Postup : 2013/2196(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0246/2014

Predkladané texty :

A7-0246/2014

Rozpravy :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hlasovanie :

PV 03/04/2014 - 7.13
CRE 03/04/2014 - 7.13
PV 16/04/2014 - 7.33
CRE 16/04/2014 - 7.33
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0289
P7_TA(2014)0428

SPRÁVA     
PDF 275kWORD 302k
24.3.2014
PE 521.588v01-00 A7-0246/2014

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012, oddiel I – Európsky parlament

COM(2013)0570 – C7‑0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Cătălin Sorin Ivan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012, oddiel I – Európsky parlament

(COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2012(1),

–       so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2012 (COM(2013)0570 – C7-0274/2013)(2),

–       so zreteľom na správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení – oddiel I – Európsky parlament – rozpočtový rok 2012(3),

–       so zreteľom na výročnú správu vnútorného audítora za rozpočtový rok 2012,

–       so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami inštitúcií(4),

–       so zreteľom na vyhlásenie(5) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2012 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 314 ods. 10 a článok 318 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho články 145, 146 a 147,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(7), a najmä na jeho články 164, 165 a 166,

–       zreteľom na článok 13 vnútorných pravidiel o plnení rozpočtu Európskeho parlamentu(8),

–       so zreteľom na článok 166 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, podľa ktorého je každá inštitúcia Únie povinná prijať všetky vhodné kroky s cieľom reagovať na poznámky pripojené k rozhodnutiu Európskeho parlamentu o absolutóriu,

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2011 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2012 – oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX a X(9),

–       so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. apríla 2011 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2012 – oddiel I – Európsky parlament(10),

–       so zreteľom na článok 77 a článok 80 ods. 3 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0246/2014),

A.     keďže v audite Dvora audítorov bolo uvedené, že pokiaľ ide o administratívne výdavky v roku 2012, všetky inštitúcie uspokojivo spravovali systémy kontroly a dohľadu, ktoré sa vyžadujú v nariadení (ES, Euratom) č. 1605/2002;

B.     keďže generálny tajomník 6. septembra 2013 potvrdil svoju primeranú istotu o tom, že rozpočet Parlamentu sa plní v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia a že zavedený kontrolný rámec poskytuje potrebné záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť príslušných operácií;

C.     keďže generálny tajomník takisto potvrdil, že nevie o žiadnej skutočnosti, ktorá nebola uvedená a ktorá by mohla poškodiť záujmy inštitúcie;

1.      udeľuje svojmu predsedovi absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2012;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012, oddiel I – Európsky parlament

(COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2012(11),

–       so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2012 (COM(2013)0570 – C7-0274/2013)(12),

–       so zreteľom na správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení – oddiel I – Európsky parlament – rozpočtový rok 2012(13),

–       so zreteľom na výročnú správu vnútorného audítora za rozpočtový rok 2012,

–       so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami inštitúcií(14),

–       so zreteľom na vyhlásenie(15) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2012 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 314 ods. 10 a článok 318 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(16), a najmä na jeho články 145, 146 a 147,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(17), a najmä na jeho články 164, 165 a 166,

–       zreteľom na článok 13 vnútorných pravidiel o plnení rozpočtu Európskeho parlamentu(18),

–       so zreteľom na článok 166 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, podľa ktorého je každá inštitúcia Únie povinná prijať všetky vhodné kroky s cieľom reagovať na poznámky pripojené k rozhodnutiu Európskeho parlamentu o absolutóriu,

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2011 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2012 – oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX a X(19),

–       so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. apríla 2011 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2012 – oddiel I – Európsky parlament(20),

–       so zreteľom na články 77 a 80 ods. 3 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0246/2014),

A.     keďže predseda 4. júla 2013 prijal účtovnú závierku Parlamentu za rozpočtový rok 2012;

B.     keďže účtovník Parlamentu vo svojom schválení konečnej účtovnej závierky konštatoval, že získal primeranú istotu, že účtovná závierka vyjadruje pravdivo a verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu Parlamentu a že nezistil žiadne okolnosti, ktoré by boli dôvodom pre vznesenie výhrad;

C.     keďže generálny tajomník 6. septembra 2013 potvrdil svoju primeranú istotu o tom, že rozpočet Parlamentu sa plní v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia a že zavedený kontrolný rámec poskytuje potrebné záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť príslušných operácií;

D.     keďže generálny tajomník takisto potvrdil, že nevie o žiadnej skutočnosti, ktorá nebola uvedená a ktorá by mohla poškodiť záujmy inštitúcie;

E.     keďže Dvor audítorov vo svojom audite uviedol záver, že pokiaľ ide o administratívne výdavky v roku 2012, systémy dohľadu a kontroly uplatňované každou inštitúciou spĺňajú požiadavky nariadenia o rozpočtových pravidlách a zo 151 operácií kontrolovaných Dvorom audítorov bola jedna ovplyvnená chybou, pričom Dvor audítorov odhaduje najpravdepodobnejšiu chybovosť na 0 %;

F.     keďže v súlade s bežným postupom bol administratíve Parlamentu zaslaný dotazník a odpovede prijal a prediskutoval Výbor pre kontrolu rozpočtu za prítomnosti generálneho tajomníka a vnútorného audítora;

G.     keďže každoročný parlamentný postup udeľovania absolutória má pridanú hodnotu, pretože sa vykonáva dôkladné preskúmanie účtov, pričom cieľom je, aby si Parlament mohol plniť svoju povinnosť voči občanom Únie a konať s plnou transparentnosťou tým, že im umožní detailný pohľad do svojho finančného riadenia; keďže okrem toho poskytuje príležitosť pre sebakritiku a lepšiu činnosť v tých oblastiach, v ktorých je ešte priestor na zlepšenie, pokiaľ ide o kvalitu, účinnosť a efektívnosť v správe verejných financií, a teda peňazí daňových poplatníkov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie Parlamentu v roku 2012

Pridaná hodnota parlamentného postupu pri udeľovaní absolutória

1.  zdôrazňuje pridanú hodnotu parlamentného postupu vedúceho ku každoročnému udeľovaniu absolutória Parlamentom;

2.  zdôrazňuje, že toto uznesenie sa naďalej zameriava hlavne na plnenie rozpočtu a absolutórium za rozpočtový rok 2012 a že jeho hlavným cieľom je zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky daňových poplatníkov využívali čo najlepšie, a zároveň poukázať na oblasti možného zlepšenia; vyzýva zodpovedné orgány Parlamentu, aby aj naďalej zlepšovali na všetkých možných úrovniach efektívnosť každodennej práce Parlamentu;

3.  opakovane vyzýva Predsedníctvo, aby vydávalo viac „bielych kníh“ o politických otázkach pre všetkých poslancov, čo by umožnilo prerokovať v predstihu politické témy v politických skupinách pred konečným rozhodnutím;

4.  konštatuje, že všeobecný rozpočet Únie na rok 2012 predstavoval spolu 148 200 miliónov EUR viazaných rozpočtových prostriedkov, z čoho tvoril rozpočet Parlamentu 1 718 miliónov EUR; okrem toho konštatuje, že táto suma predstavuje iba niečo vyše 1 % všeobecného rozpočtu Únie a dosahuje 20 % sumy 8 278 miliónov EUR, ktorá bola v roku 2012 vyčlenená na administratívne výdavky inštitúcií Únie ako celku; pripomína, že to je v súlade s Medziinštitucionálnou dohodou medzi Parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení na pokrytie výdavkov na budovy a infraštruktúru, platy a dôchodky zamestnancov, informačné technológie a bezpečnosť;

5.  poznamenáva, že v rozpočte Parlamentu boli štyrmi hlavnými kapitolami kapitola 1 0 (Členovia inštitúcie), kapitola 1 2 (Úradníci a dočasní zamestnanci), kapitola 2 0 (Budovy a súvisiace náklady) a kapitola 4 2 (Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc), ktoré predstavovali 70 % celkových záväzkov;

6.  poznamenáva, že schválené rozpočtové prostriedky v konečnom rozpočte Parlamentu na rok 2012 dosiahli celkovo 1 717 868 121 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 1,9 % oproti rozpočtu na rok 2011 (1 685 829 393 EUR), a že rovnako ako v roku 2011 sa nezaviedol žiadny opravný rozpočet; zastáva názor, že Parlament preukázal svoju rozpočtovú zodpovednosť a sebakontrolu tým, že udržal zvýšenie pod mierou inflácie v roku 2012, ktorá predstavovala 2,6 %; očakáva, že v rozpočte na rok 2015 bude prevažovať rovnaká sebakontrola, ktorá udrží rozpočet pod 20 % kapitoly 5;

7.  poukazuje na to, že v roku 2012 tvorili záväzky 99 % (93 % v roku 2011) konečných bežných rozpočtových prostriedkov, pričom miera zrušenia dosiahla 1 % (6 % v roku 2011), a že sa podobne ako v predchádzajúcich rokoch dosiahla vysoká úroveň plnenia rozpočtu, hoci na to mal vplyv presun nevyčerpaných prostriedkov koncom roka na žiadosť spoločnej pracovnej skupiny Predsedníctva a Výboru pre rozpočet a kladné stanovisko Výboru pre rozpočet

Správa Parlamentu o rozpočtovom a finančnom hospodárení

8.  konštatuje, že celkové príjmy zapísané v účtovnej závierke Parlamentu k 31. decembru 2012 predstavovali 175 541 860 EUR v roku 2012 (173 293 432 EUR v roku 2011) a zahŕňali 22 274 843 EUR (23 815 077 EUR v roku 2011) v pripísaných príjmoch;

9.  poznamenáva, že Parlament sa rozhodol uskutočniť koncom roka „zberný“ presun z rozličných rozpočtových riadkov vo výške 45 000 000 EUR v nevyčerpaných prostriedkoch určených na druhú splátku v rámci kúpy budovy Trebel v Bruseli (35 000 000 EUR) a na výstavbu novej budovy KAD v Luxemburgu; chápe, že v dôsledku toho sa podľa odhadov usporí 10,4 milióna EUR na finančných poplatkoch počas období výstavby a odpisu úveru; ľutuje však, že Parlament v záujme rozpočtovej jasnosti opakovane požadoval, aby sa výdavky na budovy zapísali do rozpočtu, a nie aby sa financovali prostredníctvom „zberného“ presunu – čo sa požadovalo v niekoľkých predchádzajúcich uzneseniach o udelení absolutória;

