SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva

25.3.2014 - (COM(2012)0363 – C7‑0192/2012 – 2012/0193(COD)) - ***I

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajcovia: Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*):
Tadeusz Zwiefka, Výbor pre právne veci
(*) Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku
(Postup spoločných schôdzí výborov– článok 51 rokovacieho poriadku)


Postup : 2012/0193(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0251/2014
Predkladané texty :
A7-0251/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva

(COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2012)0363),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 325 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0192/2012),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Švédskym parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z 15. novembra 2012[1],

–   zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 10. októbra 2012[2],

–   so zreteľom na články 55 a 37 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci podľa článku 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A7-0251/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 325 ods.4,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 83 ods.2,

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) V záujme zabezpečenia účinnej, primeranej a odradzujúcej ochrany finančných záujmov Únie by sa mala existujúca ochrana v rámci správneho a občianskeho práva dopĺňať v obzvlášť závažných prípadoch protiprávneho konania súvisiaceho s podvodom v členských štátoch aj v budúcnosti o trestnoprávny rozmer. Zároveň by sa malo zabrániť rozporom v týchto oblastiach práva i medzi nimi.

(2) V záujme zabezpečenia účinnej a primeranej ochrany a ochrany odradzujúcej od činností súvisiacich s finančnými podvodmi, ako aj v záujme čo najlepšieho zaistenia finančných záujmov Únie by sa mali v členských štátoch dopĺňať opatrenia prijímané na základe občianskeho práva a správneho práva právnymi predpismi z oblasti trestného práva. Zároveň by sa malo zabrániť rozporom v jednotlivých oblastiach práva i medzi nimi.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Ochrana finančných záujmov Únie si vyžaduje spoločné vymedzenie pojmu podvod, ktoré sa bude vzťahovať na podvodné konanie poškodzujúce rozpočet EÚ tak na strane príjmov, ako aj na strane výdavkov.

(3) Ochrana finančných záujmov Únie si vyžaduje spoločné vymedzenie pojmu podvod, ktoré sa bude vzťahovať na podvodné konanie vzhľadom na výdavky, príjmy, aktíva a záväzky poškodzujúce rozpočet EÚ, ako aj činnosti prijímania a poskytovania pôžičiek.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Finančné záujmy Únie môžu byť poškodzované v prípade, že jednotliví uchádzači predkladajú verejným obstarávateľom alebo orgánom udeľujúcim grant údaje založené na informáciách, ktoré boli neoprávneným spôsobom získané priamo alebo nepriamo od zadávateľa, a to s cieľom obísť pravidlá uplatňované v prípade verejného obstarávania alebo postupu udeľovania grantu alebo s cieľom odchýliť sa od týchto pravidiel. Hoci je takéto konanie uchádzača veľmi podobné podvodu, nemusí nevyhnutne napĺňať všetky znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu, keďže predložená ponuka môže byť v plnom súlade so všetkými príslušnými požiadavkami. Koordinácia správania uchádzačov pri predkladaní ponúk porušuje pravidlá hospodárskej súťaže Únie, ako aj zodpovedajúce vnútroštátne právne predpisy. Takéto konanie podlieha na úrovni Únie verejnému presadzovaniu práva a ukladaniu sankcií a nemalo by spadať do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(6) Finančné záujmy Únie môžu byť poškodzované v prípade, že jednotliví uchádzači predkladajú verejným obstarávateľom alebo orgánom udeľujúcim grant údaje založené na informáciách, ktoré boli nelegálne získané priamo alebo nepriamo od zadávateľa, a to s cieľom obísť pravidlá uplatňované v prípade verejného obstarávania alebo postupu udeľovania grantu alebo s cieľom porušiť tieto pravidlá. Hoci je takéto konanie uchádzača veľmi podobné podvodu, nemusí nevyhnutne napĺňať všetky znaky finančného podvodu, keďže predložená ponuka môže spĺňať všetky požadované kritériá. Koordinácia správania uchádzačov pri predkladaní ponúk porušuje pravidlá hospodárskej súťaže Únie, ako aj zodpovedajúce vnútroštátne právne predpisy. Takéto konanie podlieha na úrovni Únie verejnému presadzovaniu práva a ukladaniu sankcií a nemalo by spadať do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Korupcia predstavuje z hľadiska finančných záujmov Únie obzvlášť závažný problém a v mnohých prípadoch sa môže spájať aj s podvodným konaním. Z tohto dôvodu je potrebné, aby bolo takéto konanie kvalifikované ako osobitný trestný čin. Pritom sa musí zabezpečiť, aby boli príslušné trestné činy vymedzené bez ohľadu na to, či dané konanie predstavuje porušenie úradných povinností. V prípade trestných činov pasívnej korupcie a sprenevery je potrebné vymedziť pojem zamestnanec verejnej správy, ktorý sa bude vzťahovať na všetkých príslušných zamestnancov zastávajúcich úradnú funkciu, ktorí boli vymenovaní, zvolení alebo zamestnaní na základe zmluvy, ako aj na osoby, ktoré síce nezastávajú žiadnu úradnú funkciu, ale ktoré v mene štátneho alebo iného verejného orgánu poskytujú buď služby občanom, alebo vo všeobecnosti služby vo verejnom záujme, ako napr. dodávatelia zapojení do spravovania finančných prostriedkov.

(8) Korupcia predstavuje z hľadiska finančných záujmov Únie obzvlášť závažný problém a v mnohých prípadoch sa môže spájať aj s podvodným konaním. Z tohto dôvodu je potrebné, aby bolo takéto konanie kvalifikované ako osobitný trestný čin. Pritom sa musí zabezpečiť, aby boli príslušné trestné činy vymedzené bez ohľadu na to, či dané konanie predstavuje porušenie úradných povinností. V prípade trestných činov pasívnej korupcie a sprenevery je potrebné vymedziť pojem zamestnanec verejnej správy, ktorý sa bude vzťahovať na všetkých príslušných zamestnancov zastávajúcich úradnú funkciu v Únii, členských štátoch alebo tretích krajinách, ktorí boli vymenovaní, zvolení alebo zamestnaní na základe zmluvy. Do správy finančných prostriedkov Únie sú čoraz častejšie zapojené aj súkromné osoby. V záujme náležitej ochrany finančných prostriedkov Únie pred korupciou a spreneverou musí preto vymedzenie pojmu „zamestnanec verejnej správy“ na účely tejto smernice zahŕňať aj osoby, ktoré nezastávajú úradnú funkciu, ale napriek tomu podobným spôsobom majú na starosti a vykonávajú verejnú službu v súvislosti s finančnými prostriedkami Únie, ako napr. dodávatelia zapojení do spravovania takýchto finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Finančné záujmy Únie môžu byť poškodzované určitým druhom konania zamestnancov verejnej správy, ktorého cieľom je zneužiť finančné prostriedky alebo aktíva na iné ako zamýšľané účely s úmyslom poškodiť finančné záujmy Únie. Z tohto dôvodu je potrebné presne vymedziť trestné činy, ktoré zahŕňajú tento druh konania.

(9) Finančné záujmy Únie môžu byť poškodzované určitým druhom konania zamestnancov verejnej správy, ktorého cieľom je zneužiť finančné prostriedky alebo aktíva na iné ako zamýšľané účely s úmyslom poškodiť finančné záujmy Únie. Z tohto dôvodu je potrebné presne a jednoznačne vymedziť trestné činy, ktoré zahŕňajú takéto konanie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Pokiaľ ide o trestné činy, ktoré spáchali fyzické osoby, ako sa vymedzujú v tejto smernici, je potrebné určiť úmysel vo vzťahu k všetkým prvkom, z ktorých tieto trestné činy pozostávajú. Táto smernica sa nevzťahuje na trestné činy, ktoré spáchali fyzické osoby, pri ktorých sa nevyžaduje úmysel.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 14 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14a) Aj keď je náležité zaviesť určité minimálne výšky sankcií týkajúcich sa trestných činov vymedzených v tejto smernici, nič uvedené by nemalo narúšať výsady súdov a sudcov členských štátov využívať v jednotlivých prípadoch svoje právomoci.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 14 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14b) S cieľom zabezpečiť súlad právnych predpisov Únie s ohľadom na ochranu finančných záujmov Únie, je vhodné zaviesť určité minimálne hodnoty úrovne postihov pokiaľ ide o trestné činy definované v tejto smernici. Touto smernicou sa ustanovujú minimálne pravidlá. Členské štáty by mali mať možnosť zachovať alebo zaviesť prísnejšie tresty za takéto trestné činy.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Bez toho, aby boli dotknuté ostatné záväzky vyplývajúce z práva Únie, je potrebné vypracovať primerané ustanovenie upravujúce spoluprácu členských štátov s Komisiou v záujme zabezpečenia účinného boja proti trestným činom vymedzeným v tejto smernici, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, a to vrátane výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou.

