ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Португалия да прилага намалени акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и ликьори в автономния регион Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски острови

  2.4.2014 - (COM(2014)0117 – C7‑0104/2014 – 2014/0064(CNS)) - *

  Комисия по регионално развитие
  Докладчик: Данута Мария Хюбнер
  (Опростена процедура - член 46, параграф 1 от Правилника за дейността)

  Процедура : 2014/0064(CNS)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0262/2014
  Внесени текстове :
  A7-0262/2014
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Португалия да прилага намалени акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и ликьори в автономния регион Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски острови

  (COM(2014)0117 – C7‑0104/2014 – 2014/0064(CNS))

  (Специална законодателна процедура – консултация)

  Европейският парламент,

  –       като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2014)0117),

  –       като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7‑0104/2014),

  –       като взе предвид членове 55 и 46, параграф 1 от своя правилник,

  –       като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A7-0262/2014),

  1.      одобрява предложението на Комисията;

  2.      отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

  3.      призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

  4.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Съобразно обяснителния меморандум на предложението на Комисията, Решение 2009/831/ЕО на Съвета от 10 ноември 2009 г., прието въз основа на член 299, параграф 2 от Договора за ЕО (понастоящем член 349 от ДФЕС), на Португалия се разрешава, в срок до 31 декември 2013 г., да прилага намалена акцизна ставка в най-отдалечените региони Мадейра и Азорските острови върху местно произвеждани и консумирани ром и ликьори и върху местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки („eaux-de-vie“), съответно, поради малката площ, фрагментирания характер и ниската степен на механизация на земеделските стопанства, както и за да се компенсират допълнителните разходи за транспорт на суровини и за инсталацията на съоръжения в тези отдалечени островни региони.

  Съобразно горепосоченото решение Португалия може да прилага по-ниска акцизна ставка от нормалната ставка за алкохол, определена в член 3 от Директива 92/84/ЕО на Съвета, и по-ниска ставка от минималната акцизна ставка за алкохол, определена в същата директива, която не може да бъде по-ниска с повече от 75 % от стандартната национална акцизна ставка за алкохол.

  Португалия изиска подновяване на разрешението до 31 декември 2020 г. и Комисията счете подновяването за обосновано с цел да се избегне застрашаването на развитието на тези най-отдалечени региони, като в същото време не се създават нарушения на конкуренцията във вътрешния пазар, като данъчното предимство бъде ограничено до степента, необходима за компенсиране на допълнителните разходи.

  Като се има предвид, че тази мярка има за цел да продължи да стимулира икономическата активност в най-отдалечените региони и не оказва негативно въздействие върху вътрешния пазар, председателят предлага настоящото предложение да бъде прието без изменения в съответствие с член 46 от Правилника за дейността.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Разрешаване на Португалия да прилага намалени акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и ликьори в автономния регион Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски острови

  Позовавания

  COM(2014)0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS)

  Дата на консултация с ЕП

  13.3.2014

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  REGI

   

   

   

   

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  ECON

   

  AGRI

   

   

   

  Неизказано становище

         Дата на решението

  ECON

  1.4.2014

  AGRI

  17.3.2014

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Danuta Maria Hübner

  1.4.2014

   

   

   

  Опростена процедура - Дата на решението

  1.4.2014

  Дата на приемане

  1.4.2014

   

   

   

  Дата на внасяне

  2.4.2014