MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja Madeiran itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin rommiin ja likööreihin sekä Azorien itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin likööreihin ja tislattuihin alkoholijuomiin

  2.4.2014 - (COM(2014)0117 – C7‑0104/2014 – 2014/0064(CNS)) - *

  Aluekehitysvaliokunta
  Esittelijä: Danuta Maria Hübner
  (Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohta)

  Menettely : 2014/0064(CNS)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0262/2014
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A7-0262/2014
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja Madeiran itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin rommiin ja likööreihin sekä Azorien itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin likööreihin ja tislattuihin alkoholijuomiin

  (COM(2014)0117 – C7‑0104/2014 – 2014/0064(CNS))

  (Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

  Euroopan parlamentti, joka

  –       ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2014)0117),

  –       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0104/2014),

  –       ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 46 artiklan 1 kohdan,

  –       ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7-0262/2014),

  1.      hyväksyy komission ehdotuksen;

  2.      pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

  3.      pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

  4.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  PERUSTELUT

  Komission ehdotuksen perustelujen mukaan 10. marraskuuta 2009 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2009/831/EY, joka on tehty EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 artiklan (nykyään SEUT-sopimuksen 349 artikla) nojalla, Portugalille annettiin lupa soveltaa 31. joulukuuta 2013 saakka Madeiran ja Azorien syrjäisimmillä alueilla Madeiralla tuotettaviin ja kulutettaviin rommiin ja likööreihin sekä Azoreilla tuotettaviin ja kulutettaviin likööreihin ja tislattuihin alkoholijuomiin alennettua valmisteverokantaa tilojen pienen koon ja hajanaisuuden sekä koneellistumisen vähäisyyden vuoksi ja raaka-aineiden kuljetuksesta ja laitteistojen asentamisesta näille syrjäisille alueille aiheutuvien ylimääräisten kustannusten kompensoimiseksi.

  Tämän päätöksen nojalla Portugali on voinut soveltaa näihin tuotteisiin valmisteverokantaa, joka on pienempi kuin direktiivin 92/84/EY 3 artiklassa alkoholille säädetty täysi valmisteverokanta ja kyseisellä direktiivillä vahvistettu alkoholin vähimmäisvalmisteverokanta mutta enintään 75 prosenttia pienempi kuin alkoholin tavanomainen kansallinen valmisteverokanta.

  Portugali on pyytänyt, että tätä lupaa pidennettäisiin 31. joulukuuta 2020 saakka, ja komissio katsoo, että se on perusteltua syrjäisimpien alueiden kehityksen vaarantamisen välttämiseksi eikä se vääristä kilpailua sisämarkkinoilla, koska veroetuus ei ylitä sitä, mikä on tarpeen lisäkustannusten kompensoimiseksi.

  Koska tällä toimenpiteellä on tarkoitus jatkaa taloudellisen toiminnan tehostamista syrjäisimmillä alueilla eikä se vääristä kilpailua sisämarkkinoilla, puheenjohtaja ehdottaa, että tämä ehdotus hyväksytään ilman tarkistuksia työjärjestyksen 46 artiklan mukaisesti.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Luvan antaminen Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja Madeiran itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin rommiin ja likööreihin sekä Azorien itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin likööreihin ja tislattuihin alkoholijuomiin

  Viiteasiakirjat

  COM(2014)0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS)

  EP:n kuuleminen (pvä)

  13.3.2014

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  REGI

   

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ECON

   

  AGRI

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  ECON

  1.4.2014

  AGRI

  17.3.2014

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Danuta Maria Hübner

  1.4.2014

   

   

   

  Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

  1.4.2014

  Hyväksytty (pvä)

  1.4.2014

   

   

   

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  2.4.2014