Förfarande : 2013/2196(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0246/2014

Ingivna texter :

A7-0246/2014

Debatter :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Omröstningar :

PV 03/04/2014 - 7.13
CRE 03/04/2014 - 7.13
PV 16/04/2014 - 7.33
CRE 16/04/2014 - 7.33
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0289
P7_TA(2014)0428

BETÄNKANDE     
PDF 255kWORD 237k
24.3.2014
PE 521.588v01-00 A7-0246/2014

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt I – Europaparlamentet

(COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Cătălin Sorin Ivan

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt I – Europaparlamentet

(COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012(1),

–   med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2012 (COM(2013)0570 – (C7‑00274/2013)(2),

–   med beaktande av rapporten om budget- och finansförvaltningen för budgetåret 2012, avsnitt I – Europaparlamentet – budgetår 2012(3),

–   med beaktande av internrevisorns årsrapport för budgetåret 2012,

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2012, och institutionernas svar(4),

–   med beaktande av förklaringen(5) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för budgetåret 2012 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artiklarna 314.10 och 318 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artiklarna 145, 146 och 147,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(7), särskilt artiklarna 164, 165 och 166,

–   med beaktande av artikel 13 i de interna bestämmelserna för genomförandet av Europaparlamentets budget(8),

–   med beaktande av artikel 166.1 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, enligt vilken samtliga EU-institutioner ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter iakttagelserna i Europaparlamentets beslut om ansvarsfrihet,

–   med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2011 om riktlinjerna för budgetförfarandet 2012 – avsnitten I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX och X(9),

–   med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2012 – avsnitt I – parlamentet(10),

–   med beaktande av artiklarna 77 och 80.3 samt bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0246/2014), och av följande skäl:

A. Angående de administrativa utgifterna under 2012 uppgav revisionsrätten att de system för övervakning och kontroll som krävs enligt förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 fungerade tillfredsställande vid samtliga institutioner.

B.  Generalsekreteraren intygade den 6 september 2013 med rimlig säkerhet att parlamentets budget har genomförts i enlighet med principerna för sund ekonomisk förvaltning och att den kontrollram som har införts ger nödvändiga garantier för de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

C. Generalsekreteraren intygade även att han inte kände till några fakta som inte hade angivits och som kunde skada institutionens intresse.

1.  Europaparlamentet beviljar talmannen ansvarsfrihet för genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2012.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt I – Europaparlamentet

(COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012(11),

–   med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2012 (COM(2013)0570 – (C7‑00274/2013)(12),

–   med beaktande av rapporten om budget- och finansförvaltningen för budgetåret 2012, avsnitt I – Europaparlamentet – budgetår 2012(13),

–   med beaktande av internrevisorns årsrapport för budgetåret 2012,

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2012, samt institutionernas svar(14),

–   med beaktande av förklaringen(15) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för budgetåret 2012 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artiklarna 314.10 och 318 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(16), särskilt artiklarna 145, 146 och 147,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(17), särskilt artiklarna 164, 165 och 166,

–   med beaktande av artikel 13 i de interna bestämmelserna för genomförandet av Europaparlamentets budget(18),

–   med beaktande av artikel 166.1 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, enligt vilken samtliga EU-institutioner ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter iakttagelserna i Europaparlamentets beslut om ansvarsfrihet,

–   med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2011 om riktlinjerna för budgetförfarandet 2012 – avsnitten I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX och X(19),

–   med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2012 – avsnitt I – parlamentet(20),

–   med beaktande av artiklarna 77 och 80.3 samt bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0246/2014), och av följande skäl:

A.     Den 4 juli 2013 antog talmannen parlamentets årsbokslut för budgetåret 2012.

B.     I sin attestering av de slutliga räkenskaperna uppgav Europaparlamentets räkenskapsförare med rimlig säkerhet att räkenskaperna i allt väsentligt ger en sann och rättvis bild av parlamentets finansiella ställning och att han inte stött på några frågor som kräver en reservation.

C.     Generalsekreteraren intygade den 6 september 2013 med rimlig säkerhet att parlamentets budget har genomförts i enlighet med principerna för sund ekonomisk förvaltning och att den kontrollram som har införts ger nödvändiga garantier för de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

D.     Generalsekreteraren intygade även att han inte kände till några fakta som inte hade angivits och som kunde skada institutionens intresse.

E.     Angående de administrativa utgifterna under 2012 drog revisionsrätten vid sin revision slutsatsen att de system för övervakning och kontroll som varje institution tillämpar överensstämmer med kraven i budgetförordningen och att en av de 151 transaktioner som granskades av revisionsrätten berördes av fel samtidigt som revisionsrätten ansåg att den mest sannolika felprocenten var 0.

F.     I enlighet med det normala förfarandet sändes ett frågeformulär till parlamentets förvaltning, och svaren mottogs och diskuterades av budgetkontrollutskottet, i närvaro av generalsekreteraren och internrevisorn.

G.     Det finns ett mervärde i det årliga beviljandet av ansvarsfrihet för parlamentet, som omfattar en uttömmande granskning av dess räkenskaper som görs för att, å ena sidan, bedriva ett ansvarsutövande och ge total öppenhet gentemot unionsmedborgarna genom att ge dem detaljerad information om institutionens ekonomiska förvaltning, och som, å andra sidan, utgör en möjlighet till självkritik och förbättring av de områden där man fortfarande kan förbättra kvaliteten och effektiviteten i hanteringen av de offentliga finanserna och följaktligen hanteringen av skattebetalarnas pengar.

Europaparlamentets budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning 2012

Mervärdet av parlamentets förfarande för beviljande av ansvarsfrihet

1.  Europaparlamentet betonar mervärdet av det parlamentariska förfarande som leder till det årliga beviljandet av ansvarsfrihet för parlamentet.

2.  Europaparlamentet betonar att denna resolution i huvudsak är inriktad på budgetgenomförandet och ansvarsfriheten för budgetåret 2012, och att dess främsta mål är att garantera att skattebetalarnas pengar används på bästa möjliga sätt och att samtidigt ange var förbättringar kan göras. Parlamentet uppmanar sina ansvariga enheter att på alla nivåer fortsätta öka effektiviteten i det dagliga arbetet.

3.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till presidiet att dela ut fler ”vitböcker” om olika politikområden till samtliga ledamöter så att de politiska frågorna i förväg kan diskuteras i de politiska grupperna inför ett slutgiltigt beslut.

4.  Europaparlamentet konstaterar att unionens allmänna budget för 2012 totalt uppgick till 148 200 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden, av vilka parlamentets budget utgjorde 1 718 miljoner EUR. Parlamentet noterar att detta belopp utgör drygt 1 %av unionens allmänna budget och uppgår till 20 % av det belopp på 8 278 miljoner euro som avsatts för administrativa utgifter 2012 för unionens institutioner som helhet. Parlamentet noterar att detta är i linje med det interinstitutionella avtalet mellan parlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning och gäller utgifter för byggnader och infrastruktur, personalens löner och pensioner, informationsteknik och säkerhet.

5.  Europaparlamentet noterar att de fyra stora kapitlen i parlamentets budget var kapitel 10 (Ledamöter), kapitel 12 (Tjänstemän och tillfälligt anställda), kapitel 20 (Fastigheter och utgifter i samband med dessa) och kapitel 42 (Utgifter för assistentstöd till ledamöterna) som stod för 70 % av de totala åtagandena.

6.  Europaparlamentet noterar att de godkända anslagen i parlamentets slutliga budget för 2012 uppgick till 1 717 868 121 EUR, vilket motsvarar en ökning med 1,9 % jämfört med 2011 års budget (1 685 829 393 EUR) och att det i likhet med 2011 inte upprättades någon ändringsbudget. Parlamentet anser att det visade sitt budgetansvar och sin återhållsamhet genom att hålla sig inom ramen för inflationen på 2,6 % under 2012. Parlamentet förväntar sig samma återhållsamhet inför 2015 års budget genom att budgeten hålls under de 20 % som anges för kapitel 5.

7.  Europaparlamentet påpekar att 99 % av de löpande anslagen (93 % under 2011) användes och 1 % av anslagen förföll under 2012 (6 % under 2011) och att en hög budgetgenomförandenivå uppnåddes i likhet med tidigare år. Parlamentet noterar dock att detta påverkades av en överföring av outnyttjade medel i slutet av året på begäran av den gemensamma arbetsgruppen för presidiet och budgetutskottet samt ett positivt yttrande från budgetutskottet.

Europaparlamentets rapport om budget- och finansförvaltningen

8.  Europaparlamentet noterar att inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2012 uppgick till sammanlagt 175 541 860 euro under 2012 (173 293 432 EUR under 2011), varav inkomster avsatta för särskilda ändamål utgjorde 22 274 843 EUR (23 815 077 EUR under 2011).

9.  Europaparlamentet noterar att parlamentet beslutade att genomföra en uppsamlingsöverföring från olika budgetposter i slutet av året, vilken uppgick till 45 000 000 EUR i outnyttjade medel avsatta för den andra delbetalningen för förvärvet av Trebel-byggnaden i Bryssel (35 000 000 EUR) och uppförandet av den nya KAD-byggnaden i Luxemburg. Parlamentet konstaterar att detta medför en besparing på 10,4 miljoner EUR i finansieringskostnader under byggnadstiden och amorteringsperioden för lånet. Parlamentet noterar dock att det vid upprepade tillfällen har begärt att man för att öka tydligheten i budgeten bör föra in fastighetskostnader i budgeten i stället för att finansiera dem genom en uppsamlingsöverföring, vilket har efterlysts i flera tidigare resolutioner om beviljandet av ansvarsfrihet.