Účtovná závierka Parlamentu za rok 2012

10.    berie na vedomie údaje, na základe ktorých sa vykonala účtovná závierka Parlamentu za rozpočtový rok 2012, a to:

(a) Dostupné rozpočtové prostriedky (v EUR)

rozpočtové prostriedky na rok 2012:

1 717 868 121

neautomatické prenosy z rozpočtového roka 2011:

21 700 000

automatické prenosy z rozpočtového roka 2011:

222 900 384

rozpočtové prostriedky zodpovedajúce pripísaným príjmom za rok 2012:

22 274 843

prenosy zodpovedajúce pripísaným príjmom za rok 2011:

107 592 247

Spolu:

2 092 335 595

(b) Využitie rozpočtových prostriedkov v rozpočtovom roku 2012 (v EUR)

záväzky:

2 061 149 089

vykonané platby:

1 623 172 878

automaticky prenesené rozpočtové prostriedky vrátane prostriedkov pochádzajúcich z pripísaných príjmov:

412 253 714

neautomaticky prenesené rozpočtové prostriedky:

0

zrušené rozpočtové prostriedky:

55 790 384

(c) Rozpočtové príjmy (v EUR)

prijaté v roku 2012:

175 541 860

(d) Celková súvaha k 31. decembru 2012 (v EUR)

1 539 591 147

11.    poukazuje na vysokú mieru prenosov do roka 2012 (244 600 384 EUR) a naliehavo žiada zlepšenie plánovania výdavkov

12.    berie na vedomie, že účtovník Parlamentu vo svojom schválení konečnej účtovnej závierky konštatoval, že získal primeranú istotu, že účtovná závierka vyjadruje pravdivo a verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu Parlamentu; ďalej berie na vedomie jeho vyhlásenie, že nezistil žiadne okolnosti, ktoré by boli dôvodom pre vznesenie výhrad;

13.    pripomína rozhodnutie svojho predsedu zo 4. júla 2013 týkajúce sa schválenia účtovnej závierky za rozpočtový rok 2012;

Výroky Dvora audítorov o spoľahlivosti účtovnej závierky za rok 2012 a o zákonnosti a správnosti operácií súvisiacich s touto účtovnou závierkou

14.    víta skutočnosť, že Dvor audítorov vo svojom špecifickom hodnotení administratívnych a iných výdavkov ako celku zistil, že z testovania operácií vyplýva, že najpravdepodobnejšia chybovosť v celkovom súbore je nulová, a že systémy dohľadu a kontroly, ktoré sa vzťahujú na administratívne výdavky, boli posúdené ako účinné; okrem toho víta skutočnosť, že z auditu Dvora audítorov vyplýva, že platby akceptovaných výdavkov v roku 2012 neboli ovplyvnené významnou chybovosťou; konštatuje, že súčasťou auditu bolo preskúmanie vzorky 151 platobných operácií – 91 platieb miezd, dôchodkov a príslušných príspevkov a 60 platieb v rámci zmlúv týkajúcich sa budov a iných výdavkov – v porovnaní s 56 platbami kontrolovanými v roku 2011;

15.    berie na vedomie, že administratívne a iné výdavky zahŕňajú výdavky na ľudské zdroje (mzdy, príspevky a dôchodky), ktoré predstavujú 60 % celkových administratívnych a iných výdavkov, a výdavky na budovy, zariadenie, energiu, komunikáciu a informačné technológie a považujú sa za nízko rizikovú oblasť; upozorňuje, že podľa Dvora audítorov sú hlavnými rizikami v prípade administratívnych a iných výdavkov nedodržiavanie postupov verejného obstarávania, plnenia zmlúv, prijímania zamestnancov a výpočtu miezd a príspevkov;

Prijímanie dočasných a zmluvných zamestnancov

16.    s uspokojením konštatuje, že audit Dvora audítorov týkajúci sa 15 postupov prijímania zamestnancov v Parlamente v roku 2012 neodhalil žiadne chyby ani nedostatky; vyzýva však generálneho tajomníka, aby striktne uplatňoval pravidlá vymenúvania alebo povyšovania zamestnancov všeobecne, najmä zamestnancov na vedúcich pozíciách;

Verejné obstarávanie

17.    konštatuje, že Dvor audítorov preskúmal 18 postupov verejného obstarávania Parlamentu; zdôrazňuje, že Dvor audítorov zistil nedostatky v jednom prípade pri uplatňovaní kritéria na zadanie zákazky a v ďalšom prípade v súvislosti s riadením a dokumentáciou postupu verejného obstarávania;

18.    odporúča, aby povoľujúci úradníci zlepšili koncepciu, koordináciu a realizáciu rámca a postupov verejného obstarávania Parlamentu prostredníctvom primeraných kontrol a jasnejších pokynov poznamenáva, že vykonávanie nového nariadenia o rozpočtových pravidlách a pravidiel jeho uplatňovania by malo byť sprevádzané vypracovaním nových vzorov zákaziek a výziev na predkladanie ponúk, ako aj prípravou špecifických kurzov odbornej prípravy o tom, ako vymedziť a uplatňovať kritériá výberu a kritériá na vyhodnotenie ponúk;

19.    podporuje odpovede Parlamentu v sporovom konaní s Dvorom audítorov;

Preskúmanie Dvora audítorov týkajúce sa pokroku zavádzania odporúčaní uvedených v predchádzajúcich výročných správach

Vykonávanie kontroly ex ante v prípade postupov prijímania zamestnancov

20.    pripomína zistenie Dvora audítorov, že v postupoch prijímania akreditovaných asistentov poslancov chýbali v spise doklady o vykonaní kontrol ex ante týkajúcich sa dokumentov potrebných pre prijatie zamestnancov; berie na vedomie, že podľa názoru Dvora audítorov Parlament v plnej miere splnil jeho odporúčanie a zabezpečil, že v súčasnosti je vypracovaná príslušná dokumentácia a podkladová dokumentácia pre tieto kontroly sa v súčasnosti uchováva na odôvodnenie rozhodnutí o prijímaní dočasných a zmluvných zamestnancov; vyzýva generálneho tajomníka, aby do septembra 2014 informoval Výbor pre kontrolu rozpočtu o účinnosti prijatých opatrení vrátane opatrení prijatých na základe zistení vnútorného audítora, a to aj v súvislosti s prijímaním mnohých nových akreditovaných asistentov poslancov po voľbách;

Verejné obstarávanie

21.    vyjadruje poľutovanie nad tým, že pri preskúmaní vzorky postupov verejného obstarávania Dvor audítorov zistil, že pretrvávajú chyby v koncepcii, koordinácii a realizácii postupov verejného obstarávania, a že Dvor audítorov preto pri analýze dosiahnutého pokroku skonštatoval, že jeho predchádzajúce odporúčania sú vo väčšine aspektov stále ešte vo fáze realizácie; opakuje svoju požiadavku zabezpečiť skutočný pokrok bez ďalšieho omeškania v prípade všetkých kontrolných mechanizmov pre verejné obstarávanie, a to s cieľom odstrániť nedostatky zistené Dvorom audítorov, ako aj zaručiť najkonkurenčnejšie ceny za nadobúdaný tovar a služby;

Vyplácanie sociálnych príspevkov a dávok zamestnancom

22.    pripomína osobitné zistenie Dvora audítorov týkajúce sa informácií o situácii zamestnancov, ktoré majú oddelenia Parlamentu k dispozícii; vyjadruje spokojnosť v súvislosti s tým, že audit Dvora audítorov neodhalil žiadny nový nedostatok, ale poukázal na to, že pretrváva riziko uskutočňovania nesprávnych alebo neoprávnených platieb; okrem toho konštatuje, že Parlament v roku 2012 prijal opatrenia, ktoré ešte viac zlepšili mieru odpovedí pri každoročnom postupe elektronického overovania a aktualizácie osobných údajov zamestnancov, a že vyhlásenia zamestnancov v prípade potreby dopĺňajú vhodné podporné dokumenty;

Výročná správa vnútorného audítora

23.    berie na vedomie, že na schôdzi príslušného výboru s vnútorným audítorom, ktorá sa konala 21. januára 2014, vnútorný audítor predložil svoju výročnú správu podpísanú 12. júla 2013, v ktorej sa uvádza, že v roku 2012 vykonal tieto audity týkajúce sa administratívy Parlamentu:

-  konzultácia s Útvarom pre vnútorný audit (IAS) v súvislosti s procesom výberu internetových telefónov (ToIP)(21);

-  prierezové kroky nadväzujúce na nevykonané opatrenia zo správ o vnútornom audite – fáza I 2012;

-  prierezové kroky nadväzujúce na nevykonané opatrenia zo správ o vnútornom audite – fáza II 2012;

- audit asistentov poslancov zamestnaných ako ostatní zamestnanci Únie;

- audit postupu účtovania na základe časového rozlíšenia;

- následná kontrola v nadväznosti na audit politiky v oblasti nehnuteľností: plánovanie, hodnotenie a riadenie potrieb v oblasti kancelárskych priestorov;

24.    upozorňuje, že medzi závažnejšie závery uvedené vo výročnej správe vnútorného audítora patrili:

-  že rozpočtové vyúčtovanie výdavkov z určitých stálych zálohových prostriedkov (informačné kancelárie a cesty poslancov) naďalej podlieha značným oneskoreniam;

-  že pokrok sa dosiahol v oblasti príspevkov na politické strany a nadácie na európskej úrovni;

-  že pri konzultácii IAS o procese výberu ToIP telefónov sa zistili nedostatky vo formalizácii rozhodovania o projekte ToIP, k čomu GR ITEC uviedlo, že už prijalo nevyhnutné opatrenia na zmiernenie súvisiacich rizík;

-  že sa uskutočnili dôležité kroky v oblastiach riadenia IT a rozvoja aplikácií IT, najmä metodologický pokrok GR ITEC v oblasti vývoja aplikácií;

-  že prvá následná kontrola v nadväznosti na audit skupín návštevníkov ukázala, že všetky opatrenia zostávajú nedokončené, hoci sa podarilo čiastočne znížiť súvisiace zvyškové riziko;

-  že päť nedokončených akcií, pre ktoré sú požadované opatrenia nad rámec rozhodovacích právomocí príslušných generálnych riaditeľstiev, bolo postúpených vyššiemu orgánu na riešenie;

25.    berie na vedomie a podporuje názory vyjadrené vnútorným audítorom, ktoré sa týkajú následnej kontroly v nadväznosti na audit politiky v oblasti nehnuteľností: plánovanie, hodnotenie a riadenie potrieb v oblasti kancelárskych priestorov, a to:

- vymedziť vhodné plánovanie potrieb v oblasti kancelárskych priestorov v strednodobom a dlhodobom horizonte, a to s ohľadom na odhadovaný rast počtu osôb využívajúcich kancelárske priestory;

- realizovať prideľovanie kancelárskych priestorov na základe kritérií dohodnutých na inštitucionálnej úrovni a existencii pravidiel a postupov, ktoré umožňujú, aby sa tieto kritériá presadzovali; a

- uskutočňovať efektívne a účinné využívanie kancelárskych priestorov;

26.    berie na vedomie a podporuje názory vyjadrené vnútorný audítorom, ktoré sa týkajú auditu akreditovaných asistentov poslancov zamestnaných ako ostatní zamestnanci Európskych spoločenstiev, že kontrolné prostredie a kontrolné činnosti GR pre personál a GR pre financie vcelku poskytujú primeranú istotu o tom, že asistenti poslancov sú zamestnaní v súlade so štatutárnymi predpismi a že ich finančné nároky sú správne účtované z príspevku poslancom na asistentskú parlamentnú výpomoc; žiada obe GR, aby akýmikoľvek nevyhnutnými prostriedkami zabezpečili, že tieto záruky budú pevné a jednoznačné;

27.    berie na vedomie skutočnosť, že v roku 2012 bol nutný transfer z podpoložky pre miestnych asistentov (riadok 4220-01) do podpoložky 4220-02 (akreditovaní asistenti) 7,3 milióna eur a podpoložka 4220-01 bola znížená celkovo o 14,1 milióna eur (14,3 %), čo je spôsobené zlým odhadom potrieb pre miestnych i akreditovaných asistentov, a to napriek skutočnosti, že počet akreditovaných asistentov vzrástol v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 iba marginálne; domnieva sa, že v budúcnosti bude potrebný lepší odhad potrieb týchto podpoložiek, aby boli dodržané zásady riadneho finančného riadenia a aby bolo možné reagovať na skutočné potreby;

28.    konštatuje však, že v záujme úplného a dôsledného splnenia cieľov vnútornej kontroly a aby sa zaistilo správne uplatňovanie nielen rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu a príslušných odvodených pravidiel, ktoré prijali kompetentné orgány Parlamentu, ale aj nariadenia o rozpočtových pravidlách, existuje priestor na ďalšie posilnenie určitých postupov riadenia a kontroly, ktoré by znamenali mierne vystavenie sa zvyškovému riziku a ktoré sa týkajú týchto oblastí:

-  zabezpečenie včasných a pravidelných informácií akreditovaným asistentom poslancov o každej aktualizácii alebo zmene platných predpisov a predpisov platných na základe analógie, ako aj predloženie odôvodnenej správy o týchto zmenách alebo aktualizáciách ich zástupcom, aby bola zaručená transparentnosť a zásady rovnakého zaobchádzania a príležitostí;

-  zabezpečenie včasného a primeraného podávania správ poslancom a akreditovaným asistentom poslancov o pracovných právach a povinnostiach súvisiacich s ukončením zmluvy akreditovaných asistentov poslancov (dovolenka, nezamestnanosť, dôchodkové práva, atď.);

-  posilnenie vnútorných kontrol na monitorovanie využívania príspevku na asistentskú parlamentnú výpomoc;

-  zabezpečenie bezproblémovejšej a účinnejšej správy prijímania akreditovaných asistentov poslancov po voľbách v roku 2014 prostredníctvom včasného plánovania, poskytnutie potrebných zdrojov, najmä ľudských zdrojov, a zaručenie nepretržitej pomoci poslancom zvoleným na nové funkčné obdobie tak, že v zmluvách akreditovaných asistentov poslancov, ktorí naďalej poskytujú pomoc, nebudú žiadne medzery;

29.    znovu pripomína, že po piatich rokoch uplatňovania nového štatútu asistentov je potrebné vykonať jeho dôkladné hodnotenie vrátane prípadných úprav pravidiel, len čo to bude možné;

Audit rámca vnútornej kontroly

30.    pripomína, že výsledkom pôvodnej revízie rámca vnútornej kontroly v rokoch 2003 a 2004 bolo 14 správ o audite, ktoré sa týkali všetkých oddelení a ústredných útvarov a obsahovali 452 odsúhlasených opatrení zameraných na zlepšenie celkovej úrovne:

– dodržiavania minimálnych noriem inštitúcie v oblasti vnútornej kontroly;

– dosiahnutia kľúčových cieľov inštitúcie v oblasti kontroly (dodržiavanie platných právnych predpisov, nariadení a politík; spoľahlivosť informácií a záznamov o riadení a hospodárnosť, účinnosť a efektívnosť operácií);

Zostávajúce „otvorené opatrenia“

31.    konštatuje, že na konci roku 2012 po nadväzujúcich auditoch zostávalo ešte 15 opatrení, ktoré boli stále nedokončené, zo 452 pôvodne dohodnutých opatrení rámca vnútornej kontroly berie na vedomie záver vnútorného audítora, že v prípade dvoch GR (pre financie a infraštruktúru a logistiku) existovali dôkazy o zlepšení ich postupov verejného obstarávania;

32.    berie na vedomie nový prierezový a monitorovací proces vnútorného auditu na sledovanie dohodnutých opatrení zo svojich správ, v ktorých je každá následná úloha prierezová a súčasne zahŕňa všetky otvorené opatrenia, ktoré treba zaviesť; ďalej poznamenáva, že tieto úlohy sa v súčasnosti vykonávajú dvakrát ročne v súlade s uznesením Parlamentu z 10. mája 2011 o absolutóriu za rozpočtový rok 2009;

33.    poznamenáva, že vnútorný audítor dospel k záveru, že do konca roku 2012 je ešte stále potrebné implementovať 73 opatrení, a to vrátane dvoch opatrení s rozhodujúcim významom, 35 opatrení je spojených s významným rizikom a 36 s miernym rizikom; s uspokojením berie na vedomie, že počas roku 2012 sa 80 opatrení plne realizovalo, a teda uzavrelo, vrátane dvoch opatrení s rozhodujúcim významom; nabáda všetky svoje dotknuté generálne riaditeľstvá, aby pokračovali v úsilí o zlepšenie svojich postupov riadenia a kontroly; vyzýva vnútorného audítora, aby stanovil prísnejšie harmonogramy pre opatrenia, ktoré sa majú realizovať; vyzýva vnútorného audítora, aby informoval Výbor pre kontrolu rozpočtu o všetkých zostávajúcich opatreniach z pôvodnej revízie rámca vnútornej kontroly; opakuje svoju výzvu adresovanú riadiacim pracovníkom oddelení a ústredných útvarov, aby zrealizovali zvyšné „otvorené opatrenia“ do konca súčasného legislatívneho obdobia;

34.    berie na vedomie závery Útvaru pre vnútorný audit, že v roku 2012 proces následných opatrení preukázal celkové známky zlepšenia, pričom bolo potvrdené ukončenie 80 zo 153 nedokončených opatrení a znížil sa počet vysokorizikových opatrení s rozhodujúcim významom (z ôsmich na tri); vyjadruje však znepokojenie v súvislosti s relatívne vysokým počtom 73 zostávajúcich opatrení, ktoré boli prenesené do roku 2013; uznáva, že z rizikového profilu Parlamentu v prípade nedokončených opatrení na konci roka vyplýva, že je vyšší podiel akcií v kategórii mierneho rizika ako na začiatku roka 2012, čo naznačuje, že oddelenia dosiahli pokrok, a to aj v oblastiach, v ktorých opatrenia ešte neboli ukončené;

Opatrenia prijaté generálnym tajomníkom v nadväznosti na uznesenie o absolutóriu za rok 2011

35.    berie na vedomie písomné odpovede v súvislosti s uznesením o absolutóriu za rok 2011, ktoré boli poskytnuté Výboru pre kontrolu rozpočtu 25. októbra 2013, a teda prijaté pred začatím postupu udelenia absolutória za rok 2012; víta následné vystúpenie generálneho tajomníka, ktorý 25. novembra 2013 prezentoval odpovede a nadväzujúce kroky administratívy Parlamentu na rôzne otázky a žiadosti uvedené v uznesení o udelení absolutória Parlamentu za rok 2011, a následnú výmenu názorov s poslancami

36.    víta skutočnosť, že od roku 2011 prekladateľské a tlmočnícke služby Parlamentu prechádzajú významnými zmenami; uznáva, že v priebehu tohto procesu by sa značne mohla zvýšiť efektivita a finančné prostriedky by sa mohli následne znížiť, zatiaľ čo kvalita a ponuka pre poslancov by sa zachovala; poznamenáva, že v rámci komplexnej politiky viacjazyčnosti, ktorá efektívne využíva zdroje, preklad doslovného zápisu z rokovaní a písomných otázok na požiadanie umožnil trvalé zníženie nákladov na externé preklady o 11 miliónov EUR;

37.    pripomína druhé rozhodnutie prijaté Predsedníctvom 12. marca 2012 týkajúce sa komplexnej viacjazyčnosti efektívne využívajúcej zdroje, ktoré stanovilo, že pre delegácie, ktoré požadujú výnimky pre cesty počas týždňov vyhradených na schôdze výborov, by sa zabezpečili len obmedzené jazykové služby nepresahujúce tlmočenie do jedného jazyka; konštatuje, že v dôsledku tohto opatrenia sa počet služobných ciest, ktoré sa konajú počas týždňov vyhradených na vonkajšie parlamentné činnosti, zvýšil z 36 % všetkých služobných ciest v roku 2011 na 46 % v roku 2012, zatiaľ čo počet dní tlmočenia na služobnej ceste sa znížil o 23 % medzi rokmi 2011 a 2012;

38.    berie na vedomie následné rozhodnutie generálneho tajomníka z 23. marca 2013, na základe ktorého sú utorky a stredy poobede počas týždňov schôdzí výborov vyhradené výlučne na schôdze výborov a trialógy; pozitívne hodnotí, že v dôsledku týchto už prijatých opatrení sa podiel nákladov na externé tlmočenie v rámci celkového rozpočtu Parlamentu znížil z 3,5 % v roku 2011 na 2,6 % v roku 2012; je presvedčený, že zásada riadneho finančného hospodárenia sa musí vzťahovať aj na tlmočenie a že s cieľom zabezpečiť najlepšiu hodnotu za peniaze daňových poplatníkov Únie by sa mala nepretržite vykonávať kritická analýza, ktorá by posúdila, kde a ako možno zlepšiť efektívnosť a kontrolovať alebo obmedziť náklady; vyzýva generálneho tajomníka, aby zabezpečil, aby výročná správa o uplatňovaní Etického kódexu viacjazyčnosti bola prístupná členom príslušného výboru;