(17) Bez toho, aby boli dotknuté ostatné záväzky vyplývajúce z práva Únie, je potrebné vypracovať primerané ustanovenie upravujúce spoluprácu členských štátov s Komisiou v záujme zabezpečenia účinného boja proti trestným činom vymedzeným v tejto smernici, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, a to vrátane výmeny informácií medzi členskými štátmi, Eurojustom a Komisiou.

Pozmeňujúci návrh  11

Návrh smernice

Článok 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V tejto smernici sa stanovujú nevyhnutné opatrenia v oblasti predchádzania podvodom a inému protiprávnemu konaniu, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, a boja proti nim a na tento účel sa vymedzujú príslušné trestné činy a sankcie.

V tejto smernici sa stanovujú nevyhnutné opatrenia v oblasti predchádzania podvodom a inému protiprávnemu konaniu, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, a boja proti nim a na tento účel sa vymedzujú príslušné trestné činy a sankcie s cieľom zabezpečiť v členských štátoch a v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie účinnú a rovnocennú ochranu a posilniť dôveryhodnosť orgánov a iniciatív Únie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely tejto smernice „finančné záujmy Únie“ znamenajú všetky príjmy a výdavky, ktoré sú pokryté nasledujúcimi rozpočtami, ktoré pochádzajú z týchto rozpočtov alebo ktoré majú byť do týchto rozpočtov uhradené:

Na účely tejto smernice „finančné záujmy Únie“ znamenajú všetky aktíva a pasíva, ktoré spravuje Únia a jej inštitúcie, orgány a agentúry, alebo ktoré sa spravujú v ich mene; a všetky finančné operácie vrátane činností prijímania a poskytovania úverov, a tiež najmä všetky príjmy a výdavky, ktoré sú pokryté nasledujúcimi rozpočtami, ktoré pochádzajú z týchto rozpočtov alebo ktoré majú byť do týchto rozpočtov uhradené:

Odôvodnenie

Toto vymedzenie je širšie a zahŕňa aktíva a pasíva, ako aj činnosti poskytovania a prijímania úverov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) rozpočty inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr zriadených na základe zmlúv alebo rozpočty nimi spravované a kontrolované.

b) rozpočty inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr zriadených v súlade so zmluvami alebo rozpočty nimi priamo alebo nepriamo spravované a kontrolované.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovanie informácií alebo opomenutie poskytnutia informácií verejným obstarávateľom alebo subjektom či orgánom udeľujúcim grant v prípade verejného obstarávania alebo postupu udeľovania grantu zahŕňajúceho finančné záujmy Únie, a to zo strany záujemcov alebo uchádzačov alebo zo strany osôb zodpovedných za prípravu ponúk v reakcii na výzvu na predkladanie ponúk alebo žiadosť o grant týchto účastníkov, alebo zo strany osôb, ktoré sú do tejto prípravy zapojené, bolo postihnuteľné ako trestný čin, ak je toto konanie úmyselné a jeho cieľom je obísť pravidlá týkajúce sa oprávnenosti, vylúčenia, účasti a vyhodnotenia ponúk, alebo odchýliť sa od týchto pravidiel.

1. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovanie informácií alebo opomenutie poskytnutia informácií verejným obstarávateľom alebo subjektom či orgánom udeľujúcim grant v prípade verejného obstarávania alebo postupu udeľovania grantu zahŕňajúceho finančné záujmy Únie, a to zo strany záujemcov alebo uchádzačov alebo zo strany osôb zodpovedných za prípravu ponúk v reakcii na výzvu na predkladanie ponúk alebo žiadosť o grant týchto účastníkov, alebo zo strany osôb, ktoré sú do tejto prípravy zapojené, bolo postihnuteľné ako trestný čin, ak je toto konanie úmyselné a jeho cieľom je obísť pravidlá týkajúce sa oprávnenosti, vylúčenia, účasti a vyhodnotenia ponúk, alebo odchýliť sa od týchto pravidiel, alebo narušiť či zničiť prirodzenú súťaž medzi predkladateľmi ponúk.

Odôvodnenie

Je dôležité výslovne sa odvolať na nečestné praktiky týkajúce sa verejného obstarávania.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby pranie špinavých peňazí v zmysle článku 1 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES33 zahŕňajúce majetok pochádzajúci z trestnej činnosti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, bolo postihnuteľné ako trestný čin.

2. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby pranie špinavých peňazí v zmysle článku 1 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES33 zahŕňajúce majetok alebo príjem pochádzajúci z trestnej činnosti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, bolo postihnuteľné ako trestný čin.

__________________

__________________

33 Ú. v. ES L 309, 25.11.2005, s. 15.

33 Ú. v. ES L 309, 25.11.2005, s. 15.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby nasledujúce konanie, ak je úmyselne, bolo postihnuteľné ako trestný čin:

3. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli pasívna korupcia a aktívna korupcia, ak sú úmyselné, postihnuteľné ako trestné činy:

a) konanie zamestnanca verejnej správy, ktorý priamo alebo cez sprostredkovateľa požaduje alebo prijme výhody akéhokoľvek druhu pre seba alebo pre tretiu stranu, alebo prijme prísľub takejto výhody, aby konal alebo aby sa zdržal konania v súlade so svojimi povinnosťami alebo pri výkone svojich funkcií spôsobom, ktorý poškodzuje alebo môže poškodiť finančné záujmy Únie (pasívna korupcia);

a) na účely tejto smernice spočíva pasívna korupcia v konaní zamestnanca verejnej správy, ktorý priamo alebo cez sprostredkovateľa požaduje alebo vopred prijme výhody akéhokoľvek druhu alebo prísľub takejto výhody pre seba alebo pre tretiu stranu, aby konal, odložil konanie alebo sa zdržal konania v súlade so svojimi povinnosťami alebo pri výkone svojich funkcií, či už to je alebo nie je v rozpore s jeho úradnými povinnosťami, a to spôsobom, ktorý poškodzuje alebo môže poškodiť finančné záujmy Únie.

b) konanie ktorejkoľvek osoby, ktorá priamo alebo cez sprostredkovateľa prisľúbi alebo poskytne výhody akéhokoľvek druhu zamestnancovi verejnej správy samotnému alebo tretej strane, aby tento zamestnanec verejnej správy konal alebo aby sa zdržal konania v súlade so svojimi povinnosťami alebo pri výkone svojich funkcií spôsobom, ktorý poškodzuje alebo môže poškodiť finančné záujmy Únie (aktívna korupcia).

b) na účely tejto smernice sa chápe aktívna korupcia ako konanie kohokoľvek, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa prisľúbi, ponúkne alebo poskytne výhody akéhokoľvek druhu zamestnancovi verejnej správy samotnému alebo tretej strane v jeho mene, aby tento zamestnanec verejnej správy alebo tretia strana konali, odložili konanie alebo sa zdržali konania v súlade so svojimi povinnosťami alebo pri výkone svojich funkcií spôsobom, ktorý poškodzuje alebo môže poškodiť finančné záujmy Únie, alebo kvôli tomu, že sa takéhoto konania dopustili v minulosti.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby úmyselné konanie zamestnanca verejnej správy, ktorý zaviaže alebo uhradí finančné prostriedky alebo vyčlení či zneužije aktíva na iné ako zamýšľané účely s úmyslom poškodiť finančné záujmy Únie, bolo postihnuteľné ako trestný čin (sprenevera).

4. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sprenevera, ak je úmyselná, bola postihnuteľná ako trestný čin:

 

Na účely tejto smernice sprenevera spočíva v konaní zamestnanca verejnej správy, ktorý zaviaže alebo uhradí finančné prostriedky alebo vyčlení či zneužije aktíva na iné ako zamýšľané účely a ktoré poškodzuje finančné záujmy Únie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto článku „zamestnanec verejnej správy“ znamená:

Na účely tohto článku „zamestnanec verejnej správy“ znamená:

a) akúkoľvek osobu, ktorá vykonáva verejnú službu pre Úniu alebo v členskom štáte či tretej krajine a ktorá zastáva úradnú funkciu v legislatívnom, správnom alebo súdnom orgáne;

a) akéhokoľvek úradníka Únie alebo zamestnanca vnútroštátnej verejnej správy vrátane akéhokoľvek zamestnanca verejnej správy iného členského štátu a akéhokoľvek zamestnanca verejnej správy tretej krajiny;

 

pojem „úradník Únie“ znamená:

 

i) akákoľvek osoba, ktorá je úradníkom alebo zmluvným zamestnancom v zmysle Služobného poriadku úradníkov Európskej únie alebo podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie („služobný poriadok“),

 

ii) akákoľvek osoba, ktorú k inštitúcii, orgánu, úradu či agentúre Únie vyslali členské štáty alebo akýkoľvek verejný či súkromný subjekt a ktorá vykonáva funkcie rovnocenné s funkciami, ktoré vykonávajú úradníci Únie alebo iní zamestnanci.

