Процедура : 2013/2182(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0249/2014

Внесени текстове :

A7-0249/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/04/2014 - 17.17
CRE 15/04/2014 - 17.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0395

ДОКЛАД     
PDF 211kWORD 124k
25.3.2014
PE 524.493v02-00 A7-0249/2014

относно новите технологии и отворените образователни ресурси

(2013/2182(INI))

Комисия по култура и образование

Докладчик: Кътълин Сорин Иван

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно новите технологии и отворените образователни ресурси

(2013/2182(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 165 и 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

   като взе предвид член 14 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 25 септември 2013 г., озаглавено „Отваряне на образованието: иновативно преподаване и учене за всички чрез нови технологии и образователни ресурси със свободен достъп“ (COM(2013)0654) и придружаващия работен документ на службите на Комисията „Analysis and mapping of innovative teaching and learning for all through new Technologies and Open Educational Resources in Europe“ [„Анализ и „картографиране“ на иновативното обучение и учене за всички чрез нови технологии и образователни ресурси със свободен достъп в Европа“] (SWD(2013)0341),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 11 юли 2013 г., озаглавено „Европейското висше образование в световен план“ (COM(2013)0499),

–   като взе предвид Регламента на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“ — Програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Решения № 1719/2006/EО, № 1720/2006/EО и № 1298/2008/EО(1)

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 24 февруари 2014 г. относно ефикасното и новаторско образование и обучение за инвестиране в уменията — в подкрепа на европейския семестър 2014 г.(2)

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене(3),

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 14 февруари 2011 г. относно ролята на образованието и обучението в изпълнението на стратегията „Европа 2020“(4),

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 11 май 2010 г. относно социалното измерение на образованието и обучението(5),

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 11 май 2010 г. относно интернационализацията на висшето образование(6),

–   като взе предвид своята резолюция от 22 октомври 2013 г. относно преосмислянето на образованието(7),

–   като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2013 г. относно Програмата в областта на цифровите технологии за растеж, мобилност и заетост: време е за ускорени действия(8),

–   като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2012 г. относно образованието, обучението и стратегията „Европа 2020“(9),

–   като взе предвид своята резолюция от 20 април 2012 г. за модернизиране на системите за висше образование в Европа(10),

–   като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2011 г. относно програмата за нови умения и работни места(11),

–   като взе предвид своята резолюция от 12 май 2011 г. относно „Младежта в движение“ — рамка за подобряване на системите за образование и обучение в Европа(12),

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 февруари 2014 г.(13),

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите от 31 януари 2014 г.(14),

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A7-0249/2014),

A. като има предвид, че системите за образование и обучение трябва да бъдат насочени към постигане на равни възможности в ученето и посрещане на нарастващата необходимост от непрекъснато актуализиране на знанията и уменията и все по-международен пазар на труда, като същевременно се цели по-голяма ефективност и справедливост;

Б.  като има предвид, че стратегията „Европа 2020“ има за цел да засили иновациите, да създаде нови възможности за заетост, да изгради здрави основи за устойчив и приобщаваш растеж в ЕС чрез висококвалифицирана работна ръка, ползваща се от равен достъп до образование;

В.  като има предвид, че въпреки високото ниво на безработица, особено сред младите хора, включително със завършено висше образование, има значителен брой свободни работни места в Европа, които не могат да бъдат запълнени, което сочи за поразителен недостиг на умения, за чието подобряване най-подходящ би бил, наред с другото, моделът на дуалната система за професионално обучение; като има предвид, че през 2012 г. 15,8 % от младите хора в ЕС са били неработещи, неучещи и необучаващи се (NEET) и по този начин са били застрашени от изключване от пазара на труда поради увеличения недостиг на умения;

Г.  като има предвид, че се очаква до 2020 г. за 90 % от работните места да се изискват цифрови умения, както и че до 2015 г. в ЕС ще има до 900 000 незаети работни места, свързани с информационните и комуникационни технологии (ИКТ);

Д. като има предвид, че се очаква броят на хората със завършено висше образование да се учетвори до 2030 година;

