BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende region Madeira på rom og likører, som fremstilles og forbruges lokalt, samt i den selvstyrende region Azorerne på likører og brændevin, som fremstilles og forbruges lokalt

2.4.2014 - (COM(2014)0117 – C7‑0104/2014 – 2014/0064(CNS)) - *

Regionaludviklingsudvalget
Ordfører: Danuta Maria Hübner
(Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 46, stk. 1)

Procedure : 2014/0064(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0262/2014
Indgivne tekster :
A7-0262/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende region Madeira på rom og likører, som fremstilles og forbruges lokalt, samt i den selvstyrende region Azorerne på likører og brændevin, som fremstilles og forbruges lokalt

(COM(2014)0117 – C7‑0104/2014 – 2014/0064(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2014)0117),

–       der henviser til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0104/2014),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 46, stk. 1,

–       der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0262/2014),

1.      godkender Kommissionens forslag;

2.      opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.      anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BEGRUNDELSE

I henhold til Kommissionens forslag til begrundelse bemyndigedes Portugal i medfør af Rådets beslutning 2009/831/EF af 10. november 2009, som blev vedtaget på grundlag af artikel 299, stk. 2, i EF-traktaten (nu artikel 349 i TEUF), til senest den 31. december 2013 at anvende en reduceret punktafgiftssats i regionerne i den yderste periferi af Madeira og Azorerne på henholdsvis rom og likører, som fremstilles og forbruges lokalt, og på likører og brændevin, som fremstilles og produceres lokalt, da landbrugsbedrifterne er små og opsplittede og kun har indført begrænset mekanisering, og for at kompensere for ekstraomkostningerne til transport af råvarer og installation af udstyr i disse insulære regioner.

I overensstemmelse med den pågældende beslutning kan Portugal på disse produkter anvende punktafgiftssatser, som er lavere end den fulde afgiftssats for alkohol, der er fastsat i artikel 3 i Rådets direktiv 92/84/EØF, og lavere end den i samme direktiv fastsatte mindstesats for punktafgiften på alkohol, dog højst 75 % lavere end den normale nationale punktafgiftssats for alkohol.

Portugal har anmodet om en fornyelse af denne bemyndigelse frem til den 31. december 2020, og Kommissionen har vurderet, at en fornyelse er begrundet med henblik på at forebygge, at udviklingen i disse regioner i den yderste periferi bringes i fare, og en konkurrenceforvridning af det indre marked i betragtning af, at skattefordelene er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at kompensere for ekstraomkostningerne.

I betragtning af, at denne foranstaltning har til hensigt fortsat at stimulere økonomisk aktivitet i regioner i den yderste periferi og ikke medfører en handelsforvridende virkning på det indre marked, foreslår formanden, at dette forslag vedtages uden ændringer i overensstemmelse med artikel 46 i forretningsordenen.

PROCEDURE

Titel

Bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende region Madeira på rom og likører, som fremstilles og forbruges lokalt, samt i den selvstyrende region Azorerne på likører og brændevin, som fremstilles og forbruges lokalt

Referencer

COM(2014)0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS)

Dato for høring af EP

13.3.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

 

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

 

AGRI

 

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

ECON

1.4.2014

AGRI

17.3.2014

 

 

Ordfører

Dato for valg

Danuta Maria Hübner

1.4.2014

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

1.4.2014

Dato for vedtagelse

1.4.2014

 

 

 

Dato for indgivelse

2.4.2014