Parlamentets räkenskaper 2012

10.    Europaparlamentet noterar följande belopp utifrån vilka parlamentets räkenskaper för budgetåret 2012 avslutades.

(a) Tillgängliga anslag (EUR)

Anslag för 2012:

1 717 868 121

Icke-automatiska överföringar från budgetåret 2011:

21 700 000

Automatiska överföringar från budgetåret 2011:

222 900 384

Anslag motsvarande inkomster avsatta för särskilda ändamål för 2012:

22 274 843

Överföringar motsvarande inkomster avsatta för särskilda ändamål från budgetåret 2011:

107 592 247

Totalt:

2 092 335 595

(b) Anslagsutnyttjande budgetåret 2012 (EUR)

Åtaganden:

2 061 149 089

Utförda utbetalningar:

1 623 172 878

Anslag som överförts automatiskt inklusive dem från inkomster avsatta för särskilda ändamål:

412 253 714

Anslag som inte överförts automatiskt:

0

Förfallna anslag:

55 790 384

(c) Budgetinkomster (EUR)

Mottagna 2012:

175 541 860

(d) Balansomslutning den 31 december 2012 (EUR)

1 539 591 147

11.    Europaparlamentet påpekar att det gjorts stora överföringar till 2012 (244 600 384 EUR) och lägger tonvikt på en bättre utgiftsplanering.

12.    Europaparlamentet noterar att dess räkenskapsförare i sin attestering av de slutliga räkenskaperna har uppgett med rimlig säkerhet att de i allt väsentligt ger en sann och rättvis bild av parlamentets finansiella ställning. Parlamentet noterar att räkenskapsföraren uppger att han inte har stött på några frågor som kräver en reservation.

13.    Europaparlamentet påminner om talmannens beslut av den 4 juli 2013 om antagandet av räkenskaperna för budgetåret 2012.

Revisionsrättens yttranden över räkenskapernas tillförlitlighet för budgetåret 2012 samt lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

14.    Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten vid sin särskilda bedömning av administrativa och andra utgifter som helhet konstaterade att granskningen av transaktioner visar att felprocenten i populationen med största sannolikhet är obefintlig och att de granskade systemen för övervakning och kontroll av administrativa utgifter bedöms vara ändamålsenliga. Parlamentet välkomnar dessutom att revisionsrättens granskning visar att felnivån i betalningarna under 2012 av de godkända utgifterna inte är väsentlig. Parlamentet noterar att granskningen omfattade ett urval av 151 betalningstransaktioner – 91 utbetalningar av löner, pensioner och tillhörande tillägg samt 60 utbetalningar för byggnadskontrakt och andra utgifter – vilket kan jämföras med de 56 utbetalningar som granskades 2011.

15.    Parlamentet noterar att administrativa och andra utgifter omfattar personalutgifter (löner, tillägg och pensioner) som utgör 60 % av de totala administrativa och andra utgifterna och att utgifter för byggnader, utrustning, energi, kommunikation och IT anses utgöra ett lågriskområde. Parlamentet påpekar att enligt revisionsrätten är de största riskerna när det gäller administrativa och andra utgifter att förfarandena för upphandling, genomförande av kontrakt, rekrytering och beräkning av löner och tillägg inte följs.

Rekrytering av tillfälligt anställda och kontraktsanställda

16.    Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att revisionsrätten inte fann några fel eller brister vid granskningen av 15 rekryteringsförfaranden vid parlamentet under 2012. Parlamentet uppmanar dock generalsekreteraren att noggrant följa tillämpliga bestämmelser för utnämning eller befordran av personal i allmänhet och av personer i ledande ställning i synnerhet.

Upphandling

17.    Europaparlamentet noterar att revisionsrätten granskade 18 av parlamentets upphandlingsförfaranden. Parlamentet betonar att revisionsrätten i ett fall konstaterade brister i förvaltningen och dokumentationen av upphandlingsförfarandet och i ett annat fall i tillämpningen av ett tilldelningskriterium.

18.    Europaparlamentet rekommenderar att utanordnarna förbättrar utformningen, samordningen och resultatet av parlamentets upphandlingsförfaranden genom lämpliga kontroller och tydligare vägledning. Parlamentet noterar att genomförandet av den nya budgetförordningen och dess tillämpningsföreskrifter bör åtföljas av utformningen av nya mallar för avtal och anbudsinfordran och att särskilda kurser i hur urvals- och tilldelningskriterier fastställs och tillämpas bör utarbetas.

19.    Europaparlamentet stöder det svar man gett det kontradiktoriska förfarandet med revisionsrätten.

Revisionsrättens uppföljning av hur rekommendationer i tidigare årsrapporter har genomförts

Förhandskontrollen av rekryteringsförfaranden

20.    Europaparlamentet påminner om revisionsrättens iakttagelse att det i de förfaranden för rekrytering av ackrediterade ledamotsassistenter som granskades inte fanns några dokument i akten som visade att förhandskontrollerna av rekryteringshandlingarna hade utförts. Parlamentet noterar att revisionsrätten anser att parlamentet helt har genomfört dess rekommendation att se till att det finns lämplig dokumentation och att underliggande dokumentation för dessa kontroller arkiveras för att motivera rekryteringsbesluten avseende tillfälligt anställda och kontraktsanställda. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att senast i september 2014 informera budgetkontrollutskottet om hur effektiva de vidtagna åtgärderna är, inklusive de åtgärder som bygger på internrevisionens observationer, liksom åtgärder i samband med rekryteringen av ett antal nya ledamotsassistenter efter valet.

Upphandling

21.    Europaparlamentet beklagar att revisionsrättens granskning av ett urval av upphandlingsförfaranden visade att fel kvarstår i utformningen, samordningen och resultatet av upphandlingsförfarandena samt att revisionsrättens analys av gjorda framsteg är att dess tidigare rekommendation i de flesta avseenden fortfarande håller på att genomföras. Parlamentet upprepar sin uppmaning att utan ytterligare dröjsmål säkerställa verkliga framsteg när det gäller alla kontrollmekanismer för offentlig upphandling i syfte att åtgärda de brister som revisionsrätten identifierade samt att garantera de mest konkurrenskraftiga priserna på de varor och tjänster som förvärvas.

Utbetalning av sociala tillägg och sociala förmåner till anställda

22.    Europaparlamentet påminner om revisionsrättens särskilda iakttagelse om den information som finns tillgänglig för parlamentets avdelningar om de anställdas situation. Parlamentet välkomnar att revisionsrättens granskning inte visade några nya brister, men konstaterar att risken för inkorrekta eller felaktiga betalningar kvarstår. Parlamentet noterar dessutom att man 2012 vidtog åtgärder för att ytterligare förbättra svarsfrekvensen för det årliga förfarandet för elektronisk validering och uppdatering av de anställdas personuppgifter och att uppgifterna från de anställda vid behov ska kompletteras med lämpliga styrkande handlingar.

Internrevisorns årsrapport

23.    Europaparlamentet noterar att internrevisorn vid det sammanträde som hölls den 21 januari 2014 i det ansvariga utskottet presenterade sin årsrapport, undertecknad den 12 juli 2013, och meddelade att han under 2012 hade utfört följande granskningsarbete av parlamentets administration:

-  Samråd med tjänsten för internrevision om förfarandet för val av IP-telefoni(21).

-  Övergripande uppföljning av oavslutade åtgärder från interna revisionsrapporter – Fas I 2012.

-  Övergripande uppföljning av oavslutade åtgärder från interna revisionsrapporter – Fas II 2012.

- Revision av ackrediterade ledamotsassistenter anställda som övriga anställda i unionen.

- Revision av förfarandet för periodiserad redovisning.

- Uppföljning av granskningen av fastighetspolitiken: planering, bedömning och hantering av lokalbehov.

24.    Europaparlamentet påpekar att följande var några av de viktigaste slutsatserna i internrevisorns årsrapport:

-  Budgetregleringen av utgifter avseende vissa fasta anslag till förskott (informationskontor och ledamöternas resor) är fortfarande föremål för betydande förseningar.

-  Framsteg har gjorts när det gäller bidrag till politiska partier och stiftelser på EU-nivå.

-  Enligt tjänsten för internrevisions samrådsuppdrag när det gäller förfarandet för val av IP-telefoni upptäcktes brister i formaliseringen av beslutsfattandet avseende IP-telefoniprojektet. Generaldirektoratet för innovation och tekniskt stöd (GD ITEC) angav att man redan vidtog nödvändiga åtgärder för att mildra eventuella relaterade risker.

-  Viktiga åtgärder vidtogs för att utveckla områdena IT-styrning och IT-applikationer, i synnerhet GD ITEC:s metodologiska framsteg inom applikationernas utveckling.

-  Den första uppföljningen av revisionen av besöksgrupper visade att samtliga åtgärder fortfarande är oavslutade, men att den relaterade kvarstående risken delvis har minskat.

-  Fem oavslutade åtgärder, för vilka de åtgärder som krävs ligger utanför de berörda generaldirektoratens beslutsbefogenheter, har överlämnats till en högre instans för åtgärd.

25.    Europaparlamentet noterar och stöder internrevisorns uppfattning om ”Uppföljning av granskningen av fastighetspolitiken: planering, bedömning och hantering av lokalbehov” när det gäller att

- fastställa en lämplig planering av lokalbehoven på medellång och lång sikt, med hänsyn till den beräknade ökningen av antalet personer i kontorslokalerna,

- tilldela kontorslokaler utifrån de kriterier som överenskommits på institutionell nivå och se till att det finns regler och förfaranden för att verkställa dessa kriterier, och

- genomföra en effektiv och ändamålsenlig användning av kontorslokalerna.

26.    Europaparlamentet noterar och stöder internrevisorns uppfattning om ”Granskning av ackrediterade parlamentsassistenter anställda som övriga anställda i unionen”, nämligen att kontrollmiljön och kontrollåtgärderna i generaldirektoraten för personal och för ekonomi ger rimliga försäkringar om att parlamentsassistenter rekryteras i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna och att deras ekonomiska ersättningar belastar ledamöternas ersättning för assistentstöd på ett korrekt sätt. De båda generaldirektoraten uppmanas att med nödvändiga åtgärder se till att garantierna blir verkliga och otvetydiga.

27.    Europaparlamentet konstaterar att det 2012 krävdes en överföring från underpunkten för lokala assistenter (punkt 4220-01) till underpunkt 4220-02 (ackrediterade assistenter) på 7,3 miljoner EUR och att underpunkt 4220-01 har minskat med totalt 14,1 miljoner EUR (14,3 %) beroende på en felberäkning av behovet av såväl lokala assistenter som av ackrediterade assistenter, trots att antalet ackrediterade assistenter 2012 bara ökade marginellt jämfört med 2011. I framtiden bör en bättre bedömning göras av behovet under dessa underpunkter för att följa principerna om god ekonomisk förvaltning och kunna uppfylla de verkliga behoven.

28.    Europaparlamentet noterar emellertid att det, för att fullt ut och konsekvent uppfylla målen för intern kontroll och för att garantera en korrekt tillämpning av arbetsordningen med relevanta tillhörande bestämmelser som antagits av parlamentets behöriga organ och av budgetförordningen, finns utrymme för att ytterligare stärka vissa förfaranden för förvaltning och kontroll, vilka medför en måttlig exponering för kvarstående risk och berör följande områden:

-  I god tid se till att ackrediterade ledamotsassistenter får information om alla uppdateringar eller ändringar av tillämpliga bestämmelser som rör dem och lägga fram en motiverad rapport eller uppdatering för deras företrädare om dessa förändringar, för att garantera insyn och se till att principerna om lika behandling och möjligheter följs.

-  Sörja för korrekt rapportering i god tid till ledamöterna och de ackrediterade ledamotsassistenterna om arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter vid upphörande av anställningsavtal (uppsägning, arbetslöshet, pensionsrättigheter osv.).

-  Förbättra interna kontroller för att övervaka hur ersättningen för assistentstöd används.

-  Sörja för en smidigare och effektivare förvaltning av rekryteringen av nya ackrediterade parlamentsassistenter efter valet 2014 genom tidig planering och genom att tillhandahålla nödvändiga resurser, framför allt personal, och garantera fortsatt stöd till ledamöter som väljs för den nya mandatperioden genom att se till att det inte uppstår några luckor i de ackrediterade ledamotsassistenternas anställningsavtal och att de kan fortsätta att bistå med assistans.

29.    Europaparlamentet påminner än en gång om att det efter fem års tillämpning av den nya stadgan för assistenter så snart som möjligt krävs en grundlig utvärdering av stadgarna med eventuella anpassningar av bestämmelserna.

Granskning av ramen för intern kontroll

30.    Europaparlamentet påpekar att den ursprungliga översynen av ramen för intern kontroll 2003 och 2004 resulterade i 14 revisionsrapporter som omfattade samtliga avdelningar och de centrala enheterna och innehöll 452 överenskomna åtgärder i syfte att förbättra de övergripande nivåerna när det gäller

– uppfyllandet av institutionens miniminormer för intern kontroll,

– uppnåendet av institutionens främsta kontrollmål (efterlevnad av tillämpliga lagar och andra bestämmelser eller politiska riktlinjer, tillförlitlig information och rapportering från ledningen och sparsamhet, ändamålsenlighet och effektivitet i verksamheten).

Kvarstående ”oavslutade åtgärder”

31.    Europaparlamentet noterar att det vid utgången av 2012, efter flera uppföljningsrevisioner, fortfarande fanns 15 oavslutade åtgärder av de 452 åtgärderna inom intern kontroll som man ursprungligen kommit överens om. Parlamentet noterar internrevisorns slutsats att det för två generaldirektorat (ekonomi samt infrastruktur och logistik) fanns tecken på förbättrade förfaranden för offentliga upphandlingar.

32.    Europaparlamentet noterar internrevisionens nya övergripande förfarande och övervakningsförfarande för att följa upp överenskomna åtgärder från sina rapporter i vilka varje uppföljningsuppdrag är övergripande, samtidigt som det omfattar alla oavslutade åtgärder som ska genomföras. Parlamentet noterar dessutom att uppdragen nu genomförs två gånger om året i enlighet med parlamentets resolution av den 10 maj 2011 om ansvarsfrihet för 2009.

33.    Europaparlamentet noterar att internrevisorn ansåg att 73 åtgärder fortfarande behövde genomföras vid utgången av 2012, bland annat två kritiska åtgärder, 35 åtgärder med väsentlig risk och 36 åtgärder med måttlig risk. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att 80 åtgärder genomfördes fullt ut och därmed avslutades under 2012, bland annat två kritiska åtgärder. Parlamentet uppmanar alla sina berörda generaldirektorat att fortsätta sina ansträngningar att förbättra sina förfaranden för förvaltning respektive kontroll. Parlamentet uppmanar internrevisorn att fastställa striktare tidsplaner för genomförandet av åtgärderna. Parlamentet uppmanar internrevisorn att informera budgetkontrollutskottet om alla oavslutade åtgärder inom ramen för den ursprungliga översynen av ramen för intern kontroll. Parlamentet upprepar sin uppmaning till avdelningscheferna och den centrala ledningen att genomföra de ”oavslutade åtgärderna” före utgången av den nuvarande valperioden.

34.    Europaparlamentet noterar slutsatserna från tjänsten för internrevision att 2012 års uppföljningsförfarande på det hela taget visade tecken på förbättringar, då 80 av de 153 oavslutade åtgärderna godkändes som avslutade och antalet kritiska åtgärder med hög risk minskade (från åtta till tre). Parlamentet ser emellertid med oro på det relativt höga antalet oavslutade åtgärder, 73 stycken, som fördes över till 2013. Parlamentet inser att parlamentets riskprofil för oavslutade åtgärder vid årets slut visade en högre andel åtgärder inom kategorin med måttlig risk än i början av 2012, vilket tyder på att enheterna gjorde framsteg, även inom områden där åtgärderna ännu inte var avslutade.

Generalsekreterarens uppföljning av 2011 års ansvarsfrihetsresolution

35.    Europaparlamentet noterar de skriftliga svar till 2011 års ansvarsfrihetsresolution som överlämnades till budgetkontrollutskottet den 25 oktober 2013 och därmed mottogs före inledningen av ansvarsfrihetsförfarandet 2012. Parlamentet välkomnar generalsekreterarens efterföljande presentation av svaren och uppföljningen av parlamentets administration den 25 november 2013 på de olika frågorna och önskemålen i parlamentets ansvarsfrihetsresolution för 2011 samt den diskussion med ledamöterna som följde.

36.    Europaparlamentet välkomnar att parlamentets tolknings- och översättningstjänster har genomgått viktiga förändringar sedan 2011. Parlamentet medger att man under hela den här processen skulle kunna öka effektiviteten avsevärt och därmed minska kostnaderna, utan att kvaliteten och utbudet för ledamöterna försämras. Parlamentet noterar att översättningen på begäran av de fullständiga förhandlingsreferaten från sammanträdena och av skriftliga frågor inom ramen för politiken för en resurseffektiv fullständig flerspråkighet har medfört att kostnaderna för externa översättningstjänster permanent har minskat med 11 miljoner EUR.

37.    Europaparlamentet påminner om att det i presidiets andra beslut av den 12 mars 2012 om resurseffektiv fullständig flerspråkighet fastställdes att delegationer som begärde undantag för resor under utskottsveckor endast skulle erbjudas en begränsad språkregim med tolkning till högst ett språk. Parlamentet noterar att denna åtgärd medförde att antalet uppdrag som genomfördes under veckor som var avsatta för extern parlamentarisk verksamhet ökade från 36 % av alla uppdrag 2011 till 46 % 2012, medan antalet tolkuppdragsdagar minskade med 23 % mellan 2011 och 2012.

38.    Europaparlamentet noterar att det i generalsekreterarens efterföljande beslut av den 23 mars 2013 fastställs att tisdags- och torsdagseftermiddagar under utskottsveckor uteslutande reserveras för utskottssammanträden och trepartsmöten. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att som ett resultat av dessa redan genomförda åtgärder minskade kostnaderna för extern tolkning från 3,5 % av parlamentets totala budget 2011 till 2,6 % 2012. Parlamentet anser att principen om sund ekonomisk förvaltning även bör tillämpas på tolkningen, och för att garantera att unionens skattebetalare får bäst valuta för sina pengar bör man kontinuerligt genomföra en kritisk analys för att bedöma var och hur effektiviteten kan förbättras och kostnaderna kontrolleras eller begränsas. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att för ledamöterna i det ansvariga utskottet offentliggöra årsrapporten om tillämpningen av uppförandekoden om flerspråkighet.

39.    Europaparlamentet noterar att det i generalsekreterarens svar anges att kostnaden för Luxpriset minskades enligt budgetkontrollutskottets förslag som röstades igenom i kammaren inom ramen för 2010 års betänkande om ansvarsfrihet. Parlamentet konstaterar att en rad konkreta åtgärder har vidtagits för att minimera utgifterna för Luxpriset, i synnerhet genom att skära ner kostnaderna i samband med säljfrämjande aktiviteter på internationella festivaler och i parlamentets lokaler Parlamentet konstaterar att utgifterna för Luxpriset 2012 uppgick till 434 421 EUR, vilket är en minskning med 24 % jämfört med 2011 (573 722 EUR). Parlamentet efterlyser ytterligare besparingar.

40.    Europaparlamentet anser att utdelningen av priser inte ingår i parlamentets kärnverksamhet och begär att en lönsamhetsanalys görs innan några nya initiativ till priser tas.

41.    Europaparlamentet noterar att presidiet i ljuset av det ständigt ökande antalet kunder och utvecklingen av institutionen vid sitt sammanträde den 10 juni 2013 antog en övergripande strategi som innehåller de viktigaste riktlinjerna för cateringverksamheten vid parlamentet fram till 2019. Parlamentet påminner om att den övergripande cateringverksamheten har ökat med runt 150 % mellan 2002 och 2011, från 1 472 miljoner kunder 2002 till 3 711 miljoner kunder 2011. Parlamentets cateringtjänster präglas fortfarande av ett operativt underskott som inte enbart bör kompenseras genom prishöjningar. Parlamentet noterar att riktlinjerna för priser i parlamentet bör ligga i linje med övriga institutioner och att parlamentet har bättre förutsättningar att uppnå bättre villkor från entreprenörer och stordriftsfördelar i dessa verksamheter, med tanke på det stora antalet kunder som serveras.

Parlamentets ansvarsfrihet för 2012

42.    Parlamentet konstaterar att tillämpningsområdet för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet inte bara bör omfatta budgetgenomförandet och generalsekreterarens och administrationens förvaltningsverksamhet för budgetåret 2012, utan även de beslut som antagits av parlamentets styrande organ, dvs. talmannen, presidiet och talmanskonferensen. Parlamentet betonar att det vid en kritisk granskning av institutionens ekonomiska förvaltning inte beviljar generalsekreteraren, utan snarare talmannen, ansvarsfrihet.

43.    Europaparlamentet välkomnar i detta avseende kvaliteten i diskussionen mellan generalsekreteraren och budgetkontrollutskottet i närvaro av internrevisorn den 21 januari 2014 i samband med parlamentets ansvarsfrihet för 2012. Parlamentet upprepar att dess styrande organ och administration hålls ansvariga under hela denna process och att det därför är grundläggande att hela beslutsprocessen sker på ett helt öppet sätt för att man ska kunna se till att unionens invånare får en rättvisande och korrekt bild av hur parlamentet fattar sina beslut och använder de medel som ställs till dess förfogande. Följaktligen begär parlamentet att både föredragningslistorna för sammanträdena och de beslut som fattats av parlamentets styrande organ omedelbart och som regel ska meddelas både parlamentsledamöterna och parlamentets anställda samt allmänheten.

44.    Europaparlamentet påpekar att de främsta referenserna, utan politisk hänsyn, för att bedöma genomförandet av parlamentets budget i första hand bör vara yttrandet av dess externa oberoende revisor och i andra hand yttrandet av parlamentets internrevisor och hans bedömning av parlamentets interna kontrollsystem. Parlamentet upprepar sin tillfredsställelse med revisionsrättens positiva yttrande över tillförlitligheten i parlamentets räkenskaper samt lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna.

45.    Europaparlamentet påminner om att det i den uppförandekod för parlamentets ledamöter avseende ekonomiska intressen och intressekonflikter som antogs i kammaren den 1 december 2011 fastställs att ledamöterna är skyldiga att lämna fullständiga upplysningar om sin avlönade verksamhet utanför parlamentet och om sina ersättningar, samt om all annan verksamhet som de utövar och som kan skapa intressekonflikter. Parlamentet påminner även om att det i koden uttryckligen anges att ledamöterna ska avstå från att ta emot någon summa pengar eller några gåvor i utbyte mot att påverka parlamentets beslut. Parlamentet konstaterar att uppförandekoden innehåller tydliga regler för mottagande av gåvor och för före detta ledamöter som bedriver lobbyverksamhet. Parlamentet uppmanar administrationen att regelbundet varje år granska minst 15 % av dessa deklarationer.

46.    Europaparlamentet konstaterar att presidiet antog genomförandeåtgärder för uppförandekoden för ledamöterna den 15 april 2013. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att det för att säkerställa öppenhet avseende de kostnadsersättningar för resor, hotell eller traktamenten som en ledamot erhåller och som en tredje part står för, i artikel 5.3 i genomförandeåtgärderna, som tillämpas från och med den 1 juli 2013, fastställs att ledamöterna ska redovisa alla kostnadsersättningar för resor, hotell eller traktamenten som en tredje part står för när en ledamot deltar i ett evenemang som organiseras av en tredje part. Parlamentet noterar dessutom att om ingen sådan kostnadsersättning betalas ut utan endast kostnaden för en måltid, inträdesbiljett eller liknande till ett värde som understiger 150 EUR, behöver inga upplysningar lämnas.

47.    Europaparlamentet kritiserar att en rapport från Olafs övervakningskommitté till parlamentets budgetkontrollutskott inte vidarebefordrades till utskottet av parlamentets talman utan kvarhölls i mer än två månader. Parlamentet kritiserar att en kallelse av vittnen från en belgisk domstol vidarebefordrades av parlamentets förvaltning först tre månader senare till de tre berörda ledamöterna. Parlamentet kritiserar att budgetkontrollutskottet hindrades i sitt arbete genom att en utfrågning om verksamheten i arbetsgruppen för Grekland ställdes in och genom den mer än ett år långa förseningen av en utfrågning om ”Förvaltning – Europeiska kommissionen som administrativ myndighet”.

48.    Europaparlamentet begär att alla bilagor till skriftliga parlamentariska frågor (artikel 117 i parlamentets arbetsordning) offentliggörs på Europaparlamentets webbplats tillsammans med frågorna.

Talmannens politiska verksamhet

49.    Europaparlamentet efterlyser detaljerad information om hur talmannen, i egenskap av partipolitiskt neutral person, har hållit sina tjänsteuppdrag separerade från förberedelserna av sitt uppdrag som socialdemokraternas toppkandidat inför valet till Europaparlamentet, framför allt när det gäller kanslipersonal, Europaparlamentets kontor i tredjeland och resekostnader. Parlamentet anser att ingen åtskillnad gjorts mellan de två rollerna i samband med flera av dessa aktiviteter. Parlamentet efterlyser en tydlig uppdelning av politiskt tillsatta personers befattningar enligt samma modell som i kommissionen för att europeiska skattebetalare inte ska behöva betala för europeiska toppkandidaters valkampanj.

Parlamentets arbetsorter

50.    Europaparlamentet konstaterar att det i protokoll nr 6 om lokalisering av säten för institutionerna, som fogats till fördragen och som medlemsstaternas regeringar gemensamt enats om, fastställs att parlamentet ska ha tre arbetsorter. Parlamentet påminner om sin resolution av den 17 april 2013 om beviljande av ansvarsfrihet för 2011, i vilken det anges att ”generalsekreteraren och presidiet ska förse ledamöterna med uppdaterade siffror och uppgifter om de finansiella och miljörelaterade effekterna av arrangemanget med flera arbetsorter”, som åtföljde parlamentets resolution av den 6 februari 2013 om riktlinjerna för budgetförfarandet 2014 och betänkandet om lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner som antogs den 20 november 2013.

51.    Europaparlamentet påminner om att parlamentets säte fastställdes av viktiga historiska skäl och att frågan om fastställandet av en EU-institutions säte lyder under medlemsstaternas exklusiva behörighet. Parlamentet noterar i detta avseende att ett beslut om ändring av parlamentets säte skulle kräva en ändring i fördragen, ett beslut som medlemsstaterna måste anta enhälligt.

52.    Europaparlamentet noterar att utgifterna till följd av parlamentets geografiska spridning utgör ett viktigt identifierat område för potentiella besparingar. Parlamentet välkomnar generalsekreterarens rapport(22) från augusti 2013 om ekonomiska följder av den geografiska uppdelningen av Europaparlamentet. Parlamentet understryker att följande parametrar ingår i beräkningarna i rapporten:

-  Budgetförslaget 2014 har använts som grund.

-  Underliggande beräkningar har uppdaterats när nyare uppgifter har blivit tillgängliga (till exempel statistik över tjänsteresor).

-  Metoden för att bedöma avskrivningskostnader har anpassats för att återspegla förslaget att Bryssel skulle vara den enda arbetsorten för att minska sådana kostnader.

-  Kostnader till följd av placeringarna i Strasbourg och Luxemburg anges separat.

-  Nya beräkningar har gjorts för att visa ytterligare återkommande utgifter till följd av att det finns en enda arbetsort samt engångsinvesteringar och kostnader i samband med sammanslagningen av arbetsorterna.

53.    Europaparlamentet påpekar att det i rapporten anges en teoretisk nettobesparing om de tre arbetsorterna konsolideras till en i Bryssel, vilken beräknas uppgå till 88,9 miljoner EUR per år och utgör ungefär 5 % av parlamentets budget 2014, 1,03 % av unionens totala administrativa budget och 0,06 % av unionens totala budget. Parlamentet noterar att nettoeffekten per EU-invånare per år beräknas uppgå till 0,18 EUR om parlamentets tre arbetsorter slås samman till en enda.

54.    Europaparlamentet påpekar att det i rapporten anges att en eventuell sammanslagning av Luxemburg med Bryssel skulle medföra ytterligare kostnader på 14 miljoner EUR per år. Parlamentet betonar att det i rapporten anges att det stöd som värdländerna ger parlamentet skiljer sig åt i fråga om kvalitet och kvantitet. Parlamentet noterar att dessa potentiella kostnader inte ingår i ekvationen om potentiella besparingar till följd av antagandet att Bryssel skulle vara det enda sätet.

55.    Europaparlamentet betonar att 10 703 ton mindre koldioxid per år skulle släppas ut om Strasbourg (10 235) och Luxemburg (468) inte längre användes som arbetsorter. Parlamentet beklagar att de miljömässiga följderna av parlamentets geografiska uppdelning när det gäller koldioxidutsläpp uppgår till 11,16 % av parlamentets totala koldioxidavtryck 2011.

56.    Europaparlamentet ser fram emot offentliggörandet av revisionsrättens undersökning som kan ge en heltäckande analys av de potentiella besparingarna i unionens budget om parlamentet skulle ha en arbetsort, vilket också efterlyses i parlamentets resolution av den 20 november 2013 om lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner(23), och begär att man i denna analys infogar budgetaspekterna och tillhörande kostnader, såsom besparingar genom minskad förlust av arbetstid och ökad effektivitet. Parlamentet begär att inte endast resekostnaderna för parlamentets personal (inklusive tillfällig personal, externa experter och tillfälligt anställda) undersöks, utan även ökade resekostnader för kommissionens och rådets personal på grund av de olika arbetsorterna.

Förvaltningen av parlamentets administration: bättre operativ effektivitet

57.    Europaparlamentet påminner om att denna resolution i huvudsak är inriktad på budgetgenomförandet och ansvarsfriheten för budgetåret 2012, och att dess främsta mål är att garantera att skattebetalarnas pengar används på bästa möjliga sätt och att samtidigt ange var det finns möjlighet att göra effektivitetsvinster. Parlamentet uppmanar parlamentets ansvariga organ att på alla nivåer där detta är möjligt fortsätta att effektivisera parlamentets dagliga arbete, samtidigt som man alltid bör sträva till att ge bättre service till unionsmedborgarna. Parlamentet förväntar sig att generalsekreteraren i nästa årsrapport till budgetkontrollutskottet ägnar mer uppmärksamhet åt utgifternas effektivitet och ändamålsenlighet.

58.    Europaparlamentet anser att man under valperioden 2009–2014, trots den svåra ekonomiska och finansiella situationen, lyckades åstadkomma besparingar, som visserligen ofta var slumpmässiga och tillfälliga, men ändå betydande. Parlamentets administration bör identifiera ytterligare effektiva åtgärder som leder till systematiska och definitiva strukturella besparingar, som för det första minskar parlamentets budget och för det andra möjliggör en omfördelning av resurserna till parlamentets nya insatsområden, särskilt för att förbättra granskningen av kommissionens genomförande av unionens politik.

59.    Europaparlamentet uppmanar parlamentets administration att överväga att öka utnyttjandet av tillgänglig teknik som telefonkonferenser och distansarbete för att sänka de administrativa kostnaderna och resekostnaderna. Ett konkret förslag för utvidgad användning av båda teknikerna bör tas fram. Parlamentet anser att betydande ytterligare besparingar kan uppnås utan att åtgärdernas kvalitet äventyras, och att videokonferenser och distansarbete utöver de ekonomiska vinsterna också kan bidra till ett effektivare utnyttjande av tiden och till ett mer miljövänligt parlament.

60.    Europaparlamentet ber parlamentets administration att fortsätta tillämpa intelligenta besparingsåtgärder som gör det möjligt att spara utan att det drabbar effektiviteten hos eller kvaliteten på parlamentets verksamhet.

Generaldirektoratet för parlamentets ledning

61.    Europaparlamentet noterar att generaldirektoratet för parlamentets ledning (GD PRES) har omorganiserats, vilket innebär att ett nytt generaldirektorat för parlamentariska utredningar (GD EPRS) inrättas och att parlamentets säkerhetstjänster har internaliserats, vilket innebär att ett nytt generaldirektorat för säkerhet inrättas. Parlamentet välkomnar att internaliseringen av säkerheten beräknas ge besparingar på över 11 miljoner euro under perioden 2013−2016. Parlamentet konstaterar dock att fem anställda från talmannens kansli har föreslagits till tjänster som generaldirektörer och direktörer i Europaparlamentets förvaltning. Parlamentet kritiserar denna politisering av tillsättningen av högre poster och urholkningen av tjänstemannabegreppet. Parlamentet påminner om att unionen kritiserar politiska tjänstetillsättningar i hela världen och kräver att dessa kriterier ska iakttas även i Europaparlamentets förvaltning. Parlamentet vill varje år informeras av generalsekreteraren om vilka exakta belopp som sparas, vilket kan bli ett gott exempel som leder till att andra tjänster som i dag utförs av tredje part i stället görs internt.

62.    Europaparlamentet konstaterar att en generaldirektörstjänst visserligen har tillsatts men att den som utsetts ännu inte har tillträtt denna tjänst sex månader efter utnämningen. Parlamentet begär att denna generaldirektörstjänst avskaffas.

Generaldirektoratet för EU-extern politik

63.    Europaparlamentet ser med oro på att de allmänna kraven på besparingar kan leda till en försvagning av de interparlamentariska delegationernas kapacitet att upprätthålla parlamentets utrikespolitiska profil och förbli lika synligt som andra EU-institutioner, särskilt kommissionen och rådet, och att följderna kan vara en urholkning av parlamentets utrikespolitiska strategi och en konsolidering av parlamentets diplomati som ett kompletterande verktyg för kommissionens och utrikestjänstens verksamhet. Av denna anledning anser parlamentet att det är viktigt att man inte förlorar den kunskap och erfarenhet som man har fått inom övervakning av och synlighet för europeiska projekt samt att de åtgärder som föreslås inte skadar kapaciteten och effektiviteten när det gäller parlamentets interparlamentariska dialog med andra länder, särskilt i tider präglade av politisk instabilitet och hot mot demokratin (den arabiska våren, konflikten i Mellanöstern, konflikten i Ukraina, förberedelser för val i oroshärdar osv.).

Generaldirektoratet för kommunikation

64.    Europaparlamentet noterar att generaldirektoratet för kommunikation har en stor budget under punkt 3242, ”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang”. Eftersom allt mer arbete utkontrakteras med ytterligare kostnader för skattebetalarna, ber parlamentet att få se en detaljerad förteckning över utkontrakteringsåtgärderna och kostnaderna för detta inom generaldirektoratet för kommunikation.

65.    Europaparlamentet ser med oro på eventuella intressekonflikter som inte upptäcks vid tilldelningen av bidrag från parlamentets budget. Parlamentet påminner om artikel 58 i budgetförordningen och förvaltningens skyldighet att kontrollera förklaringar som lämnats av stödmottagare och uppdragstagare. Parlamentet efterlyser information om vilka riskanalyser parlamentets förvaltning gör av dessa förklaringar för att kontrollera riktigheten i dem.

Informationskontor

66.    Europaparlamentet noterar att kostnaderna för tjänsteresor under 2012 för personalen vid informationskontoren uppgick till 1,8 miljoner EUR, varav tjänsteresorna till Strasbourg uppgick till drygt 1 miljon EUR. Parlamentet framhåller att videokonferenser bör prioriteras, då de leder till både lägre strukturella kostnader för parlamentets budget och miljöförbättringar, utan att försämra parlamentets arbete.

Besöksgrupper

67.    Europaparlamentet noterar att nya regler för mottagandet av besöksgrupper, bland annat metoden för att betala bidrag, har trätt i kraft sedan januari 2012. Parlamentet noterar att presidiet beslutade att behålla möjligheten att göra kontanta utbetalningar till besöksgrupper. Parlamentet ser med oro på den betydande renommé- och säkerhetsrisk som kontanta utbetalningar till besöksgrupper medför. Parlamentet ber presidiet att fatta ett nytt beslut om att avskaffa kontantutbetalningar vilka utgör en överträdelse av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG(24). Parlamentet noterar att av runt 2 000 besöksgrupper per år erhöll endast 365 stycken över 15 000 EUR under 2012. Parlamentet noterar att majoriteten av dessa besöksgrupper dock valde kontant utbetalning, trots att parlamentets administration uppmanar till betalning via banköverföring eller en till blandning av båda metoderna i stället.

Europeiska historiens hus

68.    Europaparlamentet noterar att samfinansiering med kommissionen av driftskostnaderna för Europeiska historiens hus säkrades med 800 000 euro i åtagandebemyndiganden i budgeten för 2014 och tilldelades rubrik 3 i den fleråriga budgetramen. Beloppet motsvarar 30 % av de budgeterade driftskostnaderna för det året och är även avsett att täcka utgifter för att kunna ha öppet en sjunde dag varje vecka.

69.    Europaparlamentet påminner om att byrån antog huvuddelarna av idén om en permanent utställning i Europeiska historiens hus den 22 oktober 2012.

EuroparlTV

70.    Europaparlamentet noterar att i 2012 års budget som antogs av kammaren var 8,5 miljoner EUR öronmärkta för EuroparlTV under budgetpost 3246. Parlamentet konstaterar att medan budgeten för EuroparlTV har minskat avsevärt från 9 miljoner EUR 2008 till 5 miljoner EUR 2014, har resultaten av denna tjänst förbättrats med ett antal nya verksamheter och projekt, bland annat en större andel audiovisuella produkter som är färdiga att sändas och har en längre livslängd samt en serie exklusiva samproduktioner med nationella tv-kanaler i flera medlemsstater, vilket leder till högre tittarsiffror. Parlamentet välkomnar att parlamentet får allt fler anhängare på sociala medier, i synnerhet på Facebook med för närvarande över 1,2 miljoner ”vänner”, för vilka exklusiva EuroparlTV-produktioner utvecklas. Parlamentet ser fram emot den oberoende utvärdering av parlamentets multimediaproduktion på internet som görs på uppdrag av och i enlighet med presidiets beslut av den 3 december 2012.

71.    Europaparlamentet är oroat över att mediatäckningen av parlamentets arbete, trots att parlamentet utrustats med moderna studior och trots att man anställt ett stort team med kommunikationsexperter, kan hämmas av kravet på att sändningsföretag som använder parlamentets studior ska betala satellitavgifter. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att undersöka om en ändring av bestämmelserna skulle främja en större täckning av de debatter och diskussioner i parlamentet som ledamöterna deltar i, och att därefter rapportera till parlamentet.

72.    Europaparlamentet anser att EuroparlTV inte ingår i parlamentets kärnverksamhet och begär att en lönsamhetsanalys görs innan någon ny verksamhet för EuroparlTV initieras.

Generaldirektoratet för personal

73.    Europaparlamentet betonar svårigheterna med att rekrytera tjänstemän eller kontraktsanställda från vissa medlemsstater såsom Tyskland, Förenade kungariket, Österrike och Nederländerna och noterar att för dessa länder är andelen personal i parlamentets sekretariat avsevärt lägre än ländernas ”demografiska vikt” i unionen. Parlamentet noterar även det relativt höga antalet anställda med belgiskt (13,6 %) eller luxemburgskt (2,2 %) medborgarskap, vilket är en följd av parlamentets arbetsorter. Parlamentet uppmanar presidiet att se över rekryteringsförfarandena och rekryteringskraven för att utreda på vilket sätt de eventuellt försvårar rekryteringen av personal från dessa medlemsstater.

74.    Europaparlamentet kräver information om anställningsformen för lokala vaktmästare i Strasbourg och upplysningar om anställningen för vaktmästare i Bryssel under veckorna i Strasbourg. Parlamentet efterlyser en rapport från parlamentets förvaltning om huruvida unionens arbets- och sociallagstiftning iakttas när det gäller lokala vaktmästare i Strasbourg och hur falskt egenföretagande motverkas. Parlamentet begär en kostnadsjämförelse av vilken lösning som är mest fördelaktig för skattebetalarna.

75.    Europaparlamentet noterar personaldomstolens dom av den 12 december 2013 i mål F-129/12 och beklagar djupt att parlamentet har dömts för att inte ha gett stöd vid mobbning och för olagliga uppsägningar. Parlamentet uppmanar därför behöriga enheter att vidta nödvändiga åtgärder för att undvika liknande situationer i framtiden.

76.    Europaparlamentet efterlyser en rapport om ökningen av antalet AD- och AST-tjänster inom parlamentets administration från 2005 fram till nuvarande budgetår samt fördelningen på nationaliteter.

77.    Europaparlamentet efterlyser en rapport om ökningen av antalet direktörs- och generaldirektörstjänster inom parlamentets administration sedan 2005 samt fördelningen på nationaliteter.

78.    Europaparlamentet efterlyser en rapport om hur många av personalen inom de politiska grupperna som blivit tjänstemän sedan 2009 genom a) ett vanligt urvalsförfarande, b) den s.k. övergångsklausulen.

79.    Europaparlamentet erinrar om att över 1 500 parlamentsanställda har barn inskrivna i Europaskolor. Parlamentet framhåller behovet av att parlamentet har en styrande funktion inom organisationen av Europaskolorna.

Generaldirektoratet för infrastruktur och logistik (GD INLO)

Parlamentets fastighetspolitik

80.    Europaparlamentet framhåller att parlamentet under årens lopp har blivit fastighetsägare och att denna strategi har inneboende risker och att kostnaderna för drift och underhåll av tekniska anläggningar nödvändigtvis kommer att öka under kommande år i samband med skötseln av allt äldre fastigheter. Parlamentet betonar särskilt att man i en egendoms- och fastighetsstrategi även måste beakta de stigande kostnaderna och behovet av fastighetsrenoveringar på medellång sikt. Parlamentet påpekar att man i egendoms- och fastighetsstrategin måste säkerställa hållbarhet i parlamentets budget och bevara en viss flexibilitet i kombination med förvärv, hyra eller nyttjanderätt, i syfte att säkerställa att parlamentet får bäst valuta för pengarna. Parlamentet understryker att den bästa lösningen kanske inte alltid är att köpa en fastighet.

81.    Europaparlamentet noterar att man under 2012 började se över de ekonomiska villkoren i en rad kontrakt, kontrakt för kontrakt, särskilt i ljuset av utvecklingen av hyresmarknaden. Parlamentet välkomnar att dessa omförhandlingar kommer att leda till följande strukturella besparingar under kommande år:

- Nyttjanderätten av Wiertz-byggnaden leder till en kostnadsminskning på 0,45 miljoner EUR per år i fastighetsskatt och avgifter.

- Flytten till Geos-byggnaden 2014 leder till en kostnadsminskning på 5 miljoner EUR under 45 månader.

- Revideringen av hyreskontraktet för Goldbell-byggnaden leder till en kostnadsminskning på 2,5 miljoner EUR fram till utgången av 2017.

- Revideringen av hyreskontraktet för informationskontoret i Madrid leder till en kostnadsminskning på 0,27 miljoner EUR.

Konrad Adenauer-byggnaden (KAD)

82.    Europaparlamentet påminner om att ingen kandidat inledningsvis kunde väljas ut vid anbudsförfarandet för Konrad Adenauer-byggnadsprojektet, eftersom de prisförslag som lämnades in inom ramen för upphandlingen var betydligt högre än de beräknade kostnaderna. Parlamentet noterar att presidiet under 2012 antog beslutet att omarbeta inbjudningarna att lämna anbud för KAD-byggnaden, vilket ledde till betydligt lägre anbud, och därmed kunde den budget som man ursprungligen kom överens om för detta byggprojekt följas. Parlamentet noterar att arbetet inleddes i september 2013 med en ny projektledare och förbättrade partnerskapsarrangemang med stöd från den luxemburgska regeringen. Parlamentet förväntar sig att den globala budget för byggprojektet som man ursprungligen kom överens om följs, trots den oundvikliga förseningen.

Parlamentets kammare i Bryssel

83.    Europaparlamentet konstaterar att reparationen av stödramen i taket i parlamentets kammare i Bryssel kommer att medföra kostnader på drygt 2 miljoner euro, vilket är en lägre siffra än uppskattningen på 3 miljoner euro, och att inga rättsliga åtgärder kan vidtas på grund av byggnadens ålder. Parlamentet medger att man tack vare de riktlinjer för regelbunden fortlöpande inspektion och förebyggande underhåll avseende parlamentets byggnader som infördes 2012 upptäckte konstruktionsfel i träbjälkarna i taket och därmed förhindrades en större katastrof med potentiella dödsfall och enorma skador på den berörda byggnaden. Parlamentet noterar att det var möjligt att flytta berörda avdelningar till parlamentets övriga byggnader och stänga av zon A i Paul-Henri Spaak-byggnaden (PHS) tillfälligt och att kammaren kan användas igen i början av april 2014.

Generaldirektoratet för tolkning och konferenser och generaldirektoratet för översättning

84.    Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att genomförandet av presidiets beslut om en resurseffektiv flerspråkighet under 2012 medförde besparingar på 10,9 miljoner EUR respektive 10 miljoner EUR för tolknings- respektive översättningstjänster, utan att det påverkade principen om flerspråkighet eller försämrade kvaliteten på parlamentets arbete. Parlamentet upprepar att interinstitutionellt samarbete är avgörande för utbyte av bästa praxis som främjar effektivitet och möjliggör besparingar.

Generaldirektoratet för ekonomi

Den frivilliga pensionsfonden

85.    Europaparlamentet konstaterar att värdet av tillgångarna i den frivilliga pensionsfonden(25) ökade under 2012 med en avkastning på investeringarna på 9,4 % samtidigt som investeringsmarknaderna fortsatte att återhämta sig från den globala finanskrisen.

86.    Europaparlamentet noterar emellertid att den frivilliga pensionsfonden, beräknat på grundval av fondens tillgångar, ökade sitt beräknade försäkringstekniska underskott till 207,9 miljoner EUR vid utgången av 2012. Parlamentet betonar att dessa förväntade framtida skulder är spridda över flera decennier.

87.    Europaparlamentet noterar emellertid att detta väcker farhågor om en eventuell dränering av fonden och att parlamentet garanterar att pensionsrättigheter betalas ut till alla tidigare och vissa nuvarande medlemmar i fonden, när och om fonden inte kan uppfylla sina åtaganden. Parlamentet påminner om att den frivilliga pensionsfonden var tänkt som en tillfällig lösning i väntan på att den nya stadgan för Europaparlamentets ledamöter skulle träda i kraft den 14 juli 2009.

88.    Europaparlamentet noterar att Europeiska unionens domstol 2013 beslutade att de beslut som presidiet antog 2009, bland annat om att höja pensionsåldern för fondens medlemmar från 60 till 63 år i syfte att undvika tidig kapitaldränering och att anpassa den till den nya ledamotsstadgan, var giltiga. Parlamentet påminner om att två tredjedelar av betalningarna till fonden gjordes direkt av parlamentet och inte av enskilda medlemmar.