Е.  като има предвид, че 18—28 % от учащите в ЕС имат малко възможности за достъп и използване на интернет в училище или у дома; като има предвид, че само 30 % от учащите в ЕС могат да се считат за подготвени в цифрово отношение; като има предвид, че само 20 % от учащите в ЕС са обучавани от преподаватели, които имат доверие в цифровите технологии и ги подкрепят; като има предвид, че учителите в ЕС не считат, че са уверени при работа с цифровите технологии и желаят да развият допълнително уменията си в областта на ИКТ; като има предвид, че 40 % от европейците на възраст между 16 и 74 години имат ниски или нулеви умения в областта на ИКТ;

Ж. като има предвид, че отворените образователни ресурси (ООР) могат да изпълняват решаваща роля за улесняване на ученето през целия живот за всички учащи и за подобряване на качеството на съдържанието и на разпределението както на доставчиците на формално, така и на неформално образование, и като има предвид, че същевременно образователни системи, които не притежават цифрови ресурси, могат да възпрепятстват развитието на знанията и уменията на учащите;

З.  като има предвид, че ЕС все още не е използвал напълно възможностите, които предоставят ИКТ по отношение на богатството и многообразието в областта на културата и образованието, достъпа до информация и обмена на най-добри практики;

И. като има предвид, че модернизацията на образователните системи в Европа изисква инвестиции в образователни институции, високо оборудвани с информационни и комуникационни технологии;

Й. като има предвид, че следователно разпространението на широколентовия достъп, включително в селските, планинските и периферните райони на държавите членки, е от съществено значение;

К. като има предвид, че училището следва да възпитава децата и младите хора в практично и критично използване на цифровите технологии и интернет;

Възможности и предизвикателства

1.  приветства съобщението на Комисията, с което се определя програма на Съюза в областта на отворените образователни ресурси (ООР) и с което се поставя акцент върху потенциала на тези ресурси за разширяване на достъпа до образование и равнопоставеност в образованието, както и допълнителното му разнообразяване, и признава приложимостта на ООР в едно все по-цифрово общество; счита, че създаването на европейска рамка за развитието на ООР може да доведе до усъвършенстване на образователните системи в държавите членки;

2.  отбелязва, че за да се осъзнаят ползите от ООР, следва да се подкрепят действия, които водят до всеобхватно разпространение на цифровото образование, с акцент върху добрите практики и популяризирането им в различни среди;

3.  подчертава, че ООР създават възможности както за хората – учители, студенти, ученици и учащи се от всички възрасти, така и за образователните и обучителните институции за преподаване и учене по иновативни начини; призовава образователните институции да направят допълнителна оценка на потенциалните ползи от ООР в съответните образователни системи, както и с оглед на евентуално създаване на организационна среда, в която тези иновации се приемат добре, възприемат се, прилагат се и се насърчават; във връзка с това призовава държавите членки и регионите да създадат, в рамките на стратегиите за интелигентно специализиране, центрове за върхови постижения в областта на иновациите, като използват в пълна степен потенциала, предоставен от ИКТ;

4.  изразява съжаление, че в съобщението на Комисията липсва разграничение между училищните нива, що се отнася до използването на нови технологии и цифрово съдържание за целите на ученето и преподаването; подчертава, че учащите придобиват различни умения и способности в зависимост от възрастта им и че съответно учебните програми и методи на обучение са различни според нивото на училището;

5.  отбелязва, че осигуряването на качеството изпълнява решаваща роля за повишаване на доверието в ООР и използването им ; насърчава проучването и разпространяването на добри практики с цел подпомагане на ефективното използване на ООР, като се инвестира по-специално в областите на методологическото експериментиране, мета уменията (умения за рефлексивно, проактивно и критично мислене) и софтуерните умения; отбелязва, че научните изследвания следва също така да бъдат насърчавани що се отнася до методите за оценка на уменията, придобити за такива курсове, които не могат да бъдат ограничени до партньорските оценки или до автоматизирани системи, както се случва в общата практика;

6.  признава факта, че ООР обикновено се създават на ограничен брой езици и главно, макар и не единствено, от висши учебни заведения (най-вече по отношение на масовите отворени онлайн курсове (МООК); насърчава образователните и обучителните институции на всички равнища в държавите членки, както и други заинтересовани страни, да създават ООР на собствените си езици, за да се използва пълният потенциал на цифровите технологии и езиковото многообразие; припомня, че наличността, достъпността и иновативността на материалите изпълнява ключова роля по отношение на използването на материали за електронно обучение в образованието;

7.  отбелязва, че информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и ООР понастоящем се използват главно във висшето образование; насърчава използването им в основното и средното образование, когато това е целесъобразно, както и в професионалното образование и в друга среда на неформално образование, където обучението, ориентирано към студентите, в съчетание с ИКТ също има голям потенциал;

8.  отбелязва, че поставянето в правилен контекст е фактор от съществено значение за ефективността на образователния софтуер; посочва, че този процес трябва да е включен по подходящ начин в процесите на преподаване и учене и трябва да отчита педагогическите цели и целите на учебната програма, както и съответните инструменти и схеми за индивидуално обучение;

9.  подчертава необходимостта от улесняване на признаването на знанията и уменията, придобити чрез ООР посредством по-нататъшен диалог със заинтересованите страни, и призовава държавите членки да включат подходящи мерки в своите национални квалификационни рамки за валидирането на такова обучение;

10. отбелязва необходимостта от това, придобитите в чужбина умения да бъдат по-лесно признавани, за да се повиши и улесни използването на ООР и МООК, като се намалят бюрократичните структури;

11. подчертава факта, че наличието на безплатни висококачествени и подходящи онлайн материали за преподаване и достъпът до тях са от съществено значение;

12. подчертава необходимостта от хармонизиране на съществуващите ограничения и изключения от авторското право за целите на преподаването с нестопански характер, с цел да се улеснят трансграничните ООР и дистанционно обучение и да се позволи на европейските платформи да се конкурират на световно равнище, създавайки икономии от мащаба;

13. настоятелно призовава Комисията да представи предложение за преразглеждане на Директива 2001/29/ЕО с цел да се установи хармонизирана и гъвкава система за авторските и сродните им права в ЕС, съответстваща на цифровата ера, и признава обществената стойност на достъпа до знания;

14. насърчава държавите членки да проучат очаквания потенциал на ООР за намаляване на публичните и частните разходи за образование, по-специално стойността на образователните материали, без да се пренебрегва качеството;

15. отбелязва, че е важно гарантирането на устойчиви модели за създаване на ООР и МООК; призовава Комисията да подкрепи допълнителни научни изследвания за тяхното създаване, използване и внедряване в диалог със заинтересованите страни;

16. признава, че възприемането на ООР следва да става по начин, който насърчава развитието на образователни решения от 21 век и създава нови бизнес възможности за малките и средните иновативни европейски доставчици на образователни решения;

17. призовава държавите членки да засилят неформалното образование в областта на онлайн сигурността и да предвидят политики в тази област в училищата, като предоставят съответното обучение на учителите;

18. призовава държавите членки да осигуряват координирано и непрекъснато обучение относно безопасното използване на интернет в училищата; отбелязва, че родителите и законните настойници следва да се считат за партньори при осигуряването на безопасност в мрежата и препоръчва да се разработят допълващи стратегии, насочени към тях, като по този начин се засили ролята на родителската медиация; подчертава факта, че тези усилия следва да бъдат насочени към засилване на независимостта на младите хора, за да могат те да поемат отговорност за своите действия и дейност в мрежата, както и да развият електронни умения; настоява, че защитата на физическата и психологическата неприкосновеност и неприкосновеността на личния живот на учителите и учащите, които използват ООР, трябва да бъде гарантирана;

19. призовава Комисията да подкрепя обмена на добри практики между държавите членки в секторите на формалното и неформалното обучение по отношение на сигурността онлайн, създаването на съответното учебно съдържание и създаването на публично-частни партньорства с цел включване на млади хора, техните родители и учители, както и на всички онези, които работят с млади хора, включително неправителствените организации, участващи в мрежата за по-безопасен интернет;

Умения за учители и учащи

20. отбелязва, че новите технологии и ООР дават възможност за по-интерактивно учене и са ценни инструменти за поставяне на учащия в центъра на образователния процес;

21. подчертава, че учителите на всички образователни равнища имат основна роля по отношение на улесняването на достъпа до онлайн учебни материали и използването им от всички учащи, и за подпомагането им да придобият цифровите умения;

22. подчертава належащата необходимост от най-бързо и на-качествено техническо оборудване за всички учащи се, както и от задължителен достъп до широколентов интернет;

23. напомня за първостепенното значение на висококачественото обучение на учители, което да се допълва от професионално обучение по време на цялата кариера с акцент върху иновативните учебни методи на преподаване и запознаване на учащите с подходите за обучение („усвояване на умения за учене“);

24. настоятелно призовава държавите членки да подкрепят учителите в професионалното им развитие, като предлагат модерни учебни програми за тяхното първоначално образование и като осигуряват текущо обучение, насочено към предоставянето на необходимите компетентности за използването на цифрово подпомогнати методи на преподаване;

25. изрично подчертава доказаните ползи от европейския чуждестранен опит с учители, например в контекста на „Еразъм+“, и призовава за масова експанзия на тази и други свързани програми;

26. отбелязва, че основните умения в областта на езиковата и математическата грамотност, в допълнение към мета уменията и софтуерните умения, както и уменията, приложими в различни области, като например критично мислене и умение за учене, са предпоставка за развиването на цифрови умения и за ефективното използване на онлайн учебни материали, включително ООР; в този контекст призовава Комисията да оцени допълнително въздействието на цифровите и/или онлайн учебни материали върху учебните резултати на учащите според тяхната възраст и училищна степен;

27. признава значението на традиционните начини на преподаване и учене и призовава Комисията да подкрепя по-нататъшните изследвания във връзка с въпроса дали и как ООР и МООК могат да подобрят резултатите от обучението на отделните лица като допълнение или като неразделна част от традиционните методи на преподаване;

28. припомня, че улеснените посредством ИКТ и ООР иновативни методи на преподаване допринасят за развитието на неспециализирани умения и умения, приложими в различни области, като критично мислене, умения за вземане на решения, комуникационни умения и умения за решаване на проблеми, които са изключително важни за пригодността за заетост и за реализацията на пазара на труда;

29. подчертава, че политиките в областта на образованието следва преди всичко да целят подпомагане на учащите в развиване на изключително важни когнитивни и социални умения; призовава Комисията да направи допълнителна оценка на въздействието на въвеждането на цифрови устройства и съдържание за педагогически цели върху учащите, като същевременно е гарантирана тяхната физическа и психологическа неприкосновеност;

30. посочва, че ООР, движени от потребностите на възрастните учащи, следва да се развиват, така че да гарантират повече възможности за учене през целия живот за нискоквалифицираните европейски граждани, като се има предвид, че много учащи са с ниска степен на умения по ИКТ;

31. подчертава факта, че цифровите умения и знания са от жизненоважно значение за гражданите в общество, в което основна движеща сила е информацията и чиято цел е да стане най-динамичната, основана на знанията, икономика в света;

32. отбелязва, че като отваря нови канали за комуникация и образование, цифровата грамотност се отразява положително по отношение на укрепването на социалното сближаване, личностното развитие, междукултурния диалог и активната гражданска позиция;

33. подчертава факта, че ИКТ и образователните онлайн материали, включително ООР, могат да подпомогнат преподаването и изучаването на чужди езици на всички равнища на образование и обучение; подчертава, че социалното взаимодействие е предпоставка за ученето на чужд език;

34. настоятелно призовава държавите членки да усъвършенстват и задълбочат цифровите умения и чрез включване на кодирането и програмирането в техните учебни програми, с цел да се насърчи икономическата конкурентоспособност и да се предоставят на студентите правилните умения за бъдещия пазар на труда;

35. отново заявява, че непрекъснатото актуализиране на знанията и уменията е от съществено значение за успешната интеграция на пазара на труда, и отбелязва, че ООР могат да допринесат за улесняване на обучението през целия живот, което е необходимо за запазването на конкурентоспособността на пазара на труда; насърчава по-балансираното по отношение на половете използване на ИКТ, с цел да се гарантира на жените, които остават извън пазара на труда за определен период − например поради майчинство или други семейни причини − възможността да се възползват от този вид обучение за самостоятелно актуализиране и самообучение, и следователно за подобряване на бъдещите им възможности за повторно навлизане на пазара на труда;

36. посочва, че обществените библиотеки и образователни центрове могат да предложат безплатен достъп до компютри и интернет и обучение по интернет ресурси;

Разширяване на обхвата

37. подчертава значението на достъпа до образование и обучение и ИТ оборудване за всички учащи във всички възрастови групи, включително и за учащите с увреждания, тези в неравностойно положение, за младите хора, които понастоящем се намират извън системите на заетост, образование или обучение, за хората от географски отдалечени региони, както и за всеки, който желае да повиши квалификациите си;

38. за пореден път отбелязва, че не всички граждани притежават достъп до информационни и комуникационни технологии при еднакви условия на ценообразуване и качество на услугата, и че като цяло градските региони получават по-добро обслужване в сравнение със селските региони, което води до цифрово разделение, което подрива концепцията за равни възможности за всички граждани на цялата територия на ЕС;

39. подчертава нарастващото значение на обучението на възрастни особено в рамките на професионалното обучение през целия живот и призовава за признаване, подкрепа и насърчаване на европейско равнище на всички организации за обучение на възрастни;

40. потвърждава предимствата на обучението между поколенията и посочва големия потенциал в областта на обучението, който се предлага чрез електронното обучение и ООР, също и по отношение на разширения достъп до общо и професионално образование за всички възрастови групи;

41. признава, че новите технологии и ООР, в частност МООК, направиха възможно образователните и обучителните институции да достигнат до хиляди учащи в Съюза, включително в най-отдалечените му региони, и в целия свят; признава, че образованието и знанията сега пътуват лесно през границите, което увеличава възможностите за международно сътрудничество и спомага за представянето на европейските образователни институции като центрове за иновации и развитие на нови технологии;

42. отбелязва, че е важно да се запази справедливо равновесие между качество и достъпност на образованието; подчертава факта, че новите технологии могат да се използват, за да се гарантира, че по-достъпно образование не означава намаляване на качеството на образование;

43. отбелязва, че ЕС рискува да изостане от другите региони в света като САЩ или Азия, където се правят големи инвестиции в научни изследвания и развойна дейност, нови технологии и ООР; настоява, че Съюзът трябва да се възползва от своята сила по отношение на културното и езиковото многообразие и да насочи инвестиции в материали за електронно обучение, включително ООР и в нови технологии;

44. припомня, че новите технологии могат да спомогнат за конкурентоспособността на европейското образование на световната сцена, да предложат възможности за интернационализация на европейското висше образование и в резултат на това да увеличат привлекателността на Европа като образователна дестинация;

45. изтъква, че ООР могат да допринесат за подобряване на качеството на европейското образование; насърчава, във връзка с това, сътрудничеството с образователните институции по света, в частност в САЩ;

46. заявява отново, че успешните стратегии за ООР и МООК могат да подкрепят стратегиите за интернационализация, като повишат качеството и видимостта на европейските (висши) учебни заведения и привлекат студенти и изследователи в нарастващото световно съревнование за таланти;

47. насърчава държавите членки да поощряват сътрудничеството и взаимодействията в областта на ученето през целия живот, по-специално максимално да улесняват придобиването на достъп до образование и да приспособят и осъвременят учебните планове на образователните институции към бързо развиващите се възможности и предложения на електронното обучение и „ресурсите за отворено образование“ с цел най-добро справяне с новите предизвикателства на съвременния свят;

48. насърчава засиленото сътрудничество между европейските образователни и обучителни институции, както и сътрудничеството с международни организации и заинтересовани страни, за да се улесни по-доброто разбиране на новите методи на преподаване и учене и на въздействието на ИКТ върху образованието; насърчава разработването на общи платформи за такова сътрудничество;

49. подчертава, че използването на нови технологии в образованието следва да е насочено така, че да се отговори на нуждите на пазара на труда и да се преодолее настоящият недостиг на умения; подчертава необходимостта от по-добра комуникация и сътрудничество между институциите за образование и обучение и стопанския сектор;

50. отбелязва, че новите технологии и електронното обучение притежават добавена стойност за осигуряване на международни дейности за трупане на знания за лицата, които не участват в схемите за мобилност;

51. отбелязва, че цифровите технологии не се напълно разработени в образованието и обучението в рамките на Съюза; изразява опасение, че това положение може да доведе до по-нататъшна разпокъсаност в подходите на преподаване и учене; призовава държавите членки да прилагат принципите на справедливост спрямо нови пазари, като се има предвид, че ООР следва да останат инструмент за разширяване на достъпа до образование, а не да се превърнат в чисто икономическо начинание;

52. подчертава, че цифровата технология е важно средство за обучаване в гражданство, улесняващо участието на много граждани, които живеят в отдалечени райони, и по-специално на младите хора, като им дава възможност да се възползват напълно от свободата на изразяване на мнение и на онлайн комуникация;

Приносът на програмите на ЕС

53. приветства стартирането на портала Open Education Europa („Отворено образование Европа“) на всички езици на ЕС, който представлява единен интернет портал за достъп до европейските ООР, и призовава за неговото по-нататъшно динамично развитие, както и популяризиране в държавите членки;

54. отбелязва, че подходящата цифрова инфраструктура, основана на повсеместно използвани и популярни технологии, е предпоставка за постигането на възможно най-голям брой обучаващи се чрез ООР;

55. призовава Комисията веднъж годишно да организира Европейска конференция за устройство на територията, с цел да гарантира, че всички граждани на Европейския съюз или лица, които се намират на неговата територия, имат осигурен достъп до услуги в сферата на ИКТ;

56. отбелязва, че местните и регионалните органи имат ключова роля за развиването на инфраструктури, за разпространението и повишаването на осведомеността относно различните инициативи за по-широка аудитория, за приобщаването на други участници от региона, както и за разпространението и изпълнението на съответните европейски инициативи на национално, регионално и местно равнище;

57. призовава държавите членки, местните и регионални органи, да използват наличното финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове, за да намалят цифровото разделение на териториите, като подобрят инфраструктурата и мрежите, и да насърчават обучението относно ИКТ и тяхното правилно използване, като вземат под внимание нуждите на образователните институции, по-специално в селските и отдалечените региони; отбелязва, че интелигентното и широкообхватното използване на финансовите средства на ЕС изисква взаимодействие между различните програми и инструменти, включително „Еразъм+“, „Хоризонт 2020“ и структурните и инвестиционните фондове;

58. призовава Комисията да насърчава обмена на добри практики между държавите членки и между образователните институции въз основа на съществуващите проекти и придобития опит;

59. приветства инициативата на Комисията за разработване на показатели за следене отблизо на интеграцията на ИКТ в образователните и обучителните институции и за подпомагане на количествените проучвания, обхващащи целия Съюз;

60. призовава Комисията да насърчава и разширява мрежата и дейността на „Европейска училищна мрежа“;

61. високо оценява факта, че всички образователни материали, изготвени с подкрепа от програмата „Еразъм+“, ще бъдат достъпни за обществеността при отворени лицензи; насърчава подобни практики и за други програми на Съюза, включително широко въвеждане на отворения достъп по програмата „Хоризонт 2020“;

62. подчертава факта, че „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“ могат да изпълняват важна роля за генерирането на ООР чрез общностите от практикуващи специалисти, като например общността на училищните преподаватели, използващи платформата eTwinning; насърчава разширяването на използването на тези платформи и за други образователни сектори;

°

°         °

63. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50.

(2)

ОВ C 62, 4.3.2014 г., стр. 4.

(3)

ОВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ C 70, 4.3.2011 г., стр. 1.

(5)

ОВ C 135, 26.5.2010 г., стр. 2.

(6)

ОВ C 135, 26.5.2010 г., стр. 12.

(7)

Приети текстове, P7_TA(2013)0433.

(8)

Приети текстове, P7_TA(2013)0377.

(9)

Приети текстове, P7_TA(2012)0323.

(10)

ОВ C 258 E, 7.9.2013г., стр. 55.

(11)

ОВ C 131 E, 8.5.2013 г., стр. 87.

(12)

ОВ C 377 E, 7.12.2012 г., стр. 77.

(13)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(14)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 25 септември 2013 г. Комисията представи съобщението си, озаглавено „Отваряне на образованието: иновативно преподаване и учене за всички чрез нови технологии и образователни ресурси със свободен достъп“. В този документ се посочват предизвикателствата в три области:

o (1) Иновации в образователните и обучителните институции;

o (2) Използване на отворени образователни ресурси (ООР);

o (3) Наличие на инфраструктури и оборудване в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ).

Предложенията на Комисията за държавите членки и образователните и обучителните институции включват:

o (1) Увеличаване на признаването на уменията, придобити онлайн, и подпомагане на учителите да придобият цифрова компетентност;

o (2) Насърчаване на свободния достъп до публично финансирани образователни материали;

o (3) Подобряване на широколентовата свързаност и ИКТ оборудването в класните стаи.

Докладчикът счита, че с оглед на настоящата икономическа криза и на фона на високата младежка безработица едно все по-важно предизвикателство пред държавите членки е да осигурят на младите хора качествено образование.

Неравномерното наличие на цифрова инфраструктура на територията на Съюза е второто предизвикателство. Докладчикът счита че решаването на този проблем се крие в използването на програмите на ЕС и в сътрудничеството между държавите членки и регионите.

Освен това докладчикът се опасява, че Съюзът може да изостане още повече от САЩ и Азия по отношение на цифровата компетентност на своята работна ръка. Европейските системи за образование и обучение все още не са в състояние да интегрират ИКТ в масовите си практики. Има голяма разлика между ежедневното използване на цифровите технологии и използването им в образователните и обучителните институции. Сътрудничеството между европейските образователни и обучителни институции следва да се насърчава, за да се улесни развитието на ООР.

В областта на образованието и обучението понастоящем настъпват фундаментални промени. Ние сме свидетели на огромно увеличаване на образователните курсове и другите ресурси, достъпни чрез интернет или като безплатни ООР, или като платени ресурси: знанието е все по-достъпно за всички и често е безплатно.

Освен това животът ни става все по-цифров. Това предоставя както възможности, така и предизвикателства за сектора на образованието: трябва да се извлекат ползите от новите технологии, без да се пренебрегва полезността на традиционните методи.

По-голямото използване на цифровите технологии създава възможности за образователните и обучителните институции, учителите, студентите и учениците да преподават и да се обучават по иновативни начини. Образователните институции ще имат възможността да избират отделни ресурси и да ги променят в зависимост от своите конкретни нужди, като по този начин се създава по-голямо разнообразие от учебни среди. ООР могат да помогнат за увеличаване на подходите на сътрудничество и персонализиране на учебния процес.

Въпреки че „цифровото“ поколение бързо се развива, днешните възпитатели трябва да бъдат правилно обучени да включват ИКТ в своите педагогически практики. Поради тази причина докладчикът счита, че Европейският съюз следва да подпомага образованието и професионалното развитие на учителите в областта на ИКТ и да насърчава използването на ООР.

Много институции използват материали, получени чрез ООР. Въпреки че отворените лицензи позволяват свободния обмен на цифрови образователни ресурси, все още има някои предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, свързани с авторското право върху материалите за преподаване и учебните материали. Важно е тези въпроси да бъдат подходящо следени и анализирани.

В областта на образованието и обучението от съществено значение е да продължат да се подобряват съществуващите и да се насърчават иновативните методи на преподаване и учене. ООР могат значително да допринесат за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ и за превръщането на ученето през целия живот в реалност.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.3.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zoltán Bagó, Piotr Borys, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Monika Panayotova, Gianni Pittella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Milan Zver

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Iosif Matula, Isabelle Thomas

Правна информация - Политика за поверителност