39.    berie na vedomie odpoveď generálneho tajomníka, v ktorej sa uvádza, že náklady na cenu LUX sa znížili, ako to navrhol Výbor pre kontrolu rozpočtu a ako sa odhlasovalo v pléne v rámci správy o absolutóriu za rok 2010; berie na vedomie, že boli prijaté súbory konkrétnych opatrení s cieľom minimalizovať výdavky na cenu LUX, najmä zníženie nákladov súvisiacich s propagačnou činnosťou na medzinárodných festivaloch a v priestoroch Parlamentu; berie na vedomie, že výdavky na cenu LUX v roku 2012 predstavovali 434 421 EUR, čo predstavuje zníženie o 24 % v porovnaní s rokom 2011 (573 722 EUR); žiada, aby sa našli ďalšie možnosti zefektívnenia;

40.    domnieva sa, že udeľovanie cien nie je hlavnou činnosťou Parlamentu, a pred začatím iniciatív o nových cenách žiada vykonanie analýzy nákladov a prínosov;

41.    konštatuje, že vzhľadom na čoraz väčšie množstvo zákazníkov a vývoj inštitúcie Predsedníctvo prijalo na svojej schôdzi 10. júna 2013 komplexnú stratégiu, ktorá obsahuje hlavné smerovania politiky stravovacích služieb Parlamentu do roku 2019; pripomína, že celkové činnosti stravovacích služieb sa zvýšili o približne 150 % od roku 2002 do roku 2011, a to z 1,472 milióna zákazníkov v roku 2002 na 3,711 milióna zákazníkov v roku 2011; konštatuje, že stravovacie služby Parlamentu sa naďalej vyznačujú prevádzkovým deficitom, ktorý by sa nemal kompenzovať výlučne prostredníctvom zvýšenia cien; poznamenáva, že cenové politiky v Parlamente by mali byť v súlade s ostatnými inštitúciami a že Parlament má lepšie predpoklady dosiahnuť lepšie podmienky od dodávateľov a úspory z rozsahu v rámci týchto činností, berúc do úvahy počet obsluhovaných zákazníkov;

Absolutórium Parlamentu za rok 2012

42.    poznamenáva, že rozsah pôsobnosti postupu udeľovania absolutória by sa mal vzťahovať nielen na plnenie rozpočtu a riadiace činnosti generálneho tajomníka a administratívy pre rozpočtový rok 2012, ale aj na rozhodnutia, ktoré prijali jeho riadiace orgány, t. j. jeho predseda, Predsedníctvo a Konferencia predsedov; zdôrazňuje, že Parlament v rámci kritického preskúmania finančného hospodárenia tejto inštitúcie neudelí absolutórium generálnemu tajomníkovi, ale skôr svojmu predsedovi;

43.    v tejto súvislosti víta kvalitu výmeny názorov medzi generálnym tajomníkom a Výborom pre kontrolu rozpočtu v prítomnosti vnútorného audítora, ktorá sa uskutočnila 21. januára 2014 v rámci udelenia absolutória Parlamentu za rok 2012; pripomína, že riadiace orgány a administratíva Parlamentu sú zodpovedné v priebehu tohto procesu, a preto je nevyhnutné uskutočňovať celý rozhodovací proces úplne transparentným spôsobom, aby sa zabezpečilo, že občania Únie budú mať pravdivý a presný prehľad o tom, ako Parlament prijíma rozhodnutia a využíva prostriedky, ktoré má k dispozícii; žiada preto, aby sa programy schôdzí a rozhodnutia orgánov Európskeho parlamentu bezodkladne oznamovali poslancom Parlamentu, všetkým jeho zamestnancom a širokej verejnosti;

44.    poukazuje na to, že hlavné referencie, nezaťažené politickými úvahami, na základe ktorých možno posúdiť vykonávanie rozpočtu Parlamentu, by malo predstavovať predovšetkým stanovisko externého nezávislého audítora a potom stanovisko vnútorného audítora Parlamentu a jeho hodnotenie systému vnútornej kontroly Parlamentu; pripomína svoju spokojnosť s kladným výrokom Dvora audítorov týkajúcim sa spoľahlivosti účtovnej závierky Parlamentu a zákonnosti a správnosti príslušných operácií;

45.    pripomína, že kódex správania pre poslancov Parlamentu, pokiaľ ide o finančné záujmy a konflikty záujmov, prijatý v pléne 1. decembra 2011, vyžaduje od poslancov, aby v plnej miere oznamovali všetky zárobkové činnosti mimo Parlamentu, odmenu, ktorú dostávajú, ako aj akékoľvek ďalšie funkcie, ktoré vykonávajú a ktoré môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov, a že kódex výslovne poslancom zakazuje prijímať akékoľvek peňažné sumy alebo iné dary výmenou za ovplyvnenie rozhodnutí Parlamentu; konštatuje, že v kódexe sa ustanovujú jasné pravidlá o prijímaní darov a o bývalých poslancoch zapojených do lobovania; žiada, aby administratíva pravidelne a každoročne kontrolovala najmenej 15 % týchto vyhlásení;

46.    berie na vedomie, že vykonávacie opatrenia pre kódex správania pre poslancov prijalo Predsedníctvo 15. apríla 2013; s uspokojením konštatuje, že vykonávacie opatrenia v súvislosti s článkom 5 ods. 3 na zabezpečenie transparentnosti, pokiaľ ide o cestovné, ubytovacie a pobytové výdavky poslancov, ktoré uhrádzajú tretie strany, ktoré nadobudli účinnosť 1. júla 2013, stanovujú, že sa oznamujú všetky úhrady cestovných a ubytovacích výdavkov a diét, ktoré platia tretie strany za účasť poslancov na podujatiach organizovaných tretími stranami; okrem toho konštatuje, že ak sa žiadna takáto úhrada neurobí, ale zaplatia sa len náklady na stravu, vstupné alebo podobné náklady pod hodnotou 150 EUR, žiadne vyhlásenie sa nemusí urobiť;

47.    kritizuje skutočnosť, že správu dozorného výboru úradu OLAF neodovzdal predseda Výboru EP pre kontrolu rozpočtu, ale ju zadržiaval viac ako dva mesiace; kritizuje skutočnosť, že administratíva Parlamentu s oneskorením troch mesiacov odovzdala trom príslušným poslancom predvolanie za svedkov od belgického súdu; kritizuje skutočnosť, že Výbor pre kontrolu rozpočtu bol obmedzovaný vo svojej práci, pretože vypočutie o práci pracovnej skupiny pre Grécko bolo zrušené a vypočutie na tému Európska komisia ako správny orgán – výsledky Kinnockovej reformy sa zdržalo o viac než jeden rok;

48.    žiada, aby sa všetky prílohy k parlamentným otázkam na písomné zodpovedanie (článok 117 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu) uvádzali spolu s príslušnými otázkami na internetovej stránke Parlamentu;

Politické aktivity predsedu

49.    žiada podrobné informácie o tom, ako predseda ako politicky neutrálna postava oddeľuje svoje povinnosti v úrade od príprav, keď má stáť na čele zoznamu sociálnych demokratov vo voľbách do Európskeho parlamentu, najmä čo sa týka zamestnancov jeho kabinetu a informačných kancelárií Európskeho parlamentu, ako aj cestovných výdavkov; domnieva sa, že v súvislosti s mnohými aktivitami sa medzi týmito dvoma úlohami nerozlišuje; žiada jasné oddelenie funkcií vyplývajúcich z úradu a nasledovanie prístupu Komisie, aby daňoví poplatníci Únie nemuseli platiť za kampane lídrov volebných zoznamov pre voľby do Európskeho parlamentu;

Pracoviská parlamentu

50.    konštatuje, že protokol 6, ktorý je pripojený k zmluvám, o umiestnení sídiel inštitúcií, stanovil na základe spoločnej dohody vlád členských štátov, že Parlament má tri pracoviská; berie na vedomie výzvu vyjadrenú v uznesení zo 17. apríla 2013 o absolutóriu za rok 2011, že „generálny tajomník i Predsedníctvo poskytnú poslancom aktualizované údaje a informácie o finančnom a environmentálnom dosahu dohody vzťahujúcej sa na zachovanie viacerých sídiel“, ktoré nadviazalo na uznesenie Parlamentu zo 6. februára 2013 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2014 a na správu o umiestnení sídiel európskych inštitúcií prijatú 20. novembra 2013;

51.    pripomína, že z významných historických dôvodov je sídlo Parlamentu stanovené a že otázka stanovenia sídla inštitúcie Únie je vo výlučnej právomoci členských štátov; v tejto súvislosti konštatuje, že akékoľvek rozhodnutie o zmene dohody vzťahujúcej sa na sídlo Parlamentu by si vyžadovalo zmenu zmlúv, čo je rozhodnutie, ktoré by museli prijať členské štáty jednomyseľne;

52.    konštatuje, že výdavky spojené s geografickou rozptýlenosťou Parlamentu predstavujú dôležitú oblasť, v ktorej boli identifikované potenciálne úspory; víta správu generálneho tajomníka(22) z augusta 2013 o finančnom vplyve geografickej rozptýlenosti Európskeho parlamentu; zdôrazňuje, že v správe sa do výpočtov zahrnuli tieto parametre:

-  návrh rozpočtu na rok 2014 sa použil ako základ;

-  podkladové výpočty boli aktualizované, ak boli k dispozícii novšie údaje (napr. štatistiky o služobných cestách);

-  metóda hodnotenia nákladov na odpisy sa upravila tak, aby odrážala návrh, že Brusel by bol jediným pracoviskom, čo tieto náklady znížilo;

-  náklady súvisiace so Štrasburgom a Luxemburgom boli uvedené osobitne;

-  nové odhady boli vykonané s cieľom ukázať akékoľvek ďalšie opakujúce sa výdavky v dôsledku jediného pracoviska, ako aj jednorazové investície a náklady na zlúčenie pracovísk;

