ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Португалия да прилага намалени акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и ликьори в автономния регион Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски острови

2.4.2014 - (COM(2014)0117 – C7‑0104/2014 – 2014/0064(CNS)) - *

Комисия по регионално развитие
Докладчик: Данута Мария Хюбнер
(Опростена процедура - член 46, параграф 1 от Правилника за дейността)

Процедура : 2014/0064(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0262/2014
Внесени текстове :
A7-0262/2014
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Португалия да прилага намалени акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и ликьори в автономния регион Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски острови

(COM(2014)0117 – C7‑0104/2014 – 2014/0064(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2014)0117),

–       като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7‑0104/2014),

–       като взе предвид членове 55 и 46, параграф 1 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A7-0262/2014),

1.      одобрява предложението на Комисията;

2.      отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.      призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съобразно обяснителния меморандум на предложението на Комисията, Решение 2009/831/ЕО на Съвета от 10 ноември 2009 г., прието въз основа на член 299, параграф 2 от Договора за ЕО (понастоящем член 349 от ДФЕС), на Португалия се разрешава, в срок до 31 декември 2013 г., да прилага намалена акцизна ставка в най-отдалечените региони Мадейра и Азорските острови върху местно произвеждани и консумирани ром и ликьори и върху местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки („eaux-de-vie“), съответно, поради малката площ, фрагментирания характер и ниската степен на механизация на земеделските стопанства, както и за да се компенсират допълнителните разходи за транспорт на суровини и за инсталацията на съоръжения в тези отдалечени островни региони.

Съобразно горепосоченото решение Португалия може да прилага по-ниска акцизна ставка от нормалната ставка за алкохол, определена в член 3 от Директива 92/84/ЕО на Съвета, и по-ниска ставка от минималната акцизна ставка за алкохол, определена в същата директива, която не може да бъде по-ниска с повече от 75 % от стандартната национална акцизна ставка за алкохол.

Португалия изиска подновяване на разрешението до 31 декември 2020 г. и Комисията счете подновяването за обосновано с цел да се избегне застрашаването на развитието на тези най-отдалечени региони, като в същото време не се създават нарушения на конкуренцията във вътрешния пазар, като данъчното предимство бъде ограничено до степента, необходима за компенсиране на допълнителните разходи.

Като се има предвид, че тази мярка има за цел да продължи да стимулира икономическата активност в най-отдалечените региони и не оказва негативно въздействие върху вътрешния пазар, председателят предлага настоящото предложение да бъде прието без изменения в съответствие с член 46 от Правилника за дейността.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Разрешаване на Португалия да прилага намалени акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и ликьори в автономния регион Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски острови

Позовавания

COM(2014)0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS)

Дата на консултация с ЕП

13.3.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

 

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ECON

 

AGRI

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ECON

1.4.2014

AGRI

17.3.2014

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Danuta Maria Hübner

1.4.2014

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

1.4.2014

Дата на приемане

1.4.2014

 

 

 

Дата на внасяне

2.4.2014