 

k členom subjektov zriadených v súlade so zmluvami a zamestnancom takýchto subjektov sa pristupuje ako k úradníkom Únie, vzhľadom na to, že sa na nich nevzťahuje služobný poriadok;

 

 

pojem „zamestnanec vnútroštátnej verejnej správy“ je chápaný ako odkaz na vymedzenie „úradníka“ alebo „zamestnanca verejnej správy“ vo vnútroštátnom právnom poriadku členského štátu alebo tretej krajiny, kde dotknutá osoba vykonáva príslušnú funkciu.

 

V konaní, ktoré sa týka zamestnanca verejnej správy členského štátu alebo zamestnanca verejnej správy tretej krajiny a ktoré začal iný členský štát, je však tento iný členský štát povinný uplatňovať vymedzenie „zamestnanca vnútroštátnej verejnej správy“ len do tej miery, do akej je toto vymedzenie zlučiteľné s jeho vnútroštátnym právnym poriadkom;

b) akúkoľvek osobu, ktorá vykonáva verejnú službu pre Úniu alebo v členskom štáte či tretej krajine, ktorá nezastáva úradnú funkciu v takomto orgáne, ale ktorá je zapojená do správy finančných záujmov Únie alebo do rozhodovania o nich.

b) akúkoľvek osobu, ktorá bola poverená a vykonáva verejnú službu súvisiacu so správou finančných záujmov Únie alebo s rozhodovaním o nich v členských štátoch alebo tretích krajinách.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je založený na súčasnom vymedzení úradníka uvedenom v prvom protokole k platnému dohovoru o ochrane finančných záujmov, ktorý členské štáty dobre poznajú a akceptujú ho.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby podnecovanie na trestné činy uvedené v hlave II a napomáhanie alebo nadržovanie pri nich bolo postihnuteľné ako trestný čin.

1. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby podnecovanie na spáchanie akéhokoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4 a napomáhanie pri ich páchaní alebo navádzanie na ne bolo postihnuteľné ako trestný čin.

Odôvodnenie

Technická zmena.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby pokus o spáchanie trestných činov uvedených v článku 3 alebo v článku 4 ods. 4 bol postihnuteľný ako trestný čin.

2. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby pokus o spáchanie akéhokoľvek z trestných činov uvedených v článku 3 a v článku 4 ods. 4 bol postihnuteľný ako trestný čin.

Odôvodnenie

Technická zmena.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby mohli byť právnické osoby uznané za zodpovedné za ktorýkoľvek z trestných činov uvedených v hlave II, ak ich spáchala v ich prospech akákoľvek osoba konajúca buď samostatne alebo ako člen orgánu právnickej osoby, ktorá má v tejto právnickej osobe vedúce postavenie, a to na základe:

1. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby mohli byť právnické osoby uznané za zodpovedné za ktorýkoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 3, 4 a 5, ak ich spáchala v ich prospech akákoľvek osoba konajúca buď samostatne alebo ako člen orgánu právnickej osoby, ktorá má v tejto právnickej osobe vedúce postavenie, a to na základe:

Odôvodnenie

Technická zmena.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty prijmú zároveň nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby mohli byť právnické osoby uznané za zodpovedné v prípade, že zanedbanie dohľadu alebo kontroly osobou uvedenou v odseku 1 umožnilo spáchanie niektorého z trestných činov uvedených v hlave II v prospech tejto právnickej osoby osobou, ktorá je jej podriadená.

2. Členské štáty prijmú zároveň nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby mohli byť právnické osoby uznané za zodpovedné v prípade, že zanedbanie dohľadu alebo kontroly osobou uvedenou v odseku 1 umožnilo spáchanie niektorého z trestných činov uvedených v článkoch 3, 4 a 5 v prospech tejto právnickej osoby osobou, ktorá je jej podriadená.

Odôvodnenie

Technická zmena.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Zodpovednosť právnickej osoby podľa odsekov 1 a 2 nevylučuje trestné konanie proti fyzickým osobám, ktoré sú páchateľmi trestných činov uvedených v hlave II alebo sú trestne zodpovedné podľa článku 5.

3. Zodpovednosť právnickej osoby podľa odsekov 1 a 2 nevylučuje trestné konanie proti fyzickým osobám, ktoré sú páchateľmi trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4 alebo sú trestne zodpovedné podľa článku 5.

Odôvodnenie

Technická zmena.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli trestné činy uvedené v hlave II postihnuteľné v prípade fyzických osôb účinnými, primeranými a odradzujúcimi trestnoprávnymi sankciami, a to vrátane peňažných trestov a trestu odňatia slobody podľa článku 8.

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli trestné činy uvedené v článkoch 3, 4 a 5 postihnuteľné v prípade fyzických osôb účinnými, primeranými a odradzujúcimi trestnoprávnymi sankciami, a to vrátane peňažných trestov a trestu odňatia slobody podľa článku 8.

Odôvodnenie

Technická zmena.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. V prípade menej závažných trestných činov, pri ktorých škoda neprekračuje sumu 10 000 EUR a výhoda neprekračuje sumu 10 000 EUR, ktoré neboli spáchané za obzvlášť závažných okolností, môžu členské štáty ukladať iné ako trestnoprávne sankcie.

2. V prípade trestných činov, pri ktorých škoda neprekračuje sumu 5 000 EUR a výhoda neprekračuje sumu 5 000 EUR, ktoré neboli spáchané za priťažujúcich okolností, môžu členské štáty ukladať iné ako trestnoprávne sankcie.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie disciplinárnych právomocí príslušných orgánov vo vzťahu k zamestnancom verejnej správy.

3. Odsek 1 tohto článku sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie disciplinárnych právomocí príslušných orgánov vo vzťahu k zamestnancom verejnej správy, ako sa stanovuje v článku 4 ods. 5.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby minimálne 6 mesiacov;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Minimálne tresty odňatia slobody nerešpektujú rozmanitosť právnych systémov a nevyhnutnosť diskrečnej právomoci súdu. Ich zavedenie by nebolo v súlade ani s pozíciou Parlamentu voči návrhu smernice o trestnoprávnej ochrane eura a iných mien proti falšovaniu.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby minimálne 6 mesiacov;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Minimálne tresty odňatia slobody nerešpektujú rozmanitosť právnych systémov a nevyhnutnosť diskrečnej právomoci súdu. Ich zavedenie by nebolo v súlade ani s pozíciou Parlamentu voči návrhu smernice o trestnoprávnej ochrane eura a iných mien proti falšovaniu.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Tento odsek nemá vplyv na diskrečnú právomoc súdov a sudcov v členských štátoch pri určovaní najvhodnejšieho a najprimeranejšieho trestu v akomkoľvek jednotlivom prípade;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby trestné činy uvedené v hlave II, ktoré boli spáchané zločineckou organizáciou v zmysle rámcového rozhodnutia 2008/841, boli postihnuteľné trestom odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby minimálne 10 rokov.

2. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby trestné činy uvedené v článkoch 3, 4 a 5, ktoré boli spáchané zločineckou organizáciou v zmysle rámcového rozhodnutia 2008/841, boli postihnuteľné trestom odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby minimálne 10 rokov.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 8 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Priťažujúce okolnosti

 

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby v prípade, keď sa preukáže, že trestný čin podľa článkov 3, 4 a 5 bol spáchaný zločineckou organizáciou v zmysle rámcového rozhodnutia 2008/841, sa táto skutočnosť na účely určenia trestu považovala za priťažujúcu okolnosť.

Odôvodnenie

Je vhodnejšie považovať to za priťažujúcu okolnosť ako za iný trestný čin.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 9 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) dočasné či trvalé vylúčenie z postupov verejného obstarávania v EÚ;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 9 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 9a

 

Zásada ne bis in idem

 

Členské štáty vo svojom vnútroštátnom trestnom práve uplatňujú zásadu „ne bis in idem”, podľa ktorej nemôže byť osoba, v súvislosti s ktorou bolo ukončené súdne konanie v jednom členskom štáte, súdne stíhaná v inom členskom štáte v súvislosti s rovnakými skutočnosti, za predpokladu, že ak bola uložená sankcia, táto sankcia bola vykonaná, je v procese vykonávania alebo sa už podľa zákona nemôže v členskom štáte, v ktorom bol vynesený rozsudok, vykonať.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na stanovenie svojej súdnej príslušnosti vo vzťahu k trestným činom uvedeným v hlave II v prípade, že:

1. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na stanovenie svojej právomoci vo vzťahu k trestným činom uvedeným v článkoch 3, 4 a 5 v prípade, že:

a) sa trestný čin spáchal úplne alebo čiastočne na ich území; alebo

a) sa trestný čin spáchal úplne alebo čiastočne na ich území;

b) páchateľ je ich štátnym príslušníkom.

b) páchateľ je ich štátnym príslušníkom alebo má riadny pobyt na ich území; alebo

 

c) páchateľ trestného činu podlieha Služobnému poriadku úradníkov Európskej únie alebo mu podliehal v dobe spáchania trestného činu.

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho návrhu odseku 1 písm. b) je rozšíriť rozsah smernice. Zavedenie tretej kategórie páchateľov v ods. 1 písm. c) odráža operačnú skúsenosť úradu OLAF: úradníci s národnosťou mimo EÚ a nie na území EÚ (na delegáciách) by sa mali začleniť do jurisdikcie dohovoru o ochrane finančných záujmov.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vykonávaním tejto smernice nie je dotknuté vymáhanie súm neoprávnene vyplatených v dôsledku spáchania trestných činov uvedených v hlave II.

Vykonávaním tejto smernice nie je dotknuté vymáhanie súm neoprávnene vyplatených v dôsledku spáchania trestných činov uvedených v článkoch 3, 4 a 5.

 

Členské štáty prijímajú opatrenia potrebné na zabezpečenie rýchleho vymoženia týchto súm a ich prevodu do rozpočtu Únie bez toho, aby boli dotknuté príslušné pravidlá Únie špecifické pre jednotlivé sektory týkajúce sa finančných korekcií a vymáhania neoprávnene vyplatených súm. Členské štáty tiež pravidelne vedú záznamy o vymožených sumách a informujú príslušné inštitúcie alebo orgány Únie o týchto sumách alebo v prípade, že neboli vymožené, o dôvodoch ich nevymoženia.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 15 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spolupráca členských štátov s Európskou komisiou (Európskym úradom pre boj proti podvodom)

Spolupráca

Odôvodnenie

Odôvodnenie: Na účely tejto smernice by sa nemala spolupráca obmedzovať iba na spoluprácu členských štátov a Komisie, ale mala by zahŕňať aj spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty a Komisia vzájomne spolupracujú v oblasti boja proti trestným činom uvedeným v hlave II. Na tento účel poskytuje Komisia potrebnú technickú a operačnú pomoc, ktorá príslušným vnútroštátnym orgánom umožní lepšiu koordináciu ich vyšetrovania.

1. Bez toho, aby boli dotknuté predpisy týkajúce sa cezhraničnej spolupráce a vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach, členské štáty, Eurojust a Komisia v rámci svojich príslušných právomocí vzájomne spolupracujú v oblasti boja proti trestným činom uvedeným v článkoch 3, 4 a 5. Na tento účel Komisia a prípadne Eurojust poskytujú potrebnú technickú a operačnú pomoc, ktorá príslušným vnútroštátnym orgánom umožní lepšiu koordináciu ich vyšetrovania.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Príslušné orgány členských štátov si môžu vymieňať informácie s Komisiou, s cieľom uľahčiť zistenie skutkového stavu a zároveň zabezpečiť účinný postup v prípade trestných činov uvedených v hlave II. Komisia a príslušné vnútroštátne orgány pritom vždy dbajú na požiadavku utajenia vyšetrovania a ochrany údajov. Členský štát môže teda v súvislosti s poskytovaním informácií Komisii stanoviť osobitné podmienky týkajúce sa použitia týchto informácií Komisiou alebo iným členským štátom, ktorému môžu byť tieto informácie postúpené.

2. Príslušné orgány členských štátov si môžu v rámci svojich príslušných právomocí vymieňať informácie s Komisiou a Eurojustom, s cieľom uľahčiť zistenie skutkového stavu a zároveň zabezpečiť účinný postup v prípade trestných činov uvedených v článkoch 3, 4 a 5. Komisia, Eurojust a príslušné vnútroštátne orgány zachovávajú vždy súlad s článkom 6 Zmluvy o Európskej únii, s Listinou základných práv Európskej únie a s platnými právnymi predpismi EÚ v oblasti ochrany osobných údajov a zohľadňujú požiadavky utajenia vyšetrovania. Členský štát môže teda v súvislosti s poskytovaním informácií Komisii a Eurojustu stanoviť osobitné podmienky týkajúce sa použitia týchto informácií Komisiou, Eurojustom alebo iným členským štátom, ktorému môžu byť tieto informácie postúpené.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Európsky dvor audítorov, národné kontrolné orgány, napríklad pri kontrole činností v rámci zdieľaného hospodárenia, a audítori poverení auditom rozpočtov inštitúcií, orgánov a organizácií zriadených na základe zmlúv alebo rozpočtov riadených a kontrolovaných inštitúciami oznámia úradu OLAF trestné činy, ktoré zistili počas auditu.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b. Úradníci Únie oznámia úradu OLAF všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedeli počas auditu.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 17a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 17a

 

Podávanie správ, štatistika a hodnotenie

 

1. Komisia do [24 mesiacov po uplynutí lehoty na transpozíciu tejto smernice] a následne každoročne predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi rozsah, v akom členské štáty prijali nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie súladu s touto smernicou a zhodnotí účinnosť tejto smernice pri dosahovaní jej cieľov.

 

Tieto správy odkazujú na informácie, ktoré sprístupnili členské štáty podľa odseku 2.

 

2. Členské štáty pravidelne zhromažďujú a udržujú komplexné štatistiky príslušných orgánov s cieľom preskúmať účinnosť systémov, ktoré zaviedli na ochranu finančných záujmov Európskej únie. Zhromaždené štatistické údaje sa každoročne zasielajú Komisii a zahŕňajú:

 

(a) počet začatých trestných stíhaní rozdelených podľa počtu zamietnutých trestných stíhaní, počtu stíhaní, kde bol obžalovaný zbavený obvinenia, počtu stíhaní, pri ktorých bol obžalovaný odsúdený, a počtu prebiehajúcich trestných stíhaní,

 

(b) sumy získané späť a sumy, ktoré neboli získané späť, na základe trestných stíhaní,

 

(c) počet žiadostí o pomoc získaných zo strany iného členského štátu rozdelených podľa počtu žiadostí, ktorým sa vyhovelo, a počtu zamietnutých žiadostí.

 

3. Do [60 mesiacov po uplynutí lehoty na vykonanie tejto smernice] predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade celkové hodnotenie tejto smernice na základe získaných skúseností, a najmä na základe správ a štatistík poskytnutých podľa odsekov 1 a 2. Ak je to vhodné predloží Komisia súčasne aj návrh na zmenu smernice, pričom náležite zohľadní výsledok hodnotenia.

 • [1]  Ú. v. EÚ C 383, 12.12.2012, s. 1.
 • [2]  Ú. v. EÚ C 391, 18.12.2012, s. 134.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajcovia vítajú návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva, ktorý predložila Komisia. Spravodajcovia súhlasia najmä so stanoviskom, že podvod a s ním súvisiace protiprávne konanie poškodzujúce finančné záujmy Únie sú závažným problémom na ujmu rozpočtu Únie, a teda aj daňovníkov, ktorí naliehavo vyzývajú orgány a inštitúcie EÚ, aby zaistili, aby sa verejné financie vynakladali na štrukturálny rast, fiškálnu konsolidáciu a tvorbu pracovných miest.

Pokiaľ ide o podvod týkajúci sa rozpočtu EÚ, spravodajcov tiež vážne znepokojujú rozdiely medzi právnymi a trestnými systémami v členských štátoch. V tejto súvislosti spravodajcovia uznávajú existenciu správe štruktúrovaného acquis communautaire v oblasti boja proti podvodom. Doteraz ho však členské štáty vykonávali len prostredníctvom prijímania nedostatočne harmonizovaných a zblížených pravidiel a ustanovení vrátane sankcií. Tento roztrieštený právny rámec vytvára stimuly pre prípadných páchateľov, aby sa premiestňovali v rámci územia EÚ tam, kde je súdny systém najpriaznivejší. Európsky parlament vyjadruje presvedčenie, že Únia a členské štáty majú na podvod a akékoľvek iné protiprávne konanie poškodzujúce finančné záujmy Únie reagovať jednotne, a to prostredníctvom odradzujúcich opatrení a tak, aby bola vo všetkých členských štátoch poskytnutá účinná ochrana.

Legislatívny návrh Komisie ide v tejto súvislosti správnym smerom, keďže zavádza ustanovenia zamerané na zbližovanie vnútroštátnych právnych systémov vrátane trestnoprávnych opatrení s cieľom čeliť podvodom a ďalšiemu protiprávnemu konaniu, ktoré poškodzuje rozpočet EU. Spravodajcovia by však chceli zlepšiť návrh tým, že sa prijmú:

-    presnejšie a komplexnejšie vymedzenie podvodu poškodzujúceho rozpočet Únie. Európsky parlament v tomto ohľade víta návrh Komisie, ktorý do smernice prirodzene začleňuje podvod v oblasti DPH;

-    ustanovenie, ktoré uľahčuje zbližovanie opatrení proti podvodom súvisiacim s prístupom k zadávaniu verejných zákaziek EÚ vrátane činností, ktoré likvidujú alebo poškodzujú prirodzenú konkurenciu medzi uchádzačmi;

-    ustanovenia, ktoré označujú „akýkoľvek“ trestný čin poškodzujúci rozpočet Únie ako trestný čin „ako taký“, bez odlišovania menej a viac závažných trestných činov v závislosti od výšky dotknutej sumy. Spravodajcovia v tomto ohľade znižujú prahovú hodnotu pre trestné činy z 10 000 EUR na 5 000 EUR, aby členským štátom umožnili, ak si to prajú, udeliť do tejto výšky iné ako trestné sankcie za podvod, a to vzhľadom na platné vnútroštátne ustanovenia na úrovni EÚ. Spravodajcovia tak chcú podvodníkom vyslať jasný signál, že nad túto hranicu sa bude ich konanie považovať hocikde v Európe za trestný čin.

-    nižšie úrovne trestu odňatia slobody, pokiaľ ide o podvod poškodzujúci rozpočet EÚ a ďalšie protiprávne konanie, s cieľom podporiť zbližovanie vnútroštátnych právnych predpisov smerom k riadne určenej úrovni. Spravodajcovia svoj prístup zakladajú na komparatívnej analýze platných právnych ustanovení v členských štátoch. Európsky parlament je presvedčený, že je dôležité zdôrazniť, že podvody poškodzujúce rozpočet Únie sa už nebudú tolerovať.

-     ustanovenie, ktoré zohľadňuje úlohu Eurojustu pri spolupráci medzi členskými štátmi a Komisiou s cieľom chrániť finančné záujmy Únie.

Spravodajcovia vyjadrujú presvedčenie, že návrh smernice o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie, ktorý predložila Komisia, je dôležitým krokom v oblasti trestného práva EÚ. Táto oblasť bola od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti výrazne posilnená zrušením trojpilierovej štruktúry a stanovením Európskeho parlamentu ako spoluzákonodarcu s plnými právomocami v európskom priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Všeobecným cieľom návrhu je zabezpečenie účinnej, primeranej a odradzujúcej ochrany finančných záujmov Únie. Preto sa snaží o stanovenie minimálnych pravidiel vrátane vymedzení trestných činov a minimálnych i maximálnych sankcií v oblasti boja proti podvodom a inej protiprávnej činnosti poškodzujúcich finančné záujmy Únie.

Spravodajcovia zdôrazňujú, že zámerom tejto smernice je poskytnúť rámec, v rámci ktorého bude pôsobiť budúca Európska prokuratúra. Smernica predstavuje významný pokrok pri vytváraní európskej oblasti trestného súdnictva.

Spravodajcovia sú presvedčení, že na účely právnej istoty je vhodné upustiť od rozdeľovania trestných činov na „menej závažné“ a/alebo „závažné“. V tejto súvislosti spravodajcovia súhlasia s názorom, že akýkoľvek podvod poškodzujúci finančné záujmy Únie by sa mal považovať za závažný.

Spravodajcovia súhlasia aj s názorom Komisie, že by sa malo rozlišovať medzi podvodom na jednej strana a korupciou a praním špinavých peňazí na druhej strane. Na rozdiel od návrhu Komisie sa však spravodajcovia domnievajú, že minimálne navrhované sankcie by mali odrážať rozdiely medzi týmito trestnými činmi (a nie len súvisiace sumy).

Spravodajcovia sa ďalej domnievajú, že ak sú ohrozené finančné záujmy Európskej únie, je vhodné stanoviť úroveň minimálnych trestnoprávnych sankcií na zabezpečenie určitého stupňa jednotnosti v celej EÚ, pokiaľ ide o sankcie uložené tým, ktorí sa dopúšťajú podvodu, a tým poškodzujú finančné záujmy EÚ. Tento krok treba vnímať aj ako prostriedok odradzujúci osoby, ktoré sa dopustili prania špinavých peňazí a podvodov, od tzv. forum shoppingu (vyhľadávania priaznivo nakloneného súdneho systému), ale aj ako súčasť ďalšieho rozvoja európskej oblasti trestného súdnictva. Tieto sankcie by však nemali brániť právomociam jednotlivých súdov a sudcov v členských štátoch.

Spravodajcovia chcú zaistiť úzku spoluprácu členských štátov s príslušnými inštitúciami a agentúrami Únie v oblasti vyšetrovania a stíhaní podvodov. V tejto súvislosti je dôležité najmä uznať narastajúcu úlohu, ktorú by mohol v budúcom rozvoji trestného súdnictva zohrávať Eurojust.

Spravodajcovia si tiež uvedomujú, že pri vytváraní účinných prekážok odrádzajúcich od podvodov poškodzujúcich rozpočet EÚ je potrebné zachovať vysoké normy procesných záruk v trestnom konaní v celej EÚ, najmä s odkazom na zásadu ne bis in idem.

Prostredníctvom tejto správy spravodajcovia reagujú na obavy občanov a daňových poplatníkov a vytvárajú pevnejší základ pre zabezpečenie účinnej a rovnocennej ochrany finančných záujmov Únie na celom území Únie.

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU

Pán Michael Theurer

predseda

Výbor pre kontrolu rozpočtu

BRUSEL

Vec:                Stanovisko k právnemu základu návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci na svojej schôdzi 27. novembra v súlade s článkom 37 ods. 3 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu rozhodol, že z vlastného podnetu overí, či je vhodné zmeniť právny základ návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (COM(2012)0363) nahradením článku 325 ods. 4 ZFEÚ, ktorý Komisia navrhla ako právny základ, článkom 83 ods. 2 ZFEÚ.

Kontext

1. Návrh

V navrhovanej smernici sa stanovujú harmonizované trestnoprávne ustanovenia v oblasti boja proti podvodom a inej ochrany finančných záujmov Únie vrátane vymedzení trestných činov a minimálnych, ako aj maximálnych sankcií.

Konkrétnejšie sa v návrhu určuje, aké správanie je potrebné potrestať ako podvod poškodzujúci finančné záujmy Únie (článok 3) a ako trestný čin súvisiaci s podvodom poškodzujúci finančné záujmy Únie (článok 4), ako je marenie postupov verejného obstarávania alebo udeľovania grantov, pranie špinavých peňazí, aktívna a pasívna korupcia a zneužívanie finančných prostriedkov. V tomto kontexte návrh obsahuje aj definíciu zamestnanca verejnej správy (článok 4 ods. 5). Ďalej sa v ňom uvádza, že podnecovanie na trestné činy a napomáhanie alebo nadržovanie pri nich, ako aj pokus o spáchanie týchto trestných činov sú postihnuteľné (článok 5), pričom sa vymedzuje zodpovednosť právnických osôb (článok 6). Stanovuje sa v ňom tiež, ktoré (najmä závažné) trestné činy sú postihnuteľné trestom odňatia slobody, pričom sa vymedzujú minimálne a maximálne hranice v tejto súvislosti (článok 8). V návrhu sa od členských štátov najmä vyžaduje, aby uložili trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby minimálne 6 mesiacov a trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby minimálne 5 rokov a v prípade trestných činov spáchaných zločineckou organizáciou trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby minimálne 10 rokov. Takisto sa v ňom vymedzujú druhy minimálnych sankcií v prípade právnických osôb (článok 9). Okrem toho obsahuje ustanovenia o zmrazovaní a konfiškácii (článok 10) a súdnej príslušnosti (článok 11). Návrh navyše harmonizuje určité aspekty premlčania (článok 12) vrátane minimálne päťročnej premlčacej doby a pravidiel týkajúcich sa prerušenia a začatia premlčacej doby.

Napokon návrh obsahuje ustanovenia o súčinnosti s inými uplatniteľnými právnymi predpismi Únie (článok 14) a o spolupráci členských štátov s Európskym úradom pre boj proti podvodom (článok 15).

2. Dotknuté právne základy

a) Právny základ návrhu

Návrh Komisie je založený na článku 325 ods. 4 ZFEÚ, ktorý znie takto:

"(4) Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Dvorom audítorov prijmú nevyhnutné opatrenia v oblastiach prevencie a boja proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie s cieľom zabezpečiť v členských štátoch, inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie účinnú a rovnocennú ochranu.“

b) Navrhovaná zmena právneho základu

Výbor pre právne veci je vyzvaný, aby preskúmal, či je vhodné nahradiť článok 325 ods. 4 článkom 83 ods. 2 a určiť ho za právny základ. Článok 83 ods. 2 ZFEÚ znie takto:

"2. Ak sa ukáže, že aproximácia zákonov a iných právnych predpisov v oblasti trestného práva je nevyhnutná na zabezpečenie účinného uskutočňovania politiky Únie v oblasti, ktorá bola predmetom harmonizačných opatrení, môžu smernice ustanoviť minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v dotknutej oblasti. Takéto smernice sa prijímajú v súlade s riadnym legislatívnym postupom alebo mimoriadnym legislatívnym postupom podľa toho, aký bol použitý pri prijímaní príslušných harmonizačných opatrení, bez toho, aby bol dotknutý článok 76.“

Analytická poznámka

1. Zásady stanovené Súdnym dvorom

Pokiaľ ide o výber právneho základu, niektoré zásady vyplývajú z judikatúry Súdneho dvora. Po prvé, výber správneho právneho základu má ústavný význam, a to so zreteľom na vplyv právneho základu z hľadiska vecnej právomoci a postupu[1]. Po druhé, podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o EÚ musí každá inštitúcia konať v medziach právomocí, ktoré sú jej zverené zmluvou[2]. Po tretie, podľa judikatúry Súdneho dvora „musí výber právneho základu pre opatrenie Spoločenstva spočívať na objektívnych faktoroch, ktoré podliehajú súdnemu preskúmaniu a medzi ktoré patria najmä cieľ a obsah opatrenia“[3].

2. Právny základ zvolený Komisiou

Komisia odôvodňuje výber právneho základu takto: V článku 325 sa stanovuje právomoc EÚ prijímať nevyhnutné opatrenia v oblasti predchádzania podvodom a inému protiprávnemu konaniu, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, a boja proti nim, „čo má pôsobiť odradzujúco“[4]. V článku 325 ods. 4 sa stanovuje legislatívny postup, na základe ktorého sa majú tieto nevyhnutné opatrenia prijať s cieľom zabezpečiť účinnú a rovnocennú ochranu[5]. Komisia ďalej vysvetľuje, že „boj proti protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie je veľmi špecifickou oblasťou politiky“ a že účelom článku 325 je ochrana „jediného záujmu, ktorý táto prioritná oblasť politiky presadzuje, t. j. ochrana verejných zdrojov Únie tak pri ich výbere, ako aj pri ich vynakladaní“.

3. Cieľ a obsah navrhovanej smernice

V navrhovanej smernici „sa stanovujú nevyhnutné opatrenia v oblasti predchádzania podvodom a inému protiprávnemu konaniu, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, a boja proti nim a na tento účel sa vymedzujú príslušné trestné činy a sankcie“ (článok 1). V odôvodnení 2 sa uvádza, že „v záujme zabezpečenia účinnej, primeranej a odradzujúcej ochrany finančných záujmov Únie by sa mala existujúca ochrana v rámci správneho a občianskeho práva dopĺňať v obzvlášť závažných prípadoch protiprávneho konania súvisiaceho s podvodom v členských štátoch aj v budúcnosti o trestnoprávny rozmer. Zároveň by sa malo zabrániť rozporom v týchto oblastiach práva i medzi nimi“.

Hlavnými prvkami zameranými na dosiahnutie tohto cieľa sú vymedzenie trestných činov, zavedenie minimálnych sankcií a harmonizácia aspektov premlčania. Opatrenia sú podrobne stanovené vyššie (v bode 1 časti Kontext).

Je teda zrejmé, že posilnenie trestnoprávnych ustanovení v členských štátoch v záujme zlepšenia boja proti podvodom a ochrany finančných záujmov Únie, ako aj harmonizácia týchto ustanovení spolu s objasnením a kozmetickými úpravami sú hlavnými cieľmi navrhovanej smernice.

S cieľom určiť, či je vhodným právnym základom skúmaného návrhu článok 325 ods. 4 ZFEÚ alebo článok 83 ods. 2 ZFEÚ je potrebné najmä odpovedať na otázku, ktoré z týchto ustanovení predstavuje lex specialis v tomto prípade: predstavoval by článok 325 ods. 4 ZFEÚ lex specialis v súvislosti s opatreniami v oblasti boja proti podvodom/ochrany finančných záujmov EÚ alebo predstavoval by článok 83 ods. 2 ZFEÚ lex specialis, pokiaľ ide o určité prvky harmonizácie vnútroštátnych trestnoprávnych predpisov, ak je táto harmonizácia nevyhnutná na účinné uplatňovanie politiky Únie v oblasti, ktorá je predmetom harmonizačných opatrení?

Čo sa týka článku 325 ZFEÚ, treba poznamenať, že sa ním nahradil bývalý článok 280 ods. 4 Zmluvy o ES[6], v ktorom sa obmedzili opatrenia, ktoré možno prijať, na základe tejto vety: „Tieto opatrenia neovplyvňujú uplatňovanie vnútroštátneho trestného práva a vnútroštátnej justičnej správy“. Článok 325 ods. 4 ZFEÚ už neobsahuje túto výnimku. Preto možno tvrdiť, že tento článok teraz zahŕňa právomoc prijímať opatrenia na harmonizáciu trestného práva. Komisia zjavne vychádzala vo svojej dôvodovej správe k tomuto návrhu práve z tejto úvahy, hoci sa výslovne nezaoberá touto otázkou.

Na druhej strane je dôležité pripomenúť, že Lisabonskou zmluvou sa v článku 83 ods. 2 ZFEÚ zaviedol nový právny základ pre harmonizáciu trestného práva s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie politík EÚ, ktoré sú predmetom harmonizačných opatrení. Toto ustanovenie potvrdzuje predchádzajúcu judikatúru Súdneho dvora, podľa ktorej napriek skutočnosti, že vo všeobecnosti trestné právo nepatrí do právomoci Únie, existujú výnimky, napríklad ak je uplatňovanie účinných, primeraných a odradzujúcich trestných sankcií nevyhnutné na boj proti závažným trestným činom proti životnému prostrediu v záujme zabezpečenia účinnosti[7]. Vypustenie poslednej vety článku 280 ods. 4 Zmluvy o ES by preto mohlo byť tiež dôsledkom zavedenia tohto nového právneho základu. Je zaujímavé poznamenať, že k podobnému vypusteniu došlo tiež v oblasti colnej spolupráce: článok 135 Zmluvy o ES[8] obsahoval tú istú poslednú vetu ako článok 280 Zmluvy o ES, ktorá sa už nenachádza v príslušnom článku ZFEÚ – článku 33 ZFEÚ[9].

Čo sa týka genézy článku 83 ods. 2 ZFEÚ, je vhodné poznamenať, že v materiáloch k zmluve existujú dôkazy o tom, že zahrnutie právneho základu, ktorý by umožňoval prijatie minimálnych pravidiel hmotného trestného práva, do zmluvy sa v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ považovalo za vhodné[10]. To podporuje myšlienku, že článok 83 ods. 2 poskytujúci nový právny základ predstavuje lex specialis, pokiaľ ide o zverenie právomocí v oblasti hmotného trestného práva. Okrem toho treba poznamenať, že článok 83 ods. 2 ZFEÚ obsahuje osobitné požiadavky („nevyhnutná na zabezpečenie účinného uskutočňovania politiky Únie [...]“) a obmedzuje obsah pravidiel vychádzajúcich z tohto ustanovenia („minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v dotknutej oblasti“). Navyše sa v článku 83 ods. 3 stanovuje osobitný mechanizmus „záchrannej brzdy“. Bolo by prekvapujúce, ak by bolo možné tieto obmedzenia obísť využitím iného hmotnoprávneho základu. Umožnenie využívania prípadných odlišných právnych základov pre vecné politiky by tiež narušilo súdržný rozvoj budúcich právnych predpisov v oblasti harmonizácie trestného práva. To nemohlo byť zámerom Lisabonskej zmluvy.

Napokon je potrebné poznamenať, že článok 86 ZFEÚ obsahuje ustanovenie o vytvorení Európskej prokuratúry „s cieľom bojovať proti trestnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy Únie“[11]. To poukazuje na skutočnosť, že článok 325 ZFEÚ neupravuje všetky opatrenia týkajúce sa boja proti podvodom a iným činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie, čo ponecháva priestor pre článok 83 ods. 2 ZFEÚ, ktorý upravuje na tento účel organizáciu hmotného trestného práva.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a s cieľom zabezpečiť, že článok 83 ods. 2 ZFEÚ sa bude vzťahovať na navrhovanú smernicu, by bolo potrebné stanoviť, že navrhované opatrenia sú „nevyhnutné“ na boj proti podvodom. Komisia predkladá na tento účel v dôvodovej správe návrhu silné argumenty.

Čo sa týka obsahu navrhovaných opatrení, návrhy by bolo potrebné preskúmať s cieľom zistiť, či nepresahujú „minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v dotknutej oblasti“. Keďže Komisia navrhla predovšetkým harmonizované definície a minimálne sankcie, ako aj určité podporné opatrenia, na prvý pohľad sa zdá, že článok 83 ods. 2 ZFEÚ sa vzťahuje na hlavné prvky návrhu. Túto otázku však treba zohľadniť aj v ďalších diskusiách v rámci legislatívneho postupu.

Odporúčanie Výboru pre právne veci

Výbor pre právne veci preskúmal uvedenú otázku na svojej schôdzi 27. novembra 2012. Na tejto schôdzi preto jednomyseľne (17 hlasov za, nikto sa nezdržal hlasovania)[12] rozhodol odporučiť ako vhodný právny základ návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva článok 83 ods. 2 ZFEÚ.

S úctou,

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  Stanovisko 2/00, Kartagenský protokol, Zb. 2001, s. I-9713, bod 5; Vec C-370/07 Komisia/ Rada, Zbierka 2009, s. I-8917, body 46 – 49; Stanovisko 1/08, Všeobecná dohoda o obchode so službami, [2009] Zb. s. I-11129, bod 110.
 • [2]  Vec C-403/05 Parlament/ Komisia, Zbierka 2007, s. I-9045, bod 49 a tam citovaná judikatúra.
 • [3]  Pozri najnovší rozsudok vo veci C-411/06 Komisia/Parlament a Rada, Zb. [2009], s. I-7585.
 • [4]  Pozri znenie článku 325 ods. 1 ZFEÚ: "1. Únia a členské štáty zamedzia podvody a iné protiprávne konanie poškodzujúce finančné záujmy Únie prostredníctvom opatrení, ktoré sa prijmú v súlade s týmto článkom, čo má pôsobiť odradzujúco a tak, aby to poskytlo, v členských štátoch, inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie účinnú ochranu.“
 • [5]  COM(2012)0363, dôvodová správa, s. 6.
 • [6]  Článok 280 ods. 4 Zmluvy o ES: "4. Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 251 a po porade s Dvorom audítorov prijíma nevyhnutné opatrenia v oblastiach prevencie a boja proti podvodom poškodzujúcim záujmy spoločenstva s cieľom zabezpečiť v členských štátoch účinnú a rovnocennú ochranu. Tieto opatrenia sa nedotýkajú uplatňovania vnútroštátneho trestného práva alebo vnútroštátnej justičnej správy.“ (Zvýraznenie doplnené.)
 • [7]  Vec C-176/03 Komisia/ Rada, Zbierka 2005, s. I-07879, body 48-51; vec C-440/05 Komisia/Rada, Zbierka 2007, s. I-09097, body 66-69.
 • [8]  Článok 135 Zmluvy o ES: „V rámci pôsobnosti tejto zmluvy Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 251 prijíma opatrenia na posilnenie colnej spolupráce medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a Komisiou. Tieto opatrenia sa nedotýkajú uplatňovania vnútroštátneho trestného práva alebo vnútroštátnej justičnej správy.“ (Zvýraznenie doplnené.)
 • [9]  Článok 33 ZFEÚ: „V rámci pôsobnosti zmlúv Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijímajú opatrenia na posilnenie colnej spolupráce medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a Komisiou.“
 • [10]  Záverečná správa pracovnej skupiny X „Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť“, dokument CONV 426/02, strana 10: „Pracovná skupina preto považuje za vhodné zahrnúť do novej zmluvy právny základ umožňujúci prijatie nových pravidiel [...] v prípade, že trestný čin je namierený proti spoločnému európskemu záujmu, ktorý je sám osebe predmetom spoločnej politiky Únie (napr. falšovanie eura, ochrana finančných záujmov), pričom aproximácia hmotného trestného práva by mala byť súčasťou súboru opatrení určených na uplatňovanie tejto politiky v prípadoch, keď iné ako trestnoprávne predpisy nie sú dostatočné.“
 • [11]  Článok 86 ods. 1 ZFEÚ: „1. S cieľom bojovať proti trestnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy Únie, môže Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení vytvoriť z Eurojustu Európsku prokuratúru. Rada sa uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho parlamentu.“
 • [12]  Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Raffaele Baldassarre (podpredseda), Sebastian Valentin Bodu (podpredseda), Françoise Castex (podpredsedníčka), Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (predseda), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Evelyn Regner (podpredsedníčka), Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström.

STANOVISKO Výboru pre právne veci (6.11.2013)

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva
(COM(2012)0363 – C7‑0192/2012 – 2012/0193(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Tadeusz Zwiefka

(*) Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorské výbory zaradili do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 325 ods. 4,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 83 ods. 2,

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) V záujme zabezpečenia účinnej, primeranej a odradzujúcej ochrany finančných záujmov Únie by sa mala existujúca ochrana v rámci správneho a občianskeho práva dopĺňať v obzvlášť závažných prípadoch protiprávneho konania súvisiaceho s podvodom v členských štátoch aj v budúcnosti o trestnoprávny rozmer. Zároveň by sa malo zabrániť rozporom v týchto oblastiach práva i medzi nimi.

(2) V záujme zabezpečenia účinnej a primeranej ochrany a ochrany odradzujúcej od činností súvisiacich s finančnými podvodmi, ako aj v záujme čo najlepšieho zaistenia finančných záujmov Únie by sa mali v členských štátoch dopĺňať opatrenia prijímané na základe občianskeho práva a správneho práva právnymi predpismi z oblasti trestného práva. Zároveň by sa malo zabrániť rozporom v jednotlivých oblastiach práva i medzi nimi.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Finančné záujmy Únie môžu byť poškodzované v prípade, že jednotliví uchádzači predkladajú verejným obstarávateľom alebo orgánom udeľujúcim grant údaje založené na informáciách, ktoré boli neoprávneným spôsobom získané priamo alebo nepriamo od zadávateľa, a to s cieľom obísť pravidlá uplatňované v prípade verejného obstarávania alebo postupu udeľovania grantu alebo s cieľom odchýliť sa od týchto pravidiel. Hoci je takéto konanie uchádzača veľmi podobné podvodu, nemusí nevyhnutne napĺňať všetky znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu, keďže predložená ponuka môže byť v plnom súlade so všetkými príslušnými požiadavkami. Koordinácia správania uchádzačov pri predkladaní ponúk porušuje pravidlá hospodárskej súťaže Únie, ako aj zodpovedajúce vnútroštátne právne predpisy. Takéto konanie podlieha na úrovni Únie verejnému presadzovaniu práva a ukladaniu sankcií a nemalo by spadať do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(6) Finančné záujmy Únie môžu byť poškodzované v prípade, že jednotliví uchádzači predkladajú verejným obstarávateľom alebo orgánom udeľujúcim grant údaje založené na informáciách, ktoré boli nezákonným spôsobom získané priamo alebo nepriamo od zadávateľa, a to s cieľom obísť pravidlá uplatňované v prípade verejného obstarávania alebo postupu udeľovania grantu alebo s cieľom porušiť tieto pravidlá. Hoci je takéto konanie uchádzača veľmi podobné podvodu, nemusí nevyhnutne napĺňať všetky znaky finančného podvodu, keďže predložená ponuka môže spĺňať všetky požadované kritériá. Koordinácia správania uchádzačov pri predkladaní ponúk porušuje pravidlá hospodárskej súťaže Únie, ako aj zodpovedajúce vnútroštátne právne predpisy. Takéto konanie podlieha na úrovni Únie verejnému presadzovaniu práva a ukladaniu sankcií a nemalo by spadať do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Korupcia predstavuje z hľadiska finančných záujmov Únie obzvlášť závažný problém a v mnohých prípadoch sa môže spájať aj s podvodným konaním. Z tohto dôvodu je potrebné, aby bolo takéto konanie kvalifikované ako osobitný trestný čin. Pritom sa musí zabezpečiť, aby boli príslušné trestné činy vymedzené bez ohľadu na to, či dané konanie predstavuje porušenie úradných povinností. V prípade trestných činov pasívnej korupcie a sprenevery je potrebné vymedziť pojem zamestnanec verejnej správy, ktorý sa bude vzťahovať na všetkých príslušných zamestnancov zastávajúcich úradnú funkciu, ktorí boli vymenovaní, zvolení alebo zamestnaní na základe zmluvy, ako aj na osoby, ktoré síce nezastávajú žiadnu úradnú funkciu, ale ktoré v mene štátneho alebo iného verejného orgánu poskytujú buď služby občanom, alebo vo všeobecnosti služby vo verejnom záujme, ako napr. dodávatelia zapojení do spravovania finančných prostriedkov .

Korupcia predstavuje z hľadiska finančných záujmov Únie obzvlášť závažný problém a v mnohých prípadoch sa môže spájať aj s podvodným konaním. Z tohto dôvodu je potrebné, aby bolo takéto konanie kvalifikované ako osobitný trestný čin. Pritom sa musí zabezpečiť, aby boli príslušné trestné činy vymedzené bez ohľadu na to, či dané konanie predstavuje porušenie úradných povinností. V prípade trestných činov pasívnej korupcie a sprenevery je potrebné vymedziť pojem zamestnanec verejnej správy, ktorý sa bude vzťahovať na všetkých príslušných zamestnancov zastávajúcich úradnú funkciu v Únii, členských štátoch alebo tretích krajinách, ktorí boli vymenovaní, zvolení alebo zamestnaní na základe zmluvy. Do správy finančných prostriedkov Únie sú čoraz častejšie zapojené aj súkromné osoby. V záujme náležitej ochrany finančných prostriedkov Únie pred korupciou a spreneverou musí preto vymedzenie pojmu „zamestnanec verejnej správy“ na účely tejto smernice zahŕňať aj osoby, ktoré nezastávajú oficiálnu funkciu, ale napriek tomu podobným spôsobom majú na starosti a vykonávajú verejnú službu v súvislosti s finančnými prostriedkami Únie, ako napr. dodávatelia zapojení do spravovania takýchto finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Finančné záujmy Únie môžu byť poškodzované určitým druhom konania zamestnancov verejnej správy, ktorého cieľom je zneužiť finančné prostriedky alebo aktíva na iné ako zamýšľané účely s úmyslom poškodiť finančné záujmy Únie. Z tohto dôvodu je potrebné presne vymedziť trestné činy, ktoré zahŕňajú tento druh konania.

(9) Finančné záujmy Únie môžu byť poškodzované určitým druhom konania zamestnancov verejnej správy, ktorého cieľom je zneužiť finančné prostriedky alebo aktíva na iné ako zamýšľané účely s úmyslom poškodiť finančné záujmy Únie. Z tohto dôvodu je potrebné presne a jednoznačne vymedziť trestné činy, ktoré zahŕňajú takéto konanie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) V záujme zabezpečenia rovnocennej ochrany finančných záujmov Únie prostredníctvom opatrení s odradzujúcim účinkom v celej EÚ by mali členské štáty stanoviť aj určité druhy minimálnych sankcií a ich minimálnu výšku v prípade spáchania trestných činov vymedzených v smernici. Keďže výška sankcií by nemala presahovať to, čo je pre daný trestný čin primerané, mala by sa zaviesť hranica pre výšku škody v peňažnom vyjadrení, pod ktorou by dané konanie nebolo potrebné kvalifikovať ako trestný čin.

(12) V záujme zabezpečenia rovnocennej ochrany finančných záujmov Únie prostredníctvom opatrení s odradzujúcim účinkom v celej Únii by mali členské štáty stanoviť aj určité druhy sankcií a ich výšku v prípade spáchania trestných činov vymedzených v smernici.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) V prípade fyzických osôb by mali sankcie v závažnejších prípadoch zahŕňať aj trest odňatia slobody v určitej výmere. Tieto závažné prípady by mali byť pritom vymedzené na základe minimálnej výšky celkovej škody v peňažnom vyjadrení, ktorá bola v dôsledku spáchania trestného činu spôsobená rozpočtu Únie a prípadne inému rozpočtu. Zavedenie hornej a dolnej hranice trestnej sadzby trestu odňatia slobody je totiž nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie rovnocennej ochrany finančných záujmov Únie v celej Európe. Vďaka minimálnej výmere trestu odňatia slobody v dĺžke šiestich mesiacov bude možné vydávať a vykonávať európsky zatykač v prípade trestných činov uvedených v článku 2 rámcového rozhodnutia o európskom zatykači, čím sa zabezpečí čo možno najúčinnejšia justičná spolupráca a spolupráca v oblasti presadzovania práva. Tieto sankcie budú mať zároveň výrazný odradzujúci účinok na potenciálnych páchateľov v celej Európe. Prísnejšie sankcie by sa však mali ukladať v prípade, že bol trestný čin spáchaný zločineckou organizáciou v zmysle rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV.

(14) V prípade fyzických osôb by mali sankcie zahŕňať aj dolnú a hornú hranicu trestu odňatia slobody. Zavedenie hornej a dolnej hranice trestnej sadzby trestu odňatia slobody je totiž nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie rovnocennej ochrany finančných záujmov Únie v celej Európe. Vďaka minimálnej výmere trestu odňatia slobody v dĺžke šiestich mesiacov bude možné vydávať a vykonávať európsky zatykač v prípade trestných činov uvedených v článku 2 rámcového rozhodnutia o európskom zatykači, čím sa zabezpečí čo možno najúčinnejšia justičná spolupráca a spolupráca v oblasti presadzovania práva. Tieto sankcie budú mať zároveň v celej Európe výrazný odradzujúci účinok na potenciálnych páchateľov. Prísnejšie sankcie by sa však mali ukladať v prípade, že bol trestný čin spáchaný zločineckou organizáciou v zmysle rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) rozpočty inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr zriadených na základe zmlúv alebo rozpočty nimi spravované a kontrolované.

b) rozpočty inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr zriadených v súlade so zmluvami alebo rozpočty nimi spravované a kontrolované.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto článku „zamestnanec verejnej správy“ znamená:

Na účely tohto článku „zamestnanec verejnej správy“ znamená:

a) akúkoľvek osobu, ktorá vykonáva verejnú službu pre Úniu alebo v členskom štáte či tretej krajine a ktorá zastáva úradnú funkciu v legislatívnom, správnom alebo súdnom orgáne;

a) akéhokoľvek „úradníka Únie“ alebo „zamestnanca vnútroštátnej verejnej správy“ vrátane akéhokoľvek zamestnanca verejnej správy iného členského štátu a akéhokoľvek zamestnanca verejnej správy tretej krajiny;

 

i) pojem „úradník Únie“ znamená:

 

– akákoľvek osoba, ktorá je úradníkom alebo zmluvným zamestnancom v zmysle Služobného poriadku úradníkov Európskej únie alebo podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie;

 

– akákoľvek osoba, ktorú k Európskej únii vyslali členské štáty alebo akýkoľvek verejný či súkromný subjekt a ktorá vykonáva funkcie rovnocenné s funkciami, ktoré vykonávajú úradníci Únie alebo iní zamestnanci.

 

Členovia orgánov zriadených v súlade so zmluvami a zamestnanci takýchto orgánov majú rovnaké postavenie ako úradníci Únie v rozsahu, v akom sa na nich nevzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskej únie alebo podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov;

 

ii) pojem „zamestnanec vnútroštátnej verejnej správy“ sa rozumie ako odkaz na vymedzenie „úradníka“ alebo „zamestnanca verejnej správy“ vo vnútroštátnom právnom poriadku štátu, v ktorom dotknutá osoba vykonáva príslušnú funkciu.

 

V konaní, ktoré sa týka zamestnanca verejnej správy členského štátu alebo zamestnanca verejnej správy tretej krajiny a ktoré začal iný členský štát, však tento iný členský štát je povinný uplatňovať vymedzenie „zamestnanca vnútroštátnej verejnej správy“ len do tej miery, pokiaľ je toto vymedzenie zlučiteľné s jeho vnútroštátnym právnym poriadkom;

b) akúkoľvek osobu, ktorá vykonáva verejnú službu pre Úniu alebo v členskom štáte či tretej krajine, ktorá nezastáva úradnú funkciu v takomto orgáne, ale ktorá je zapojená do správy finančných záujmov Únie alebo do rozhodovania o nich.

b) akúkoľvek osobu, ktorá má na starosti a vykonáva verejnú službu súvisiacu so správou finančných záujmov Únie alebo s rozhodovaním o nich v členských štátoch alebo tretích krajinách.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je založený na súčasnom vymedzení úradníka uvedenom v prvom protokole k platnému dohovoru o ochrane finančných záujmov, ktorý členské štáty dobre poznajú a akceptujú ho.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 15 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spolupráca členských štátov s Európskou komisiou (Európskym úradom pre boj proti podvodom)

Spolupráca medzi členskými štátmi, Európskym dvorom audítorov, národnými kontrolnými orgánmi, zamestnancami európskej verejnej služby, audítormi a Európskou komisiou (Európskym úradom pre boj proti podvodom)

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Európsky dvor audítorov, národné kontrolné orgány, napríklad pri kontrole činností v rámci zdieľaného hospodárenia, a audítori poverení auditom rozpočtov inštitúcií, orgánov a organizácií zriadených na základe zmlúv alebo rozpočtov riadených a kontrolovaných inštitúciami pod hrozbou vyvodenia trestnej zodpovednosti oznámia úradu OLAF trestné činy, ktoré zistili počas auditu; a to bez toho, aby mohli byť z dôvodu tohto oznámenia stíhaní;

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b. Zamestnanci európskej verejnej služby pod hrozbou vyvodenia trestnej zodpovednosti oznámia úradu OLAF trestné činy, ktoré zistili, a to bez toho, aby mohli byť z dôvodu tohto oznámenia stíhaní.

POSTUP

Názov

Boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva

Referenčné čísla

COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD)

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

11.9.2012

LIBE

11.9.2012

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

11.9.2012

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

13.6.2013

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Tadeusz Zwiefka

18.9.2012

Článok 51 – Spoločné schôdze výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

10.6.2013

Prerokovanie vo výbore

30.5.2013

9.7.2013

 

 

Dátum prijatia

5.11.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eva Lichtenberger, József Szájer

POSTUP

Názov

Boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva

Referenčné čísla

COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD)

Dátum predloženia v EP

11.7.2012

 

 

 

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

11.9.2012

LIBE

11.9.2012

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

11.9.2012

JURI

11.9.2012

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ECON

11.9.2012

 

 

 

Postup pridružených výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

13.6.2013

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Ingeborg Gräßle

9.12.2013

Juan Fernando López Aguilar

9.12.2013

 

 

Článok 51 – Spoločné schôdze výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

10.6.2013

Námietky voči právnemu základu

       dátum stanoviska JURI

JURI

27.11.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.1.2014

20.2.2014

20.3.2014

 

Dátum prijatia

20.3.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

2

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zuzana Brzobohatá, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Monika Panayotova, Antigoni Papadopoulou, Carmen Romero López, Paul Rübig, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Iliana Malinova Iotova, Jean Lambert, Hubert Pirker, Olle Schmidt, Czesław Adam Siekierski, Joachim Zeller

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jo Leinen, Emilio Menéndez del Valle, Luis Yáñez-Barnuevo García

Dátum predloženia

25.3.2014