ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie

25. 3. 2014 - (COM(2012)0363 – C7‑0192/2012 – 2012/0193(COD)) - ***I

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodajové: Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar
Navrhovatel (*):
Tadeusz Zwiefka, Výbor pro právní záležitosti
(*) Přidružený výbor – článek 50 jednacího řádu
(Postup společných schůzí výborů – článek 51 jednacího řádu)


Postup : 2012/0193(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0251/2014
Předložené texty :
A7-0251/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

(*)       Přidružený výbor – článek 50

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie

(COM(2012)0363 – C7‑0192/2012 – 2012/0193(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0363),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 325 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0192/2012),

–   s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–   s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 15. listopadu 2012[1],

–   s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 10. října 2012[2],

–   s ohledem na články 55 a 37 jednacího řádu,

–   s ohledem na společná jednání Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podle článku 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A7-0251/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 325 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 83 odst. 2 této smlouvy,

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Aby byla zajištěna účinná, přiměřená a odrazující ochrana finančních zájmů Unie, mělo by trestní právo v členských státech u nejzávažnějších typů jednání souvisejícího s podvodem v této oblasti i nadále doplňovat správní a občanskoprávní ochranu a předcházet rozporům v těchto oblastech práva i mezi nimi.

(2) Aby byla zajištěna účinná a přiměřená ochrana odrazující od nejzávažnějších typů jednání souvisejícího s finančními podvody, stejně jako co nejlepší ochrana finančních zájmů Unie, měla by být opatření přijímaná v členských státech v rámci občanského a správního práva doplňována právními předpisy z oblasti trestního práva, přičemž je třeba předcházet rozporům v těchto oblastech práva i mezi nimi.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Ochrana finančních zájmů Unie si vyžaduje společnou definici podvodu, která zahrnuje podvodné jednání poškozující jak výdaje, tak i příjmy rozpočtu EU.

(3) Ochrana finančních zájmů Unie si vyžaduje společnou definici podvodu, která zahrnuje podvodné jednání poškozující výdaje, příjmy, aktiva a pasiva rozpočtu Unie, včetně výpůjčních a úvěrových činností.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Finanční zájmy Unie mohou být poškozeny v případech, kdy jednotliví uchazeči o veřejnou zakázku s cílem obejít či pozměnit ve svůj prospěch pravidla zadávacího nebo grantového řízení poskytnou orgánům zadávajícím veřejnou zakázku či grant údaje, které vycházejí z informací neoprávněně přímo nebo nepřímo získaných od orgánu zadávajícího veřejnou zakázku. Takové jednání je velmi podobné podvodu, avšak jednání uchazeče o veřejnou zakázku nemusí v tomto případě nutně představovat plnohodnotný trestný čin podvodu, neboť mohl předložit nabídku, která splňovala všechny požadavky. Kartelové dohody mezi uchazeči o veřejnou zakázku porušují pravidla Unie pro hospodářskou soutěž a odpovídající vnitrostátní předpisy; tento fenomén je v celé Unii postihován opatřeními a sankcemi za účelem prosazování práva a neměl by být zahrnut do oblasti působnosti směrnice.

(6) Finanční zájmy Unie mohou být poškozeny v případech, kdy jednotliví uchazeči o veřejnou zakázku s cílem obejít či porušit pravidla zadávacího nebo grantového řízení poskytnou orgánům zadávajícím veřejnou zakázku či grant údaje, které vycházejí z informací nezákonně přímo nebo nepřímo získaných od orgánu zadávajícího veřejnou zakázku. Takové jednání je velmi podobné podvodu, avšak jednání uchazeče o veřejnou zakázku nemusí v tomto případě nutně nést všechny znaky plnohodnotného trestného činu podvodu, neboť mohl předložit nabídku, která splňovala všechna požadovaná kritéria. Kartelové dohody mezi uchazeči o veřejnou zakázku porušují pravidla Unie pro hospodářskou soutěž a odpovídající vnitrostátní předpisy; tento fenomén je v celé Unii postihován opatřeními a sankcemi za účelem prosazování práva a neměl by být zahrnut do oblasti působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Korupce představuje pro finanční zájmy Unie obzvláště závažnou hrozbu, která v mnoha případech souvisí s podvodným jednáním. Proto je nutné tuto oblast kriminalizovat zvlášť. Musí se zajistit, aby se na příslušné trestné činy vztahovala daná definice, a to bez ohledu na to, zda je jednání v rozporu s úředními povinnostmi nebo ne. Pokud jde o trestné činy pasivní korupce a zneužití, je nutné začlenit definici úředních osob, která bude zahrnovat všechny příslušné jmenované a zvolené úředníky a úředníky zaměstnané na základě smlouvy, kteří působí ve veřejné službě, jakož i osoby, které sice ve veřejné službě nepůsobí, ale jménem vlády nebo jiných veřejných orgánů vykonávají služby ve prospěch občanů nebo obecně ve prospěch veřejného zájmu, např. smluvní strany podílející se na řízení finančních prostředků EU.

(8) Korupce představuje pro finanční zájmy Unie obzvláště závažnou hrozbu, která v mnoha případech souvisí s podvodným jednáním. Proto je nutné tuto oblast kriminalizovat zvlášť. Musí se zajistit, aby se na příslušné trestné činy vztahovala daná definice, a to bez ohledu na to, zda je jednání v rozporu s úředními povinnostmi nebo ne. Pokud jde o trestné činy pasivní korupce a zneužití, je nutné začlenit definici úředních osob, která bude zahrnovat všechny příslušné úředníky, ať již jmenované, zvolené nebo zaměstnané na základě smlouvy nebo zastávající formální úřad v Unii, v členských státech nebo ve třetích zemích. Na řízení finančních prostředků Unie se stále více podílejí soukromé osoby. Aby se zajistila odpovídající ochrana finančních prostředků Unie před korupcí a zneužitím, měla by se definice „úřední osoby“ pro účely této směrnice vztahovat také na osoby, které sice formální úřad nezastávají, jsou ale nicméně pověřeny podobnými úkoly veřejné služby ve vztahu k finančním prostředkům Unie a tyto úkoly vykonávají, např. smluvní strany podílející se na řízení takových finančních prostředků.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Finanční zájmy Unie mohou ohrozit jisté druhy jednání úředních osob, jejichž cílem je použít finanční prostředky nebo aktiva k jinému účelu, než k jakému jsou určeny, s úmyslem poškodit finanční zájmy Unie. Je proto třeba zavést přesnou definici trestných činů pokrývající uvedené jednání.

(9) Finanční zájmy Unie mohou ohrozit jisté druhy jednání úředních osob, jejichž cílem je použít finanční prostředky nebo aktiva k jinému účelu, než k jakému jsou určeny, s úmyslem poškodit finanční zájmy Unie. Je proto třeba zavést přesnou a jednoznačnou definici trestných činů pokrývající uvedené jednání.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Pokud jde o trestné činy spáchané fyzickými osobami definované v této směrnici, je nezbytné prokázat úmysl u všech prvků, z nichž tyto trestné činy sestávají. Tato směrnice se nevztahuje na trestné činy spáchané fyzickými osobami, u nichž úmysl přítomen být nemusí.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14a) Ačkoli je vhodné zavést určitou minimální úroveň sankcí v souvislosti s trestnými činy definovanými v této směrnici, nemělo by žádné její ustanovení narušovat výsady soudů a soudců členských států, na základě kterých mohou při posuzování konkrétních případů vycházet z vlastního uvážení.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14b) Aby byla zajištěna soudržnost práva Unie, pokud jde o ochranu jejích finančních zájmů, je vhodné zavést určitou minimální úroveň sankcí pro trestné činy definované v této směrnici. Tato směrnice stanoví minimální pravidla. Členským státům by měla být ponechána možnost ponechat pro tyto trestné činy v platnosti své stávající sankce nebo zavést sankce přísnější.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Aniž jsou dotčeny povinnosti, které ukládá právo Unie, je nutné upravit vhodným ustanovením spolupráci mezi členskými státy a Komisí, aby se zajistil účinný postup proti trestným činům, které definuje tato směrnice a které poškozují finanční zájmy Unie, mj. je nutné upravit vzájemnou výměnu informací.

(17) Aniž jsou dotčeny povinnosti, které ukládá právo Unie, je nutné upravit vhodným ustanovením spolupráci mezi členskými státy a Komisí, aby se zajistil účinný postup proti trestným činům, které definuje tato směrnice a které poškozují finanční zájmy Unie, mj. je nutné upravit výměnu informací mezi členskými státy, Eurojustem a Komisí.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Článek 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví nezbytná opatření v oblasti prevence a potírání podvodu a jiného protiprávního jednání poškozujícího finanční zájmy Unie tím, že vymezuje trestné činy a sankce.

Tato směrnice stanoví nezbytná opatření v oblasti prevence a potírání podvodu a jiného protiprávního jednání poškozujícího finanční zájmy Unie tím, že vymezuje trestné činy a sankce s cílem poskytnout účinnou a rovnocennou ochranu v členských státech a v orgánech, institucích a jiných subjektech Unie a posílit důvěryhodnost unijních orgánů a iniciativ.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely této směrnice se „finančními zájmy Unie“ rozumí všechny příjmy a výdaje, které jsou pokryty z následujících rozpočtů, jež pocházejí z těchto rozpočtů nebo do nich mají být odvedeny:

Pro účely této směrnice se „finančními zájmy Unie“ rozumí všechna aktiva a pasiva, která spravuje Unie a její orgány, instituce a jiné subjekty, nebo která jsou spravována jejich jménem; dále veškeré jejich finanční operace, včetně činností v oblasti půjček a úvěrů, a zejména všechny příjmy a výdaje, které jsou pokryty z následujících rozpočtů, jež pocházejí z těchto rozpočtů nebo do nich mají být odvedeny:

Odůvodnění

Tato definice je širší a zahrnuje aktiva a pasiva, stejně jako činnosti v oblasti půjček a úvěrů.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) rozpočty orgánů, institucí a jiných subjektů zřízených podle Smluv nebo rozpočty, které jsou jimi spravovány a kontrolovány.

b) rozpočty orgánů, institucí a jiných subjektů zřízených podle Smluv nebo rozpočty, které jsou jimi přímo nebo nepřímo spravovány a kontrolovány.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění trestnosti jakéhokoliv poskytnutí či neposkytnutí informací subjektům nebo orgánům zadávajícím zakázku či grant ve veřejném zadávacím či grantovém řízení, které souvisí s finančními zájmy Unie, ze strany účastníků řízení nebo uchazečů o veřejnou zakázku nebo osob, které jsou odpovědné za přípravu nabídek v reakci na výzvu k podávání nabídek nebo žádostí o grant těchto účastníků nebo které jsou do této přípravy zapojeny, pokud je takové poskytnutí či neposkytnutí úmyslné a má za cíl obejít či pozměnit ve svůj prospěch použití kritéria způsobilosti, vyloučení, výběru nebo udělení zakázky či grantu.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění trestnosti jakéhokoliv poskytnutí či neposkytnutí informací subjektům nebo orgánům zadávajícím zakázku či grant ve veřejném zadávacím či grantovém řízení, které souvisí s finančními zájmy Unie, ze strany účastníků řízení nebo uchazečů o veřejnou zakázku nebo osob, které jsou odpovědné za přípravu nabídek v reakci na výzvu k podávání nabídek nebo žádostí o grant těchto účastníků nebo které jsou do této přípravy zapojeny, pokud je takové poskytnutí či neposkytnutí úmyslné a má za cíl obejít či pozměnit ve svůj prospěch použití kritéria způsobilosti, vyloučení, výběru nebo udělení zakázky či grantu nebo narušit přirozenou hospodářskou soutěž mezi účastníky řízení či jí zcela zabránit.

Odůvodnění

Je důležité výslovně uvést nepovolené kroky v souvislosti s veřejnými zakázkami.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění trestnosti praní peněz podle definice v čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady33 2005/60/ES, které se také týká majetku pocházejícího z trestných činů, na něž se vztahuje tato směrnice.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění trestnosti praní peněz podle definice v čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady33 2005/60/ES, které se také týká majetku nebo příjmů pocházejících z trestných činů, na něž se vztahuje tato směrnice.

__________________

__________________

33Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.

33Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění trestnosti následujícího jednání, pokud je pácháno úmyslně:

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění toho, aby bylo možno postihovat jako trestný čin pasivní i aktivní korupci, pokud je páchána úmyslně.

a) jednání úřední osoby, která přímo nebo za pomoci prostředníka pro sebe či třetí stranu požaduje nebo získá výhodu jakéhokoliv druhu nebo přijme příslib takové výhody za to, že bude či nebude jednat v souladu se svými povinnostmi nebo při výkonu svých úkolů způsobem, který poškodí nebo pravděpodobně poškodí finanční zájmy Unie (pasivní korupce);

a) Pro účely této směrnice spočívá pasivní korupce v jednání úřední osoby, která přímo nebo za pomoci prostředníka pro sebe či třetí stranu požaduje nebo předem přijme výhodu jakéhokoliv druhu nebo příslib takové výhody za to, že bude či nebude jednat nebo pozdrží jednání v souladu se svými povinnostmi nebo při výkonu svých úkolů způsobem, který, ať již je či není v rozporu s jejími úředními povinnostmi, poškodí nebo pravděpodobně poškodí finanční zájmy Unie.

b) jednání každého, kdo slíbí nebo poskytne přímo nebo za pomoci prostředníka úřední osobě výhodu jakéhokoliv druhu určenou pro sebe nebo pro třetí stranu za to, že tato úřední osoba bude či nebude jednat v souladu se svými povinnostmi nebo při výkonu svých úkolů způsobem, který poškodí nebo pravděpodobně poškodí finanční zájmy Unie (aktivní korupce).

b) Pro účely této směrnice spočívá aktivní korupce v jednání každého, kdo slíbí, nabídne nebo poskytne přímo nebo za pomoci prostředníka úřední osobě výhodu jakéhokoliv druhu určenou pro sebe nebo pro třetí stranu za to, že tato úřední osoba bude či nebude jednat nebo pozdrží jednání v souladu se svými povinnostmi nebo při výkonu svých úkolů způsobem, který poškodí nebo pravděpodobně poškodí finanční zájmy Unie, nebo za to, že se tohoto jednání dopustila v minulosti.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění toho, aby úmyslné jednání úřední osoby, která přidělí nebo vyplatí prostředky či si přisvojí nebo použije aktiva v rozporu s účelem, k jakému jsou určeny, a jedná tak s úmyslem poškodit finanční zájmy Unie, bylo postihováno jako trestný čin (zneužití).

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění toho, aby zneužití, pokud je pácháno úmyslně, bylo možno postihovat jako trestný čin.

 

Pro účely této směrnice spočívá zneužití v jednání úřední osoby, která přidělí nebo vyplatí prostředky či si přisvojí nebo použije aktiva v rozporu s účelem, k jakému jsou určeny, čímž poškodí finanční zájmy Unie.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto článku se „úřední osobou“ rozumí:

Pro účely tohoto článku se „úřední osobou“ rozumí:

a) každá osoba, která působí v legislativním, správním nebo soudním úřadě a vykonává zde pro Unii či v členských státech nebo ve třetích zemích úkoly veřejné služby;

a) každý úředník Unie či státní úředník, včetně státních úředníků jiného členského státu a státních úředníků třetích zemí;

 

„úředníkem Unie“ se rozumí:

 

i) každá osoba, která je úředníkem nebo jiným smluvním zaměstnancem ve smyslu služebního řádu úředníků Evropské unie a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie (dále jen „služebního řádu“);

 

ii) každá osoba vyslaná k orgánu, instituci či jinému subjektu Unie členským státem nebo veřejným či soukromým subjektem, která plní úkoly rovnocenné úkolům prováděným úředníky nebo jinými zaměstnanci Unie;

 

ke členům subjektů zřízených v souladu se Smlouvami a zaměstnancům takových subjektů se přistupuje jako k úředníkům Unie, jelikož se na ně nevztahuje služební řád;

 

pojem „státní úředník“ je chápán podle definice „úředníka“ či „úřední osoby“ ve vnitrostátních právních předpisech členského státu nebo třetí země, ve které dotčená osoba zastává danou funkci;

 

v případě trestního řízení, které se týká úředníka členského státu nebo státního úředníka třetí země, ale bylo zahájeno jiným členským státem, je však členský stát, který trestní řízení zahájil, povinen použít definici „státního úředníka“ pouze do té míry, do které se shoduje s jeho vnitrostátními předpisy;

b) každá osoba, která vykonává úkoly veřejné služby pro Unii či v členských státech nebo ve třetích zemích a přitom nepůsobí ani v jednom z uvedených úřadů, ale účastní se správy finančních zájmů Unie či se účastní přijímání rozhodnutí týkajících se finančních zájmů Unie.

b) každá osoba, která byla pověřena úkoly veřejné služby zahrnujícími správu finančních zájmů Unie v členských státech nebo třetích zemích či přijímání rozhodnutí týkajících se těchto zájmů a která tyto úkoly vykonává.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je založen na současné definici úředníka, jež je součástí prvního protokolu k platné Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství a která je v členských státech všeobecně známa a obecně přijata.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění toho, aby navádění k trestným činům uvedeným v hlavě II, pomoc a účastenství při nich a pokus o ně byly postihovány jako trestný čin.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění toho, aby navádění ke spáchání kteréhokoli z trestných činů uvedených v článcích 3 a 4 a pomoc a účastenství při nich byly postihovány jako trestný čin.

Odůvodnění

Technická změna.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění toho, aby pokus o spáchání některého z trestných činů uvedených v článku 3 nebo v čl. 4 odst. 4 byl postihován jako trestný čin.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění toho, aby pokus o spáchání kteréhokoli z trestných činů uvedených v článku 3 a v čl. 4 odst. 4 byl postihován jako trestný čin.

Odůvodnění

Technická změna.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění odpovědnosti právnických osob za trestné činy uvedené v hlavě II, které v jejich prospěch spáchá jakákoli osoba jednající samostatně nebo jako člen orgánu dotyčné právnické osoby, jež v této právnické osobě působí ve vedoucím postavení na základě:

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění odpovědnosti právnických osob za trestné činy uvedené v článcích 3, 4 a 5, které v jejich prospěch spáchá jakákoli osoba jednající samostatně nebo jako člen orgánu dotyčné právnické osoby, jež v této právnické osobě působí ve vedoucím postavení na základě:

Odůvodnění

Technická změna.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy dále přijmou nezbytná opatření pro zajištění odpovědnosti právnických osob v případech, kdy nedostatek dohledu nebo kontroly ze strany osoby uvedené v odstavci 1 umožnil spáchání některého z trestných činů uvedených v hlavě II ve prospěch dané právnické osoby osobou podřízenou této osobě.