53.    poukazuje na to, že správa vyjadruje teoretické čisté úspory pri zlúčení troch pracovísk do jedného, a to v Bruseli, na odhadovanej úrovni 88,9 milióna EUR ročne, čo predstavuje zhruba 5 % rozpočtu Parlamentu v roku 2014, resp. 1,03 % celkového administratívneho rozpočtu Únie a 0,06 % celkového rozpočtu Únie; berie na vedomie odhadovaný čistý vplyv na každého občana Únie za rok vo výške 0,18 EUR, ak sa tri pracoviská Parlamentu zlúčia do jedného;

54.    poukazuje na to, že zo správy vyplýva, že prípadný presun pracoviska v Luxemburgu do Bruselu by mal za následok dodatočné výdavky vo výške 14 miliónov EUR ročne; zdôrazňuje, že v správe sa uvádzala odlišná kvalitatívna a kvantitatívna úroveň podpory poskytovanej Parlamentu hostiteľskými štátmi; konštatuje, že tieto potenciálne náklady neboli premietnuté do výpočtu potenciálnych úspor súvisiacich s predpokladom, že jediné sídlo by bolo v Bruseli;

55.    zdôrazňuje skutočnosť, že 10 703 ton emisií CO2 za rok by sa ušetrilo, ak by sa už ako pracovisko nevyužívali Štrasburg (10 235) a Luxemburg (468); vyjadruje poľutovanie nad tým, že tento environmentálny vplyv geografickej rozptýlenosti Parlamentu vo forme emisií uhlíka predstavuje 11,16 % celkovej uhlíkovej stopy Parlamentu v roku 2011;

56.    očakáva zverejnenie štúdie Dvora audítorov, ktorá prinesie komplexnú analýzu možných úspor v rozpočte Únie v situácii, keby mal Európsky parlament len jedno pracovisko, ako požadoval vo svojom uznesení z 20. novembra 2013 o umiestnení sídiel európskych inštitúcií(23), a žiada, aby sa do tejto analýzy zahrnulo rozpočtové hľadisko a dodatočné náklady, ako sú úspory dosiahnuté znížením straty pracovného času a vyššou efektívnosťou; žiada, aby sa prihliadalo nielen na cestovné náklady zamestnancov Parlamentu (vrátane dočasných zamestnancov, externých odborníkov a dočasných agentov), ale aj na zvýšené cestovné náklady zamestnancov Komisie a Rady, ktoré vznikajú v dôsledku existencie viacerých pracovísk;

Hospodárenie v administratíve Parlamentu: posilnenie prevádzkovej efektívnosti

57.    znova opakuje, že toto uznesenie zostáva zamerané najmä na plnenie rozpočtu a absolutórium za rozpočtový rok 2012 a že jeho hlavným cieľom je zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky daňových poplatníkov využívali čo najlepšie, pričom zdôrazňuje, kde sa môžu dosiahnuť zisky týkajúce sa efektívnosti; vyzýva zodpovedné orgány Parlamentu, aby naďalej zlepšovali na všetkých možných úrovniach efektivitu v každodennej práci Parlamentu zameranej vždy na poskytovanie lepších služieb občanom Únie; očakáva, že generálny tajomník sa v nasledujúcej výročnej správe pre Výbor pre kontrolu rozpočtu viac zameria na účinnosť a efektívnosť výdavkov;

58.    zastáva názor, že počas legislatívneho obdobia 2009 – 2014 v ťažkej hospodárskej a finančnej situácii sa dosiahli často náhodné a dočasné, hoci významné úspory; domnieva sa, že administratíva Parlamentu by mala identifikovať ďalšie opatrenia na zlepšenie efektívnosti prinášajúce systematické a konečné štrukturálne úspory, a to 1) znížením rozpočtu Parlamentu a 2) umožnením presunu zdrojov na nové oblasti činností Parlamentu, konkrétne s cieľom posilniť rozmer kontroly implementácie politík Únie vykonávanej Komisiou;

59.    vyzýva administratívu Parlamentu, aby zvážila väčšie využívanie dostupných technológií, ako sú telekonferencie a práca na diaľku, s cieľom znížiť administratívne a cestovné náklady; požaduje vypracovanie konkrétneho návrhu na rozšírené používanie oboch technológií; odhaduje, že možno dosiahnuť ďalšie značné úspory bez ohrozenia kvality činností a že okrem finančného zisku by využitie videokonferencií a práce na diaľku mohlo prispieť aj k efektívnejšiemu využitiu času a k tomu, aby bol Parlament šetrnejší k životnému prostrediu;

60.    vyzýva administratívu, aby ďalej uplatňovala inteligentné opatrenia na znižovanie nákladov, ktoré umožňujú úspory bez zhoršenia efektívnosti, účinnosti a kvality parlamentnej činnosti;

Generálne riaditeľstvo pre Predsedníctvo

61.    berie na vedomie reorganizáciu GR PRES, ktorej výsledkom je vytvorenie nového GR EPRS (parlamentné výskumné služby), a internalizáciu bezpečnostných služieb Parlamentu, ktorá viedla k vytvoreniu GR pre bezpečnosť; vyjadruje uspokojenie v súvislosti s tým, že internalizácia bezpečnosti má podľa návrhu priniesť úspory vo výške viac ako 11 miliónov EUR za obdobie rokov 2013 – 2016; poukazuje však na to, že päť členov kabinetu predsedu je určených na miesta generálnych riaditeľov a riaditeľov v administratíve Parlamentu; kritizuje toto politické presúvanie manažérskych pozícií a konanie v rozpore so služobným poriadkom; poukazuje na to, že Únia kritizuje politický klientelizmus vo svete, a požaduje dodržiavanie tejto zásady aj v súvislosti s administratívou Parlamentu; bol by rád, keby ho generálny tajomník každoročne informoval o presnej ušetrenej sume, čo by mohlo byť dobrým príkladom vedúcim k internalizácii ďalších služieb, ktoré teraz poskytujú tretie strany;

62.    konštatuje, že hoci bolo obsadené miesto generálneho riaditeľa, vybratý pracovník túto funkciu nevykonáva ani šesť mesiacov po vymenovaní; žiada zrušenie tohto miesta generálneho riaditeľa;

Generálne riaditeľstvo pre vonkajšie politiky

63.    so znepokojením konštatuje, že v dôsledku všeobecnej výzvy na šetrenie medziparlamentné delegácie môžu byť menej schopné udržať profil Parlamentu v oblasti vonkajších vzťahov, ktoré mu umožňujú zviditeľňovať sa rovnako ako ostatné inštitúcie Únie, najmä Komisia a Rada, a to by mohlo narušiť prístup Parlamentu k vonkajšej politike a upevňovanie parlamentnej diplomacie, ktorá dopĺňa činnosť Komisie a ESVČ; považuje preto za dôležité, aby sa zachovali vedomosti a skúsenosti, ktoré Parlament získal pri dohľade nad európskymi projektmi a pri ich zviditeľňovaní, a aby bolo zaistené, že navrhované opatrenia neoslabia silu a účinnosť medziparlamentného dialógu Parlamentu s inými krajinami, najmä v čase politickej nestability a ohrozenia demokracie (arabská jar, konflikt na Strednom východe, konflikt na Ukrajine, príprava kontroverzných volieb, atď.);

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

64.    konštatuje, že GR COMM má veľký rozpočet v riadku 3242 „Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach”; všíma si, že sa stále viac využívajú subdodávateľské vzťahy s dodatočnými nákladmi pre daňových poplatníkov; žiada podrobný zoznam opatrení v oblasti subdodávateľských vzťahov a súvisiacich nákladov v GR COMM;

65.    je znepokojený v dôsledku potenciálnych nezistených prípadov konfliktu záujmov v súvislosti s prideľovaním grantov z rozpočtu Parlamentu; upozorňuje na článok 58 nariadenia o rozpočtových pravidlách a na povinnosť administratívy overovať vyhlásenia poberateľov grantov a dodávateľov; žiada informácie o tom, aké analýzy rizík vykonáva administratíva Parlamentu v súvislosti s týmito vyhláseniami na overenie ich pravdivosti;

Informačné kancelárie

66.    konštatuje, že v roku 2012 boli výdavky na služobné cesty pre zamestnancov informačných kancelárií vo výške 1,8 milióna EUR, pričom služobné cesty do Štrasburgu predstavovali len o niečo viac ako 1 milión EUR; trvá na tom, že by sa malo uprednostniť využívanie videokonferencií, čím by sa štrukturálne znížili náklady z rozpočtu Parlamentu a dosiahli by sa zlepšenia v oblasti životného prostredia, ktoré by negatívne neovplyvnili prácu Parlamentu;

Skupiny návštevníkov

67.    konštatuje, že od januára 2012 nadobudol účinnosť nový súbor pravidiel pre prijímanie skupín návštevníkov vrátane spôsobu platby dotácií; poznamenáva, že Predsedníctvo rozhodlo ponechať možnosť uskutočňovať hotovostné platby pre skupiny návštevníkov; je znepokojený v súvislosti so značným rizikom poškodenia dobrej povesti a bezpečnostným rizikom pri vykonávaní hotovostných platieb pre skupiny návštevníkov; žiada, aby Predsedníctvo prijalo nové rozhodnutie o zrušení platieb v hotovosti, ktoré predstavujú porušenie smernice 2005/60/ES Európskeho parlamentu a Rady(24); berie na vedomie, že z približne 2 000 skupín návštevníkov ročne iba 365 dostalo v roku 2012 viac ako 15 000 EUR, ale že väčšina z týchto skupín návštevníkov sa rozhodne pre platby v hotovosti, hoci administratíva Parlamentu odporúča namiesto toho platbu bankovým prevodom alebo kombináciu oboch metód;

Dom európskej histórie

68.    berie na vedomie, že spolufinancovanie Komisie na prevádzkové náklady Domu európskej histórie bolo zabezpečené sumou 800 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v jej rozpočte na rok 2014, ktorá bola pridelená do okruhu 3 viacročného finančného rámca; ďalej poznamenáva, že táto suma zodpovedá 30 % plánovaných prevádzkových nákladov v rozpočte na daný rok a je určená aj na pokrytie výdavkov, ktoré mu umožnia otvoriť v každom týždni aj siedmy deň;

69.    berie na vedomie, že 22. októbra 2012 Predsedníctvo v zásade podporilo koncepciu stálej expozície v Dome európskej histórie;

EuroparlTV

70.    poznamenáva, že v rozpočte na rok 2012, ktorý Parlament prijal na plenárnej schôdzi, je suma 8,5 milióna EUR vyhradená pre EuroparlTV v rámci rozpočtového riadku 3 2 4 6; uznáva, že hoci sa rozpočet na projekt EuroparlTV výrazne znížil z 9 miliónov EUR v roku 2008 na 5 miliónov EUR v roku 2014, táto služba sa zlepšila o niekoľko nových činností a projektov, okrem iného má väčší podiel audiovizuálnych produktov pripravených na použitie s dlhšou životnosťou, ako aj súbor výhradných koprodukcií s celoštátnymi televíznymi stanicami vo viacerých členských štátoch, čo zvyšuje sledovanosť; víta čoraz väčší počet ľudí, ktorí Parlament sledujú na sociálnych médiách, najmä na Facebooku, na ktorom má v súčasnosti viac než 1,2 miliónov „priateľov“, pre ktorých sa vytvárajú výhradné produkcie EuroparlTV; očakáva nezávislú hodnotiacu štúdiu týkajúcu sa online multimediálnej produkcie Parlamentu, ktorá bola zadaná v súlade s rozhodnutím Predsedníctva z 3. decembra 2012;

71.    vyjadruje znepokojenie nad tým, že aj napriek vynaloženým prostriedkom na vybavenie Parlamentu najmodernejšími štúdiami a na zamestnanie veľkej skupiny profesionálov v odbore komunikácie je možné, že nebude záujem o mediálne pokrytie práce Parlamentu v dôsledku požiadavky, aby vysielacie spoločnosti využívajúce parlamentné štúdiá platili satelitné poplatky; žiada generálneho tajomníka, aby posúdil, či by zmena podmienok podnietila väčšie pokrytie parlamentných rozpráv a diskusií za účasti poslancov, a aby následne o tom podal správu;

72.    domnieva sa, že prevádzka EuroparlTV nie je hlavnou činnosťou Parlamentu, a žiada vykonanie analýzy nákladov a prínosov pred začatím akejkoľvek činnosti EuroparlTV;

Generálne riaditeľstvo pre personál

73.    poukazuje na ťažkosti v rámci náboru úradníkov alebo iných zamestnancov z určitých členských štátov, ako je napr. Nemecko, Spojené kráľovstvo, Rakúsko a Holandsko, v prípade ktorých je podiel pracovníkov na sekretariáte Parlamentu podstatne nižší ako „demografická váha“ danej krajiny v rámci Únie, a poukazuje na pomerne vysoké počty zamestnancov, ktorí majú štátnu príslušnosť Belgicka (13,6 %) alebo Luxemburska (2,2 %) v dôsledku umiestnenia pracovísk Parlamentu; žiada Predsedníctvo, aby preskúmalo postupy a požiadavky prijímania pracovníkov, aby sa zistilo, akou mierou sa prípadne podieľajú na vytváraní ťažkostí s náborom zamestnancov z týchto členských štátov;

74.    žiada poskytnutie informácií o podmienkach zamestnávania miestneho pomocného personálu v Štrasburgu a v Bruseli počas zasadania v Štrasburgu; žiada, aby administratíva Parlamentu vypracovala správu o tom, či sa v prípade pomocného personálu v Štrasburgu dodržiava pracovné právo a právo v oblasti sociálneho zabezpečenia Únie a či boli prijaté opatrenia proti fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti; žiada o porovnanie nákladov s cieľom stanoviť najvýhodnejšie riešenie pre daňových poplatníkov;

75.    berie náležite na vedomie rozhodnutie Súdu pre verejnú službu z 12. decembra 2013 vo veci F-129/12 a vyjadruje hlboké poľutovanie nad odsúdením Parlamentu za to, že nebol schopný poskytnúť pomoc v prípadoch obťažovania a nezákonného prepúšťania; preto nariaďuje príslušným službám prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa predišlo podobným situáciám v budúcnosti;

76.    žiada, aby bola vypracovaná správa o zvýšení miest AD a AST v administratíve Parlamentu medzi rokom 2005 a súčasným rozpočtovým rokom; požaduje rozpis podľa platovej triedy a štátnej príslušnosti;

77.    žiada, aby bola vypracovaná správa o zvýšení miest riaditeľov a generálnych riaditeľov v administratíve Parlamentu od roku 2005; požaduje rozpis podľa štátnej príslušnosti;

78.    žiada vypracovanie správy o tom, koľko zamestnancov politických skupín sa stalo od roku 2009 úradníkmi a) v rámci bežného výberového konania a b) na základe doložky o „passarelle“;

79.    poukazuje na to, že viac ako 1 500 zamestnancov Európskeho parlamentu má deti zapísané do európskych škôl; trvá na tom, aby Európsky parlament zohrával vedúcu úlohu v organizačnej štruktúre týchto škôl;

Generálne riaditeľstvo pre infraštruktúru a logistiku (GR INLO)

Politika Parlamentu v oblasti nehnuteľností

80.    zdôrazňuje skutočnosť, že Parlament sa v priebehu rokov stal majiteľom nehnuteľností a že táto stratégia má inherentné riziká a že náklady na prevádzku a údržbu technických zariadení sa v budúcich rokoch nevyhnutne zvýšia s cieľom vyrovnať so starnutím budov; zdôrazňuje predovšetkým, že každá stratégia v oblasti nehnuteľností a budov musí brať do úvahy aj tieto rastúce náklady a nevyhnutnosť obnovy budov zo strednodobého hľadiska; zdôrazňuje, že stratégia v oblasti nehnuteľností a budov musí zabezpečovať udržateľnosť rozpočtu Parlamentu a zachovať určitý stupeň flexibility kombináciou nadobúdania, prenájmu alebo užívacieho práva s cieľom zabezpečiť Parlamentu najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze; vyzdvihuje, že kúpa budov nemusí byť vždy najlepším riešením;

81.    berie na vedomie, že počas roku 2012 sa začala séria zmluvných revízií, a to od prípadu k prípadu, pokiaľ ide o finančné podmienky, najmä so zreteľom na trendy na trhu prenájmu nehnuteľností; víta skutočnosť, že tieto rokovania budú mať za následok tieto štrukturálne úspory v nasledujúcich rokoch:

- užívacie právo na budovu Wiertz sa premietlo do zníženia nákladov o 0,45 milióna EUR ročne na dani a poplatkoch z nehnuteľností;

- presťahovanie do budovy Geos v roku 2014 sa premietlo do zníženia nákladov vo výške 5 miliónov EUR v období 45 mesiacov;

- revízia zmluvných podmienok prenájmu budovy Goldbell sa premietla do zníženia nákladov vo výške 2,5 miliónov EUR do konca roku 2017;

- revízia zmluvných podmienok prenájmu informačnej kancelárie v Madride sa premietla do zníženia nákladov o 0,27 milióna EUR;

Budova Konrad Adenauer (KAD)

82.    pripomína, že sa pôvodne nepodarilo vybrať kandidátov v rámci verejnej súťaže na projekt budovy Konrad Adenauer, pretože navrhované ceny predložené v rámci verejnej súťaže boli podstatne vyššie ako odhady; berie na vedomie následné rozhodnutie Predsedníctva z roku 2012 o prepracovaní výzvy na prekladanie ponúk na budovu KAD, čo viedlo k značne nižším ponukám, ktoré umožnia dodržať rozpočtové prostriedky, ktoré boli pôvodne dohodnuté pre tento stavebný projekt; berie na vedomie, že práce sa začali v septembri 2013 s novým manažérom projektu a s posilnenými partnerskými dojednaniami zahŕňajúcimi podporu luxemburskej vlády; očakáva, že pôvodne dohodnutý celkový rozpočet na výstavbu projektu bude dodržaný, a to napriek nevyhnutnému oneskoreniu;

Rokovacia sála Parlamentu v Bruseli

83.    berie na vedomie, že oprava oporného rámu stropu v rokovacej sále Parlamentu v Bruseli bude znamenať náklady vyše 2 miliónov EUR – odhad je do 3 miliónov EUR – a že z dôvodu veku budovy nebudú môcť uskutočniť následné právne konania; uznáva, že v dôsledku politiky pravidelných priebežných kontrol a preventívnej údržby budov Európskeho parlamentu zavedenej v roku 2012 sa zistili štrukturálne nedostatky v drevených trámov stropu, a tak sa zabránilo veľkej katastrofe, ktorá by možno znamenala straty na životoch a výrazné poškodenie tejto stavby; berie na vedomie, že bolo možné premiestniť oddelenia do ostatných budov Parlamentu, keďže zóna A budovy Paul-Henri Spaak (PHS) bola dočasne uzavretá, a že rokovacia sála je opäť k dispozícii na využívanie od začiatku apríla 2014;

Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie a konferencie a generálne riaditeľstvo pre preklad

84.    s uspokojením konštatuje, že vykonávanie rozhodnutia Predsedníctva o viacjazyčnosti efektívne využívajúcej zdroje prinieslo v roku 2012 úspory vo výške 10,9 milióna EUR v rámci tlmočníckych služieb a 10 miliónov EUR v rámci prekladateľských služieb bez toho, aby to ovplyvnilo zásadu viacjazyčnosti alebo aby sa zhoršila kvalita parlamentnej činnosti; pripomína, že medziinštitucionálna spolupráca je nevyhnutná s cieľom vymieňať si najlepšie postupy, ktoré podporujú účinnosť a umožňujú dosiahnuť úspory;

Generálne riaditeľstvo pre financie

Dobrovoľný dôchodkový fond

85.    konštatuje, že v roku 2012 hodnota aktív dobrovoľného dôchodkového fondu(25) vzrástla, pričom návratnosť investícií bola 9,4 % vzhľadom na to, že investičné trhy pokračovali v zotavovaní sa z celosvetovej finančnej krízy;

86.    konštatuje však, že dobrovoľný dôchodkový fond zvýšil svoj odhadovaný poistno-matematický deficit, vypočítaný na základe aktív fondu, na 207,9 milióna EUR na konci roka 2012; zdôrazňuje, že tieto plánované budúce záväzky sú rozložené na niekoľko desaťročí;

87.    konštatuje však, že to vyvoláva obavy, pokiaľ ide o možné vyčerpanie fondu, a že Parlament ručí za vyplácanie prostriedkov vyplývajúcich z dôchodkových práv pre všetkých bývalých a niektorých súčasných členov tohto fondu, keď a ak fond nebude schopný plniť si svoje povinnosti; pripomína, že dobrovoľný dôchodkový fond bol vytvorený ako prechodné riešenie pred novým štatútom poslancov Európskeho parlamentu, ktorý nadobudol účinnosť od 14. júla 2009;

88.    berie na vedomie, že Súdny dvor Európskej únie v roku 2013 rozhodol, že rozhodnutia Predsedníctva prijaté v roku 2009, najmä na zvýšenie veku odchodu do dôchodku pre účastníkov fondu zo 60 na 63 rokov, aby sa predišlo skorému vyčerpaniu kapitálu a aby sa fond zosúladil s novým štatútom poslancov Európskeho parlamentu, sú platné; pripomína, že dve tretiny platieb do fondu odviedol priamo Parlament, a nie jednotliví členovia;

Generálne riaditeľstvo pre inováciu a technologickú podporu

89.    je hlboko znepokojený skutočnosťou, že osobné a dôverné e-mailové schránky vybraných poslancov, asistentov poslancov a úradníkov boli ohrozené po tom, ako sa Parlament stal terčom útoku technikou „man in the middle“, keď hacker zachytil komunikáciu medzi súkromnými a verejnými smartfónmi a verejnou sieťou Wi-Fi Parlamentu; trvá na tom, aby tretia strana vykonala nezávislý bezpečnostný audit všetkých parlamentných systémov informačných a komunikačných technológií (IKT) a telekomunikácií v súlade so špecifikáciami uvedenými v prílohe I s cieľom dokončiť jasný plán, ktorý zaistí spoľahlivejšiu politiku bezpečnosti IKT v roku 2015;

90.    domnieva sa, že používatelia z radov návštevníkov by mali mať prístup k sieti Wi-Fi, ktorý nemôže poskytnúť prístup k intranetu alebo vnútorným IT službám, ako napríklad webmail, čím sa oddelia funkcie súkromnej siete Wi-Fi a hosťovskej siete Wi-Fi; zastáva názor, že na celej IT a telekomunikačnej infraštruktúre Parlamentu by sa mal vykonať nezávislý bezpečnostný audit, ktorý znovu poskytne záruky, že Parlament pracuje s najvyššími možnými bezpečnostnými normami proti neoprávnenému prístupu hackerov a zachytávaniu komunikácie cez telefón;

91.    domnieva sa, že významný pokrok treba zabezpečiť primeranými investíciami na podporu a udržiavanie týchto projektov, ako aj vhodnou spoluprácou poslancov a zamestnancov; poukazuje najmä na úspešné spustenie systému AT4AM; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v Parlamente bola prerušená distribúcia operačného systému Linux, ktorý nebol nikdy ponúkaný ani určený poslancom ani zamestnancom, ktorí by boli mali o takýto projekt záujem; konštatuje, že zavedenie nových pracovných nástrojov pre poslancov a zamestnancov predpokladá, že pilotná fáza testovania takýchto pracovných nástrojov sa uskutoční len v spolupráci s poslancami a zamestnancami ochotnými vykonávať dodatočnú prácu, ktorú testovanie v rámci pilotnej fázy prináša;

92.    z rovnakého dôvodu trvá na tom, aby Parlament ďalej spolupracoval s GR pre informatiku s cieľom nielen odhaliť nové rušivé nástroje IKT, ktoré pochádzajú od neetablovaných predajcov, ale tiež vhodne nahradiť staré nástroje a infraštruktúry IKT novými, smerujúcimi k otvoreným a interoperabilným riešeniam, ktoré nie sú závislé od predajcov, s cieľom zachovať sociálnu, etickú a hospodársku zodpovednosť;

93.    berie na vedomie proces internalizácie zamestnancov v GR pre inovácie a technologickú podporu, sľúbené zníženie nákladov a zvýšenie úrovne znalostí a podnikovej identity medzi pracovníkmi v oblasti informačných technológií; opätovne pripomína, že vyššia miera odborných znalostí v oblasti trvalých inovácií bola tiež uvádzaným dôvodom externalizácie tohto odvetvia pred niekoľkými rokmi; spochybňuje dôvod týkajúci sa znížených nákladov; je si vedomý obmedzení a výziev týkajúcich sa prijímania najlepších odborníkov, ktorí sú dostupní na trhu; vyzýva generálneho tajomníka, aby spolupracoval s Európskym úradom pre výber pracovníkov, aby našli spôsoby, ako urýchliť postup prijímania a pritiahnuť najlepších odborníkov v oblasti informačných technológií a bezpečnosti;

94.    žiada, aby Európsky parlament rozhodoval sám o oblastiach súvisiacich s IKT;

95.    konštatuje, že existujúca infraštruktúra Parlamentu v oblasti IKT je len čiastočne založená na otvorených zdrojoch, preto obmedzuje používanie hardvérových a softvérových aplikácií v Parlamente; požaduje postupný prechod k otvorenej infraštruktúre IKT, ktorá prinesie väčšiu nákladovú efektívnosť a interoperabilitu, pričom umožní najvyšší stupeň bezpečnosti; žiada v tejto súvislosti aj dostatočnú technickú a administratívnu podporu, ktorá zabezpečí náležitú údržbu;

96.    navrhuje, aby sa v prekladateľských a tlmočníckych službách viac využívali nové informačné a komunikačné technológie;

97.    naliehavo vyzýva generálneho tajomníka, aby dodatočne zabezpečil, že na pracoviskách bude poslancom a zamestnancom k dispozícii podporný personál pre oblasť IKT, aby tento podporný personál, zamestnanci Parlamentu a poslanci mohli bezpečne a pohodlne osobne komunikovať; pripomína generálnemu tajomníkovi, že podpora v oblasti IKT so vzdialeným prístupom môže byť nepohodlná a menej vhodná na vytvorenie vzťahu dôvery medzi pracovníkmi údržby IT a tými, ktorí potrebujú ich služby; poukazuje tiež na to, že je nevhodné spoliehať sa iba na riešenie na diaľku, kým sa náležite nevykoná uvedený audit v oblasti bezpečnosti;

98.    žiada, aby generálny tajomník zabezpečil, aby sa do 1. decembra 2014 vykonali minimálne tieto audítorské činnosti:

-  testovanie penetrácie čiernej skrinky,

-  testovanie penetrácie bielej skrinky,

-  preskúmanie kryptografických protokolov,

-  preskúmanie aplikácií,

-  preskúmanie zoznamov prístupových práv k aplikáciám,

-  preskúmanie zoznamov prístupových práv k fyzickým infraštruktúram,

-  preskúmanie kompilačného reťazca pre aplikácie,

-  preskúmanie zdrojového kódu pre aplikácie;

očakáva, že výsledky auditu budú predložené Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre rozpočet spolu s odhadom výdavkov, ľudských zdrojov a času, ktoré sú potrebné na nápravu všetkých nedostatkov v oblasti bezpečnosti zistených počas auditu;

99.    domnieva sa, že dostupnosť údajov nesmie byť obmedzená použitím štruktúry špecifickej pre platformu alebo systém a formát údajov musí byť založený na bežne používaných a voľne dostupných normách a musí byť podporovaný a udržiavaný organizáciami, ktoré sú nezávislé od výrobcov; zdôrazňuje, že úplná dokumentácia týkajúca sa formátu a všetkých rozšírení musí byť voľne k dispozícii;

Cestovná kancelária

100.  víta skutočnosť, že podľa požiadavky Výboru pre kontrolu rozpočtu nová zmluva s cestovnou kanceláriou, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2014, umožňuje vykonávanie finančných a výkonnostných auditov; berie na vedomie, že jediná spoločnosť, ktorá predložila ponuku, bola BCD Travel N.V., t. j. agentúra, ktorá získala zákazku aj v predchádzajúcom období, a že súčasná zmluva je platná dva roky;

101.  trvá na tom, aby sa z rozpočtu Európskeho parlamentu preplácali poslancom náklady na leteckú dopravu v rámci Európy len na letenky turistickej triedy;

Výročná správa o udelených zákazkách

102.  pripomína, že nariadenie o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacie pravidlá, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2013, ustanovujú informácie, ktoré sa majú poskytnúť rozpočtovému orgánu a verejnosti v súvislosti so zadávaním zákaziek inštitúciou; konštatuje, že nové nariadenie o rozpočtových pravidlách si vyžaduje, aby sa uverejňovali zadané zákazky s hodnotou viac ako 15 000 EUR (oproti sume 25 000 EUR, ktorá platila predtým), čo je hodnota tvoriaca nový prah, nad ktorý sa súťažné verejné obstarávanie stalo povinným;

103.  poznamenáva, že všetky generálne riaditeľstvá Európskeho parlamentu zadali zákazky s hodnotou vyššou ako 25 000 EUR v roku 2012 a že celková hodnota týchto zmlúv bola 724 miliónov EUR (603 miliónov EUR v roku 2011); ďalej berie na vedomie, že ústredné útvary vypracovali pre rozpočtový orgán výročnú správu o zmluvách uzatvorených v roku 2012 na základe informácií uvedených povoľujúcimi oddeleniami v registri zadaných zákaziek;

104.  berie na vedomie nasledujúci prehľad zákaziek udelených v rokoch 2012 a 2011 podľa druhu použitej zmluvy:

Typ zákazky

(medzi 15 000 EUR a 25 000 EUR)

2012

 

Počet

Hodnota (v EUR)

Služby

Dodávky

Stavebné práce

Budovy

66

13

15

0

1 363 733

246 663

289 561

0

Spolu

94

1 899 957

Typ zákazky

(v hodnote od 25 000 EUR)

2012

2011

1.      

Počet

Percentuálny podiel

Počet

Percentuálny podiel

Služby

Dodávky

Stavebné práce

Budovy

167

39

21

3

73 %

17 %

9 %

1 %

168

43

29

5

68 %

18 %

12 %

2 %

Spolu

230

100 %

245

100 %

Typ zákazky

(v hodnote od 25 000 EUR)

2012

2011

1.      

Hodnota (v EUR)

Percentuálny podiel

Hodnota (v EUR)

Percentuálny podiel

Služby

Dodávky

Stavebné práce

Budovy

478 867 118

20 050 555

48 097 311

177 282 082

66 %

3 %

7 %

24 %

372 679 542

181 515 814

33 142 238

15 881 213

61 %

30 %

6 %

3 %

Spolu

724 297 066

100 %

603 218 807

100 %

(Výročná správa o zákazkách udelených Európskym parlamentom, 2012, s. 6.)

105.  berie na vedomie nasledujúci prehľad zákaziek udelených v rokoch 2012 a 2011 podľa typu použitého postupu:

Typ postupu

(medzi 15 000 EUR a 25 000 EUR)

2012

 

Počet

Hodnota (v EUR)

Otvorené

Užšia súťaž

Rokovacie konanie

Hospodárska súťaž

Výnimka

0

0

94

-

-

0

0

1 899 958

-

-

Spolu

94

1 899 958

Typ postupu

(v hodnote od 25 000 EUR)

2012

2011

1.    

Počet

Percentuálny podiel

Počet

Percentuálny podiel

Otvorené

Užšia súťaž

Rokovacie konanie

Hospodárska súťaž

Výnimka

93

4

133

-

-

40 %

2 %

58 %

-

-

90

12

138

2

3

37 %

5 %

56 %

1 %

1 %

Spolu

230

100 %

245

100 %

Typ postupu

(v hodnote od 25 000 EUR)

2012

2011

1.      

Hodnota (v EUR)

Percentuálny podiel

Hodnota (v EUR)

Percentuálny podiel

Otvorené

Užšia súťaž

Rokovacie konanie

Hospodárska súťaž

Výnimka

268 775 678

245 111 639

210 409 749

-

-

37 %

34 %

29 %

-

-

436 253 061

126 420 563

31 283 089

4 668 600

4 593 494

72 %

21 %

5 %

1 %

1 %

Spolu

724 297 066

100 %

603 218 807

100 %

(Výročná správa o zákazkách udelených Európskym parlamentom, 2012, s. 8.)

106.  berie na vedomie, že z celkového počtu 230 zákaziek udelených v roku 2012 sa 97 zákaziek s hodnotou 514 miliónov EUR zakladalo na otvorenej alebo užšej súťaži a 133 zákaziek v hodnote 210 miliónov EUR sa zakladalo na rokovacích konaniach; berie na vedomie, že značný nárast používaním rokovacích konaní od roku 2011 do roku 2012, pokiaľ ide o hodnotu, súvisí s v tromi zmluvnými postupmi týkajúcimi sa budov s celkovou hodnotou 177,28 milióna EUR, čo výrazne zvýšilo celkovú sumu;

107.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v dôsledku zníženia administratívnej záťaže v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, ktorého cieľom bolo zvýšiť účasť MSP vo výberových konaniach pre tieto zákazky, nemá administratíva informácie o počte MSP, ktoré získali zákazky s nízkou hodnotou; Generálny sekretariát preto nie je schopný preukázať, či zníženie administratívnej záťaže skutočne viedlo k zvýšeniu účasti MSP a či teda boli prijaté opatrenia účinné; žiada sledovanie počtu MSP, ktoré získali zákazky s nízkou hodnotou;

108.  domnieva sa, že v prípade zákaziek v hodnote do 60 000 EUR by mali byť súťažné kritériá plne transparentné a mala by byť zabezpečená kontrola konfliktu záujmov;

Mimoriadne rokovacie konania

109.  upozorňuje, že využitie mimoriadnych rokovacích konaní Parlamentom kleslo z hľadiska počtov v roku 2012 (z 59 v roku 2011 na 43 v roku 2012), čo predstavuje pokles o 27 % pre inštitúciu, a päť generálnych riaditeľstiev tento druh postupu v roku 2012 nevyužilo, pričom jedno generálne riaditeľstvo takto pridelilo rovnaký počet zákaziek ako v roku 2011, zatiaľ čo dve z nich udelili väčší počet; okrem toho poukazuje na skutočnosť, že od roku 2012 musí zodpovedný povoľujúci úradník v prílohe k výročným správam o činnosti systematicky uvádzať dôvody využitia mimoriadneho rokovacieho konania;

Politické skupiny (rozpočtová položka 4 0 0)

110.  domnieva sa, že politické skupiny sú kľúčovými aktérmi Parlamentu a Únie ako celku, keďže ich nadnárodná povaha predstavuje jedinečný model na celom svete a ich úloha je rozhodujúca pre zaručenie silnej demokratickej zodpovednosti všetkých inštitúcií Únie;

111.  konštatuje, že v roku 2012 sa rozpočtové prostriedky z rozpočtovej položky 4 0 0 využili takto:

Skupina

2012

2011

Ročné rozpočtové prostriedky

Vlastné zdroje a prenesené rozpočtové prostriedky

Výdavky

Miera využitia ročných rozpočtových prostriedkov

Sumy prenesené do nasledujúceho obdobia

Ročné rozpočtové prostriedky

Vlastné zdroje a prenesené rozpočtové prostriedky

Výdavky

Miera využitia ročných rozpočtových prostriedkov

Sumy prenesené do nasledujúceho obdobia (2011)

EPP

21 128

2 024

18 974

89,81 %

4 178

20 336

1 918

20 442

100,42 %

1 832

S&D

14 908

6 313

14 520

97,40 %

6 702

14 302

5 499

13 696

95,76 %

6 105

ALDE

6 673

2 281

6 855

102,72 %

2 100

6 477

2 416

6 676

103,07 %

2 217

Greens/EFA

4 319

1 460

4 002

92,65 %

1 778

4 025

1 242

3 820

94,91 %

1 447

GUE/NGL

2 563

1 094

2 602

101,52 %

1 055

2 535

1 088

2 553

100,71 %

1 070

ECR

3 765

1 219

3 407

90,51 %

1 577

3 831

720

3 375

88,09 %

1 176

EFD

2 538

881

2 494

98,29 %

925

2 088

835

2 046

98,03 %

876

nezaradení poslanci

1 362

413

963

70,73 %

367

1 270

409

924

72,72 %

413

Spolu

57 255

15 687

53 817

94,00 %

18 680

54 866

14 126

53 514

97,53 %

15 137

*          všetky sumy v tisícoch EUR

 

 

Európske politické strany a európske politické nadácie

112.  konštatuje, že v roku 2012 sa rozpočtové prostriedky z rozpočtovej položky 4 0 2 využili takto(26):

Skratka

Vlastné zdroje*

Grant EP

Celkové príjmy

Grant EP ako % oprávnených výdavkov (max. 85 %)

Prebytok príjmov (presun do rezerv) alebo strata príjmov

Európska ľudová strana

EPP

1 471

6 483

8 863

85 %

242

Strany európskych socialistov

PES

977

4 323

5 514

85 %

91

Strana Aliancie liberálov a demokratov za Európu

ALDE

440

1 950

2 784

85 %

60

Európska Strana zelených

EGP

397

1 333

1 908

84 %

127

Aliancia európskych konzervatívcov a reformistov

AECR

216

1 139

1 701

85 %

13

Strana európskej ľavice

EL

269

835

1 263

79 %

47

Európska demokratická strana

EDP/PDE

79

363

630

84 %

0

Európska slobodná aliancia

EFA

91

382

530

85 %

23

EUDemokrati

EUD

29

195

271

85 %

-6

Európske kresťanské politické hnutie

ECPM

44

242

285

85 %

0,6

Európska aliancia za slobodu

EAF

65

357

428

85 %

2

Európska aliancia národných hnutí

AEMN

44

186

333

85 %

-2

Hnutie za Európu slobôd a demokracie

MELD

81

458

702

85 %

0

Spolu

 

4 203

18 247

25 214

84 %

598

(*)          všetky sumy v tisícoch EUR

113.  konštatuje, že v roku 2012 sa rozpočtové prostriedky z rozpočtovej položky 4 0 3 využili takto(27):

Nadácia

Skratka

Pridružená k skupine

Vlastné zdroje*

Grant EP

Celkové príjmy

Grant EP ako % oprávnených výdavkov (max. 85 %)

Centrum pre európske štúdie

CES

EPP

786

3 719

4 505

83 %

Nadácia pre európske pokrokové štúdie

FEPS

PES

517

2 795

3 312

85 %

Európske liberálne fórum

ELF

ALDE

183

996

1 179

85 %

Zelená európska nadácia

GEF

EGP

156

865

1 020

85 %

Transform Europe

TE

EL

120

550

671

83 %

Inštitút európskych demokratov

IED

PDE

48

238

286

85 %

Organizácia pre európsku medzištátnu spoluprácu

OEIC

EUD

20

132

152

85 %

Centrum Mauritsa Coppietersa

CMC

EFA

36

200

235

85 %

Nový smer

ND

AECR

141

679

820

85 %

Európska kresťanská politická nadácia

ECPF

ECPM

30

167

197

82 %

Európska nadácia za slobodu

EFF

EAF

44

234

279

84 %

Nadácia za Európu slobôd a demokracie

FELD

MELD

56

194

250

78 %

Spolu

 

 

2 136

10 768

12 905

84 %

(*)          všetky sumy v tisícoch EUR

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

18.3.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper

(1)

      Ú. v. EÚ L 56, 29.2.2012.

(2)

      Ú. v. EÚ C 334, 15.11.2013, s. 1.

(3)

      Ú. v. EÚ C 188, 29.6.2013, s. 1.

(4)

     Ú. v. EÚ C 331, 14.11.2013, s. 1.

(5)

     Ú. v. EÚ C 334, 15.11.2013, s. 122.

(6)

     Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

      Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(8)

      PE 349.540/Bur/ann/def.

(9)

      Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 90.

(10)

   Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 226.

(11)

   Ú. v. EÚ L 56, 29.2.2012.

(12)

   Ú. v. EÚ C 334, 15.11.2013, s. 1.

(13)

    Ú. v. EÚ C 188, 29.6.2013, s. 1.

(14)

   Ú. v. EÚ C 331, 14.11.2013, s. 1.

(15)

   Ú. v. EÚ C 334, 15.11.2013, s. 122.

(16)

   Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(17)

    Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(18)

    PE 349.540/Bur/ann/def.

(19)

    Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 90.

(20)

    Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 226.

(21)

Telefón cez internetový protokol.

(22)

           Tri pracoviská Európskeho parlamentu – finančný, environmentálny a regionálny dosah geografickej rozptýlenosti, oznámenie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu z 30. augusta 2013.

(23)

   Prijaté texty P7_TA(2013)0498.

(24)

   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).

(25)

Dobrovoľný dôchodkový fond bol zriadený ako „Association sans but lucrative“ (ASBL) podľa luxemburského práva 14. júla 1993.

(26)

   Zdroj: PV BUR. 9.9.2013 (PE 512.496/BUR) bod 14 a PV BUR. 7.10.2013 (PE 516.110/BUR) bod 12.

(27)

   Zdroj: PV BUR. 9.9.2013 (PE 512.496/BUR) bod 14, oznam generálneho riaditeľa pre Predsedníctvo: D(2013)3316

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia