IZVJEŠĆE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima

25.3.2014 - (COM(2012)0363 – C7‑0192/2012 – 2012/0193(COD)) - ***I

Odbor za proračunski nadzor
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestitelji: Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar
Izvjestitelj za mišljenje (*):
Tadeusz Zwiefka, Odbor za pravna pitanja
(*) Pridruženi odbor – članak 50. Poslovnika
(Zajedničke sjednice odbora – članak 51. Poslovnika)


Postupak : 2012/0193(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0251/2014
Podneseni tekstovi :
A7-0251/2014
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima

(COM(2012)0363 – C7‑0192/2012 – 2012/0193(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0363),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 325. stavak 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0192/2012),

–   uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi,

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje švedskog parlamenta podneseno u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–   uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda od 15. studenoga 2012.[1],

–   uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 10. listopada 2012.[2],

–   uzimajući u obzir članke 55. i 37. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za proračunski nadzor i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove u skladu s člankom 51. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove o mišljenju Odbora za pravna pitanja (A7-0251/2014),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  zahtijeva od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog Direktive

Pozivanje 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 325. stavak 4.,

Uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 83. stavak 2.,

Amandman  2

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Radi osiguravanja učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće zaštite financijskih interesa Unije, zaštitu u okviru upravnog i građanskog prava od najozbiljnijih slučajeva radnji povezanih s prijevarama na tom području trebalo bi i dalje dopunjavati kaznenim pravom u državama članicama, izbjegavajući neusklađenosti u svakom od tih područja prava, kao i među njima.

(2) Radi osiguravanja učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće zaštite od najozbiljnijih slučajeva radnji povezanih s prijevarama te radi osiguravanja optimalne zaštite financijskih interesa Unije, mjere usvojene primjenom upravnog i civilnog prava trebalo bi dopuniti zakonodavstvom u okviru kaznenog prava država članica, izbjegavajući neusklađenost u svakom od tih sektora i između njih.

Amandman  3

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Za zaštitu financijskih interesa Unije potrebna je zajednička definicija prijevare kojom su obuhvaćena nepoštena ponašanja u vezi s rashodima i prihodima proračuna EU-a.

(3) Za zaštitu financijskih interesa Unije potrebna je zajednička definicija prijevare kojom su obuhvaćena nepoštena ponašanja u vezi s rashodima, prihodima, imovinom i obvezama na štetu proračuna Unije, uključujući aktivnosti zaduživanja i kreditiranja.

Amandman  4

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Ako ponuditelj ili podnositelj zahtjeva tijekom sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili dodjele bespovratnih sredstava odgovornim tijelima podnese informacije temeljene na podacima koji su nepropisno prikupljeni od nadležnog tijela, izravno ili neizravno, radi zaobilaženja ili izvrtanja propisa na snazi, to može negativno utjecati na financijske interese Unije. Iako je takvo ponašanje ponuditelja slično prijevari, ne predstavlja nužno kazneno djelo prijevare jer dostavljena ponuda može biti u potpunosti usklađena sa svim zahtjevima. Namještanje ponuda između ponuditelja povreda je pravila tržišnog natjecanja Unije i odgovarajućih odredbi nacionalnih zakonodavstava; ta praksa podliježe represivnim mjerama i sankcijama javnih tijela u cijeloj Uniji i trebala bi ostati izvan područja primjene ove Direktive.

(6) Ako ponuditelj ili podnositelj zahtjeva tijekom sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili dodjele bespovratnih sredstava odgovornim tijelima podnese informacije temeljene na podacima koji su nezakonito prikupljeni od nadležnog tijela, izravno ili neizravno, radi zaobilaženja ili kršenja propisa na snazi, to može negativno utjecati na financijske interese Unije. Iako je takvo ponašanje ponuditelja slično prijevari, nema nužno sve karakteristike kaznenog djela prijevare jer dostavljena ponuda može ispunjavati sve zahtijevane kriterije. Namještanje ponuda između ponuditelja povreda je pravila tržišnog natjecanja Unije i odgovarajućih odredbi nacionalnih zakonodavstava; ta praksa podliježe represivnim mjerama i sankcijama javnih tijela u cijeloj Uniji i trebala bi ostati izvan područja primjene ove Direktive.

Amandman  5

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Korupcija je posebno ozbiljna prijetnja za financijske interese Unije i u velikom broju slučajeva može biti povezana s prijevarom. Stoga je potrebna posebna odluka o kažnjivosti u tom području. Treba osigurati da relevantna kaznena djela budu obuhvaćena definicijom bez obzira na to predstavlja li ponašanje povredu službene dužnosti ili ne. Što se tiče kaznenog djela pasivne korupcije i pronevjere, potrebno je uključiti definiciju javnih dužnosnika koja će obuhvatiti sve relevantne dužnosnike, bez obzira na to jesu li oni imenovani, izabrani ili zaposleni na ugovor, obnašaju li službenu dužnost ili su na funkciji pružanja usluga javnih vlasti i drugih javnih tijela građanima ili općenito u javnom interesu, ali ne obnašaju službenu dužnost, poput izvođača uključenih u upravljanje fondovima EU-a.

(8) Korupcija je posebno ozbiljna prijetnja za financijske interese Unije i u velikom broju slučajeva može biti povezana s prijevarom. Stoga je potrebna posebna odluka o kažnjivosti u tom području. Treba osigurati da relevantna kaznena djela budu obuhvaćena definicijom bez obzira na to predstavlja li ponašanje povredu službene dužnosti ili ne. Što se tiče kaznenog djela pasivne korupcije i pronevjere, potrebno je uključiti definiciju javnih dužnosnika koja će obuhvatiti sve relevantne dužnosnike, bilo da su imenovani, izabrani ili zaposleni na temelju ugovora, bez obzira na to obnašaju li oni službenu dužnost u Uniji, državama članicama ili trećim zemljama. Privatne osobe sve se više uključuju u upravljanje fondovima Unije. Kako bi se fondovi Unije adekvatno zaštitili od korupcije i pronevjere, definicija „javnog dužnosnika” za potrebe ove Direktive mora obuhvaćati i osobe koje ne obnašaju službenu dužnost, ali im je, na sličan način, dodijeljena funkcija pružanja javnih usluga u vezi s fondovima Unije i koji je obavljaju, poput izvođača uključenih u upravljanje takvim fondovima.

Amandman  6

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Na financijske interese Unije negativno mogu utjecati određene vrste ponašanja javnih službenika, kojima se sredstva i imovina žele upotrijebiti suprotno njihovoj predviđenoj namjeni u cilju povrede tih interesa. Stoga je potrebno uvesti preciznu definiciju kaznenih djela kojom će takva ponašanja biti obuhvaćena.

(9) Na financijske interese Unije negativno mogu utjecati određene vrste ponašanja javnih službenika, kojima se sredstva i imovina žele upotrijebiti suprotno njihovoj predviđenoj namjeni u cilju povrede tih interesa. Stoga je potrebno sastaviti preciznu i jednoznačnu definiciju kaznenih djela kojom će takva ponašanja biti obuhvaćena.

Amandman  7

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a) U vezi s kaznenim djelima koje je počinila fizička osoba utvrđenima u ovoj Direktivi potrebno je utvrditi namjeru u skladu sa svim elementima koji čine ta kaznena djela. Kaznena djela fizičkih osoba koja ne zahtijevaju namjeru nisu obuhvaćena ovom Direktivom.

Amandman  8

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 14.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14a) Premda je prikladno uvoditi određene minimalne razine sankcija za kaznena djela definirana ovom Direktivom, ne bi se trebalo smatrati da se išta u njoj kosi s pravima sudova i sudaca država članica na diskrecijske odluke u pojedinačnim slučajevima.

Amandman  9

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 14.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14b) Da bi se osigurala dosljednost prava Unije u pogledu zaštite financijskih interesa Unije, primjereno je uvesti određenu minimalnu razinu kazne u odnosu na kaznena djela definirana u ovoj Direktivi. Ovom se Direktivom utvrđuju minimalna pravila. Države članice trebali bi moći zadržati ili uvesti strože sankcije za takva kaznena djela.

Amandman  10

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Ne dovodeći u pitanje njihove obveze predviđene pravom Unije, potrebno je napraviti odgovarajuću odredbu za suradnju između zemalja članica i Komisije kako bi se osigurala učinkovita aktivnost protiv kaznenih djela definiranih u ovoj Direktivi, a koja utječu na financijske interese Unije, uključujući razmjenu informacija između država članica i Komisije.

(17) Ne dovodeći u pitanje njihove obveze predviđene pravom Unije, potrebno je napraviti odgovarajuću odredbu za suradnju između zemalja članica i Komisije kako bi se osigurala učinkovita aktivnost protiv kaznenih djela definiranih u ovoj Direktivi, a koja utječu na financijske interese Unije, uključujući razmjenu informacija između država članica, Eurojusta i Komisije.

Amandman  11

Prijedlog Direktive

Članak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Direktivom određuju potrebne mjere na području sprečavanja i borbe protiv prijevare i ostalih ilegalnih aktivnosti koje zahvaćaju financijske interese Unije, i to definiranjem kaznenih djela i sankcija.

Ovom se Direktivom određuju potrebne mjere na području sprečavanja i borbe protiv prijevare i ostalih ilegalnih aktivnosti koje zahvaćaju financijske interese Unije, i to definiranjem kaznenih djela i sankcija, u cilju pružanja djelotvorne i jednakovrijedne zaštite u državama članicama i institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije te povećanja vjerodostojnosti institucija i inicijativa Unije.

Amandman  12

Prijedlog Direktive

Članak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe ove Direktive, „financijski interesi Unije” znači sve prihode i rashode obuhvaćene, stečene ili uplaćene:

Za potrebe ove Direktive, „financijski interesi Unije” znači sva imovine i obveze kojom upravljaju Unija i njezine institucije, tijela i agencije ili se njima upravlja u njihovo ime, te sve njihovo financijsko poslovanje, uključujući aktivnosti zaduživanja i kreditiranja kao i, posebno, sve prihode i rashode obuhvaćene, stečene ili uplaćene:

Obrazloženje

This definition is wider and includes assets and liabilities as well as borrowing and lending activities.

Amandman  13

Prijedlog Direktive

Članak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) proračuni institucija, tijela, ureda i agencija uspostavljenih u okviru Ugovora ili proračuni kojima oni upravljaju ili ih nadziru.

(b) proračuni institucija, tijela, ureda i agencija uspostavljenih u skladu s Ugovorima ili proračuni kojima oni izravno ili neizravno upravljaju ili ih nadziru.

Amandman  14

Prijedlog Direktive

Članak 4. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da je bilo kakvo pružanje informacija ili nepoštivanje obveze pružanja informacija odgovornim tijelima ili vlastima u postupku javne nabave ili dodjele bespovratnih sredstava koje uključuju financijske interese Unije, od strane kandidata ili ponuditelja, ili osoba odgovornih za ili uključenih u pripremu odgovora na poziv na podnošenje ponuda ili zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava takvih sudionika, u slučajevima kada je to učinjeno namjerno i s ciljem zaobilaženja ili izvrtanja primjene kriterija prihvatljivosti, isključenja, izbora ili dodjele, kažnjivo kao kazneno djelo.

1. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da je bilo kakvo pružanje informacija ili nepoštivanje obveze pružanja informacija odgovornim tijelima ili vlastima u postupku javne nabave ili dodjele bespovratnih sredstava koje uključuju financijske interese Unije, od strane kandidata ili ponuditelja, ili osoba odgovornih za ili uključenih u pripremu odgovora na poziv na podnošenje ponuda ili zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava takvih sudionika, u slučajevima kada je to učinjeno namjerno i s ciljem zaobilaženja ili izvrtanja primjene kriterija prihvatljivosti, isključenja, izbora ili dodjele, ili narušavanja ili uništavanja tržišnog natjecanja među ponuditeljima, kažnjivo kao kazneno djelo.

Obrazloženje

It is important to refer explicitly to irregular activities related to public tenders.

Amandman  15

Prijedlog Direktive

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice poduzimaju potrebne mjere kojima osiguravaju da je pranje novca kao što je definirano člankom 1. stavkom 2. Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamente i Vijeća33 koje uključuje imovinu stečenu prekršajima obuhvaćenima ovom Direktivom kažnjivo kao kazneno djelo.

2. Države članice poduzimaju potrebne mjere kojima osiguravaju da je pranje novca kao što je definirano člankom 1. stavkom 2. Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamente i Vijeća33 koje uključuje imovinu ili prihod stečen prekršajima obuhvaćenima ovom Direktivom kažnjivo kao kazneno djelo.

__________________

__________________

33 SL L 309, 25.11.2005., str. 15.

33 SL L 309, 25.11.2005., str. 15.

Amandman  16

Prijedlog Direktive

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da je sljedeće ponašanje, kada počinjeno namjerno, kažnjivo kao kazneno djelo:

3. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da su pasivna korupcija i aktivna korupcija, kada počinjene namjerno, kažnjive kao kaznena djela.

(a) namjerna radnja dužnosnika koji izravno ili putem posrednika traži ili prima prednosti bilo koje vrste, za sebe ili treću stranu, ili prihvaća obećanje o takvoj prednosti, kako bi djelovao ili se suzdržao od djelovanja sukladno svojoj dužnosti ili obavljao svoje funkcije na način koji šteti ili će vjerojatno štetiti financijskim interesima Unije (pasivna korupcija);

 

(a) Za potrebe ove Direktive, pasivna korupcija znači namjerna radnja javnog dužnosnika koji izravno ili putem posrednika traži ili unaprijed prihvaća prednosti bilo koje vrste, za sebe ili treću stranu, ili prihvaća obećanje o takvoj prednosti, kako bi djelovao, odgodio djelovanje ili se suzdržao od djelovanja sukladno svojoj dužnosti ili obavljao svoje funkcije, kršeći ili ne svoje službene dužnosti, na način koji šteti ili će vjerojatno štetiti financijskim interesima Unije.

(b) namjerna radnja osobe koja obećava ili daje, izravno ili putem posrednika, prednost bilo koje vrste nekom dužnosniku za sebe ili za treću stranu, kako bi djelovao ili se suzdržao od djelovanja sukladno svojoj dužnosti ili pri obavljanju svoje funkcije na način koji šteti ili bi mogao štetiti financijskim interesima Unije (aktivna korupcija).

(b) za potrebe ove Direktive, aktivna korupcija znači radnja osobe koja obećava, nudi ili daje, izravno ili putem posrednika, prednost bilo koje vrste nekom javnom dužnosniku za sebe ili za treću stranu, kako bi djelovao, odgodio djelovanje ili se suzdržao od djelovanja sukladno svojoj dužnosti ili pri obavljanju svoje funkcije na način koji šteti ili bi mogao štetiti financijskim interesima Unije, ili za takve radnje u prošlosti.

Amandman  17

Prijedlog Direktive

Članak 4. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da je namjerni čin osiguravanja ili isplate sredstava, prisvajanja imovine ili korištenja njome, od strane dužnosnika suprotno njihovoj izvornoj namjeni i s ciljem nanošenja štete financijskim interesima Unije, kažnjiv kao kazneno djelo (pronevjera).

4. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da je pronevjera, kada počinjena namjerno, kažnjiva kao kazneno djelo:

 

Za potrebe ove Direktive, pronevjera znači čin osiguravanja ili isplate sredstava, prisvajanja imovine ili korištenja njome, od strane javnog dužnosnika suprotno njihovoj izvornoj namjeni, koje šteti financijskim interesima Unije.

Amandman  18

Prijedlog Direktive

Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe ovog članka, „javni dužnosnik” znači:

Za potrebe ovog članka, „javni dužnosnik” znači:

(a) svaka osoba koja vrši funkciju pružanja javnih usluga za Uniju, države članice ili treće zemlje obavljanjem zakonodavne, administrativne ili sudbene dužnosti;

(a) svaki dužnosnik Unije ili nacionalni dužnosnik druge države članice i svaki nacionalni dužnosnik treće zemlje;

 

Pojam „dužnosnik Unije” znači:

 

(i) svaka osoba koja je dužnosnik ili drugi ugovorni zaposlenik u smislu Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjetima zaposlenja ostalih djelatnika Europske unije („Pravilnik o osoblju”),

 

(ii) svaka osoba koju su države članice ili neko javno ili privatno tijelo uputili u instituciju, tijelo, ured ili agenciju Europsku uniju i koja obavlja dužnosti istovjetne dužnostima dužnosnika Unije ili drugih službenika.

 

Članovi tijela osnovanih u skladu s Ugovorima i osoblje tih tijela, uredi ili agencije tretirat će se kao dužnosnici Unije s obzirom na to da se Pravilnik o osoblju na njih ne primjenjuje;

 

Naziv „nacionalni dužnosnik” upućuje na definiciju „dužnosnika” ili „javnog dužnosnika” u nacionalnom zakonodavstvu države članice ili treće zemlje u kojoj dotična osoba obavlja svoju funkciju.

 

Bez obzira na to, u slučaju postupaka koji uključuju dužnosnika države članice ili nacionalnog dužnosnika treće zemlje koje je pokrenula druga država članica, ona je dužna primjenjivati definiciju „nacionalnog dužnosnika” samo ako je ta definicija usklađena s njezinim nacionalnim zakonodavstvom;

(b) svaka druga osoba koja obavlja poslove pružanja javnih usluga za Uniju ili u državama članicama ili trećim zemljama, ali koja ne obnaša takvu dužnost, koja sudjeluje u upravljanju ili u odlukama u vezi s financijskim interesima Unije.

 

(b) svaka druga osoba kojoj su povjereni i koja obavlja poslove pružanja javnih usluga koji uključuju upravljanje ili odluke u vezi s financijskim interesima Unije u državama članicama ili trećim zemljama.

Obrazloženje

This Izmjena is based on the current definition of official included in the First Protocol to the PIF Convention in force which is well known and accepted by Member States.

Amandman  19

Prijedlog Direktive

Članak 5. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice potrebnim mjerama osiguravaju da su poticanje, pomaganje i nagovaranje na kaznena djela iz glave II. kažnjivi kao kaznena djela.

1. Države članice potrebnim mjerama osiguravaju da su poticanje, pomaganje i nagovaranje na počinjenje kaznenih djela iz članaka 3. i 4. kažnjivi kao kaznena djela.

Obrazloženje

Technical change.

Amandman  20

Prijedlog Direktive

Članak 5. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice potrebnim mjerama osiguravaju da je pokušaj počinjenja kaznenog djela iz članka 3. ili članka 4. stavka 4. kažnjiv kao kazneno djelo.

2. Države članice potrebnim mjerama osiguravaju da je pokušaj počinjenja bilo kojeg kaznenog djela iz članka 3. i članka 4. stavka 4. kažnjiv kao kazneno djelo.

Obrazloženje

Technical change.

Amandman  21

Prijedlog Direktive

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice poduzimaju potrebne mjere kojima osiguravaju da pravne osobe mogu biti odgovorne za sva kaznena djela iz glave II. koja u njihovu korist počini bilo koja osoba samostalno ili kao član tijela te pravne osobe, čiji se rukovodeći položaj kod te pravne osobe temelji na:

1. Države članice poduzimaju potrebne mjere kojima osiguravaju da pravne osobe mogu biti odgovorne za sva kaznena djela iz članaka 3., 4. i 5. koja u njihovu korist počini bilo koja osoba samostalno ili kao član tijela te pravne osobe, čiji se rukovodeći položaj kod te pravne osobe temelji na:

Obrazloženje

Technical change.

Amandman  22

Prijedlog Direktive

Članak 6. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice poduzimaju potrebne mjere kojima osiguravaju da pravne osobe mogu biti odgovorne ako je nedostatak nadzora ili kontrole osobe iz stavka 1. omogućio počinjenje bilo kojeg kaznenog djela iz glave II. u korist te pravne osobe ili osobe podređenoj toj pravnoj osobi.

2. Države članice poduzimaju potrebne mjere kojima osiguravaju da pravne osobe mogu biti odgovorne ako je nedostatak nadzora ili kontrole osobe iz stavka 1. omogućio počinjenje bilo kojeg kaznenog djela iz članaka 3., 4. i 5. u korist te pravne osobe ili osobe podređenoj toj pravnoj osobi.

Obrazloženje

Technical change.

Amandman  23

Prijedlog Direktive

Članak 6. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Odgovornost pravne osobe iz stavaka 1. i 2. ne isključuje kaznene postupke protiv fizičkih osoba koje su počinitelji kaznenih djela iz glave II. ili kazneno odgovorne u skladu s člankom 5.

3. Odgovornost pravne osobe iz stavaka 1. i 2. ne isključuje kaznene postupke protiv fizičkih osoba koje su počinitelji kaznenih djela iz članaka 3. i 4. ili kazneno odgovorne u skladu s člankom 5.

Obrazloženje

Technical change.

Amandman  24

Prijedlog Direktive

Članak 7. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Kad je riječ o fizičkim osobama, države članice osiguravaju da su kaznena djela iz glave II. kažnjiva učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim kaznenim sankcijama, uključujući novčane kazne i zatvor, kao što je navedeno u članku 8.

1. Kad je riječ o fizičkim osobama, države članice osiguravaju da su kaznena djela iz članaka 3., 4. i 5. kažnjiva učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim kaznenim sankcijama, uključujući novčane kazne i zatvor, kao što je navedeno u članku 8.

Obrazloženje

Technical change.

Amandman  25

Prijedlog Direktive

Članak 7. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. U slučaju manjih kaznenih djela koje uključuju štetu manju od 10 000 EUR te korist manju od 10 000 EUR, a ne uključuju osobito ozbiljne okolnosti, države članice ne moraju dodijeliti kaznene sankcije.

2. U slučaju kaznenih djela koja uključuju štetu manju od 5 000 EUR te korist manju od 5 000 EUR, a ne uključuju otegotne okolnosti, države članice mogu nametnuti sankcije koje nisu nužno kaznene.

Amandman  26

Prijedlog Direktive

Članak 7. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Stavkom 1. ne dovodi se u pitanje izvršavanje disciplinskih ovlasti na javnim dužnosnicima od strane nadležnih tijela.

3. Stavkom 1. ovog članka ne dovodi se u pitanje izvršavanje disciplinskih ovlasti na javnim dužnosnicima od strane nadležnih tijela, kao što je određeno člankom 4. stavkom 5.

Amandman  27

Prijedlog Direktive

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) minimalnom kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci;

Briše se.

Obrazloženje

Minimalne kazne ne uzimaju u obzir raznolikost pravnih sustava i potrebu za sudskom diskrecijom. Njihovo uvođenje ovdje također ne bi bilo dosljedno s obzirom na poziciju koju je Parlament zauzeo u pogledu nacrta Direktive o kaznenopravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja

Amandman  28

Prijedlog Direktive

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) minimalnom kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci;

Briše se.

Obrazloženje

Minimalne kazne ne uzimaju u obzir raznolikost pravnih sustava i potrebu za sudskom diskrecijom. Njihovo uvođenje ovdje također ne bi bilo dosljedno s obzirom na poziciju koju je Parlament zauzeo u pogledu nacrta Direktive o kaznenopravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja

Amandman  29

Prijedlog Direktive

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ovaj stavak ne utječe na diskreciju sudova i sudaca u državama članicama u donošenju najprimjerenije i razmjerne presude u svakom pojedinačnom slučaju;

Amandman  30

Prijedlog Direktive

Članak 8. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da su kaznena djela iz glave II. kažnjiva maksimalnom kaznom zatvora u trajanju od barem deset godina, u slučaju kada je kazneno djelo počinjeno u okviru zločinačke organizacije u smislu Okvirne odluke 2008/841.

2. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da su kaznena djela iz članaka 3., 4. i 5. kažnjiva maksimalnom kaznom zatvora u trajanju od barem deset godina, u slučaju kada je kazneno djelo počinjeno u okviru zločinačke organizacije u smislu Okvirne odluke 2008/841.

Amandman  31

Prijedlog Direktive

Članak 8.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.a

 

Otegotne okolnosti

 

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se, u slučaju utvrđivanja da je kazneno djelo iz članaka 3., 4. ili 5. počinjeno u okviru zločinačke organizacije u smislu Okvirne odluke 2008/841, ta činjenica smatra otegotnom okolnošću prilikom donošenja presude.

Obrazloženje

It is better to consider this case as an aggravating circumstance then a different criminal offence.

Amandman  32

Prijedlog Direktive

Članak 9. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa) privremeno ili trajno isključenje iz postupaka javnog nadmetanja Unije;

Amandman  33

Prijedlog Direktive

Članak 9.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 9.a

 

Načelo ne bis in idem

 

Države članice u svojem nacionalnom kaznenom pravu primjenjuju načelo „ne bis in idem”, prema kojemu se protiv osobe čiji sudski postupak u državi članici još traje ne može pokrenuti kazneni postupak u drugoj državi članici na temelju istih činjenica, pod uvjetom da je kazna dodijeljena, provedena, u postupku provođenja ili se više ne može provoditi prema zakonima države u kojoj je donesena presuda.

Amandman  34

Prijedlog Direktive

Članak 11. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi utvrdile svoju nadležnost kad je riječ o kaznenim djelima iz glave II. kada je:

1. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi utvrdile svoju nadležnost kad je riječ o kaznenim djelima iz članaka 3., 4. i 5. kada je:

(a) djelo počinjeno u cijelosti ili djelomično na njihovu teritoriju; ili

(a) djelo počinjeno u cijelosti ili djelomično na njihovu teritoriju;

(b) počinitelj je njihov državljanin.

(b) počinitelj je njihov državljanin ili ima boravište na njihovu teritoriju; ili

 

(c) počinitelj podliježe Pravilniku o osoblju ili mu je podlijegao u trenutku izvršenja kaznenog djela.

Obrazloženje

The Izmjena of paragraph 1(b) aims to widen the scope of the Directive. The introduction of a third category of offender in paragraph 1(c) reflects the OLAF operational experience: officials with non-EU nationalities and not on the EU territory (but in delegations) should be included in the PIF jurisdiction.

Amandman  35

Prijedlog Direktive

Članak 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Direktivom ne dovodi u pitanje povrat neopravdano isplaćenih iznosa u vezi s počinjenim kaznenim djelima iz glave II.

Ovom se Direktivom ne dovodi u pitanje povrat neopravdano isplaćenih iznosa u vezi s počinjenim kaznenim djelima iz članaka 3., 4. i 5..

 

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale hitan povrat takvih iznosa i njihov prijenos u proračun Unije, ne dovodeći u pitanje relevantna pravila pojedinih sektora Unije o financijskim ispravcima i povratu neopravdano potrošenih iznosa. Države članice također redovito dokumentiraju vraćene iznose te obavještavaju relevantne institucije ili tijela Unije o tim iznosima ili, ako još nisu vraćeni, o razlozima zbog kojih nisu mogli biti vraćeni.

Amandman  36

Prijedlog Direktive

Članak 15. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Suradnja između država članica i Europske komisije (Europskog ureda za borbu protiv prijevara)

Suradnja

Obrazloženje

Obrazloženje: u smislu ove Direktive, suradnja ne bi smjela biti ograničena na suradnju između država članica i Komisije, nego bi trebala obuhvaćati i suradnju između samih država članica.

Amandman  37

Prijedlog Direktive

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice i Komisija međusobno surađuju u borbi protiv kaznenih djela iz glave II. S tim u vezi, Komisija pruža tehničku i operativnu pomoć kakvu nadležna nacionalna tijela mogu zatrebati radi olakšavanja koordinacije njihovih istraga.

1. Ne dovodeći u pitanje pravila o prekograničnoj suradnji i uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim pitanjima, države članice, Eurojust i Komisija, u skladu s vlastitim nadležnostima, međusobno surađuju u borbi protiv kaznenih djela iz članaka 3., 4. i 5. S tim u vezi, Komisija, i po potrebi Eurojust, pruža tehničku i operativnu pomoć kakvu nadležna nacionalna tijela mogu zatrebati radi olakšavanja koordinacije njihovih istraga.

Amandman  38

Prijedlog Direktive

Članak 15. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Nadležna tijela u državama članicama mogu razmjenjivati informacije s Komisijom kako bi olakšale utvrđivanje činjenica i osigurale učinkovito djelovanje protiv kaznenih djela iz glave II. Komisija i nadležna nacionalna tijela u svakom pojedinačnom slučaju uzimaju u obzir zahtjeve za povjerljivošću istrage i zaštitom podataka. S tim u vezi, kada dostavlja informacije Komisiji, država članica može postaviti određene zahtjeve koji obuhvaćaju korištenje informacijama, bilo od strane Komisije ili druge države članice kojoj je ta informacija možda proslijeđena.

2. Nadležna tijela u državama članicama mogu, u skladu s vlastitim nadležnostima, razmjenjivati informacije s Komisijom i Eurojustom kako bi olakšale utvrđivanje činjenica i osigurale učinkovito djelovanje protiv kaznenih djela iz članaka 3., 4. i 5. Komisija, Eurojust i nadležna nacionalna tijela u svakom pojedinačnom slučaju postupaju u skladu s člankom 6. Ugovora o Europskoj uniji, Poveljom o temeljnim pravima Europske unije i primjenjivim zakonodavstvom Unije o zaštiti osobnih podataka te uzimaju u obzir zahtjeve za povjerljivošću istrage. S tim u vezi, kada dostavlja informacije Komisiji i Eurojustu, država članica može postaviti određene zahtjeve koji obuhvaćaju korištenje informacijama, bilo od strane Komisije, Eurojusta ili druge države članice kojoj je ta informacija možda proslijeđena.

Amandman  39

Prijedlog Direktive

Članak 15. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Europski revizorski sud, nacionalne revizijske institucije, primjerice za nadzor transakcija u okviru podijeljenog upravljanja, i revizori nadležni za revizije proračuna institucija, tijela i agencija uspostavljenih u skladu s Ugovorima ili proračuna kojima institucije upravljaju ili ih nadziru, obavještavaju OLAF o kaznenim djelima za koja su saznali tijekom izvršavanja svojih dužnosti.

Amandman  40

Prijedlog Direktive

Članak 15. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b. dužnosnici Unije obavještavaju OLAF o kaznenim djelima za koja su saznali tijekom izvršavanja svojih dužnosti;

Amandman  41

Prijedlog Direktive

Članak 17.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 17.a

 

Izvješćivanje, statistički podaci i procjena

 

1. Komisija do [24 mjeseca nakon roka za provedbu ove Direktive], i nakon toga na godišnjoj razini, podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću u kojem se ocjenjuje razina u kojoj je država članica provela potrebne mjere radi usklađivanja s ovom Direktivom i procjenjuje učinkovitost ove Direktive u ostvarenju njenih ciljeva.

 

Ta izvješća odnose se na informacije koje je država članica učinila dostupnima u skladu sa stavkom 2.

 

2. Države članice redovito prikupljaju i održavaju sveobuhvatne statističke podatke odgovarajućih tijela kako bi provodile preglede učinkovitosti svojih sustava koji su uspostavljeni da štite financijske interese Europske unije. Prikupljeni statistički podaci šalju se Komisiji na godišnjoj razini te obuhvaćaju:

 

 

(a) broj započetih kaznenih postupaka podijeljen na broj odbačenih postupaka, broj postupaka koji rezultiraju oslobađanjem, broj koji rezultira osudom i broj postupaka u tijeku,

 

(b) vraćena i ne vraćena sredstva od kaznenih postupaka,

 

(c) broj odbijenih zahtjeva za pružanje pomoći zaprimljenih od druge države članice, podijeljen na broj primljenih i broj odbijenih zahtjeva.

 

3. Komisija do [60 mjeseci nakon roka za provedbu ove Direktive] Europskom parlamentu i Vijeću podnosi potpunu procjenu ove Direktive na temelju stečenog iskustva i osobito na temelju izvješća i statističkih podataka u skladu sa stavcima 1. i 2. Komisija po potrebi istovremeno podnosi prijedlog izmjene ove Direktive, uzimajući u obzir ishod procjene.

 • [1]  SL C 383, 12.12.2012., str. 1.
 • [2]  SL C 391, 18.12.2012., str. 134.

EXPLANATORY STATEMENT

The rapporteurs welcome the Commission’s proposal for a on the fight against fraud to the Union’s financial interests by means of criminal law. In particular, the rapporteurs share the view that the fraud and related illegal activities affecting the Union’s financial interests pose a serious problem to the detriment of the Union budget and thereby the taxpayers, who urgently call the European institutions to ensure that public money is devoted to structural growth, fiscal consolidation and jobs.

When it comes to fraud to the Union’s budget, the rapporteurs also are seriously concerned about the existence of differences among the Member States’ legal and sanctioning systems. In this respect, the rapporteurs acknowledge the existence of a well-structured acquis communautaire in the field of fight against fraud. Yet, this has been implemented by the Member States so far by adopting only insufficiently harmonised and approximated rules and provisions, including sanctions. This fragmented legal framework creates incentives, for the potential perpetrators, to move across the European territory to the most favourable judicial system. The European Parliament believes that the Union and the Member States shall respond with a unique voice to fraud and any other illegal activities affecting the financial interests of the Union through deterrent measures and, as such, shall afford an effective and equivalent protection in all Member States.

In this regard, the Commission’s legislative proposal moves in the right direction, by inserting provisions aimed to approximate the national legal systems, including criminal law measures, in order to counteract fraud and other illegal activities detrimental to the Union’s budget. However, the rapporteurs would like to further improve the proposal by ensuring the adoption of:

-    A more precise and comprehensive definition of fraud detrimental to the Union’s budget. On this point, the European Parliament welcomes the Commission’s proposal, which naturally includes VAT fraud in the directive;

-    A provision which facilitates the approximation of the countermeasures to fraudulent activities related to access to public EU tenders, including those annulling or distorting the natural competitions among bidders;

-    Provisions which consider “any” offence involving damages to the Union’s budget an offence “as such”, without differentiating among minor and serious offences depending on the level of amounts affected. On this point, taking into account at EU level the existing national provisions, the rapporteurs also decrease the offences’ threshold from 10.000 to 5.000 Euros in order to allow the Member States, if they wish to do so, to provide for other than criminal sanctions for fraud below this level. The rapporteurs thereby wish to send a strong signal to the fraudsters that above this threshold, their activities are to be considered criminal offences everywhere across Europe.

-    Lower benchmarks for imprisonment when it comes to fraud against the Union’s budget and other illegal activities, in order to promote the approximation of national laws towards a well-determined level. The rapporteurs grounded their approach on a comparative analysis of the existing legal provisions in the Member States. The European Parliament believes that it is important to communicate the message that committing fraud against the Union’s budget is no longer tolerable.

-     A provision which takes into account the role of Eurojust in the cooperation between the Member States and the Commission to protect the Union’s financial interests.

The rapporteurs believe that the Commission's proposal for a directive on the fight against fraud to the Union's financial interest is an important step in the field of EU Criminal Law. This area has been significantly enhanced since the entry into force of the Lisbon Treaty, with the abolition of the three-pillar structure and the consolidation of the European Parliament as a fully-fledged co-legislator in the European Area of Freedom, Security and Justice.

The general objective of the proposal is to ensure effective, proportionate and dissuasive protection of the Union's financial interests. For that purpose, it seeks to lay down minimal rules, including definitions of offences and minimum as well as maximum sanctions, in the field of fight against fraud and other illegal activities affecting the Union's financial interests.

The rapporteurs highlight that this directive is intended to provide a framework within which a future European Public Prosecutor's Office would operate. It represents a significant development in the creation of a European area of criminal justice.

The rapporteurs believe that, for the purposes of legal certainty, it is better to avoid categorisation of offences as 'minor' and/or 'serious'. In that respect, the rapporteurs share the view that all fraud against the EU's financial interests should be taken seriously.

The rapporteurs also share the Commission's view that a distinction should be drawn between fraud, on the one hand, and corruption and money-laundering, on the other. However, unlike the Commission, the rapporteurs think that the minimum sanctions proposed should reflect the differences between those offences (and not simply the amounts involved).

The rapporteurs further believe that, where the European Union's financial interests are at stake, it is appropriate to establish a level of minimum criminal sanctions to ensure a degree of consistency across the EU on sanctions imposed on those who defraud the EU's financial interests. Such a step must also be seen as a means of discouraging forum shopping on the part of money-launderers and fraudsters, and as part of a further development of a European area of criminal justice. However, such sanctions should not interfere with the prerogatives retained by the individual courts and judges of the Member States.

The rapporteurs want to ensure close cooperation between the Member States and the relevant Union institutions and agencies on investigating and prosecuting fraud. In particular, in that regard, it is important to acknowledge the increased role which Eurojust could play in future developments of EU criminal justice.

While establishing an effective and dissuasive deterrent to fraud against the EU's budget, the rapporteurs are also conscious of the need to maintain high standards of procedural safeguards in criminal proceedings throughout the EU, in particular with the reference to the principle of ne bis in idem.

With this report, the rapporteurs answer the citizens’ and taxpayers’ concerns, and offer a stronger basis to ensure an effective and equivalent protection of the Union’s financial interests across the entire territory of the Union.

OPINION OF THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS ON THE LEGAL BASIS

Mr Michael Theurer

Chair

Committee on Budgetary Control

BRUSSELS

Subject:           Opinion on the legal basis for the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law (COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))

Dear Chair,

At its meeting of 27 November, the Legal Affairs Committee decided to take up on its own initiative, under Rule 37(3) of Parliament's Rules of Procedure, the question whether it is appropriate to change the legal basis of the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law (COM(2012)0363) by replacing Article 325(4) TFEU which the Commission put forward as the legal basis by Article 83(2) TFEU.

Background

1. The proposal

The proposed directive sets out harmonised criminal law provisions, including definitions of offences and minimum as well as maximum sanctions, in the field of the fight against fraud and other protection of the Union's financial interests.

In detail, the proposal lays down what conduct is to be punishable as fraud affecting the Union's financial interests (Article 3) and as fraud-related criminal offences affecting the Union's financial interests (Article 4), such as obstruction of public procurement or grant procedures, money laundering, active and passive corruption and misappropriation of funds. In this context, the proposal also contains a definition of "public official" (Article 4(5)). It further establishes that incitement, aiding and abetting as well as attempts related to these criminal offences are to be punishable (Article 5), and provides for the liability of legal persons (Article 6). It also identifies which (particularly serious) offences are to be punished by imprisonment and sets minimum and maximum thresholds for these (Article 8). In particular, the proposal requires Member States to impose a minimum penalty of at least 6 months' imprisonment and a maximum penalty of at least 5 years' imprisonment for such serious cases, and a maximum penalty of at least 10 years' imprisonment where the offence was committed within a criminal organisation. It also defines minimum sanction types for legal persons (Article 9). It further contains provisions on freezing and confiscation (Article 10) and jurisdiction (Article 11). It also harmonises aspects of the statutes of limitations (Article 12), including a minimum duration of 5 years for prescription periods and rules on the interruption and commencement of prescription periods.

The proposal finally contains provisions on interaction with other applicable legal acts of the Union (Article 14) and on cooperation between the Member States and OLAF (Article 15).

2. The legal bases in question

a) Legal basis of the proposal

The Commission proposal is based on Article 325(4) TFEU, which reads as follows:

"(4) The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, after consulting the Court of Auditors, shall adopt the necessary measures in the fields of the prevention of and fight against fraud affecting the financial interests of the Union with a view to affording effective and equivalent protection in the Member States and in all the Union's institutions, bodies, offices and agencies."

b) Proposed change in the legal basis

The Legal Affairs Committee is invited to examine the appropriateness of replacing Article 325(4) by Article 83(2) TFEU as the legal basis. Article 83(2) TFEU reads as follows:

"2. If the approximation of criminal laws and regulations of the Member States proves essential to ensure the effective implementation of a Union policy in an area which has been subject to harmonisation measures, directives may establish minimum rules with regard to the definition of criminal offences and sanctions in the area concerned. Such directives shall be adopted by the same ordinary or special legislative procedure as was followed for the adoption of the harmonisation measures in question, without prejudice to Article 76".

Analysis

1. Principles established by the Court

Certain principles emerge from the case law of the Court as regards the choice of legal basis. First, in view of the consequences of the legal basis in terms of substantive competence and procedure, the choice of the correct legal basis is of constitutional importance[1]. Secondly, under Article 13(2) TEU, each institution is to act within the limits of the powers conferred upon it by the Treaty[2]. Thirdly, according to the case-law of the Court of Justice, "the choice of legal basis for a Community measure must rest on objective factors amenable to judicial review, including in particular the aim and the content of the measure"[3].

2. The Commission's choice of legal basis

The Commission explains its choice of legal basis as follows: "Article 325 sets out the EU's competence to enact the necessary measures in the fields of prevention of and fight against fraud and any other illegal activities affecting the Union's financial interests which 'act as a deterrent'[4]. Article 325(4) provides for the legislative procedure to adopt the necessary measures with a view to affording effective and equivalent protection."[5]. The Commission further explains that "the fight against illegal activities affecting the Union's financial interests is a very specific policy area", and that the aim of Article 325 is to protect "the single interest which this priority policy is about, i.e. Union public money, wherever it should be collected or spent".

3. Objective and content of the proposed directive

The proposed directive "establishes necessary measures in the field of prevention of and fight against fraud and other activities affecting the Union's financial interests by defining criminal offences and sanctions" (Article 1). Recital 2 further explains that "in order to ensure effective, proportionate and dissuasive protection of the Union's financial interests, criminal law in the Member States should continue to complement the protection under administrative and civil law for the most serious types of fraud-related conduct in this field, whilst avoiding inconsistencies, both within and among these areas of law".

The main elements of the proposal aimed at achieving this objective are the definition of offences, the introduction of minimum sanctions, and the harmonisation of aspects of statutory limitation. The measures are set out in detail above ("Background" under 1.).

It therefore appears that both the strengthening of criminal law provisions in Member States with a view to improving the fight against fraud and protection of the Union's financial interests, as well as the harmonisation of these provisions, together with a clarification and tidying-up exercise, are the main purposes of the proposed Directive.

The question whether Article 325(4) or Article 83(2) TFEU is the appropriate legal basis for the proposal under examination therefore basically boils down to the question which of these provisions is lex specialis for a case such as the present one: would Article 325(4) TFEU constitute a lex specialis for measures in the fight against fraud/protection of EU financial interests area or would Article 83(2) TFEU be lex specialis for certain elements of harmonisation of national criminal laws, where this harmonisation is essential for the effective implementation of a Union policy in an area which has been subject to harmonisation measures?

As regards Article 325 TFEU, it has to be noted that it replaced the former Article 280(4) EC[6], which limited the measures to be taken on its basis as follows "These measures shall not concern the application of national criminal law or the national administration of justice". Article 325(4) TFEU now no longer contains this exclusion. It might therefore be argued that this article now includes the competence to take measures to harmonise criminal law. This understanding certainly seems to underlie the Commission's reasoning in the explanatory memorandum to the proposal although the issue is not explicitly addressed.

On the other hand, it is important to recall that the Lisbon Treaty introduced in Article 83(2) TFEU a new legal basis for harmonisation of substantive criminal law to ensure the effective implementation of EU policies which have been subject to harmonisation measures. This provision endorses the previous jurisdiction of the Court of Justice according to which - despite the fact that, as a general rule, criminal law did not fall within the Union's competence - there were exceptions such as when the application of effective, proportionate and dissuasive criminal penalties was essential for combating serious environmental offences so as to ensure effectiveness[7]. The deletion of the last sentence of Article 280(4) EC might therefore also be due to the introduction of this new legal basis. It is interesting to note that a similar deletion has also been effected in the area of customs cooperation: Article 135 EC[8] contained the same last sentence as Article 280 EC while it is no longer there in its TFEU equivalent, Article 33 TFEU[9].

As for the genesis of Article 83(2) TFEU, it is worth noting that there is evidence in the materials of the Convention that the inclusion of a legal basis in the Treaty permitting the adoption of minimum rules on criminal substantive law was considered appropriate in the context of the protection of the EU financial interests[10]. This supports the idea that Article 83(2) – which provides this new legal basis – is a lex specialis as regards the conferral of competence for substantive criminal law. It is further to be noted that Article 83(2) TFEU contains specific requirements ("essential to ensure the effective implementation of a Union policy [...]") and limits the content of the rules that can be based on this provision ("minimum rules with regard to the definition of criminal offences and sanctions in the area concerned"). Furthermore, the specific mechanism of an emergency brake is provided for in Article 83(3). It would be surprising if these limitations could be circumvented by recourse to another substantive legal base. To allow recourse to different potential legal bases on substantive policies would also hamper the coherent development of future legislation in the area of criminal law harmonisation. This could not have been intended under the Treaty of Lisbon.

Finally, it is worth mentioning that Article 86 TFEU contains a provision on the establishment of a European Public Prosecutor's office "in order to combat crimes affecting the financial interests of the Union"[11]. This shows that not all measures related to combating fraud and other activities affecting the financial interests of the Union are exhaustively regulated by Article 325 TFEU, which leaves room for Article 83(2) TFEU regulating substantive criminal law organisation to this end.

Against this background, and in order for Article 83(2) TFEU to cover the proposed directive, it would need to be established that the proposed measures are "essential" for the fight against fraud policy. The Commission puts forward strong arguments to that effect in the explanatory memorandum of the proposal.

As regards the content of the proposed measures, the proposals would need to be assessed to see whether they do not go beyond "minimum rules with regard to the definition of criminal offences and sanctions in the area concerned". At first glance, as the Commission mainly proposed harmonised definitions and minimum sanctions as well as some flanking measures, Article 83(2) TFEU appears to cover the main elements of the proposal. The issue should however be borne in mind for the further debate in the legislative procedure.

Legal Affairs Committee recommendation

The Legal Affairs Committee considered the above question at its meeting of 27 November 2012. At this meeting, it accordingly decided unanimously, by 17 votes in favour and no abstentions[12], to recommend that the appropriate legal basis for the proposal for the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law should be Article 83(2) TFEU.

Yours sincerely,

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  Opinion 2/00 Carthagna Protocol [2001] E.C.R. I-9713, para. 5; Case C-370/07 Commission v. Council [2009] E.C.R. I-8917, paras 46-49; Opinion 1/08, General Agreement on Trade in Services [2009] ECR I-11129, para. 110.
 • [2]  Case C-403/05 Parliament v. Commission [2007] E.C.R. I-9045, para. 49, and the case-law cited therein.
 • [3]  See most recently Case C-411/06 Commission v Parliament and Council [2009] E.C.R. I-7585.
 • [4]  See the text of Article 325(1) TFEU: "1. The Union and the Member States shall counter fraud and any other illegal activities affecting the financial interests of the Union through measures to be taken in accordance with this Article, which shall act as a deterrent and be such as to afford effective protection in the Member States, and in all the Union's institutions, bodies, offices and agencies."
 • [5]  COM(2012)0363, Explanatory memorandum, p.6.
 • [6]  Article 280(4) EC: "4. The Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251, after consulting the Court of Auditors, shall adopt the necessary measures in the fields of the prevention of and fight against fraud affecting the financial interests of the Community with a view to affording effective and equivalent protection in the Member States. These measures shall not concern the application of national criminal law or the national administration of justice." (Emphasis added)
 • [7]  Case C-176/03 Commission v. Council [2005] E.C.R. I-07879, paras. 48-51; Case C-440/05 Commission v Council [2007] E.C.R. I-09097, paras. 66-69.
 • [8]  Article 135 EC: "Within the scope of application of this Treaty, the Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251, shall take measures in order to strengthen customs cooperation between Member States and between the latter and the Commission. These measures shall not concern the application of national criminal law or the national administration of justice." (Emphasis added)
 • [9]  Article 33 TFEU: "Within the scope of application of the Treaties, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall take measures in order to strengthen customs cooperation between Member States and between the latter and the Commission.
 • [10]  Final report of Working Group X "Freedom, Security and Justice", CONV 426/02, p. 10: "The Working Group therefore considers it opportune to include a legal base in the new Treaty permitting the adopting of minimum rules [...] where the crime is directed against a shared European interest which is already itself the subject of a common policy of the Union (e.g. counterfeiting the Euro, the protection of the Union financial interest), approximation of substantive criminal law should be part of the toolbox of measures for the pursuit of that policy whenever non-criminal rules do not suffice".
 • [11]  Article 86(1) TFEU: "1. In order to combat crimes affecting the financial interests of the Union, the Council, by means of regulations adopted in accordance with a special legislative procedure, may establish a European Public Prosecutor's Office from Eurojust. The Council shall act unanimously after obtaining consent of the European Parliament".
 • [12]  The following were present for the final vote: Raffaele Baldassarre (Vice-Chair), Sebastian Valentin Bodu (Vice-Chair), Françoise Castex (Vice-Chair), Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (Chair), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Evelyn Regner (Vice-Chair), Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström.

MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja (*) (6.11.2013)

upućeno Odboru za proračunski nadzor i Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima
(COM(2012)0363 – C7‑0192/2012 – 2012/0193(COD))

Izvjestitelj za mišljenje (*) : Tadeusz Zwiefka

(*) Pridruženi odbor – članak 50. Poslovnika

AMANDMANI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za proračunski nadzor i Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbori u svoje izvješće uključe sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog Direktive

Pozivanje 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov čanak 325. stavak 4.,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov čanak 83. stavak 2.,

Amandman  2

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Radi osiguravanja učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće zaštite financijskih interesa Unije, zaštitu u okviru upravnog i građanskog prava od najozbiljnijih slučajeva radnji povezanih s prijevarama na tom području trebalo bi i dalje dopunjavati kaznenim pravom u državama članicama, izbjegavajući neusklađenosti u svakom od tih područja prava, kao i među njima.

(2) Radi osiguravanja učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće zaštite protiv najozbiljnijih slučajeva radnji povezanih s prijevarama te optimalne zaštite financijskih interesa Unije, mjere usvojene u okviru upravnog i građanskog prava trebalo bi dopuniti odgovarajućim zakonodavstvom u okviru kaznenog prava država članica, izbjegavajući neusklađenosti u svakom od tih područja prava, kao i među njima.

Amandman  3

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Ako ponuditelj tijekom sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili dodjele bespovratnih sredstava odgovornim tijelima podnese informacije temeljene na podacima koji su nezakonito, izravno ili neizravno, prikupljeni, radi zaobilaženja ili izvrtanja pravila važećih za postupak javne nabave ili dodjele bespovratnih sredstava, to može negativno utjecati na financijske interese Unije. Iako je takvo ponašanje ponuditelja slično prijevari, ne mora nužno činiti kazneno djelo prijevare, s obzirom na to da dostavljena ponuda može biti u potpunosti usklađena sa svim zahtjevima. Namještanje ponuda među ponuditeljima povreda je pravila tržišnog natjecanja Unije i odgovarajućih odredbi nacionalnih zakonodavstava; ta praksa podliježe represivnim mjerama i sankcijama javnih tijela u cijeloj Uniji i trebala bi ostati izvan područja primjene ove Direktive.

(6) Ako ponuditelj tijekom sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili dodjele bespovratnih sredstava odgovornim tijelima podnese informacije temeljene na podacima koji su nezakonito, izravno ili neizravno, prikupljeni, radi zaobilaženja ili kršenja pravila važećih za postupak javne nabave ili dodjele bespovratnih sredstava, to može negativno utjecati na financijske interese Unije. Iako je takvo ponašanje ponuditelja slično prijevari, nema nužno sve karakteristike kaznenog djela prijevare, s obzirom na to da dostavljena ponuda može u potpunosti zadovoljavati sve potrebne kriterije. Namještanje ponuda među ponuditeljima povreda je pravila tržišnog natjecanja Unije i odgovarajućih odredbi nacionalnih zakonodavstava; ta praksa podliježe represivnim mjerama i sankcijama javnih tijela u cijeloj Uniji i trebala bi ostati izvan područja primjene ove Direktive.

Amandman  4

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Korupcija je posebno ozbiljna prijetnja za financijske interese Unije i u velikom broju slučajeva može biti povezana s prijevarom. Stoga je potrebna posebna odluka o kažnjivosti u tom području. Treba osigurati da relevantna kaznena djela budu obuhvaćena definicijom bez obzira na to predstavlja li ponašanje povredu službene dužnosti ili ne. Što se tiče kaznenog djela pasivne korupcije i pronevjere, potrebno je uključiti definiciju javnih dužnosnika koja će obuhvatiti sve relevantne dužnosnike, bez obzira na to jesu li oni imenovani, izabrani ili zaposleni na ugovor, obnašaju li službenu dužnost ili su na funkciji pružanja usluga javnih vlasti i drugih javnih tijela građanima ili općenito u javnom interesu, ali ne obnašaju službenu dužnost, poput izvođača uključenih u upravljanje fondovima EU-a.

Korupcija je posebno ozbiljna prijetnja za financijske interese Unije i u velikom broju slučajeva može biti povezana s prijevarom. Stoga je potrebna posebna odluka o kažnjivosti u tom području. Treba osigurati da relevantna kaznena djela budu obuhvaćena definicijom bez obzira na to predstavlja li ponašanje povredu službene dužnosti ili ne. Što se tiče kaznenog djela pasivne korupcije i pronevjere, potrebno je uključiti definiciju javnih dužnosnika koja će obuhvatiti sve relevantne dužnosnike, bilo da su imenovani, izabrani ili zaposleni na temelju ugovora, bez obzira na to obnašaju li oni službenu dužnost u Uniji, državama članicama ili trećim zemljama. Privatne osobe sve se više uključuju u upravljanje fondovima Unije. Kako bi se fondovi Unije adekvatno zaštitili od korupcije i pronevjere, definicija „javnog dužnosnika” za potrebe ove Direktive mora obuhvaćati i osobe koje ne obnašaju službenu dužnost, ali im je, na sličan način, dodijeljena funkcija pružanja javnih usluga u vezi s fondovima Unije i koji je obavljaju, poput izvođača uključenih u upravljanje takvim fondovima.

Amandman  5

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Na financijske interese Unije negativno mogu utjecati određene vrste ponašanja javnih službenika, kojima se sredstva i imovina žele upotrijebiti suprotno njihovoj predviđenoj namjeni u cilju povrede tih interesa. Stoga je potrebno uvesti preciznu definiciju kaznenih dijela kojom će takva ponašanja biti obuhvaćena.

(9) Na financijske interese Unije negativno mogu utjecati određene vrste ponašanja javnih dužnosnika, kojima se sredstva i imovina žele upotrijebiti suprotno njihovoj predviđenoj namjeni u cilju povrede tih interesa. Stoga je potrebno uvesti preciznu i jednoznačnu definiciju kaznenih dijela kojom će takva ponašanja biti obuhvaćena.

Amandman  6

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Radi zaštite financijskih interesa Unije jednakovrijednim mjerama, koje su odvraćajuće u cijeloj Uniji, države članice trebale bi između ostalog predvidjeti određene vrste i razine minimalnih sankcija u slučaju počinjenja kaznenih djela definiranih u ovoj Direktivi. Razine sankcija ne bi trebale prelaziti mjeru koja je proporcionalna težini kaznenih djela te bi trebalo uvesti prag izražen u novčanim vrijednostima do kojeg kažnjavanje nije potrebno.

(12) Radi zaštite financijskih interesa Unije jednakovrijednim mjerama, koje su odvraćajuće u cijeloj Uniji, države članice trebale bi između ostalog predvidjeti određene vrste i razine sankcija u slučaju počinjenja kaznenih djela definiranih u ovoj Direktivi.

Amandman  7

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) U težim slučajevima sankcije za fizičke osobe trebale bi obuhvaćati minimalne i maksimalne kazne zatvora. Takvi teži slučajevi trebali bi se definirati u odnosu na određenu sveukupnu minimalnu štetu, izraženu u novčanim vrijednostima, koja je kriminalnim ponašanjem sigurno počinjena na proračunu Unije i eventualno drugim proračunima. Uvođenje minimalnih i maksimalnih kazni nužno je radi osiguravanja jednake razine zaštite financijskih interesa Unije u cijeloj Europi. Minimalnom sankcijom od šest mjeseci osigurava se izdavanje i izvršavanje europskog uhidbenog naloga za kaznena djela navedena u članku 2. Okvirne odluke o europskom uhidbenom nalogu, čime se osigurava najučinkovitija moguća pravosudna i policijska suradnja. Sankcije će također biti odvraćajuće za potencijalne kriminalce, s učinkom u cijeloj Europi. Ozbiljnije sankcije trebalo bi izreći za slučajeve u kojima je kazneno djelo počinjeno u okviru kriminalne organizacije u smislu Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP.

(14) Sankcije za fizičke osobe trebale bi obuhvaćati minimalne i maksimalne kazne zatvora. Uvođenje minimalnih i maksimalnih kazni nužno je radi osiguravanja jednake razine zaštite financijskih interesa Unije u cijeloj Europi. Minimalnom sankcijom od šest mjeseci osigurava se izdavanje i izvršavanje europskog uhidbenog naloga za kaznena djela navedena u članku 2. Okvirne odluke o europskom uhidbenom nalogu, čime se osigurava najučinkovitija moguća pravosudna i policijska suradnja. Sankcije će također imati snažan odvraćajući učinak na potencijalne kriminalce u cijeloj Europi. Ozbiljnije sankcije trebalo bi izreći za slučajeve u kojima je kazneno djelo počinjeno u okviru kriminalne organizacije u smislu Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP.

Amandman  8

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) proračuni institucija, tijela, ureda i agencija uspostavljenih u okviru Ugovora ili proračuni kojima oni upravljaju ili ih nadziru.

(b) proračuni institucija, tijela, ureda i agencija uspostavljenih u skladu s Ugovorima ili proračuni kojima oni upravljaju ili ih nadziru.

Amandman  9

Prijedlog Direktive

Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe ovog članka, „javni dužnosnik” znači:

Za potrebe ovog članka, „javni dužnosnik” znači:

(a) svaka osoba koja vrši funkciju pružanja javnih usluga za Uniju, države članice ili treće zemlje obavljanjem zakonodavne, administrativne ili sudbene dužnosti;

(a) svaki „dužnosnik Unije” ili „nacionalni dužnosnik” druge države članice i svaki nacionalni dužnosnik treće zemlje;

 

(i) naziv „dužnosnik Unije” znači:

 

- svaka osoba koja je dužnosnik ili drugi ugovorni zaposlenik u smislu Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjetima zaposlenja ostalih djelatnika Europske unije,

 

- svaka osoba koju su države članice ili neko javno ili privatno tijelo dodijelili institucijama Europske unije i koja obavlja dužnosti istovjetne dužnostima dužnosnika ili drugih djelatnika Unije.

 

Članovi tijela osnovanih u skladu s Ugovorima i osoblje tih tijela tretirat će se kao dužnosnici Unije s obzirom na to da se Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije niti Uvjeti zaposlenja ostalih djelatnika Europske unije na njih ne primjenjuju;

 

(ii) naziv „nacionalni dužnosnik” upućuje na definiciju „dužnosnika” ili „javnog dužnosnika” u nacionalnom zakonodavstvu države u kojoj dotična osoba obavlja svoju funkciju.

 

Bez obzira na to, u slučaju postupaka koji uključuju dužnosnika države članice ili nacionalnog dužnosnika treće zemlje koje je pokrenula druga država članica, ona je dužna primjenjivati definiciju „nacionalnog dužnosnika” samo ako je ta definicija usklađena s njezinim nacionalnim zakonodavstvom;

(b) svaka druga osoba koja obavlja poslove pružanja javnih usluga za Uniju ili u državama članicama ili trećim zemljama, ali koja ne obnaša takvu dužnost, koja sudjeluje u upravljanju ili u odlukama u vezi s financijskim interesima Unije.

(b) svaka druga osoba kojoj su povjereni poslovi pružanja javnih usluga i koja ih obavlja, a uključuju upravljanje ili odluke u vezi s financijskim interesima Unije u državama članicama ili trećim zemljama.

Obrazloženje

This amendment is based on the current definition of official included in the First Protocol to the PIF Convention in force which is well known and accepted by Member States.

Amandman  10

Prijedlog Direktive

Članak 15. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Suradnja između država članica i Europske komisije (Europskog ureda za borbu protiv prijevara)

Suradnja između država članica, Europskog revizorskog suda, nacionalnih revizijskih institucija, europskih javnih službenika, revizora i Europske komisije (Europskog ureda za borbu protiv prijevara)

Amandman  11

Prijedlog Direktive

Članak 15. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Revizorski sud, nacionalne revizijske institucije, primjerice za nadzor transakcija u okviru podijeljenog upravljanja, i revizori nadležni za revizije proračuna institucija, tijela, ureda i agencija uspostavljenih u skladu s Ugovorima, ili proračuna kojima institucije upravljaju ili ih nadziru pod kaznenom odgovornošću obavještavaju OLAF o kaznenim djelima za koja su saznali tijekom izvršavanja svojih dužnosti i zbog tog razotkrivanja ne mogu biti pozvani na odgovornost;

Amandman  12

Prijedlog Direktive

Članak 15. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b. europski javni službenici pod kaznenom odgovornošću obavještavaju OLAF o kaznenim djelima za koja su saznali tijekom izvršavanja svojih dužnosti i zbog tog razotkrivanja ne mogu biti pozvani na odgovornost;

 

POSTUPAK

Naslov

Suzbijanje prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima

Referentni dokumenti

COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD)

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

11.9.2012

LIBE

11.9.2012

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

11.9.2012

Pridruženi odbor(i) - datum objave na plenarnoj sjednici

13.6.2013

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Tadeusz Zwiefka

18.9.2012

Članak 51. - Zajedničke sjednice odbora

       Datum objave na plenarnoj sjednici

       

10.6.2013

Razmatranje u odboru

30.5.2013

9.7.2013

 

 

Datum usvajanja

5.11.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Eva Lichtenberger, József Szájer

POSTUPAK

Naslov

Borba protiv prijevara kojima se šteti financijskim interesima Unije uz pomoć kaznenog prava

Referentni dokumenti

COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD)

Datum podnošenja EP-u

11.7.2012

 

 

 

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

11.9.2012

LIBE

11.9.2012

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

11.9.2012

JURI

11.9.2012

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ECON

11.9.2012

 

 

 

Pridruženi odbor(i)

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

13.6.2013

 

 

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Ingeborg Gräßle

9.12.2013

Juan Fernando López Aguilar

9.12.2013

 

 

Članak 51. - Zajedničke sjednice odbora

       Datum objave na plenarnoj sjednici

       

10.6.2013

Osporavanje pravne osnove

       Datum mišljenja odbora JURI

JURI

27.11.2012

 

 

 

Razmatranje u odboru

22.1.2014

20.2.2014

20.3.2014

 

Datum usvajanja

20.3.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

2

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zuzana Brzobohatá, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Monika Panayotova, Antigoni Papadopoulou, Carmen Romero López, Paul Rübig, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Iliana Malinova Iotova, Jean Lambert, Hubert Pirker, Olle Schmidt, Czesław Adam Siekierski, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Jo Leinen, Emilio Menéndez del Valle, Luis Yáñez-Barnuevo García

Datum podnošenja

25.3.2014