2. Členské státy dále přijmou nezbytná opatření pro zajištění odpovědnosti právnických osob v případech, kdy nedostatek dohledu nebo kontroly ze strany osoby uvedené v odstavci 1 umožnil spáchání některého z trestných činů uvedených v článcích 3, 4 a 5 ve prospěch dané právnické osoby osobou podřízenou této osobě.

Odůvodnění

Technická změna.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Odpovědnost právnické osoby podle odstavců 1 a 2 nevylučuje trestní stíhání fyzických osob, které jsou pachateli trestných činů uvedených v hlavě II nebo jsou trestně odpovědné podle článku 5.

3. Odpovědnost právnické osoby podle odstavců 1 a 2 nevylučuje trestní stíhání fyzických osob, které jsou pachateli trestných činů uvedených v článcích 3 a 4 nebo jsou trestně odpovědné podle článku 5.

Odůvodnění

Technická změna.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o fyzické osoby, členské státy zajistí, aby bylo možné postihovat trestné činy uvedené v hlavě II prostřednictvím účinných, přiměřených a odrazujících trestněprávních sankcí, včetně pokut a trestů odnětí svobody podle článku 8.

1. Pokud jde o fyzické osoby, členské státy zajistí, aby bylo možné postihovat trestné činy uvedené v článcích 3, 4 a 5 prostřednictvím účinných, přiměřených a odrazujících trestněprávních sankcí, včetně pokut a trestů odnětí svobody podle článku 8.

Odůvodnění

Technická změna.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V případě méně závažných trestných činů, u nichž škoda nepřekročí 10 000 EUR a výhody nepřekročí 10 000 EUR a jež nebyly spáchány za obzvláště závažných okolností, může členský stát uložit i jiné než trestněprávní sankce.

2. V případě trestných činů, u nichž škoda nepřekročí 5 000 EURvýhody nepřekročí 5 000 EUR a jež nebyly spáchány za přitěžujících okolností, může členský stát uložit i jiný postih než trestněprávní sankce.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Odstavcem 1 není dotčen výkon disciplinárních pravomocí příslušnými orgány vůči úředním osobám.

3. Odstavcem 1 tohoto článku není dotčen výkon disciplinárních pravomocí příslušnými orgány vůči úředním osobám, jak je definuje čl. 4 odst. 5.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) minimálním trestem odnětí svobody alespoň na šest měsíců;

vypouští se

Odůvodnění

Minimální tresty odnětí svobody nerespektují rozmanitost právních systémů a nezbytnost soudního rozhodování. Jejich zavedení by nebylo v souladu ani s postojem, který Parlament zaujal k návrhu směrnice o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) minimálním trestem odnětí svobody alespoň na šest měsíců;

vypouští se

Odůvodnění

Minimální tresty odnětí svobody nerespektují rozmanitost právních systémů a nezbytnost soudního rozhodování. Jejich zavedení by nebylo v souladu ani s postojem, který Parlament zaujal k návrhu směrnice o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tento odstavec nemá dopad na volné rozhodování soudů a soudců v členských státech při určování nejvhodnějšího a nejpřiměřenějšího trestu v jakémkoli jednotlivém případě.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění toho, aby trestné činy uvedené v hlavě II byly postižitelné maximálním trestem odnětí svobody na alespoň deset let, pokud byl daný trestný čin spáchán v rámci zločinného spolčení ve smyslu rámcového rozhodnutí Rady 2008/841.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění toho, aby bylo možné postihovat trestné činy uvedené v článcích 3, 4 a 5 maximálním trestem odnětí svobody na alespoň deset let, pokud byl daný trestný čin spáchán v rámci zločinného spolčení ve smyslu rámcového rozhodnutí Rady 2008/841.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Článek 8 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8a

 

Přitěžující okolnosti

 

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby, pokud se zjistí, že došlo ke spáchání trestného činu uvedeného v článcích 3, 4 a 5 v rámci zločinného spolčení ve smyslu rámcového rozhodnutí Rady 2008/841, byla tato skutečnost pro účely vynesení rozsudku považována za přitěžující okolnost.

Odůvodnění

Je vhodnější považovat tento případ za přitěžující okolnost než za odlišný trestný čin.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Čl. 9 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) dočasné či trvalé vyloučení z nabídkových řízení Unie;

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Článek 9 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 9a

 

Zásada „ne bis in idem“ (zákaz nového stíhání obviněného pro tentýž skutek)

 

Členské státy uplatní ve svém trestním právu zásadu „ne bis in idem“, podle které osoba, jež byla souzena v některém členském státě, nemůže být pro stejné skutečnosti stíhána v jiném členském státě, pokud byl trest uložen, byl vykonán či je vykonáván, nebo jej již podle právních předpisů státu, v němž byl vynesen rozsudek, není možné vykonat.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření ke stanovení své soudní příslušnosti ve vztahu k trestným činům uvedeným v hlavě II:

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření ke stanovení své soudní příslušnosti ve vztahu k trestným činům uvedeným v článcích 3, 4 a 5:

a) pokud byl daný trestný čin spáchán zcela nebo částečně na jejich území; nebo

a) pokud byl daný trestný čin spáchán zcela nebo částečně na jejich území;

b) pokud je pachatel trestného činu jejich státním příslušníkem.

b) pokud je pachatel trestného činu jejich vlastním státním příslušníkem nebo má na jejich území obvyklé bydliště; nebo

 

c) pokud se na pachatele trestného činu vztahuje služební řád, nebo se na něj vztahoval v době spáchání trestného činu.

Odůvodnění

Změnou odst. 1 písm. b) se rozšiřuje působnost směrnice. Zavedení třetí kategorie pachatelů v odst. 1 písm. c) odráží operační zkušenost úřadu OLAF: úředníci, kteří nemají státní příslušnost v EU a nenacházejí se na území EU (ale v delegacích), by měli být začlenění do jurisdikce Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Článek 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Touto směrnicí není dotčeno zpětné získání finančních prostředků, které byly neoprávněně vyplaceny v souvislosti se spácháním trestných činů uvedených v hlavě II.

Touto směrnicí není dotčeno zpětné získání finančních prostředků, které byly neoprávněně vyplaceny v souvislosti se spácháním trestných činů uvedených v článcích 3, 4 a 5.

 

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění urychleného zpětného získání těchto částek a k jejich převodu do rozpočtu Unie, aniž jsou dotčena příslušná unijní pravidla pro jednotlivá odvětví týkající se finančních oprav a zpětného získání neoprávněně vyplacených částek. Členské státy rovněž vedou pravidelné záznamy o zpětně získaných částkách a informují o nich příslušné orgány, instituce a jiné subjekty Unie, nebo v případě, že tyto částky nemohly být získány zpět, o důvodech této skutečnosti.

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 15 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Spolupráce mezi členskými státy a Evropskou komisí (Evropským úřadem pro boj proti podvodům)

Spolupráce

Odůvodnění

Pro účely této směrnice by se spolupráce neměla omezovat jen na spolupráci mezi členskými státy a Komisí, ale měla by zahrnovat také spolupráci mezi jednotlivými členskými státy.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy a Komise spolupracují v boji proti trestným činům uvedeným v hlavě II. Za tímto účelem Komise poskytuje technickou a operativní pomoc, kterou příslušné vnitrostátní orgány mohou potřebovat k usnadnění koordinace svých vyšetřování.

1. Aniž jsou dotčena pravidla v oblasti přeshraniční spolupráce a vzájemné právní pomoci v trestních věcech, členské státy, Eurojust a Komise v rámci svých pravomocí spolupracují v boji proti trestným činům uvedeným v článcích 3, 4 a 5. Za tímto účelem Komise a případně Eurojust poskytují technickou a operativní pomoc, kterou příslušné vnitrostátní orgány mohou potřebovat k usnadnění koordinace svých vyšetřování.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány členských států si mohou s Komisí vyměňovat informace, aby se usnadnilo zjišťování faktů a zajistil se účinný postup proti trestným činům uvedeným v hlavě II. Komise a příslušné vnitrostátní orgány zohlední u každého jednotlivého případu požadavky na utajení vyšetřování a ochranu údajů. Za tímto účelem mohou členské státy při předkládání informací Komisi stanovit zvláštní podmínky pro použití těchto informací Komisí nebo jiným členským státem, kterému mohou být tyto informace dále poskytnuty.

2. Příslušné orgány členských států si mohou v rámci svých pravomocí vyměňovat s Komisí a Eurojustem informace, aby se usnadnilo zjišťování faktů a zajistil se účinný postup proti trestným činům uvedeným v článcích 3, 4 a 5. Komise, Eurojust a příslušné vnitrostátní orgány zachovávají v každém jednotlivém případě soulad s článkem 6 Smlouvy o Evropské unii a s Listinou základních práv Evropské unie a s platnými právními předpisy Unie v oblasti ochrany osobních údajů a zohledňují požadavky na utajení vyšetřování. Za tímto účelem mohou členské státy při předkládání informací Komisi a Eurojustu stanovit zvláštní podmínky pro použití těchto informací Komisí, Eurojustem nebo jiným členským státem, kterému mohou být tyto informace dále poskytnuty.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Účetní dvůr, vnitrostátní kontrolní orgány, například při kontrole činností v rámci sdíleného řízení, a auditoři pověření prováděním auditu rozpočtů orgánů, institucí a jiných subjektů zřízených podle Smluv nebo rozpočtů spravovaných a kontrolovaných příslušnými orgány oznámí úřadu OLAF všechny trestné činy, o kterých se dověděli při výkonu své činnosti.

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Úředníci Unie oznámí úřadu OLAF všechny trestné činy, o kterých se dověděli při výkonu své činnosti.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 17a

 

Podávání zpráv, statistika a hodnocení

 

1. Do [24 měsíců po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice] předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které zhodnotí, do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná k dosažení souladu s touto směrnicí, a zhodnotí účinnost směrnice, pokud jde o dosažení jejích cílů, a takovou zprávu bude poté předkládat každý rok.

 

Uvedené zprávy odkazují na informace zpřístupněné členskými státy podle odstavce 2.

 

2. Členské státy pravidelně shromažďují a udržují komplexní statistiky od příslušných orgánů s cílem přezkoumat účinnost systémů zavedených na ochranu finančních zájmů Unie. Shromážděné statistiky se každoročně předkládají Komisi a obsahují tyto údaje:

 

a) počet zahájených trestních stíhání rozdělených podle počtu zamítnutých trestních stíhání, počtu zproštění obžaloby, počtu stíhání, u nichž byl vynesen rozsudek, a počtu probíhajících trestních stíhání;

 

b) částky získané zpět a částky, jež nebyly získány zpět, na základě trestních stíhání;

 

c) počet žádostí o pomoc obdržených ze strany jiného členského státu rozdělených podle počtu žádostí, jimž bylo vyhověno, a počtu zamítnutých žádostí.

 

3. Do [60 měsíců po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice] předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě celkové hodnocení této směrnice na základě získaných zkušeností, a zejména na základě zpráv a statistik poskytnutých podle odstavců 1 a 2. Ve stejný moment Komise případně předloží návrh na změnu směrnice, přičemž náležitě zohlední výsledek hodnocení.

  • [1]  Úř. věst. C 383, 12.12.2012, s. 1.
  • [2]  Úř. věst. C 391, 18.12.2012, s. 134.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodajové vítají návrh Komise týkající se boje vedeného trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie. Zpravodajové zejména sdílejí názor, že podvod a související nezákonné činnosti, které poškozují finanční zájmy Unie, představují závažný problém a újmu pro rozpočet EU, a tudíž i pro daňové poplatníky, kteří orgány a instituce EU naléhavě vyzývají, aby zajistily, aby veřejné finance byly vynakládány na strukturální růst, fiskální konsolidaci a tvorbu pracovních míst.

Pokud jde o podvody týkající se rozpočtu EU, zpravodajové jsou velmi znepokojeni odlišnostmi mezi právními a trestními systémy v členských státech. Zpravodajové v této souvislosti uznávají existenci řádně strukturovaného acquis communautaire v oblasti boje proti podvodu. Dosud bylo členskými státy prováděno pouze prostřednictvím přijímání nedostatečně harmonizovaných a sblížených pravidel a ustanovení, včetně sankcí. Tento fragmentovaný právní rámec motivuje potenciální pachatele, aby se přemísťovali na území EU na území s nejpříznivějším soudním systémem. Evropský parlament je přesvědčen, že EU a členské státy musí jednotně reagovat na podvod a další nezákonné činnosti, které poškozují finanční zájmy Unie, a musí přijmout odstrašující opatření, čímž poskytnou účinnou a rovnocennou ochranu ve všech členských státech.

Návrh Komise jde v tomto ohledu správným směrem, když zavádí ustanovení zaměřená na sbližování vnitrostátních právních systémů, včetně trestněprávních opatření, s cílem čelit podvodům a dalším nezákonným činnostem, které poškozují rozpočet EU. Zpravodajové by však rádi dále zlepšili návrh zajištěním přijetí:

-    přesnější a komplexnější definice podvodu poškozujícího rozpočet Unie. Evropský parlament v tomto ohledu vítá návrh Komise, který přirozeně do směrnice zahrnuje podvod v oblasti DPH;

-    ustanovení, které usnadňuje sbližování opatření proti podvodům souvisejícím s přístupem k zadávání veřejných zakázek EU, včetně činností, které likvidují nebo poškozují přirozenou konkurenci mezi uchazeči;

-    ustanovení označujícího „jakýkoli“ trestný čin poškozující rozpočet Unie jako trestný čin „jako takový“ bez rozlišování méně a více závažných trestných činů v závislosti na výši dotčené částky. V této souvislosti zpravodajové s přihlédnutím ke stávajícím vnitrostátním ustanovení na úrovni EU snižují prahovou hodnotu pro trestné činy z 10 000 EUR na 5 000 EUR, aby členské státy měly možnost udělovat jiné postihy než trestní sankce za podvod do této výše. Zpravodajové tím hodlají vyslat vůči podvodníkům jasný signál o tom, že jejich činnost bude nad touto hranicí považována za trestný čin kdekoli v Evropě;

-    nižšího minimálního trestu odnětí svobody u podvodů poškozujících rozpočet EU a dalších nezákonných činností s cílem podpořit sbližování vnitrostátních právních předpisů směrem ke konkrétní úrovni. Přístup zpravodajů vychází z komparativní analýzy stávajících právních ustanovení v členských státech. Evropský parlament je přesvědčen, že je důležité vyslat signál, že podvody poškozující rozpočet EU nebudou nadále tolerovány;

-     ustanovení, které zohledňuje úlohu Eurojustu ve spolupráci mezi členskými státy a Komisí při ochraně finančních zájmů Unie.

Zpravodajové jsou přesvědčeni, že návrh směrnice o boji proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie, který Komise předložila, je důležitým krokem v oblasti trestního práva EU. Tato oblast byla významně posílena po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost zrušením struktury tří pilířů a stanovením Evropského parlamentu jako plnohodnotného spoluzákonodárce v evropském prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Hlavním cílem návrhu je zajistit účinnou, přiměřenou a odstrašující ochranu finančních zájmů Unie. Pro tento účel stanoví návrh minimální pravidla, včetně definic trestných činů a minimálních i maximálních sankcí v oblasti boje proti podvodu a dalším nelegálním činnostem poškozujícím finanční zájmy Unie.

Zpravodajové zdůrazňují, že cílem této směrnice je vytvořit rámec pro činnost budoucího úřadu evropského veřejného žalobce. Směrnice představuje významný pokrok při vytváření evropské oblasti trestního soudnictví.

Zpravodajové jsou přesvědčeni, že pro účely právní jistoty je vhodné upustit od rozdělování trestných činů na „méně závažné“ a/nebo „závažné“. V této souvislosti se zpravodajové domnívají, že jakýkoli podvod poškozující finanční zájmy Unie by měl být považován za závažný.

Zpravodajové rovněž sdílejí názor Komise, že by se mělo rozlišovat mezi podvodem na jedné straně a korupcí a praním peněz na druhé. Nicméně na rozdíl od Komise se zpravodajové domnívají, že minimální navrhované sankce by měly odrážet rozdíly mezi těmito trestnými činy (a nezáviset pouze na souvisejících částkách).

Zpravodajové jsou dále přesvědčeni, že pokud jsou v sázce finanční zájmy Evropské unie, je vhodné stanovit minimální trestní postihy, aby se zajistil soulad sankcí ukládaných osobám, které podvodem poškozují finanční zájmy Unie, v celé EU. Tento krok je třeba rovněž vnímat jako opatření odrazující osoby, které se dopustily praní peněz a podvodu, od vyhledávání příznivě nakloněného soudu a jako součást dalšího rozvoje evropského prostoru trestního soudnictví. Tyto sankce by však neměly narušovat výsady jednotlivých soudů a soudců v členských státech.

Zpravodajové by rádi zajistili úzkou spolupráci mezi členskými státy a příslušnými orgány, institucemi a dalšími subjekty Unie při vyšetřování a stíhání podvodu. V tomto ohledu je zvlášť důležité zohlednit rostoucí úlohu, kterou by mohl hrát Eurojust v budoucím rozvoji trestního soudnictví EU.

Zpravodajové jsou si rovněž vědomi, že při vytváření účinných a odstrašujících překážek podvodu poškozujícímu rozpočet EU je třeba zachovat vysokou úroveň procesních záruk v trestních řízeních v EU, zejména pokud jde o zásadu „ne bis in idem“.

Prostřednictvím této zprávy zpravodajové reagují na obavy občanů a daňových poplatníků a vytvářejí pevnější základ pro zajištění účinné a rovnocenné ochrany finančních zájmů Unie na celém území EU.

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (6. 11. 2013)

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu a Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie
(COM(2012)0363 – C7‑0192/2012 – 2012/0193(COD))

Navrhovatel(*): Tadeusz Zwiefka

(*) Přidružený výbor – článek 50 jednacího řádu

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu a Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 325 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 83 odst. 2 této smlouvy,

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Aby byla zajištěna účinná, přiměřená a odrazující ochrana finančních zájmů Unie, mělo by trestní právo v členských státech u nejzávažnějších typů jednání souvisejícího s podvodem v této oblasti i nadále doplňovat správní a občanskoprávní ochranu a předcházet rozporům v těchto oblastech práva i mezi nimi.

(2) Aby byla zajištěna účinná, přiměřená ochrana odrazující od typů jednání souvisejícího s finančními podvody a v zájmu co nejlepšího zajištění ochrany finančních zájmů Unie, by rozhodnutí přijímaná v členských státech v rámci občanského a správního práva měla být doplňována právními předpisy z oblasti trestního práva, přičemž je třeba předcházet jak rozporům v rámci jednotlivých odvětví práva, tak i mezi nimi.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Finanční zájmy Unie mohou být poškozeny v případech, kdy jednotliví uchazeči o veřejnou zakázku s cílem obejít či pozměnit ve svůj prospěch pravidla zadávacího nebo grantového řízení poskytnou orgánům zadávajícím veřejnou zakázku či grant údaje, které vycházejí z informací neoprávněně přímo nebo nepřímo získaných od orgánu zadávajícího veřejnou zakázku. Takové jednání je velmi podobné podvodu, avšak jednání uchazeče o veřejnou zakázku nemusí v tomto případě nutně představovat plnohodnotný trestný čin podvodu, neboť mohl předložit nabídku, která splňovala všechny požadavky. Kartelové dohody mezi uchazeči o veřejnou zakázku porušují pravidla Unie pro hospodářskou soutěž a odpovídající vnitrostátní předpisy; tento fenomén je v celé Unii postihován opatřeními a sankcemi za účelem prosazování práva a neměl by být zahrnut do oblasti působnosti směrnice.

(6) Finanční zájmy Unie mohou být poškozeny v případech, kdy jednotliví uchazeči o veřejnou zakázku poskytnou orgánům zadávajícím veřejnou zakázku či grant údaje, které vycházejí z informací získaných neoprávněně přímo nebo nepřímo od orgánu zadávajícího veřejnou zakázku s cílem obejít či pozměnit ve svůj prospěch pravidla zadávacího nebo grantového řízení. Takové jednání je velmi podobné podvodu, avšak jednání uchazeče o veřejnou zakázku nemusí v tomto případě nutně nést všechny rysy plnohodnotného trestného činu finančního podvodu, neboť mohl předložit nabídku, která splňovala všechna požadovaná kritéria. Kartelové dohody mezi uchazeči o veřejnou zakázku porušují pravidla Unie pro hospodářskou soutěž a odpovídající vnitrostátní předpisy; tento fenomén je v celé Unii postihován opatřeními a sankcemi za účelem prosazování práva a neměl by být zahrnut do oblasti působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Korupce představuje pro finanční zájmy Unie obzvláště závažnou hrozbu, která v mnoha případech souvisí s podvodným jednáním. Proto je nutné tuto oblast kriminalizovat zvlášť. Musí se zajistit, aby se na příslušné trestné činy vztahovala daná definice, a to bez ohledu na to, zda je jednání v rozporu s úředními povinnostmi nebo ne. Pokud jde o trestné činy pasivní korupce a zneužití, je nutné začlenit definici úředních osob, která bude zahrnovat všechny příslušné jmenované a zvolené úředníky a úředníky zaměstnané na základě smlouvy, kteří působí ve veřejné službě, jakož i osoby, které sice ve veřejné službě nepůsobí, ale jménem vlády nebo jiných veřejných orgánů vykonávají služby ve prospěch občanů nebo obecně ve prospěch veřejného zájmu, např. smluvní strany podílející se na řízení finančních prostředků EU.

Korupce představuje pro finanční zájmy Unie obzvláště závažnou hrozbu, která v mnoha případech souvisí s podvodným jednáním. Proto je nutné tuto oblast kriminalizovat zvlášť. Musí se zajistit, aby se na příslušné trestné činy vztahovala daná definice, a to bez ohledu na to, zda je jednání v rozporu s úředními povinnostmi nebo ne. Pokud jde o trestné činy pasivní korupce a zneužití, je nutné začlenit definici úředních osob, která bude zahrnovat všechny příslušné jmenované a zvolené úředníky a úředníky zaměstnané na základě smlouvy, kteří působí ve veřejné službě v Unii, v členských státech nebo ve třetích zemích. Na správě finančních prostředků Unie se stále více podílejí soukromé osoby. Aby se zajistila odpovídající ochrana finančních prostředků Unie před korupcí a zneužitím, musí se tedy definice „úřední osoby“ pro účely této směrnice vztahovat také na osoby, které sice ve veřejné službě nepůsobí, ale jsou pověřeny úkoly veřejné služby ve vztahu k finančním prostředkům Unie a tyto úkoly obdobným způsobem vykonávají, např. smluvní strany podílející se na řízení takových finančních prostředků.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Finanční zájmy Unie mohou ohrozit jisté druhy jednání úředních osob, jejichž cílem je použít finanční prostředky nebo aktiva k jinému účelu, než k jakému jsou určeny, s úmyslem poškodit finanční zájmy Unie. Je proto třeba zavést přesnou definici trestných činů pokrývající uvedené jednání.

(9) Finanční zájmy Unie mohou ohrozit jisté druhy jednání úředních osob, jejichž cílem je použít finanční prostředky nebo aktiva k jinému účelu, než k jakému jsou určeny, s úmyslem poškodit finanční zájmy Unie. Je proto třeba zavést přesnou a jednoznačnou definici trestných činů pokrývající uvedené jednání.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Aby byla v celé Unii zajištěna rovnocenná ochrana finančních zájmů Unie prostřednictvím opatření s odstrašujícím účinkem, měly by členské státy pro trestné činy vymezené v této směrnici dále stanovit určité minimální počet druhů sankcí a jejich minimální výši. Výše sankcí by neměla překračovat míru, která je pro tyto trestné činy přiměřená, a pro způsobenou peněžní škodu by proto měla zavedena prahová hodnota, pod níž není kriminalizace činů nutná.

(12) Aby byla v celé Unii zajištěna rovnocenná ochrana finančních zájmů Unie prostřednictvím opatření s odstrašujícím účinkem, měly by členské státy pro trestné činy vymezené v této směrnici dále stanovit určité druhy sankcí a jejich výši.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Sankce pro fyzické osoby by ve vážnějších případech měly zahrnovat tresty odnětí svobody. Tyto vážné případy by měly být definovány vymezením určité minimální celkové škody vyjádřené v penězích, která musí být způsobena trestným činem vůči rozpočtu Unie či případně jinému rozpočtu. Zavedení minimálních a maximálních trestů odnětí svobody je nutné proto, aby se v celé Evropě zaručila rovnocenná ochrana finančních zájmů Unie. Minimální sankce v délce šesti měsíců zajišťuje, aby v případě trestů uvedených v článku 2 rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkaze mohl být vydán a vykonán evropský zatýkací rozkaz; tím se zajistí, že spolupráce soudních a donucovacích orgánů bude co nejúčinnější. Tyto sankce budou mít na potenciální zločince rovněž silný odstrašující účinek v celé Evropě. Přísnější sankce by měly být ukládány v případech, kdy byl trestný čin spáchán v rámci zločinného spolčení ve smyslu rámcového rozhodnutí Rady 2008/841/SVV.

(14) Sankce pro fyzické osoby by měly zahrnovat tresty odnětí svobody. Zavedení minimálních a maximálních trestů odnětí svobody je nutné proto, aby se v celé Evropě zaručila rovnocenná ochrana finančních zájmů Unie. Minimální sankce v délce šesti měsíců zajišťuje, aby v případě trestů uvedených v článku 2 rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkaze mohl být vydán a vykonán evropský zatýkací rozkaz; tím se zajistí, že spolupráce soudních a donucovacích orgánů bude co nejúčinnější. Tyto sankce budou mít na potenciální zločince rovněž silný odstrašující účinek v celé Evropě. Přísnější sankce by měly být ukládány v případech, kdy byl trestný čin spáchán v rámci zločinného spolčení ve smyslu rámcového rozhodnutí Rady 2008/841/SVV.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) rozpočty orgánů, institucí a jiných subjektů zřízených podle Smluv nebo rozpočty, které jsou jimi spravovány a kontrolovány.

b) (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto článku se „úřední osobou“ rozumí:

Pro účely tohoto článku se „úřední osobou“ rozumí:

a) každá osoba, která působí v legislativním, správním nebo soudním úřadě a vykonává zde pro Unii či v členských státech nebo ve třetích zemích úkoly veřejné služby;

a) každý „úředník Unie“ či „státní úředník“, včetně státních úředníků jiného členského státu a státních úředníků třetích zemí;

 

i) „úředníkem Unie“ se rozumí:

 

– každá osoba, která je úředníkem nebo jiným smluvním zaměstnancem ve smyslu služebního řádu úředníků Evropské unie nebo pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie,

 

– každá osoba vyslaná k Evropské unii členským státem nebo veřejným či soukromým subjektem, která plní úkoly rovnocenné úkolům prováděným úředníky Unie nebo jinými zaměstnanci;

 

ke členům subjektů zřízených v souladu se Smlouvami a zaměstnancům takových subjektů se přistupuje jako k úředníkům Unie v rozsahu, v jakém se na ně nevztahuje služební řád úředníků Evropské unie nebo pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie;

 

ii) pojem „státní úředník“ je třeba chápat na základě definice „úředníka“ či „úřední osoby“ podle vnitrostátních právních předpisů státu, v němž dotčená osoba zastává danou funkci;

 

v případě trestního řízení, které se týká úředníka členského státu nebo státního úředníka třetí země, ale bylo zahájeno jiným členským státem, však členský stát, který trestní řízení zahájil, není povinen použít definici „státního úředníka“, pokud není slučitelná s jeho vnitrostátními předpisy;

(b) každá osoba, která vykonává úkoly veřejné služby pro Unii či v členských státech nebo ve třetích zemích a přitom nepůsobí ani v jednom z uvedených úřadů, ale účastní se správy finančních zájmů Unie či se účastní přijímání rozhodnutí týkajících se finančních zájmů Unie.

b) každá osoba, která byla pověřena úkoly veřejné služby a tyto úkoly vykonává, včetně správy finančních zájmů členských států či třetích zemí a včetně přijímání rozhodnutí, která se těchto finančních zájmů týkají.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je založen na současné definici úředníka, jež je součástí prvního protokolu k platné Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství a která je v členských státech všeobecně známa a obecně přijata.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Čl. 15 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Spolupráce mezi členskými státy a Evropskou komisí (Evropským úřadem pro boj proti podvodům)

Spolupráce mezi členskými státy, Evropským účetním dvorem, vnitrostátními kontrolními orgány, evropskými úředníky, auditory a Evropskou komisí (Evropským úřadem pro boj proti podvodům)

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Evropský účetní dvůr, vnitrostátní kontrolní orgány, například při kontrole činností v rámci sdíleného řízení, a auditoři pověření prováděním auditu rozpočtů institucí, orgánů a organizací zřízených podle Smluv nebo rozpočtů spravovaných a kontrolovaných příslušnými institucemi oznámí úřadu OLAF trestné činy zjištěné během své činnosti a nesou trestní odpovědnost, pokud tak neučiní, nemohou však být v souvislosti s takovým oznámením stíháni;

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. zaměstnanci evropské veřejné služby oznámí pod sankcí trestní odpovědnosti úřadu OLAF trestné činy zjištěné během své činnosti a nesou trestní odpovědnost, pokud tak neučiní, nemohou však být v souvislosti s takovým oznámením stíháni;

POSTUP

Název

Boj proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie prostřednictvím trestního práva

Referenční údaje

COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD)

Příslušné výbory

Datum oznámení na zasedání

CONT

11.9.2012

LIBE

11.9.2012

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

JURI

11.9.2012

Přidružený(é) výbor(y) - datum oznámení na zasedání

13.6.2013

Navrhovatel(ka)

Datum jmenování

Tadeusz Zwiefka

18.9.2012

Článek 51 – Společné schůze výborů

Datum oznámení na zasedání

10.6.2013

Projednání ve výboru

30.5.2013

9.7.2013

 

 

Datum přijetí

5.11.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Eva Lichtenberger, József Szájer

POSTUP

Název

Boj proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie prostřednictvím trestního práva

Referenční údaje

COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD)

Datum předložení EP

11.7.2012

 

 

 

Příslušné výbory

Datum oznámení na zasedání

CONT

11.9.2012

LIBE

11.9.2012

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

ECON

11.9.2012

JURI

11.9.2012

 

 

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

ECON

11.9.2012

 

 

 

Přidružený(é) výbor(y)

Datum oznámení na zasedání

JURI

13.6.2013

 

 

 

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

Ingeborg Gräßle

9.12.2013

Juan Fernando López Aguilar

9.12.2013

 

 

Článek 51 – Společné schůze výborů

Datum oznámení na zasedání

10.6.2013

Zpochybnění právního základu

Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

JURI

27.11.2012

 

 

 

Projednání ve výboru

22.1.2014

20.2.2014

20.3.2014

 

Datum přijetí

20.3.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

2

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zuzana Brzobohatá, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Monika Panayotova, Antigoni Papadopoulou, Carmen Romero López, Paul Rübig, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Iliana Malinova Iotova, Jean Lambert, Hubert Pirker, Olle Schmidt, Czesław Adam Siekierski, Joachim Zeller

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Jo Leinen, Emilio Menéndez del Valle, Luis Yáñez-Barnuevo García

Datum předložení

25.3.2014