ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για το ρούμι και τα λικέρ που παράγονται και καταναλώνονται στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας, καθώς και για τα λικέρ και τα αποστάγματα που παράγονται και καταναλώνονται στην αυτόνομη περιφέρεια των Αζορών

2.4.2014 - (COM(2014)0117 – C7‑0104/2014 – 2014/0064(CNS)) - *

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner
(Απλοποιημένη διαδικασία - Άρθρο 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2014/0064(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0262/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0262/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για το ρούμι και τα λικέρ που παράγονται και καταναλώνονται στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας, καθώς και για τα λικέρ και τα αποστάγματα που παράγονται και καταναλώνονται στην αυτόνομη περιφέρεια των Αζορών

(COM(2014)0117 – C7‑0104/2014 – 2014/0064(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2014)0117),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7‑0104/2014),

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0262/2014),

1.      εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.      καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.      ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της πρότασης της Επιτροπής, δυνάμει της απόφασης 2009/831/ΕΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 2009, η οποία εκδόθηκε βάσει του άρθρου 299 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 349 ΣΛΕΕ), επιτρεπόταν στην Πορτογαλία, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Μαδέρας και των Αζορών για το ρούμι και τα λικέρ που παράγονται και καταναλώνονται στη Μαδέρα, καθώς και για τα λικέρ και τα αποστάγματα που παράγονται και καταναλώνονται στις Αζόρες, λόγω της μικρής έκτασης, του κατακερματισμού και του χαμηλού επιπέδου εκμηχάνισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, και προκειμένου να αντισταθμίζεται το αυξημένο κόστος για τη μεταφορά πρώτων υλών και την εγκατάσταση εξοπλισμού στις εν λόγω νησιωτικές περιοχές.

Δυνάμει της απόφασης αυτής, η Πορτογαλία μπορούσε να εφαρμόζει στα εν λόγω προϊόντα συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης χαμηλότερο από τον πλήρη συντελεστή για την αλκοόλη που καθορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 92/84/ΕΚ του Συμβουλίου, και χαμηλότερο από τον ελάχιστο συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για την αλκοόλη που καθορίζεται από την εν λόγω οδηγία, αλλά όχι πάνω από 75% χαμηλότερο από τον κανονικό εθνικό ειδικό φόρο κατανάλωσης για την αλκοόλη.

Η Πορτογαλία έχει ζητήσει ανανέωση αυτής της άδειας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, την οποία η Επιτροπή θεωρεί αιτιολογημένη προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ανάπτυξη των εν λόγω εξόχως απόκεντρων περιοχών, με παράλληλη μέριμνα να μη νοθευτεί ο ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά, δεδομένου ότι το φορολογικό πλεονέκτημα θα περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο επίπεδο για την αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους.

Δεδομένου ότι το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη συνέχιση της τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και δεν επιφέρει στρέβλωση στην εσωτερική αγορά, η πρόεδρος προτείνει να εγκριθεί η πρόταση χωρίς τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Έγκριση για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στην Πορτογαλία για το ρούμι και τα λικέρ που παράγονται και καταναλώνονται στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας, καθώς και για τα λικέρ και τα αποστάγματα που παράγονται και καταναλώνονται στην αυτόνομη περιφέρεια των Αζορών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

13.3.2014

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

 

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

 

AGRI

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ECON

1.4.2014

AGRI

17.3.2014

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Danuta Maria Hübner

1.4.2014

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

1.4.2014

Ημερομηνία έγκρισης

1.4.2014

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

2.4.2014