Generaldirektoratet för innovation och tekniskt stöd

89.    Europaparlamentet ser med djup oro på att personliga och konfidentiella enskilda brevlådor tillhörande vissa ledamöter, parlamentsassistenter och tjänstemän äventyrades i samband med att parlamentet utsattes för dataintrång när en hacker fångade upp kommunikationen mellan privata smarta telefoner och parlamentets allmänna trådlösa nätverk. Parlamentet framhärdar i att en oberoende tredjepartsgranskning av IKT-säkerheten bör göras på all IKT och alla telekommunikationssystem inom parlamentet i enlighet med specifikationerna i bilaga I i syfte att färdigställa en tydlig färdplan mot en stabilare politik för IKT-säkerheten 2015.

90.    Europaparlamentet anser att gästanvändare bör få tillgång till ett trådlöst nätverk som inte kan ge tillgång till parlamentets intranät eller interna IT-tjänster, som till exempel webbpost, för att skilja funktionerna i det privata trådlösa nätverket från det trådlösa gästnätverket. Parlamentet anser att en oberoende säkerhetsgranskning bör genomföras av hela parlamentets IT- och telekommunikationsinfrastruktur för att säkerställa att parlamentet arbetar med högsta tillgängliga säkerhetsstandarder mot dataintrång och telefonavlyssning.

91.    Europaparlamentet anser att viktiga framsteg måste stödjas av lämpliga investeringar i stöd och underhåll för dessa projekt liksom av lämpligt samarbete med ledamöter och personal. Parlamentet betonar framför allt att systemet AT4AM har introducerats framgångsrikt. Parlamentet beklagar att distributionen av en Linuxkonfiguration för Europaparlamentet har avbrutits, vilken aldrig marknadsfördes eller riktades till ledamöter och anställda som kan ha varit intresserade av ett sådant projekt. Parlamentet anser att införandet av nya arbetsredskap för ledamöter och anställda förutsätter att en etapp med pilottester av sådana arbetsredskap genomförs i samarbete med ledamöter och anställda som är beredda att utföra det extra arbete som pilottester innebär.

92.    Europaparlamentet insisterar i sammanhanget även på att parlamentet överlägger ytterligare med kommissionens generaldirektorat för informationsteknik för att hitta såväl nya, störande IKT-verktyg från utomstående leverantörer som passande ersättningar för gamla IKT-verktyg och strukturer i riktning mot öppna, kompatibla och leverantörsoberoende lösningar som kan bidra till ett socialt, etiskt och ekonomiskt ansvarstagande.

93.    Europaparlamentet noterar arbetet med att internalisera personalen inom generaldirektoratet för innovation och tekniskt stöd i syfte och den utlovade sänkningen av kostnaderna och ökade nivån på kompetens och gemensam identitet bland personalen på IT-området. Parlamentet påminner om att den ökade kompetensnivån inom fasta innovationer också var skälet till att för flera år sedan lägga ut tjänsten externt. Argumentet att sänka kostnaderna kan ifrågasättas. Parlamentet är medvetet om de begränsningar och utmaningar som finns när det gäller att rekrytera marknadens bästa fackmän. Parlamentet anser att generalsekreteraren bör samarbeta med Europeiska rekryteringsbyrån för att hitta möjligheter att påskynda rekryteringsförfarandet och locka de bästa experterna inom it-teknik och IT-säkerhet.

94.    Europaparlamentet vidhåller att parlamentet självt måste ha den yttersta kontrollen över de områden som kopplas till informations- och kommunikationsteknik.

95.    Europaparlamentet noterar att parlamentets nuvarande IKT-infrastruktur endast delvis bygger på öppen källkod och därför begränsar parlamentets utnyttjande av hård- och mjukvarulösningar. Parlamentet anser att en gradvis övergång bör ske till öppen källkods-baserad IKT-infrastruktur vilket ökar kostnadseffektiviteten och kompatibiliteten samtidigt som höga säkerhetsnivåer kan bibehållas. Parlamentet efterlyser i det sammanhanget också tillräckligt tekniskt och administrativt stöd som garanterar ett adekvat underhåll.

96.    Europaparlamentet föreslår att den nya informations- och kommunikationstekniken ska användas mer inom översättning och tolkning.

97.    Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att ytterligare säkerställa att ledamöter och anställda har tillgång till personal för IKT-stöd på sitt arbetsställe och att skapa möjligheter för såväl personal för IKT-stöd som parlamentets tjänstemän och ledamöter att tryggt och bekvämt kunna interagera ansikte mot ansikte. Parlamentet påminner generalsekreteraren om att distansåtkomst till IKT-stöd kan vara opraktiskt och mindre lämpat för att skapa tillit mellan personal inom IT-underhåll och de som behöver IT-underhåll. Det är också olämpligt att helt och hållet förlita sig på distanslösningar tills ovannämnda säkerhetsgranskning har genomförts korrekt.

98.    Europaparlamentet kräver att generalsekreteraren ska se till att minst följande granskningar har gjorts senast den 1 december 2014:

-  Penetrationstest modell ”svart låda”.

-  Penetrationstest modell ”vit låda”.

-  Granskning av krypteringsprotokoll.

-  Granskning av program.

-  Granskning av kontrollförteckning för tillgång till program.

-  Granskning av kontrollförteckning för tillgång till fysisk infrastruktur.

-  Granskning av kompileringskedjan för program.

-  Granskning av programmens källkod.

Parlamentet förväntar sig att resultaten av granskningen läggs fram för budgetkontrollutskottet och budgetutskottet tillsammans med en beräkning av kostnader, personalresurser och tidsåtgång för att avhjälpa eventuella säkerhetsbrister som upptäcks vid granskningen.

99.    Europaparlamentet anser att uppgifterna inte får begränsas av en plattform- eller systemspecifik struktur och att uppgifternas format ska baseras på utbredda och fritt tillgängliga standarder och stödjas och underhållas av organisationer som är oberoende av tillverkarna. Parlamentet betonar att det måste finnas fri tillgång till en fullständig dokumentation av filformat och alla filtyper.

Resebyrån

100.  Europaparlamentet gläder sig åt att det nya kontraktet med resebyrån som gäller från den 1 januari 2014, i enlighet budgetkontrollutskottets begäran, innehåller möjligheten att granska den ekonomiska förvaltningen och det utförda arbetet. Parlamentet noterar att det enda företag som deltog i budgivningen är BCD Travel N.V., vilket är samma byrå som innehade det tidigare kontraktet och att det aktuella kontraktet gäller i två år.

101.  Europaparlamentet kräver att flygningar som Europaparlamentets ledamöter gör inom Europa endast är ersättningsgilla med biljetter i turistklass eller motsvarande belopp från Europaparlamentets budget.

Årsrapport om tilldelade kontrakt

102.  Europaparlamentet påminner om att det i budgetförordningen och tillhörande tillämpningsföreskrifter som trädde i kraft den 1 januari 2013 fastställs vilken information om institutionens tilldelning av kontrakt som ska lämnas till budgetmyndigheten och allmänheten. Parlamentet noterar att i den nya budgetförordningen fastställs att tilldelade kontrakt med ett värde på över 15 000 EUR (jämfört med 25 000 EUR tidigare) ska offentliggöras, vilket motsvarar det nya tröskelvärdet över vilket en konkurrensutsatt upphandling måste genomföras.

103.  Europaparlamentet konstaterar att alla parlamentets generaldirektorat tilldelade kontrakt med ett värde som översteg 25 000 EUR under 2012 och att det sammanlagda värdet av dessa kontrakt uppgick till 724 miljoner EUR (603 miljoner EUR under 2011). Parlamentet noterar också att utifrån den information som behöriga avdelningar lämnat i registret över tilldelade kontrakt upprättade de centrala enheterna årsrapporten om tilldelade kontrakt 2012 till budgetmyndigheten.

104.  Europaparlamentet noterar fördelningen av de kontrakt som tilldelats under 2012 och 2011 efter den typ av kontrakt som använts:

Typ av kontrakt

(mellan 15 000 och 25 000 EUR)

2012

 

Antal

Värde (EUR)

Tjänster

Materiel

Arbeten

Fastigheter

66

13

15

0

1 363 733

246 663

289 561

0

Totalt

94

1 899 957

Typ av kontrakt

(värda minst 25 000 EUR)

2012

2011

 

Antal

Procentandel

Antal

Procentandel

Tjänster

Materiel

Arbeten

Fastigheter

167

39

21

3

73 %

17 %

9 %

1 %

168

43

29

5

68 %

18 %

12 %

2 %

Totalt

230

100 %

245

100 %

Typ av kontrakt

(värda minst 25 000 EUR)

2012

2011

 

Värde (EUR)

Procentandel

Värde (EUR)

Procentandel

Tjänster

Materiel

Arbeten

Fastigheter

478 867 118

20 050 555

48 097 311

177 282 082

66 %

3 %

7 %

24 %

372 679 542

181 515 814

33 142 238

15 881 213

61 %

30 %

6 %

3 %

Totalt

724 297 066

100 %

603 218 807

100 %

(Årsrapport om kontrakt som tilldelats av Europaparlamentet, 2012, s. 6.)

105.  Europaparlamentet noterar fördelningen av de kontrakt som tilldelades under 2012 och 2011 efter den typ av förfarande som använts:

Typ av förfarande

(mellan 15 000 och 25 000 EUR)

2012

 

Antal

Värde (EUR)

Pågående framställningar

Selektivt

Förhandlat

Konkurrensfrågor

Undantag

0

0

94

-

-

0

0

1 899 958

-

-

Totalt

94

1 899 958

Typ av förfarande

(värda minst 25 000 EUR)

2012

2011

 

Antal

Procentandel

Antal

Procentandel

Pågående framställningar

Selektivt

Förhandlat

Konkurrensfrågor

Undantag

93

4

133

-

-

40 %

2 %

58 %

-

-

90

12

138

2

3

37 %

5 %

56 %

1 %

1 %

Totalt

230

100 %

245

100 %

Typ av förfarande

(värda minst 25 000 EUR)

2012

2011

 

Värde (EUR)

Procentandel

Värde (EUR)

Procentandel

Pågående framställningar

Selektivt

Förhandlat

Konkurrensfrågor

Undantag

268 775 678

245 111 639

210 409 749

-

-

37 %

34 %

29 %

-

-

436 253 061

126 420 563

31 283 089

4 668 600

4 593 494

72 %

21 %

5 %

1 %

1 %

Totalt

724 297 066

100 %

603 218 807

100 %

(Årsrapport om kontrakt som tilldelats av Europaparlamentet, 2012, sidan 8.)

106.  Europaparlamentet noterar att av 230 tilldelade kontrakt under 2012, baserades 97, till ett värde på 514 miljoner EUR, på öppna eller selektiva förfaranden och 133, till ett värde av 210 miljoner EUR, på förhandlade förfaranden. Parlamentet noterar att den kraftigt ökade användningen av förhandlade förfaranden från 2011 till 2012, räknat i värde, berodde på de tre byggavtalsförfaranden, med ett sammanlagt värde på 177,28 miljoner EUR, som avsevärt ökade det totala beloppet.

107.  Europaparlamentet beklagar att administrationen, på grund av en minskning av den administrativa bördan för kontrakt till lågt värde, i syfte att öka små och medelstora företags deltagande i upphandlingen av dessa kontrakt, inte känner till det antal små och medelstora företag som tilldelades kontrakt till lågt värde. Parlamentet anser att generalsekreteraren därför inte kan visa huruvida den lättade administrativa bördan faktiskt ledde till ökad medverkan av små och medelstora företag och därmed inte heller de vidtagna åtgärdernas inverkan. Parlamentet kräver att antalet små och medelstora företag som tilldelades kontrakt till lågt värde följs upp.

108.  Europaparlamentet anser att vid avtal under tröskeln på 60 000 EUR ska full insyn ges kring tilldelningskriterierna och en kontroll av eventuella intressekonflikter ska göras.

Exceptionella förhandlade förfaranden

109.  Europaparlamentet påpekar att parlamentets användning av exceptionella förhandlade förfaranden minskade i antal under 2012 (från 59 under 2011 till 43 under 2012), en minskning med 27 % för institutionen, att fem generaldirektorat inte använde denna typ av förfarande under 2012, medan ett generaldirektorat tilldelade samma antal kontrakt som under 2011 och två av dem tilldelade fler. Parlamentet påpekar dessutom att ansvarig utanordnare sedan 2012 systematiskt måste uppge skälen till att ett exceptionellt förhandlat förfarande har använts i en bilaga till de årliga verksamhetsrapporterna.

Politiska grupper (budgetpunkt 4 0 0)

110.  Europaparlamentet anser att de politiska grupperna är viktiga aktörer för parlamentet och unionen som helhet eftersom deras gränsöverskridande karaktär utgör en unik modell i världen och deras roll är avgörande för att säkerställa en stark demokratisk ansvarsskyldighet för alla unionens institutioner.

111.  Europaparlamentet noterar att anslagen under budgetpunkt 4 0 0 användes enligt följande 2012:

Grupp

2012

2011

Årliga anslag

Egna medel och överförda anslag

Utgifter

Utnyttjande-grad för årliga anslag (i procent)

Belopp överförda till nästa period

Årliga anslag

Egna medel och överförda anslag

Utgifter

Utnyttjande-grad för årliga anslag (i procent)

Belopp som överförts till nästa period (2011)

PPE

21 128

2 024

18 974

89,81 %

4 178

20 336

1 918

20 442

100,42 %

1 832

S&D

14 908

6 313

14 520

97,40 %

6 702

14 302

5 499

13 696

95,76 %

6 105

ALDE

6 673

2 281

6 855

102,72 %

2 100

6 477

2 416

6 676

103,07 %

2 217

Verts/ALE:

4 319

1 460

4 002

92,65 %

1 778

4 025

1 242

3 820

94,91 %

1 447

GUE/NGL

2 563

1 094

2 602

101,52 %

1 055

2 535

1 088

2 553

100,71 %

1 070

ECR

3 765

1 219

3 407

90,51 %

1 577

3 831

720

3 375

88,09 %

1 176

EFD

2 538

881

2 494

98,29 %

925

2 088

835

2 046

98,03 %

876

Grupplösa ledamöter

1 362

413

963

70,73 %

367

1 270

409

924

72,72 %

413

Totalt

57 255

15 687

53 817

94,00 %

18 680

54 866

14 126

53 514

97,53 %

15 137

*          Alla belopp i tusen EUR.

 

 

Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

112.  Europaparlamentet noterar att anslagen under budgetpunkt 4 0 2 användes enligt följande 2012(26):

Parti

Förkortning

Egna medel *

EP-bidrag

Inkomster totalt

EP-bidrag såsom % av stöd-berättigande utgifter (max 85 %)

Inkomst-överskott (överföring till reserver) eller förlust

Europeiska folkpartiet

PPE

1 471

6 483

8 863

85 %

242

Europeiska socialdemokraters parti

PSE

977

4 323

5 514

85 %

91

Alliansen liberaler och demokrater för Europa

ALDE

440

1 950

2 784

85 %

60

Europeiska gröna partiet

EGP

397

1 333

1 908

84 %

127

Alliansen av europeiska konservativa och reformister

AECR

216

1 139

1 701

85 %

13

Europeiska vänsterpartiet

EL

269

835

1 263

79 %

47

Europeiska demokratiska partiet

EDP/PDE

79

363

630

84 %

0

Europeiska fria alliansen

EFA

91

382

530

85 %

23

EU-demokraterna

EUD

29

195

271

85 %

-6

Europeiska kristna politiska rörelsen

ECPM

44

242

285

85 %

0,6

Europeiska fria alliansen

EFA

65

357

428

85 %

2

Alliansen för europeiska nationella rörelser

AEMN

44

186

333

85 %

-2

Rörelsen för frihetens och demokratins Europa

MELD

81

458

702

85 %

0

Totalt

 

4 203

18 247

25 214

84 %

598

(*)          Alla belopp i tusen EUR.

113.  Europaparlamentet noterar att anslagen under budgetpunkt 4 0 3 användes enligt följande 2012(27):

Stiftelse

Förkortning

Ansluten till parti

Egna medel *

EP-bidrag

Inkomster, totalt

EP-bidrag såsom % av stödberättigande utgifter (max 85 %)

Centret för Europastudier

CES

PPE

786

3 719

4 505

83 %

Foundation for European Progressive Studies

FEPS

PSE

517

2 795

3 312

85 %

European Liberal Forum

ELF

ALDE

183

996

1 179

85 %

Green European Foundation

GEF

EGP

156

865

1 020

85 %

Transform Europe

TE

EL

120

550

671

83 %

Institute of European Democrats

IED

PDE

48

238

286

85 %

Organisation For European Interstate Cooperation

OEIC

EUD

20

132

152

85 %

Centre Maurits Coppieters

CMC

EFA

36

200

235

85 %

New Direction

ND

AECR

141

679

820

85 %

Europeiska kristna politiska rörelsen

ECPF

ECPM

30

167

197

82 %

European Foundation for Freedom

EFF

EFA

44

234

279

84 %

Foundation for a Europe of Liberties and Democracy

FELD

MELD

56

194

250

78 %

Totalt

 

 

2 136

10 768

12 905

84 %

(*)          Alla belopp i tusen EUR.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

18.3.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

2

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper

(1)

EUT L 56, 29.2.2012.

(2)

EUT C 334, 15.11.2013, s. 1.

(3)

EUT C 188, 29.6.2013, s. 1.

(4)

EUT C 331, 14.11.2013, s. 1.

(5)

EUT C 334, 15.11.2013, s. 122.

(6)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(8)

PE 349.540/Bur/ann/def.

(9)

EUT C 199 E, 7.7.2012, s. 90.

(10)

EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 226.

(11)

EGT L 56, 29.2.2012.

(12)

EUT C 334, 15.11.2013, s. 1.

(13)

EUT C 188, 29.6.2013, s. 1.

(14)

EUT C 331, 14.11.2013, s. 1.

(15)

EUT C 334, 15.11.2013, s. 122.

(16)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(17)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(18)

PE 349.540/Bur/ann/def.

(19)

EUT C 199 E, 7.7.2012, s. 90.

(20)

EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 226.

(21)

Telefonitjänster som tillhandahålls via internet.

(22)

Meddelandet om Europaparlamentets tre arbetsorter – ekonomiska, miljömässiga och regionala följder av den geografiska uppdelningen, utarbetat av Europaparlamentets generalsekreterare den 30 augusti 2013.

(23)

Antagna texter, P7_TA(2013)0498.

(24)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15).

(25)

Den frivilliga pensionsfonden inrättades som en Association sans but lucratif (organisation som drivs utan vinstsyfte) enligt luxemburgsk lag den 14 juli 1993.

(26)

Källa: Protokollet från presidiets sammanträde den 9 september 2013 (PE 512.496/BUR) punkt 14 och protokollet från presidiets sammanträde den 7 oktober 2013 (PE 516.110/BUR) punkt 12

(27)

Källa: Protokollet från presidiets sammanträde den 9 september 2013 (PE 512.496/BUR) punkt 14, generalsekreterarens meddelande till presidiet D(2013)33164

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy