o rozpowszechnianie wśród posłów większej liczby białych ksiąg dotyczących kwestii politycznych, co umożliwiłoby poddawanie tych kwestii pod dyskusję w grupach politycznych przed podjęciem ostatecznej decyzji;

4.  odnotowuje, że ogólny budżet Unii na 2012 r. wyniósł 148 200 mln EUR w środkach na zobowiązania, z czego na budżet Parlamentu przypadła kwota 1 718 mln EUR; ponadto odnotowuje, że kwota ta nieznacznie przekracza 1% ogólnego budżetu Unii i wynosi 20% kwoty 8 278 mln EUR przeznaczonej na wydatki administracyjne wszystkich instytucji UE w roku 2012; zwraca uwagę, że jest to zgodne z porozumieniem międzyinstytucjonalnym między Parlamentem, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami oraz obejmuje wydatki na budynki i infrastrukturę, pensje i emerytury pracowników, technologię informacyjną i bezpieczeństwo;

5.  zauważa, że cztery najważniejsze rozdziały w budżecie Parlamentu to rozdział 10 (członkowie instytucji), rozdział 12 (urzędnicy i pracownicy czasowi), rozdział 20 (budynki i koszty dodatkowe) oraz rozdział 42 (wydatki związane z asystentami posłów) oraz że na te rozdziały przypadło 70% wszystkich zobowiązań;

6.  stwierdza, że zatwierdzone środki w budżecie końcowym Parlamentu na 2012 r. wynosiły 1 717 868 121 EUR, czyli o 1,9% więcej niż w budżecie na 2011 r. (1 685 829 393 EUR), oraz że w 2011 r. nie wprowadzono budżetu korygującego; jest zdania, że w kwestii budżetu Parlament wykazał się odpowiedzialnością i powściągliwością, gdyż nie przekroczył stopy inflacji z 2012 r. w wysokości 2,6%; oczekuje takiej samej powściągliwości w odniesieniu do budżetu na rok 2015 oraz utrzymania wielkości budżetu na poziomie poniżej 20% rozdziału 5;

7.  zwraca uwagę, że w 2012 r. 99% (w roku 2011 93%) ostatecznych środków bieżących przeznaczono na zobowiązania, przy czym 1% środków anulowano (6% w roku 2011), oraz że podobnie jak w poprzednich latach osiągnięto wysoki wskaźnik wykonania budżetu, choć przyczyniło się do tego dokonane pod koniec roku przesunięcie niewykorzystanych środków (na wniosek wspólnej grupy roboczej Prezydium i Komisji Budżetowej) oraz pozytywna opinia Komisji Budżetowej;

Sprawozdanie Parlamentu na temat zarządzania budżetem i finansami

8.  zwraca uwagę, że całkowite przychody ujęte w rachunkach Parlamentu na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 175 541 860 EUR w 2012 r. (173 293 432 EUR w roku 2011), która to kwota obejmowała 22 274 843 EUR (23 815 077 EUR w roku 2011) w postaci dochodów przeznaczonych na określony cel;

9.  odnotowuje, że pod koniec roku Parlament postanowił dokonać przesunięcia zbiorczego z różnych linii budżetowych na kwotę 45 000 000 EUR w niewykorzystanych środkach z przeznaczeniem na drugą ratę związaną z zakupem budynku Trebel w Brukseli (35 000 000 EUR) oraz budowę nowego budynku KAD w Luksemburgu; rozumie, że w związku z tym w okresie budowy i amortyzacji pożyczki zaoszczędzi się szacunkową kwotę 10,4 mln EUR w postaci kosztów finansowania; niemniej jednak ubolewa nad faktem, że Parlament wielokrotnie, w kilku wcześniejszych rezolucjach w sprawie udzielenia absolutorium, wnioskował o to, aby w interesie przejrzystości budżetu wydatki związane z budynkami ujmować w budżecie i nie pokrywać ich ze środków uzyskanych w ramach przesunięcia zbiorczego;

Sprawozdanie finansowe Parlamentu za rok 2012

10.    odnotowuje następujące dane liczbowe, na podstawie których zamknięto sprawozdanie finansowe Parlamentu za rok budżetowy 2012:

a) Dostępne środki (EUR)

środki na 2012 r.:

1 717 868 121

środki przeniesione nieautomatycznie z roku budżetowego 2011:

21 700 000

środki przeniesione automatycznie z roku budżetowego 2011:

222 900 384

środki odpowiadające dochodom przeznaczonym na określony cel na 2012 r.:

22 274 843

środki przeniesione odpowiadające dochodom przeznaczonym na określony cel na 2011 r.:

107 592 247

Ogółem:

2 092 335 595

b) Wykorzystanie środków w roku budżetowym 2012 (EUR)

zobowiązania:

2 061 149 089

dokonane płatności:

1 623 172 878

środki przeniesione automatycznie, w tym środki wynikające z dochodu przeznaczonego na określony cel:

412 253 714

środki przeniesione nieautomatycznie:

0

środki anulowane:

55 790 384

c) Wpływy do budżetu (EUR)

otrzymane w 2012 r.:

175 541 860

d) Całkowity bilans na dzień 31 grudnia 2012 r. (EUR)

1 539 591 147

11.    zwraca uwagę na wysoki poziom przeniesień na 2012 r. (244 600 384 EUR) i nalega na poprawę planowania wydatków;

12.    zauważa, że w poświadczeniu sporządzenia ostatecznego sprawozdania księgowy Parlamentu stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność co do prawdziwości i rzetelności zawartych w tym sprawozdaniu informacji na temat sytuacji finansowej Parlamentu we wszystkich istotnych aspektach; zauważa ponadto, że nie pojawiły się żadne kwestie mogące wywołać zastrzeżenia;

13.    przypomina o decyzji przewodniczącego z dnia 4 lipca 2013 r. dotyczącej przyjęcia sprawozdania za rok budżetowy 2012;

Opinie Trybunału Obrachunkowego na temat wiarygodności rozliczeń za rok 2012 oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw

14.    z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w ramach szczegółowej oceny ogółu wydatków administracyjnych i innych Trybunał Obrachunkowy ustalił, iż badanie transakcji wskazuje na duże prawdopodobieństwo błędu na poziomie zerowym, a systemy nadzoru i kontroli wydatków administracyjnych oceniono jako skuteczne; wyraża ponadto zadowolenie z faktu, że z kontroli Trybunału Obrachunkowego wynika, iż w płatnościach związanych z zaakceptowanymi wydatkami w roku 2012 nie wystąpił istotny poziom błędu; zauważa, że kontrola obejmowała zbadanie próby 151 transakcji płatniczych (w roku 2011 skontrolowano ich 56): 91 transakcji związanych z wypłaceniem wynagrodzeń, emerytur, rent i świadczeń powiązanych oraz 60 płatności wynikających z umów dotyczących budynków i innych wydatków;

15.    zwraca uwagę, że wydatki administracyjne i inne obejmują wydatki na zasoby kadrowe (wynagrodzenia, świadczenia oraz emerytury i renty), które stanowią 60% łącznych wydatków administracyjnych i innych, oraz wydatki na budynki, wyposażenie, energię, telekomunikację i informatykę, które należą do kategorii niskiego ryzyka; zauważa, że zdaniem Trybunału Obrachunkowego najważniejsze zagrożenia w odniesieniu do wydatków administracyjnych i innych to nieprzestrzeganie procedur przetargowych, procedur dotyczących realizacji umów oraz procedur naboru pracowników i obliczania wysokości wynagrodzeń i świadczeń;

Rekrutacja personelu tymczasowego i kontraktowego

16.    z zadowoleniem stwierdza, że kontrola Trybunału Obrachunkowego dotycząca 15 procedur naboru pracowników do Parlamentu w 2012 r. nie wykazała błędów ani niedociągnięć; wzywa jednak sekretarza generalnego do ścisłego stosowania przepisów obowiązujących w zakresie nominacji lub promocji pracowników w ogóle, a w szczególności pracowników na stanowiskach kierowniczych;

Zamówienia

17.    zwraca uwagę, że Trybunał Obrachunkowy zbadał 18 procedur przetargowych Parlamentu; podkreśla, że w jednym przypadku Trybunał dopatrzył się niedociągnięć w stosowaniu kryterium udzielenia zamówienia, a w innym przypadku w odniesieniu do zarządzania procedurą przetargową i jej dokumentacji;

18.    zaleca udoskonalenie przez urzędników zatwierdzających treści, koordynacji i funkcjonowania zasad ramowych i procedur, jakie Parlament stosuje w odniesieniu do zamówień, poprzez prowadzenie odpowiednich kontroli i jaśniejsze wskazówki; zwraca uwagę, że równolegle z wdrażaniem nowego rozporządzenia finansowego i zasad jego stosowania należy opracować nowe wzorce umów i zaproszeń do składania ofert, a także specyficzne kursy szkoleniowe poświęcone kwestii określania i stosowania kryteriów wyboru i udzielania zamówień;

19.    popiera odpowiedzi udzielone przez Parlament w ramach procedury kontradyktoryjności wobec Trybunału Obrachunkowego;

Ocena Trybunału Obrachunkowego w odniesieniu do postępów w zakresie wdrażania zaleceń z wcześniejszych sprawozdań rocznych

Przeprowadzenie weryfikacji ex ante dotyczących procedur rekrutacji

20.    przypomina o ustaleniu Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którym w zbadanych przypadkach zatrudniania akredytowanych asystentów parlamentarnych w aktach brakowało dokumentacji świadczącej o przeprowadzeniu kontroli ex ante dokumentów rekrutacyjnych; odnotowuje, że zdaniem Trybunału Obrachunkowego Parlament w pełni wdrożył jego zalecenie dotyczące prowadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz dołączania dokumentów potwierdzających taką weryfikację, aby uzasadnić decyzje dotyczące rekrutacji pracowników tymczasowych i kontraktowych; wzywa sekretarza generalnego do poinformowania Komisji Kontroli Budżetowej do września 2014 r. o skuteczności podjętych środków, w tym również środków, których podstawą są ustalenia audytora wewnętrznego, także w kontekście naboru wielu nowych asystentów parlamentarnych po wyborach;

Zamówienia

21.    ubolewa, że przeprowadzone przez Trybunał Obrachunkowy badanie próby procedur przetargowych wykazało istnienie błędów w zakresie przygotowania, koordynacji i realizacji procedur o udzielanie zamówień oraz że wobec tego z analizy postępów dokonanej przez Trybunał wynika, iż jego wcześniejsze zalecenie w dalszym ciągu znajduje się na etapie wdrażania, co dotyczy większości jego aspektów; ponawia apel o rzeczywiste i bezzwłoczne postępy w odniesieniu do wszystkich mechanizmów kontrolnych w zakresie zamówień publicznych w celu wyeliminowania niedociągnięć, jakich dopatrzył się Trybunał Obrachunkowy, oraz w celu zagwarantowania najbardziej konkurencyjnych cen za nabywane towary i usługi;

Wypłacanie dodatków i świadczeń socjalnych pracownikom

22.    przypomina o szczegółowym ustaleniu Trybunału Obrachunkowego dotyczącym informacji o sytuacji pracowników, jakimi służby Parlamentu dysponują; wyraża zadowolenie, że kontrola Trybunału nie wykazała nowych niedociągnięć, ale ryzyko dokonania nieprawidłowych lub nienależnych płatności wciąż istnieje; zauważa ponadto, że w roku 2012 Parlament wdrożył środki, które jeszcze bardziej poprawiły wskaźnik odpowiedzi w ramach rocznej procedury dotyczącej elektronicznej weryfikacji i aktualizacji danych osobowych pracowników oraz że w razie potrzeby do deklaracji pracowników dołączane są odpowiednie dokumenty potwierdzające;

Roczne sprawozdanie audytora wewnętrznego

23.    odnotowuje, że na posiedzeniu właściwej komisji z audytorem wewnętrznym w dniu 21 stycznia 2014 r. audytor wewnętrzny przedstawił sprawozdanie roczne podpisane w dniu 12 lipca 2013 r. i wyjaśnił, że w 2012 r. przeprowadził następujące prace kontrolne w administracji Parlamentu:

-  konsultacje ze Służbą Audytu Wewnętrznego dotyczące procedury wyboru telefonów w systemie ToIP(21);

-  nadzór przekrojowy nad działaniami otwartymi ujętymi w sprawozdaniach z audytu wewnętrznego – faza I 2012;

-  nadzór przekrojowy nad działaniami otwartymi ujętymi w sprawozdaniach z audytu wewnętrznego – faza II 2012;

- kontrola akredytowanych asystentów parlamentarnych jako innych pracowników Unii;

- kontrola procesu rachunkowości memoriałowej;

- działania następcze po kontroli polityki w zakresie nieruchomości: planowanie, ocena i zarządzanie potrzebami lokalowymi;

24.    zwraca uwagę na bardziej znaczące wnioski określone w sprawozdaniu rocznym audytora wewnętrznego:

-  dostosowanie budżetowe wydatków z niektórych stałych funduszy zaliczkowych (biura informacyjne i podróże posłów) wciąż charakteryzuje się znacznymi opóźnieniami;

-  poczyniono postępy w dziedzinie dotacji dla partii politycznych i fundacji na szczeblu europejskim;

-  konsultacje ze Służbą Audytu Wewnętrznego w sprawie procedury wyboru telefonów w systemie ToIP wykazały niedociągnięcia w formalizacji procesu podejmowania decyzji dotyczących projektu ToIP, w związku z czym DG ITEC poinformowała, że podejmuje już niezbędne kroki w celu ograniczenia związanego z tym ryzyka;

-  podjęto ważne kroki w dziedzinie zarządzania technologią informatyczną i rozwoju programów komputerowych, które dotyczą w szczególności postępów metodologicznych w zakresie rozwoju aplikacji;

-  pierwsze działania następcze po kontroli grup odwiedzających wykazały, że wszystkie działania wciąż mają charakter otwarty, choć związane z nimi ryzyko rezydualne częściowo zmalało;

-  pięć otwartych działań, w związku z którymi wymagane środki wykraczają poza uprawnienia decyzyjne zainteresowanych dyrekcji generalnych, przekazano na wyższy szczebel hierarchii w celu podjęcia decyzji;

25.    przyjmuje do wiadomości i popiera poglądy wyrażone przez audytora wewnętrznego w odniesieniu do pokontrolnej weryfikacji polityki nieruchomości, planowania, oceny i zarządzania potrzebami lokalowymi:

- należy zadbać o odpowiednie planowanie w odniesieniu do potrzeb lokalowych w perspektywie średnio- i długoterminowej w powiązaniu z przewidywanym wzrostem liczby pracowników w przestrzeni biurowej;

- należy dokonać przydziału przestrzeni biurowej w oparciu o kryteria uzgodnione na szczeblu instytucji i zadbać o przepisy i procedury umożliwiające zastosowanie tych kryteriów; oraz

- wdrożyć zasadę efektywnego i skutecznego wykorzystania przestrzeni biurowej;

26.    przyjmuje do wiadomości i popiera poglądy wyrażone przez audytora wewnętrznego w odniesieniu do kontroli akredytowanych asystentów parlamentarnych zatrudnianych jako inni pracownicy Wspólnot Europejskich, z których ogólnie wynika, że warunki kontroli i kontrole w DG ds. Kadr i DG ds. Finansów dają wystarczającą pewność, iż asystentów zatrudnia się z poszanowaniem przepisów statutowych, a ich uprawnienia finansowe są prawidłowo pokrywane z dodatku otrzymywanego przez posłów z tytułu pomocy parlamentarnej; zwraca się do obydwu dyrekcji generalnych o zadbanie przy użyciu wszelkich niezbędnych środków o to, aby gwarancje te były solidne i jednoznaczne;

27.    zwraca uwagę, że w roku 2012 konieczne było przesunięcie z podpozycji dla asystentów krajowych (linia 4220-01) do podpozycji 4220-02 (asystenci akredytowani) opiewające na kwotę 7,3 mln EUR, a środki w podpozycji 4220-01 obniżono w sumie o 14,1 mln EUR (14,3%), co było skutkiem niewłaściwego oszacowania potrzeb związanych zarówno z asystentami krajowymi, jak i akredytowanymi, chociaż liczba asystentów akredytowanych w roku 2012 wzrosła jedynie nieznacznie w porównaniu z rokiem 2011; uważa, że w przyszłości potrzebne będą lepsze szacunki w odniesieniu do potrzeb zaspokajanych z tych podpozycji, aby możliwe było przestrzeganie zasad dobrego zarządzania finansami i reagowanie na rzeczywiste potrzeby;

28.    niemniej jednak zwraca uwagę, że aby w pełni i konsekwentnie realizować cele w zakresie kontroli wewnętrznej oraz zagwarantować właściwe stosowanie nie tylko Regulaminu Parlamentu Europejskiego i odpowiednich przepisów pochodnych przyjętych przez właściwe organy Parlamentu, lecz również rozporządzenia finansowego, możliwe jest dodatkowe wzmocnienie pewnych procedur zarządzania i kontroli, które wiążą się z umiarkowanym ryzykiem rezydualnym i dotyczą następujących dziedzin:

-  terminowe i regularne przekazywanie akredytowanym asystentom parlamentarnym informacji o wszelkich przypadkach aktualizowania lub modyfikowania obowiązujących ich przepisów oraz przedstawianie ich przedstawicielom uzasadnionego sprawozdania na temat tych zmian lub aktualizacji, aby zagwarantować przejrzystość oraz stosowanie zasad równego traktowania i równych szans;

-  zadbanie o terminowe i odpowiednie sprawozdania dla posłów i akredytowanych asystentów parlamentarnych poświęcone kwestii praw pracowniczych i obowiązków związanych z wygaśnięciem umów akredytowanych asystentów parlamentarnych (urlop, bezrobocie, prawa emerytalne itp.);

-  wzmocnienie wewnętrznej kontroli w celu monitorowania korzystania z dodatku na pomoc parlamentarną;

-  zadbanie o sprawniejsze i skuteczniejsze zarządzanie naborem nowych akredytowanych asystentów parlamentarnych po wyborach w 2014 r. poprzez wczesne planowanie i udostępnienie niezbędnych zasobów, zwłaszcza zasobów kadrowych, a także zapewnienie posłom wybranym na nową kadencję nieprzerwanej pomocy poprzez zadbanie o to, aby nie pojawiły się luki w okresie obowiązywania umów akredytowanych asystentów parlamentarnych świadczących taką pomoc;

29.    ponownie przypomina, że po pięciu latach wdrażania statutu asystentów niezbędne jest jak najszybsze dokonanie pełnej jego oceny i ewentualnie wprowadzenie doń zmian;

Audyt ram kontroli wewnętrznej

30.    przypomina, że owocem pierwotnego przeglądu ram kontroli wewnętrznej w 2003 i 2004 r. było 14 sprawozdań z kontroli obejmujących wszystkie wydziały i służby centralne oraz zawierających 452 uzgodnione działania mające na celu poprawę ogólnego poziomu:

– zgodności z minimalnymi standardami kontroli wewnętrznej instytucji;

– realizacji najważniejszych celów instytucji w zakresie kontroli (przestrzeganie obowiązujących przepisów, regulacji i strategii politycznych, wiarygodność informacji i dokumentacji w odniesieniu do zarządzania oraz gospodarność, efektywność i skuteczność operacji);

Pozostałe „otwarte działania”

31.    zauważa, że pod koniec roku 2012, po przeprowadzeniu kolejnych kontroli następczych, do realizacji wciąż pozostało 15 działań spośród 452 pierwotnie uzgodnionych działań stanowiących część ram kontroli wewnętrznej; przyjmuje do wiadomości wniosek audytora wewnętrznego, że w przypadku dwóch dyrekcji generalnych (finanse oraz infrastruktura i logistyka) dowiedziono usprawnienia procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych;

32.    zwraca uwagę na nowy przekrojowy proces monitorowania stosowany przez audytora wewnętrznego w celu weryfikacji uzgodnionych działań, o których mowa w jego sprawozdaniach, w ramach którego każde zadanie kontynuacji nadzoru ma charakter przekrojowy i obejmuje jednocześnie wszystkie otwarte działania oczekujące na realizację; odnotowuje ponadto, że zadania te wykonuje się teraz dwa razy w roku, zgodnie z rezolucją Parlamentu z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2009;

33.    zauważa, że pod koniec 2012 r. audytor wewnętrzny uznał, iż 73 działania należy dopiero zrealizować, co obejmuje dwa działania o znaczeniu kluczowym, 35 działań o istotnym ryzyku oraz 36 działań o umiarkowanym ryzyku; z zadowoleniem zauważa, że w ciągu roku 2012 w pełni zrealizowano, a więc i zamknięto 80 działań, w tym dwa działania o kluczowym znaczeniu; zachęca wszystkie dyrekcje generalne do kontynuowania starań na rzecz usprawnienia odnośnych procedur zarządzania i kontroli; apeluje do audytora wewnętrznego o wyznaczanie ściślejszych terminów realizacji działań; wzywa audytora wewnętrznego do informowania Komisji Kontroli Budżetowej o wszystkich niewykonanych zadaniach z pierwotnego przeglądu ram kontroli wewnętrznej; ponownie apeluje do zarządu wydziału i zarządu centralnego o wdrożenie pozostałych otwartych działań przed końcem obecnej kadencji;

34.    przyjmuje do wiadomości wnioski Służby Audytu Wewnętrznego, zgodnie z którymi ogólnie w ramach działań następczych w 2012 r. dokonano usprawnień, gdyż zamknięto 80 spośród 153 zatwierdzonych działań otwartych oraz obniżono liczbę działań o kluczowym znaczeniu, które charakteryzują się wysokim ryzykiem (z ośmiu do trzech); jest jednak zaniepokojony stosunkowo wysoką liczbą (73) opóźnionych działań, które przeniesiono na rok 2013; dostrzega, że profil ryzyka Parlamentu w odniesieniu do działań otwartych na koniec roku wskazuje na wyższą liczbę działań o umiarkowanym ryzyku niż na początku roku 2012, co oznacza, że służby dokonały postępów nawet w dziedzinach, w których działań jeszcze nie zamknięto;

Działania sekretarza generalnego w następstwie rezolucji dotyczącej udzielenia absolutorium za rok 2011

35.    przyjmuje do wiadomości pisemne odpowiedzi na rezolucję w sprawie absolutorium za rok 2011, które Komisja Kontroli Budżetowej otrzymała w dniu 25 października 2013 r., a więc przed rozpoczęciem procedury udzielania absolutorium za rok 2012; wyraża zadowolenie z prezentacji sekretarza generalnego w związku z odpowiedziami oraz z reakcji administracji Parlamentu w dniu 25 listopada 2013 r. na różne pytania i wnioski zawarte w rezolucji Parlamentu dotyczącej absolutorium za rok 2011, jak i z wymiany poglądów z posłami, która miała następnie miejsce;

36.    z zadowoleniem przyjmuje fakt, że od roku 2011 w służbach tłumaczeniowych Parlamentu (tłumaczenia pisemne i ustne) mają miejsce istotne zmiany; docenia, że w ramach tego procesu może dojść do znacznego podniesienia wydajności i w konsekwencji do obniżenia kosztów przy utrzymaniu jakości i zakresu usług dla posłów; zauważa, że w ramach zasobooszczędnej polityki pełnej wielojęzyczności tłumaczenie na żądanie pełnych sprawozdań z obrad oraz pytań wymagających odpowiedzi na piśmie pozwoliło na stałe ograniczyć koszty tłumaczeń zewnętrznych o 11 mln EUR;

37.    przypomina o drugiej decyzji w sprawie zasobooszczędnej polityki pełnej wielojęzyczności, podjętej przez Prezydium w dniu 12 marca 2012 r., zgodnie z którą delegacje występujące o odstępstwa na wyjazdy w czasie tygodni przeznaczonych na posiedzenia komisji będą otrzymywały jedynie ograniczony zakres tłumaczenia ustnego, obejmujący tłumaczenie tylko na jeden język; zwraca uwagę, że w wyniku zastosowania tego środka liczba podróży służbowych podczas tygodni przeznaczonych na zewnętrzną działalność parlamentarną wzrosła z 36% wszystkich wyjazdów służbowych w 2011 r. do 46% w roku 2012, natomiast liczba dni tłumaczenia ustnego podczas podróży służbowych w 2012 r. spadła o 23% w stosunku do roku 2011;

38.    zwraca uwagę na decyzję sekretarza generalnego z dnia 23 marca 2013 r., zgodnie z którą wtorkowe i środowe popołudnia w tygodniach posiedzeń komisji parlamentarnych zarezerwowano wyłącznie na posiedzenia komisji i rozmowy trójstronne; zdecydowanie stwierdza, że w wyniku tych wdrożonych już środków odsetek kosztów przypadających na zewnętrzne tłumaczenia ustne w stosunku do całego budżetu Parlamentu spadł z 3,5% w roku 2011 do 2,6% w roku 2012; uważa, że zasada należytego zarządzania finansami musi mieć zastosowanie również do tłumaczenia ustnego, a z myślą o zapewnieniu najkorzystniejszego gospodarowania pieniędzmi podatników z UE należy nieustannie przeprowadzać krytyczną analizę, aby ustalić, w jakich obszarach i w jaki sposób można poprawić wydajność i kontrolować lub ograniczać koszty; wzywa sekretarza generalnego do udostępnienia członkom właściwej komisji rocznego sprawozdania ze stosowania Kodeksu postępowania w kwestii wielojęzyczności;

39.    zwraca uwagę na odpowiedź sekretarza generalnego, z której wynika, że obniżono koszty związane z nagrodą LUX, zgodnie z propozycją Komisji Kontroli Budżetowej zawartą w sprawozdaniu z udzielenia absolutorium za rok 2010 i głosowaniem podczas sesji plenarnej; odnotowuje, że podjęto szereg konkretnych działań mających na celu ograniczenie do minimum wydatków związanych z tą nagrodą, takich jak w szczególności obniżenie kosztów działalności promocyjnej na festiwalach międzynarodowych oraz w budynkach Parlamentu; przyjmuje do wiadomości, że wydatki związane z nagrodą LUX w roku 2012 wyniosły 434 421 EUR, co stanowi spadek o 24% w porównaniu z rokiem 2011 (573 722 EUR); domaga się dalszych oszczędności;

40.    uważa, że przyznawanie nagród nie należy do podstawowego rodzaju działalności Parlamentu i zwraca się o dokonywanie analizy kosztów i korzyści, zanim podjęte zostaną nowe inicjatywy na rzecz przyznawania nagród;

41.    zauważa, że w związku z rosnącą liczbą klientów i zmianami w instytucji na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2013 r. Prezydium przyjęło kompleksową strategię wyznaczającą główne kierunki polityki w zakresie żywienia w Parlamencie do roku 2019; przypomina, że w latach 2002–2011 ogólny zakres usług kateringowych zwiększył się o ok. 150%, a liczba klientów wzrosła z 1,472 mln w 2002 r. do 3,711 mln w roku 2011; zwraca uwagę, że usługi kateringowe w Parlamencie w dalszym ciągu charakteryzuje deficyt operacyjny, którego nie należy kompensować wyłącznie poprzez podwyższanie cen; zauważa, że polityka cenowa Parlamentu nie powinna odbiegać od polityki pozostałych instytucji oraz że Parlament jest w lepszej sytuacji, jeżeli chodzi o uzyskanie korzystniejszych warunków od dostawców i osiągnięcie korzyści skali w ramach tej działalności, a to z uwagi na liczbę obsługiwanych klientów;

Absolutorium dla Parlamentu za rok 2012

42.    zwraca uwagę, że zakres procedury udzielania absolutorium powinien obejmować nie tylko wykonanie budżetu i działania podejmowane przez sekretarza generalnego i administrację w zakresie zarządzania w roku budżetowym 2012, lecz również decyzje podjęte przez organy zarządzające, a więc przez przewodniczącego, Prezydium i Konferencję Przewodniczących; podkreśla, że w ramach krytycznej analizy zarządzania przez instytucję finansami Parlament udziela absolutorium nie sekretarzowi generalnemu, lecz przewodniczącemu;

43.    w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wysoki poziom wymiany poglądów między sekretarzem generalnym a Komisją Kontroli Budżetowej w obecności audytora wewnętrznego w dniu 21 stycznia 2014 r. w kontekście absolutorium Parlamentu za rok 2012; ponownie podkreśla odpowiedzialność organów zarządzających Parlamentu i jego administracji w ramach tej procedury oraz że w związku z tym kluczowe znaczenie ma, aby proces decyzyjny odbywał się przy zachowaniu pełnej przejrzystości, tak aby obywatele Unii mieli rzetelny i dokładny obraz podejmowania decyzji i wykorzystania przez Parlament środków, jakie mu udostępniono; w związku z tym występuje z wnioskiem, aby zarówno porządki obrad, jak i decyzje podejmowane przez organy decyzyjne Parlamentu były natychmiastowo i powszechnie udostępniane posłom, personelowi Parlamentu oraz opinii publicznej;

44.    zauważa, że najważniejszym punktem odniesienia, wolnym od wszelkich rozważań natury politycznej, w ocenie wykonania budżetu przez Parlament powinna być przede wszystkim opinia niezależnego audytora zewnętrznego, a w drugiej kolejności opinia wewnętrznego audytora Parlamentu oraz jego ocena wewnętrznego systemu kontroli Parlamentu; ponownie podkreśla zadowolenie z powodu pozytywnej opinii Trybunału Obrachunkowego co do wiarygodności rachunków Parlamentu oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw;

45.    przypomina, że kodeks postępowania posłów do Parlamentu, przyjęty na posiedzeniu plenarnym w dniu 1 grudnia 2011 r., w kwestii interesów finansowych i konfliktu interesów wymaga od posłów ujawnienia wszelkiego rodzaju działalności poza Parlamentem, za którą wypłacane jest wynagrodzenie, otrzymywanego przez nich wynagrodzenia oraz wszelkich innych sprawowanych przez nich funkcji, które mogą być przyczyną konfliktu interesów, oraz że kodeks wyraźnie zabrania posłom przyjmowania jakichkolwiek kwot pieniężnych lub innych prezentów w zamian za wywarcie wpływu na decyzje podejmowane przez Parlament; odnotowuje, że ustanawia on jasne zasady dotyczące przyjmowania prezentów oraz angażowania się byłych posłów w działalność lobbystyczną; zwraca się do administracji o regularne kontrolowanie co najmniej 15% tych deklaracji w każdym roku;

46.    odnotowuje, że w dniu 15 kwietnia 2013 r. Prezydium przyjęło środki wykonawcze dotyczące kodeksu postępowania posłów; z zadowoleniem zauważa, że obowiązujące od dnia 1 lipca 2013 r. środki wykonawcze dotyczące art. 5 ust. 3 i mające na celu zagwarantowanie przejrzystości w odniesieniu do podróży posłów, zakwaterowania i kosztów utrzymania pokrywanych przez strony trzecie stanowią, iż należy zgłaszać zwrot wydatków na podróże, zakwaterowanie lub utrzymanie, jeżeli pokrywają je strony trzecie w związku z obecnością posłów podczas wydarzeń organizowanych przez strony trzecie; zwraca ponadto uwagę, że nie ma obowiązku zgłaszania, jeżeli nie dochodzi do zwrotu tego rodzaju kosztów, a wydatki związane są jedynie z kosztami posiłków, biletów wstępu itp. o wartości poniżej 150 EUR;

47.    krytykuje fakt, że przewodniczący Parlamentu nie przekazał Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu sprawozdania komitetu monitorującego OLAF przeznaczonego dla tej komisji, a przedmiotowe sprawozdanie przez ponad dwa miesiące było utrzymywane w tajemnicy; krytykuje fakt, że wezwanie do stawienia się w roli świadka przed belgijskim sądem zostało przekazane przez administrację Parlamentu trzem zainteresowanym posłom dopiero z trzymiesięcznym opóźnieniem; krytykuje fakt, że prace Komisji Kontroli Budżetowej były utrudnione z powodu odwołania wysłuchania na temat pracy grupy zadaniowej ds. Grecji oraz ponadrocznego opóźnienia wysłuchania na temat zarządzania i Komisji Europejskiej jako organu administracyjnego;

48.    domaga się opublikowania wszystkich załączników do pisemnych zapytań parlamentarnych (art. 117 Regulaminu Parlamentu Europejskiego) na stronie internetowej Parlamentu wraz z zapytaniami;

Działalność polityczna przewodniczącego

49.    domaga się szczegółowych informacji o tym, w jaki sposób rozdzielono sprawowanie urzędu przez przewodniczącego jako osobę neutralną politycznie i przygotowania do jego roli jako głównego kandydata socjaldemokratów w wyborach europejskich, przede wszystkim jeżeli chodzi o pracowników jego gabinetu, zewnętrzne biura PE i koszty podróży; jest zdania, że w przypadku wielu działań obydwie te role pokrywają się; domaga się wyznaczenia jasnej granicy w przypadku osób sprawujących urzędy, tak jak ma to miejsce w Komisji, aby unijni podatnicy nie ponosili kosztów kampanii wyborczej najważniejszych europejskich kandydatów;

Miejsca pracy Parlamentu

50.    zwraca uwagę, że protokół nr 6 dotyczący lokalizacji siedzib instytucji, dołączony do traktatów i uzgodniony w ramach wspólnego porozumienia rządów państw członkowskich, narzuca Parlamentowi trzy miejsca pracy; zwraca uwagę na apel zawarty w rezolucji z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011, skierowany do sekretarza generalnego i Prezydium, o przedstawienie posłom danych i informacji na temat finansowych i środowiskowych skutków ustaleń dotyczących wielu miejsc pracy, który to apel był następstwem rezolucji Parlamentu z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej na 2014 r., a także o przedstawienie posłom sprawozdania na temat lokalizacji siedzib instytucji europejskich, przyjętego w dniu 20 listopada 2013 r.;

51.    przypomina, że ustanowienie siedziby Parlamentu było uzasadnione istotnymi względami historycznymi oraz że kwestia ustalenia siedziby instytucji unijnej należy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich; w związku z tym zauważa, że wszelkie decyzje w sprawie zmiany ustaleń dotyczących siedziby Parlamentu wymagałyby zmiany traktatów, a taką decyzję państwa członkowskie musiałyby podjąć jednomyślnie;

52.    odnotowuje, że wydatki wynikające z geograficznego rozproszenia siedzib Parlamentu stanowią ważną sprecyzowaną dziedzinę potencjalnych oszczędności; z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie sekretarza generalnego(22) z sierpnia 2013 r. dotyczące finansowych skutków geograficznego rozproszenia siedzib Parlamentu Europejskiego; podkreśla, że w sprawozdaniu uwzględniono obliczenia dotyczące następujących kryteriów:

-  za punkt wyjścia posłużył projekt budżetu na rok 2014;

-  podstawowe obliczenia były aktualizowane w miarę dostępności nowszych danych (np. dane statystyczne dotyczące podróży służbowych);

-  metodę oceny kosztów amortyzacji dostosowano w celu odzwierciedlenia propozycji, zgodnie z którą Bruksela stałaby się jedynym miejscem pracy, co obniżyło takie koszty;

-  koszty generowane przez siedziby w Strasburgu i Luksemburgu wykazano oddzielnie;

-  sporządzono nowe szacunki, aby uwzględnić wszelkie dodatkowe koszty stałe wynikające z istnienia jednego miejsca pracy oraz jednorazowe inwestycje i koszty połączenia trzech miejsc pracy w jedno;

53.    zwraca uwagę, że w sprawozdaniu mowa jest o teoretycznych oszczędnościach netto wynikających z połączenia trzech miejsc pracy w jedno, które znajdowałoby się w Brukseli, w wysokości 88,9 mln EUR rocznie, co stanowi ok. 5% budżetu Parlamentu na rok 2014, 1,03% całkowitych wydatków administracyjnych UE oraz 0,06% całkowitego budżetu UE; przyjmuje do wiadomości szacunkowy efekt netto w przeliczeniu na jednego obywatela UE rocznie w wysokości 0,18 EUR, jeżeli trzy miejsca pracy Parlamentu zamieniono by na jedno;

54.    zauważa, że w sprawozdaniu wskazano, iż ewentualne przeniesienie siedziby luksemburskiej do Brukseli spowodowałoby dodatkowe roczne wydatki w wysokości 14 mln EUR; podkreśla prawdopodobne różnice we wsparciu jakościowym i ilościowym, jakiego Parlamentowi udzielają państwa przyjmujące; zwraca uwagę, że owych potencjalnych kosztów nie uwzględniono w obliczeniach dotyczących ewentualnych oszczędności przy założeniu, że Bruksela byłaby jedyną siedzibą;

55.    podkreśla fakt, że rocznie zaoszczędzono by 10 703 t emisji dwutlenku węgla, gdyby Strasburg (10 235 t) i Luksemburg (468 t) przestały być miejscami pracy; ubolewa, że skutki środowiskowe geograficznego rozproszenia siedzib Parlamentu, wyrażone emisjami dwutlenku węgla, odpowiadają 11,16% całkowitego śladu węglowego Parlamentu w roku 2011;

56.    oczekuje publikacji kompleksowej analizy Trybunału Obrachunkowego, która będzie dotyczyć potencjalnych oszczędności dla budżetu Unii w sytuacji, gdyby Parlament miał tylko jedno miejsce pracy, zgodnie z wnioskiem zawartym w rezolucji Parlamentu z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie lokalizacji siedzib instytucji Unii Europejskiej(23), oraz postuluje, aby analiza ta obejmowała aspekty budżetowe i koszty dodatkowe, takie jak oszczędności z uwagi na mniejszą stratę czasu pracy i większą wydajność; zwraca się nie tylko o przeanalizowanie kosztów podróży pracowników Parlamentu (w tym pracowników wyszukanych przez agencje pracy tymczasowej, ekspertów zewnętrznych i personelu zatrudnionego na czas określony), lecz również wyższych kosztów podróży pracowników Komisji i Rady, które wynikają z kilku miejsc pracy;

Zarządzanie administracją Parlamentu – podniesienie wydajności operacyjnej

57.    ponownie potwierdza, że niniejsza rezolucja koncentruje się przede wszystkim na wykonaniu budżetu i udzieleniu absolutorium za rok budżetowy 2012, a jej głównym celem jest troska o jak najlepsze wykorzystanie publicznych pieniędzy podatników przy jednoczesnym wskazaniu możliwych udoskonaleń; wzywa właściwe organy Parlamentu, aby na wszystkich możliwych szczeblach dążyły do dalszej poprawy wydajności w codziennej pracy Parlamentu, mając zawsze na celu doskonalenie działań w służbie obywatelom Unii; oczekuje, że w swoim kolejnym sprawozdaniu rocznym dla Komisji Kontroli Budżetowej sekretarz generalny w większym stopniu skupi się na wydajności i skuteczności w związku z wydatkowanymi środkami;

58.    jest zdania, że w kadencji obejmującej lata 2009–2014 mimo trudnych warunków gospodarczych i finansowych zrealizowano znaczne oszczędności, choć często były one przypadkowe i tymczasowe; uważa, że administracja Parlamentu powinna określić dodatkowe środki na rzecz wydajności, które pozwoliłyby na wygenerowanie systematycznych i maksymalnych oszczędności o charakterze strukturalnym, dzięki którym po pierwsze obniżono by wysokość budżetu Parlamentu, a po drugie zasoby można by przeznaczyć na nowe obszary działalności Parlamentu, zwłaszcza z myślą o wzmocnieniu kontroli nad strategiami politycznymi Unii wdrażanymi przez Komisję;

59.    wzywa administrację Parlamentu do rozważenia możliwości szerszego stosowania dostępnych technologii, takich jak telekonferencje i telepraca, w celu obniżenia kosztów administracyjnych i kosztów podróży; wnioskuje o przedstawienie konkretnej propozycji dotyczącej szerszego wykorzystania obydwu technologii; szacuje, że bez szkody dla jakości podejmowanych działań możliwe jest osiągnięcie znacznych dodatkowych oszczędności oraz że korzystanie z wideokonferencji i telepracy mogłoby przyczynić się nie tylko do uzyskania korzyści finansowych, ale również do lepszego wykorzystania czasu i uczynienia Parlamentu bardziej przyjaznym dla środowiska;

60.    zwraca się do administracji o kontynuowanie wprowadzania inteligentnych środków oszczędnościowych, które pozwolą na oszczędzanie, nie wpływając negatywnie na skuteczność, wydajność i jakość prac parlamentarnych;

Dyrekcja Generalna ds. Urzędu Przewodniczącego

61.    przyjmuje do wiadomości, że DG PRES została zreorganizowana, w wyniku czego powstała nowa DG ds. Analiz Parlamentarnych (parlamentarna służba badawcza), a służby dbające o bezpieczeństwo Parlamentu zostały zinternalizowane, w związku z czym powstała DG ds. Bezpieczeństwa; wyraża zadowolenie, że internalizacja usług w zakresie bezpieczeństwa powinna wygenerować oszczędności w wysokości ponad 11 mln EUR w okresie 2013–2016; stwierdza jednak, że pięciu pracowników z gabinetu przewodniczącego ma objąć stanowiska dyrektorów generalnych i dyrektorów w administracji Parlamentu Europejskiego; krytycznie odnosi się do tego politycznie motywowanego przejęcia stanowisk kierowniczych i podważania regulaminu pracowniczego; przypomina, że UE na całym świecie krytykuje protekcję polityczną oraz domaga się przestrzegania tych kryteriów również w administracji Parlamentu Europejskiego; domaga się, aby sekretarz generalny co roku informował Parlament o dokładnej kwocie oszczędności, co mogłoby być dobrym przykładem i doprowadzić do internalizacji innych usług świadczonych obecnie przez strony trzecie;

62.    stwierdza, że obsadzono wprawdzie stanowisko dyrektora generalnego, ale sześć miesięcy po nominacji wybrany w tym celu pracownik wciąż jeszcze nie rozpoczął pełnienia swoich obowiązków; domaga się zlikwidowania tego stanowiska dyrektora generalnego;

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Zewnętrznej

63.    zauważa z zaniepokojeniem, że z uwagi na powszechne apele o oszczędności delegacje międzyparlamentarne mogą mieć ograniczone możliwości eksponowania roli Parlamentu w obszarze stosunków zewnętrznych w takim samym zakresie jak inne instytucje unijne, a zwłaszcza Komisja i Rada, oraz że osłabieniu ulec może wymiar parlamentarny polityki zewnętrznej i konsolidacja dyplomacji parlamentarnej jako uzupełnienia działalności Komisji i ESDZ; w związku z tym uważa za kluczowe, aby nie zaprzepaszczono wiedzy i doświadczenia zdobytego w kontrolowaniu i eksponowaniu europejskich projektów przez Parlament oraz aby proponowane środki nie zmniejszały możliwości i skuteczności dialogu międzyparlamentarnego prowadzonego przez Parlament z innymi krajami, zwłaszcza w sytuacji braku politycznej stabilności i zagrożenia demokracji (arabska wiosna, konflikt na Bliskim Wschodzie, konflikt na Ukrainie, przygotowania do konfliktowych wyborów itd.);

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

64.    zwraca uwagę na wysoki budżet DG ds. Komunikacji w linii 3242 „Publikacje, informacje i udział w publicznych posiedzeniach”; dostrzega coraz większą skalę outsourcingu, co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla podatników; zwraca się o szczegółowy wykaz środków outsourcingowych i ich koszty w DG ds. Komunikacji;

65.    jest zaniepokojony ewentualnymi niewykrytymi przypadkami konfliktu interesów w związku z przyznawaniem dotacji z budżetu Parlamentu; przypomina o art. 58 rozporządzenia finansowego i obowiązku kontrolowania przez administrację oświadczeń składanych przez odbiorców dotacji i wykonawców; domaga się informacji o tym, jakiego rodzaju analizy ryzyka administracja Parlamentu przeprowadza w związku z tymi oświadczeniami, aby sprawdzić ich prawdziwość;

Biura informacyjne

66.    zauważa, że wydatki na podróże służbowe pracowników biur informacyjnych w 2012 r. wyniosły 1,8 mln EUR, przy czym na wyjazdy do Strasburga przypada kwota nieco ponad 1 mln EUR; domaga się priorytetowego podejścia do kwestii korzystania z wideokonferencji, które nie zakłócają rytmu pracy Parlamentu oraz przyczyniają się do strukturalnego obniżenia kosztów dla budżetu Parlamentu i stanowią rozwiązanie korzystne dla środowiska;

Grupy odwiedzających

67.    zwraca uwagę, że od stycznia 2012 r. obowiązują nowe zasady dotyczące przyjmowania grup odwiedzających, w tym również sposobu wypłacania dotacji; zauważa, że Prezydium postanowiło utrzymać możliwość dokonywania płatności gotówkowych dla grup odwiedzających; jest zaniepokojony poważnym ryzykiem zaszkodzenia reputacji i zagrożenia bezpieczeństwu w związku z płatnościami gotówkowymi dla grup odwiedzających; zwraca się do Prezydium o podjęcie nowej decyzji w celu zniesienia możliwości dokonywania płatności gotówkowych, które stanowią naruszenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE(24); odnotowuje, że spośród ok. 2 tys. grup odwiedzających przyjmowanych rocznie w roku 2012 jedynie 365 otrzymało ponad 15 000 EUR, ale większość grup wybiera opcję płatności gotówkowej, chociaż administracja Parlamentu zachęca do korzystania z przelewów bankowych lub łączenia tych dwóch sposobów płatności;

Dom Historii Europejskiej

68.    odnotowuje, że współfinansowanie przez Komisję kosztów eksploatacyjnych Domu Historii Europejskiej zagwarantowano w postaci 800 000 EUR w środkach na zobowiązania w budżecie na 2014 r., które to środki ujęto w dziale 3 wieloletnich ram finansowych; zauważa ponadto, że kwota ta odpowiada 30% kosztów eksploatacyjnych ujętych w budżecie na ten rok i w założeniu ma również wystarczyć na pokrycie wydatków związanych z siódmym dniem otwarcia w każdym tygodniu;

69.    przypomina, że Prezydium przyjęło główne wytyczne dotyczące koncepcji muzeologicznej wystawy stałej w Domu Historii Europejskiej w dniu 22 października 2012 r.;

EuroparlTV

70.    zauważa, że w budżecie na 2012 r., przyjętym przez Parlament na posiedzeniu plenarnym, przeznaczono kwotę 8,5 mln EUR na telewizję EuroparlTV, wpisując odpowiednie środki do linii budżetowej 3246; dostrzega, że chociaż wysokość środków budżetowych przeznaczanych na EuroparlTV znacznie ograniczono z 9 mln EUR w roku 2008 do 5 mln EUR w roku 2014, wyniki tej działalności poprawiły się, o czym świadczą nowe działania i projekty, m.in. większa liczba gotowych produktów audiowizualnych o dłuższej żywotności oraz szereg ekskluzywnych koprodukcji z krajowymi stacjami telewizyjnymi w kilku państwach członkowskich, dzięki czemu wzrosła liczba widzów; z zadowoleniem przyjmuje rosnącą liczbę użytkowników mediów społecznościowych, którzy śledzą działalność Parlamentu, zwłaszcza na Facebooku, gdzie ma on ponad 1,2 mln „przyjaciół”; z myślą o tych mediach realizuje się specjalne produkcje EuroparlTV; z niecierpliwością oczekuje niezależnej oceny multimedialnej produkcji Parlamentu online, zleconej na podstawie decyzji Prezydium z dnia 3 grudnia 2012 r.;

71.    wyraża obawy, że mimo nakładów związanych z wyposażeniem Parlamentu w nowoczesne studia i zatrudnienia przezeń licznego zespołu profesjonalistów w dziedzinie komunikacji, do relacjonowania przez media o pracy Parlamentu może zniechęcać wymóg uiszczania opłat satelitarnych przez nadawców korzystających ze studiów Parlamentu; zwraca się do sekretarza generalnego o ocenę, czy zmiana ustaleń byłaby korzystna z punktu widzenia szerszego relacjonowania debat i dyskusji parlamentarnych z udziałem posłów, a także o przedstawienie następnie odpowiedniego sprawozdania;

72.    uważa, że EuroparlTV nie należy do podstawowego rodzaju działalności Parlamentu i zwraca się o dokonywanie analizy kosztów i korzyści, zanim opracowane zostaną nowe działania związane z EuroparlTV;

Dyrekcja Generalna ds. Personelu

73.    podkreśla trudności z rekrutacją urzędników lub innych pracowników z niektórych państw członkowskich, takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Austria lub Holandia, w przypadku których odsetek pracowników w sekretariacie Parlamentu jest znacznie niższy niż „demograficzny ciężar” tych krajów w Unii, i stwierdza, że stosunkowo wysoka liczba personelu z obywatelstwem belgijskim (13,6%) lub luksemburskim (2,2%) wynika z umiejscowienia siedzib Parlamentu; zwraca się do Prezydium o dokonanie przeglądu procedur oraz wymogów rekrutacyjnych w celu ustalenia, jaką rolę mogą one odgrywać w tworzeniu przeszkód dla zatrudniania pracowników z tych państw członkowskich;

74.    domaga się wyjaśnienia modelu zatrudnienia miejscowych woźnych w Strasburgu oraz informacji o zatrudnieniu brukselskich woźnych podczas tygodni strasburskich; domaga się od administracji Parlamentu sprawozdania wyjaśniającego, czy w odniesieniu do miejscowych woźnych w Strasburgu przestrzega się unijnego prawa pracy i prawa socjalnego oraz w jaki sposób zapobiega się fikcyjnemu samozatrudnieniu; domaga się porównania kosztów wskazującego rozwiązanie najkorzystniejsze z punktu widzenia europejskich podatników;

75.    zwraca baczną uwagę na decyzję trybunału służby cywilnej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie F-129/12 i wyraża głębokie ubolewanie z powodu faktu, że Parlament został potępiony za niezdolność do udzielenia pomocy w przypadkach napastowania i z powodu nieprawidłowych zwolnień; dlatego też zobowiązuje odpowiednie służby do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości;

76.    zwraca się o sporządzenie sprawozdania poświęconego kwestii wzrostu liczby stanowisk AD i AST w administracji Parlamentu od roku 2005 do okresu obowiązywania obecnego budżetu; zwraca się o sporządzenie zestawienia wg grup zaszeregowania i narodowości;

77.    zwraca się o sporządzenie sprawozdania poświęconego kwestii wzrostu liczby stanowisk dyrektorów i dyrektorów generalnych w administracji Parlamentu od roku 2005; zwraca się o sporządzenie zestawienia wg narodowości;

78.    zwraca się o sporządzenie sprawozdania, z którego wynikałoby, ilu pracowników grup politycznych od roku 2009 otrzymało status urzędnika a) w wyniku procedury konkursowej i b) dzięki zastosowaniu tzw. klauzuli przejściowej (passarelle);

79.    przypomina, że ponad 1500 osób zatrudnionych w Parlamencie zapisało dzieci do szkół europejskich; utrzymuje, że Parlament musi odgrywać wiodącą rolę w strukturze organizacyjnej szkół europejskich;

Dyrekcja Generalna ds. Infrastruktury i Logistyki (DG INLO)

Polityka Parlamentu w zakresie budynków

80.    podkreśla fakt, że z biegiem lat Parlament stał się właścicielem nieruchomości oraz że strategia ta kryje w sobie pewne ryzyko, gdyż koszty operacyjne i związane z utrzymaniem instalacji technicznych z pewnością wzrosną w przyszłych latach z racji starzenia się budynków; podkreśla w szczególności, że w ramach każdej strategii w zakresie nieruchomości i budynków należy również uwzględniać owe rosnące koszty i konieczność renowacji budynków w perspektywie średnioterminowej; zwraca uwagę, że strategia w zakresie nieruchomości i budynków musi gwarantować zrównoważony charakter budżetu Parlamentu i pewien stopień elastyczności wynikający z połączenia takich elementów jak nabywanie, wynajem i użytkowanie w celu zapewnienia Parlamentowi warunków najkorzystniejszych z gospodarczego punktu widzenia; podkreśla, że zakup budynku nie zawsze musi być rozwiązaniem najlepszym;

81.    zwraca uwagę, że w roku 2012 rozpoczęto szereg przeglądów umów pod kątem warunków finansowych, zwłaszcza w kontekście tendencji na rynku wynajmu nieruchomości; z zadowoleniem przyjmuje, że w najbliższych latach renegocjacje te będą skutkować następującymi oszczędnościami o charakterze strukturalnym:

- użytkowanie budynku Wiertz: obniżenie rocznych kosztów z tytułu podatku od nieruchomości i opłat w wysokości 0,45 mln EUR;

- przeprowadzka do budynku Geos w 2014 r.: obniżenie kosztów o 5 mln EUR w ciągu 45 miesięcy;

- przegląd umowy o dzierżawę budynku Goldbell: obniżenie kosztów o 2,5 mln EUR do końca roku 2017;

- przegląd umowy o dzierżawę biura informacyjnego w Madrycie: obniżenie kosztów o 0,27 mln EUR;

Budynek im. Konrada Adenauera (KAD)

82.    przypomina, że wstępna procedura wyboru kandydatów w ramach zaproszenia do składania ofert dotyczących projektu budynku im. Konrada Adenauera zakończyła się niepowodzeniem, ponieważ oferty cenowe złożone w odpowiedzi na to zaproszenie były znacznie wyższe niż szacowano; zwraca uwagę na decyzję Prezydium z 2012 r. o zmianie zaproszeń do składania ofert dotyczących budynku KAD, która doprowadziła do znacznego obniżenia oferowanych cen i umożliwiła zamknięcie budżetu tego projektu budowlanego na początkowo uzgodnionym poziomie; odnotowuje, że prace wznowiono we wrześniu 2013 r. pod kierownictwem nowego kierownika projektu oraz w oparciu o lepsze warunki partnerstwa uwzględniające wsparcie rządu luksemburskiego; oczekuje, że uzgodniony pierwotnie całkowity budżet na potrzeby realizacji tego projektu nie zostanie przekroczony mimo nieuniknionego opóźnienia;

Sala posiedzeń plenarnych Parlamentu w Brukseli

83.    odnotowuje, że naprawa struktury sufitu w sali posiedzeń plenarnych Parlamentu w Brukseli będzie się wiązać z kosztami przekraczającymi nieznacznie 2 mln EUR, czyli mniej niż zakładane 3 mln EUR, oraz że ze względu na wiek budynku ostatecznie niemożliwe okazało się wkroczenie na drogę sądową; dostrzega, że regularne inspekcje i prowadzona w sposób zapobiegawczy polityka utrzymania budynków Parlamentu, którą wprowadzono w 2012 r., pozwoliły na wykrycie wad konstrukcyjnych w drewnianych belkach sufitowych, dzięki czemu zapobiegnięto poważniejszej katastrofie, która mogłaby spowodować śmierć osób i ogromne zniszczenia w budynku; odnotowuje, że z uwagi na tymczasowe zamknięcie strefy A budynku Paul-Henri Spaak (PHS) możliwe było przeniesienie służb, które straciły swoje pomieszczenia, do innych budynków Parlamentu oraz że sala posiedzeń plenarnych jest gotowa do użytku od początku kwietnia 2014 r.;

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji oraz Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych

84.    z zadowoleniem zauważa, że wdrożenie decyzji Prezydium w sprawie zasobooszczędnej polityki wielojęzyczności wygenerowało w 2012 r. oszczędności w wysokości 10,9 mln EUR w przypadku tłumaczeń ustnych oraz 10 mln EUR w przypadku tłumaczeń pisemnych, przy czym nie podważono zasady wielojęzyczności ani nie obniżono standardów pracy Parlamentu; ponownie podkreśla, że współpraca międzyinstytucjonalna jest niezbędna, aby prowadzić wymianę najlepszych praktyk, które sprzyjają wydajności i umożliwiają oszczędności;

Dyrekcja Generalna ds. Finansów

Dobrowolny Fundusz Emerytalny

85.    zauważa, że w roku 2011 wartość aktywów Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego(25) wzrosła dzięki zwrotowi z inwestycji w wysokości 9,4%, gdyż rynki inwestycyjne kontynuowały powrót do normalnego poziomu po globalnym kryzysie finansowym;

86.    zwraca jednak uwagę, że szacunkowy deficyt aktuarialny Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, obliczany na podstawie aktywów funduszu, pod koniec roku 2012 wzrósł do poziomu 207,9 mln EUR; podkreśla, że owe prognozowane przyszłe zobowiązania rozkładają się na okres kilkudziesięciu lat;

87.    niemniej jednak zauważa, że jest to źródłem niepokoju z powodu ewentualnego wyczerpania środków funduszu oraz że Parlament gwarantuje wypłatę świadczeń emerytalnych dla wszystkich byłych i niektórych obecnych członków tego funduszu w przypadku i od momentu niewywiązywania się przezeń z podjętych zobowiązań; przypomina, że Dobrowolny Fundusz Emerytalny był w założeniu rozwiązaniem przejściowym przed wejściem w życie nowego Statutu posła do Parlamentu Europejskiego w dniu 14 lipca 2009 r.;

88.    przyjmuje do wiadomości, że w roku 2013 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż decyzje podjęte przez Prezydium w roku 2009, zwłaszcza decyzja o podwyższeniu wieku emerytalnego dla członków funduszu z 60 do 63 lat w celu niedopuszczenia do przedwczesnego wyczerpania kapitału i dostosowania do nowego Statutu posła do Parlamentu Europejskiego, były prawomocne; przypomina, że dwóch trzecich wpłat na rzecz funduszu dokonał bezpośrednio Parlament, a nie członkowie funduszu;

Dyrekcja Generalna ds. Innowacji i Wsparcia Technologicznego

89.    jest głęboko zaniepokojony, że osobiste i poufne indywidualne skrzynki pocztowe wybranych posłów, asystentów posłów i urzędników zostały narażone na niebezpieczeństwo, kiedy Parlament został zaatakowany techniką man in the middle polegającą na przechwyceniu przez hakera danych komunikacyjnych między prywatnymi smartfonami a publiczną siecią Wi-Fi Parlamentu; domaga się, aby niezależny podmiot trzeci przeprowadził kontrolę bezpieczeństwa wszystkich systemów ICT i systemów telekomunikacyjnych Parlamentu stosownie do specyfikacji określonych w załączniku I w celu uzupełnienia jasnego planu działań na rzecz solidniejszej polityki bezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w roku 2015;

90.    uważa, że użytkownicy mający status gościa powinni mieć dostęp do sieci Wi-Fi niepozwalający na wejście do intranetu ani na korzystanie z wewnętrznych usług Parlamentu w zakresie IT, takich jak poczta elektroniczna, dzięki czemu oddzielono by funkcje prywatnej sieci Wi-Fi od funkcji dostępnych w sieci dla gości; jest zdania, że należy przeprowadzić niezależną kontrolę bezpieczeństwa całej infrastruktury informatycznej i komunikacyjnej Parlamentu, aby mieć pewność, że Parlament funkcjonuje w oparciu o najwyższe dostępne standardy bezpieczeństwa na wypadek piractwa komputerowego i działalności podsłuchowej;

91.    uważa, że ważne osiągnięcia muszą pociągać za sobą odpowiednie inwestycje w zakresie wsparcia i utrzymania w związku z tymi projektami, a także zaowocować odpowiednią współpracą z posłami i pracownikami; w szczególności zwraca uwagę na wprowadzony z powodzeniem system AT4AM; ubolewa z powodu rezygnacji przez Parlament z konfiguracji na bazie dystrybucji Linuksa, której nigdy nie zaoferowano posłom ani pracownikom ewentualnie zainteresowanym takim projektem; zwraca uwagę, że wprowadzanie nowych narzędzi pracy dla posłów i pracowników odbywa się przy założeniu, że testowanie takich narzędzi pracy podczas fazy pilotażowej odbywa się we współpracy jedynie z posłami i pracownikami gotowymi do podjęcia tych dodatkowych zadań związanych z fazą pilotażową;

92.    w tym samym duchu domaga się od Parlamentu dalszej współpracy z Dyrekcją Generalną Komisji ds. Informatyki w celu identyfikowania nie tylko nowych zakłócających narzędzi ICT od nieodpowiedzialnych dostawców, lecz również odpowiednich zamienników dla starych narzędzi ICT i infrastruktury stanowiących rozwiązania charakteryzujące się otwartością, interoperacyjnością i niezależnością od dostawców oraz gwarantujące przestrzeganie zasad odpowiedzialności społecznej, etycznej i gospodarczej;

93.    przyjmuje do wiadomości proces internalizacji pracowników DG ds. Innowacji i Wsparcia Technologicznego i obiecane obniżenie kosztów, a także podniesienie poziomu wiedzy fachowej i wzmocnienie tożsamości korporacyjnej wśród pracowników w dziedzinie technologii informatyczno-komunikacyjnych; przypomina, że wyższy poziom wiedzy fachowej w odniesieniu do stałych innowacji stanowił również powód do eksternalizacji tej dziedziny kilka lat temu; kwestionuje argument dotyczący obniżenia kosztów; zdaje sobie sprawę z trudności i wyzwań związanych z pozyskaniem najlepszych specjalistów dostępnych na rynku; wzywa sekretarza generalnego do współpracy z Europejskim Urzędem Doboru Kadr w celu znalezienia sposobów na przyspieszenie procedury rekrutacji i pozyskanie najlepszych ekspertów w dziedzinie technologii IT i bezpieczeństwa informatycznego;

94.    utrzymuje, że Parlament Europejski sam musi sprawować ostateczną kontrolę nad obszarami związanymi z ICT;

95.    zwraca uwagę, że istniejąca infrastruktura ICT Parlamentu tylko częściowo opiera się na otwartych źródłach oprogramowania, wobec czego Parlament ma ograniczone możliwości wyboru sprzętu komputerowego i aplikacji; apeluje o stopniowe przechodzenie na infrastrukturę ICT opartą na otwartym oprogramowaniu, co umożliwi tańsze rozwiązania i poprawi interoperacyjność, a tym samym zapewni maksymalny stopień bezpieczeństwa; w związku z tym apeluje również o wystarczające wsparcie techniczne i administracyjne gwarantujące odpowiedni poziom konserwacji;

96.    proponuje szersze wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach tłumaczeń pisemnych i ustnych;

97.    wzywa sekretarza generalnego do szczególnego zadbania o to, aby pracownicy wsparcia w dziedzinie ICT byli dostępni dla posłów i personelu w miejscu pracy, tak aby pracownicy wsparcia w dziedzinie ICT, pozostały personel i posłowie mogli mieć bezpośredni kontakt; przypomina sekretarzowi generalnemu, że wsparcie w dziedzinie ICT na odległość może być niewygodne i nieodpowiednie, jeżeli chodzi o zaufanie między pracownikami udzielającymi pomocy w dziedzinie ICT a personelem potrzebującym takiego wsparcia; zwraca również uwagę na niestosowność polegania w całości na rozwiązaniach na odległość do czasu odpowiedniego przeprowadzenia wspomnianej wyżej kontroli w zakresie bezpieczeństwa;

98.    domaga się, aby sekretarz generalny zadbał o to, by do dnia 1 grudnia 2014 r. podjęto co najmniej następujące działania kontrolne:

-  penetracyjne testy funkcjonalne (testy czarnej skrzynki);

-  penetracyjne testy strukturalne (testy białej skrzynki);

-  przegląd protokołów kryptograficznych;

-  przegląd aplikacji;

-  przegląd list kontroli dostępu do aplikacji;

-  przegląd list kontroli dostępu do infrastruktury fizycznej;

-  przegląd kompilatora aplikacji;

-  przegląd kodu źródłowego aplikacji;

oczekuje, że wyniki kontroli zostaną przedstawione Komisji Kontroli Budżetowej oraz Komisji Budżetowej wraz z szacunkami dotyczącymi wydatków i zasobów kadrowych oraz określeniem czasu niezbędnego do usunięcia wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa wykrytych podczas kontroli;

99.    uważa, że dostępu do danych nie należy ograniczać poprzez stosowanie szczególnych rozwiązań architektury platform i systemów informatycznych oraz że format danych powinien opierać się na rozpowszechnionych i ogólnodostępnych standardach, a jego wsparciem i serwisem muszą zajmować się organizacje niezależne od producentów; podkreśla, że pełna dokumentacja dotycząca formatu i wszystkich rozszerzeń musi być ogólnie dostępna;

Biuro podróży

100.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowa, obowiązująca od 1 stycznia 2014 r. umowa z biurem podróży, zgodnie z wnioskiem Komisji Kontroli Budżetowej, uwzględnia możliwość przeprowadzania kontroli finansowych i wyników; przyjmuje do wiadomości, że jedyną firmą, która złożyła ofertę była BCD Travel N.V., czyli to samo biuro, które zawarło poprzednią umowę, oraz że aktualna umowa obowiązuje przez dwa lata;

101.  domaga się, aby w przypadku lotów posłów do Parlamentu Europejskiego w granicach Europy z budżetu PE zwracano wyłącznie koszty biletów w klasie ekonomicznej;

Sprawozdanie roczne z udzielonych zamówień

102.  przypomina, że w rozporządzeniu finansowym i zasadach jego stosowania, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., określono informacje, jakie należy przekazywać władzy budżetowej i opinii publicznej odnośnie do zamówień udzielanych przez instytucję; zwraca uwagę, że zgodnie z nowym rozporządzeniem finansowym wymagane jest publikowanie przyznanych zamówień, jeżeli ich wartość przekracza 15 000 EUR (wcześniej kwota ta wynosiła 25 000 EUR), która to kwota odpowiada nowemu progowi, powyżej którego procedura przetargowa ma charakter obowiązkowy;

103.  zauważa, że w roku 2012 wszystkie dyrekcje generalne Parlamentu udzieliły zamówień o wartości przekraczającej 25 000 EUR oraz że łączna wartość tych zamówień wyniosła 724 mln EUR (w roku 2011 – 603 mln EUR); ponadto odnotowuje, że w oparciu o informacje wprowadzane do rejestru udzielonych zamówień przez departamenty zatwierdzające służby centralne sporządziły dla władzy budżetowej roczne sprawozdanie dotyczące zamówień udzielonych w roku 2012;

104.  odnotowuje następujące rozbicie zamówień udzielonych w 2012 i 2011 r. według rodzaju wykorzystanej umowy:

Rodzaj umowy

(od 15 do 25 tys. EUR)

2012

 

Liczba

Wartość (euro)

Usługi

Zaopatrzenie

Roboty

Budynki

66

13

15

0

1 363 733

246 663

289 561

0

Ogółem

94

1 899 957

Rodzaj umowy

(wartość min. 25 tys. EUR)

2012

2011

1.      

Liczba

Odsetek

Liczba

Odsetek

Usługi

Zaopatrzenie

Roboty

Budynki

167

39

21

3

73 %

17 %

9 %

1 %

168

43

29

5

68 %

18 %

12 %

2 %

Ogółem

230

100 %

245

100 %

Rodzaj umowy

(wartość min. 25 tys. EUR)

2012

2011

1.      

Wartość (euro)

Odsetek

Wartość (euro)

Odsetek

Usługi

Zaopatrzenie

Roboty

Budynki

478 867 118

20 050 555

48 097 311

177 282 082

66 %

3 %

7 %

24 %

372 679 542

181 515 814

33 142 238

15 881 213

61 %

30 %

6 %

3 %

Ogółem

724 297 066

100 %

603 218 807

100 %

(Roczne sprawozdanie w sprawie zamówień udzielonych przez Parlament Europejski, 2012, s. 6)

105.  odnotowuje następujący podział zamówień udzielonych w 2012 i 2011 r. według rodzaju wykorzystanych procedur:

Rodzaj procedury

(od 15 do 25 tys. EUR)

2012

 

Liczba

Wartość (euro)

W toku

Ograniczona

Negocjacyjna

Konkurencja

Wyjątek:

0

0

94

-

-

0

0

1 899 958

-

-

Ogółem

94

1 899 958

Rodzaj procedury

(wartość min. 25 tys. EUR)

2012

2011

1.    

Liczba

Odsetek

Liczba

Odsetek

W toku

Ograniczona

Negocjacyjna

Konkurencja

Wyjątek:

93

4

133

-

-

40 %

2 %

58 %

-

-

90

12

138

2

3

37 %

5 %

56 %

1 %

1 %

Ogółem

230

100 %

245

100 %

Rodzaj procedury

(wartość min. 25 tys. EUR)

2012

2011

1.      

Wartość (euro)

Odsetek

Wartość (euro)

Odsetek

W toku

Ograniczona

Negocjacyjna

Konkurencja

Wyjątek:

268 775 678

245 111 639

210 409 749

-

-

37 %

34 %

29 %

-

-

436 253 061

126 420 563

31 283 089

4 668 600

4 593 494

72 %

21 %

5 %

1 %

1 %

Ogółem

724 297 066

100 %

603 218 807

100 %

(Roczne sprawozdanie w sprawie zamówień udzielonych przez Parlament Europejski, 2012, s. 8)

106.  odnotowuje, że w 2012 r. zawarto ogółem 230 umów, z czego 97 – o wartości 514 mln EUR – w oparciu o procedury otwarte lub ograniczone, a 133 – o wartości 210 mln EUR – w oparciu o procedury negocjacyjne; odnotowuje, że znacznie intensywniejsze – pod względem wartości – wykorzystywanie procedur negocjacyjnych w roku 2012 w stosunku do roku 2011 wynikało z trzech procedur dotyczących umowy o budynki o łącznej wartości 177,28 mln EUR, co znacznie podwyższyło ogólną kwotę;

107.  ubolewa, że w związku z ograniczeniem obciążeń administracyjnych w przypadku zamówień o niskiej wartości, co miało na celu doprowadzenie do większego udziału MŚP w przetargach na te zamówienia, administracja nie zna liczby MŚP, z którymi zawarto umowy o niskiej wartości; w związku z tym sekretarz generalny nie jest w stanie wykazać, czy ograniczenie obciążeń administracyjnych rzeczywiście doprowadziło do zwiększenia udziału MŚP, a tym samym nie może się wypowiedzieć na temat skuteczności podjętych środków; zwraca się z wnioskiem o monitorowanie liczby MŚP, które otrzymały umowy o niskiej wartości;

108.  jest zdania, że w przypadku zamówień poniżej progu 60 000 EUR należy dbać o pełną przejrzystość kryteriów udzielania zamówień, a także przeprowadzać kontrolę pod kątem konfliktu interesów;

Wyjątkowe procedury negocjacyjne

109.  sygnalizuje, że liczba wyjątkowych procedur negocjacyjnych stosowanych przez Parlament w 2012 r. spadła o 27% (z 59 w roku 2011 do 43 w roku 2012), przy czym pięć dyrekcji generalnych w ogóle nie skorzystało z tego rodzaju procedury w roku 2012, jedna dyrekcja generalna udzieliła takiej samej liczby zamówień w ramach tej procedury co w roku 2011, a dwie dyrekcje udzieliły większej liczby zamówień; zwraca ponadto uwagę, że od roku 2012 właściwy urzędnik zatwierdzający musi regularnie uzasadniać korzystanie z wyjątkowej procedury negocjacyjnej, podając odpowiednie powody w załączniku do rocznych sprawozdań z działalności;

Grupy polityczne (pozycja budżetowa 4 0 0)

110.  jest zdania, że grupy polityczne to najważniejsze podmioty w Parlamencie i w całej Unii, gdyż ich transnarodowy charakter jest odzwierciedleniem jedynego takiego modelu na świecie, a ich rola ma zasadnicze znaczenie w gwarantowaniu demokratycznej odpowiedzialności wszystkich instytucji Unii;

111.  odnotowuje, że w 2012 r. środki z pozycji budżetowej 4 0 0 zostały wykorzystane w sposób przedstawiony poniżej;

Grupa

2012

2011

Roczne środki

Środki własne i środki przeniesione

Wydatki

Wskaźnik wykorzystania rocznych środków

Środki przeniesione na następny okres

Roczne środki

Środki własne i środki przeniesione

Wydatki

Wskaźnik wykorzystania rocznych środków

Środki przeniesione na następny okres (2011)

PPE

21 128

2 024

18 974

89,81 %

4 178

20 336

1 918

20 442

100,42 %

1 832

S&D

14 908

6 313

14 520

97,40 %

6 702

14 302

5 499

13 696

95,76 %

6 105

ALDE

6 673

2 281

6 855

102,72 %

2 100

6 477

2 416

6 676

103,07 %

2 217

Verts/ALE

4 319

1 460

4 002

92,65 %

1 778

4 025

1 242

3 820

94,91 %

1 447

GUE/NGL

2 563

1 094

2 602

101,52 %

1 055

2 535

1 088

2 553

100,71 %

1 070

ECR

3 765

1 219

3 407

90,51 %

1 577

3 831

720

3 375

88,09 %

1 176

EFD

2 538

881

2 494

98,29 %

925

2 088

835

2 046

98,03 %

876

Posłowie niezrzeszeni

1 362

413

963

70,73 %

367

1 270

409

924

72,72 %

413

Ogółem

57 255

15 687

53 817

94,00 %

18 680

54 866

14 126

53 514

97,53 %

15 137

*          wszystkie kwoty w tysiącach EUR

 

 

Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne

112.  odnotowuje, że w 2012 r. środki z pozycji budżetowej 4 0 2 zostały wykorzystane w sposób przedstawiony poniżej(26);

Partia

Skrót

System zasobów własnych *

Dotacja z PE

Dochody ogółem

Dotacje z PE w % kwalifikowalnych wydatków (nie więcej niż 85%)

Nadwyżka dochodów (przesunięcie do rezerw) lub strata

Grupa Socjalistyczna w PE

EPP

1 471

6 483

8 863

85 %

242

Partia Europejskich Socjalistów

PES

977

4 323

5 514

85 %

91

Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

ALDE

440

1 950

2 784

85 %

60

Europejska Partia Zielonych

EGP

397

1 333

1 908

84 %

127

Przymierze Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

AECR

216

1 139

1 701

85 %

13

Zjednoczona Lewica Europejska

EL

269

835

1 263

79 %

47

Europejska Partia Demokratyczna

EDP/PDE

79

363

630

84 %

0

Wolne Przymierze Europejskie

EFA

91

382

530

85 %

23

Demokraci UE

EUD

29

195

271

85 %

-6

Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny

ECPM

44

242

285

85 %

0,6

Europejskie Przymierze na rzecz Wolności

EAF

65

357

428

85 %

2

Europejskie Przymierze Ruchów Narodowych

AEMN

44

186

333

85 %

-2

Ruch na rzecz Europy Wolności i Demokracji

MELD

81

458

702

85 %

0

Ogółem

 

4 203

18 247

25 214

84 %

598

(*)          wszystkie kwoty w tysiącach EUR

113.  odnotowuje, że w 2012 r. środki z pozycji budżetowej 4 0 3 zostały wykorzystane w sposób przedstawiony poniżej(27);

Podstawa

Skrót

Związek z partią

System zasobów własnych *

Dotacja z PE

Dochody ogółem

Dotacje z PE w % kwalifikowalnych wydatków (nie więcej niż 85%)

Ośrodek Studiów Europejskich

CES

EPP

786

3 719

4 505

83 %

Fundacja Studiów Europejskich i Postępu

FEPS

PES

517

2 795

3 312

85 %

Europejskie Forum Liberalne

ELF

ALDE

183

996

1 179

85 %

Europejska Fundacja Zielonych

GEF

EGP

156

865

1 020

85 %

Ugrupowanie Transform Europe

TE

EL

120

550

671

83 %

Instytut Europejskich Demokratów

IED

PDE

48

238

286

85 %

Organizacja na rzecz Europejskiej Współpracy Międzypaństwowej

OEIC

EUD

20

132

152

85 %

Centrum Maurits Coppieters

CMC

EFA

36

200

235

85 %

Fundacja New Direction

ND

AECR

141

679

820

85 %

Europejska Chrześcijańska Fundacja Polityczna

ECPF

ECPM

30

167

197

82 %

Europejska Fundacja na rzecz Wolności

EFF

EAF

44

234

279

84 %

Fundacja na rzecz Europy Wolności i Demokracji

FELD

MELD

56

194

250

78 %

Ogółem

 

 

2 136

10 768

12 905

84 %

(*)          wszystkie kwoty w tysiącach EUR

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

18.3.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper

(1)

      Dz.U. L 56 z 29.2.2012.

(2)

      Dz.U. C 334 z 15.11.2013, s. 1.

(3)

      Dz.U. C 188 z 29.6.2013, s. 1.

(4)

     Dz.U. C 331 z 14.11.2013, s. 1.

(5)

     Dz.U. C 334 z 15.11.2013, s. 122.

(6)

     Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(7)

      Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(8)

      PE 349.540/Bur/ann/def.

(9)

      Dz.U. C 199 E z 7.7.2012, s. 90.

(10)

    Dz.U. C 296 E z 2.10.2012, s. 226.

(11)

   Dz.U. L 56 z 29.2.2012.

(12)

   Dz.U. C 334 z 15.11.2013, s. 1.

(13)

    Dz.U. C 188 z 29.6.2013, s. 1.

(14)

   Dz.U. C 331 z 14.11.2013, s. 1.

(15)

   Dz.U. C 334 z 15.11.2013, s. 122.

(16)

    Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(17)

    Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(18)

    PE 349.540/Bur/ann/def.

(19)

    Dz.U. C 199 E z 7.7.2012, s. 90.

(20)

    Dz.U. C 296 E z 2.10.2012, s. 226.

(21)

Telefonia internetowa.

(22)

           Trzy miejsca pracy Parlamentu Europejskiego – finansowe, środowiskowe i regionalne skutki rozproszenia geograficznego, komunikat przygotowany przez sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego w dniu 30 sierpnia 2013 r.

(23)

   Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0498.

(24)

   Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

(25)

Dobrowolny Fundusz Emerytalny powstał w dniu 14 lipca 1993 r. jako organizacja niedochodowa (association sans but lucratif – ASBL) na mocy prawa luksemburskiego.

(26)

   Źródło: PV BUR. 09.09.2013 (PE 512.496/BUR) pkt 14 oraz PV BUR. 07.10.2013 (PE 516.110/BUR) pkt 12.

(27)

   Źródło: PV BUR. 09.09.2013 (PE 512.496/BUR) pkt 14, komunikat sekretarza generalnego dla Prezydium: D(2013)33164.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności