Menettely : 2014/0064(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0262/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0262/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/04/2014 - 7.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0405

MIETINTÖ     *
PDF 141kWORD 60k
2.4.2014
PE 532.269v02-00 A7-0262/2014

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja Madeiran itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin rommiin ja likööreihin sekä Azorien itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin likööreihin ja tislattuihin alkoholijuomiin

(COM(2014)0117 – C7‑0104/2014 – 2014/0064(CNS))

Aluekehitysvaliokunta

Esittelijä: Danuta Maria Hübner

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja Madeiran itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin rommiin ja likööreihin sekä Azorien itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin likööreihin ja tislattuihin alkoholijuomiin

(COM(2014)0117 – C7‑0104/2014 – 2014/0064(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2014)0117),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0104/2014),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 46 artiklan 1 kohdan,

–       ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7-0262/2014),

1.      hyväksyy komission ehdotuksen;

2.      pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.      pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


PERUSTELUT

Komission ehdotuksen perustelujen mukaan 10. marraskuuta 2009 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2009/831/EY, joka on tehty EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 artiklan (nykyään SEUT-sopimuksen 349 artikla) nojalla, Portugalille annettiin lupa soveltaa 31. joulukuuta 2013 saakka Madeiran ja Azorien syrjäisimmillä alueilla Madeiralla tuotettaviin ja kulutettaviin rommiin ja likööreihin sekä Azoreilla tuotettaviin ja kulutettaviin likööreihin ja tislattuihin alkoholijuomiin alennettua valmisteverokantaa tilojen pienen koon ja hajanaisuuden sekä koneellistumisen vähäisyyden vuoksi ja raaka-aineiden kuljetuksesta ja laitteistojen asentamisesta näille syrjäisille alueille aiheutuvien ylimääräisten kustannusten kompensoimiseksi.

Tämän päätöksen nojalla Portugali on voinut soveltaa näihin tuotteisiin valmisteverokantaa, joka on pienempi kuin direktiivin 92/84/EY 3 artiklassa alkoholille säädetty täysi valmisteverokanta ja kyseisellä direktiivillä vahvistettu alkoholin vähimmäisvalmisteverokanta mutta enintään 75 prosenttia pienempi kuin alkoholin tavanomainen kansallinen valmisteverokanta.

Portugali on pyytänyt, että tätä lupaa pidennettäisiin 31. joulukuuta 2020 saakka, ja komissio katsoo, että se on perusteltua syrjäisimpien alueiden kehityksen vaarantamisen välttämiseksi eikä se vääristä kilpailua sisämarkkinoilla, koska veroetuus ei ylitä sitä, mikä on tarpeen lisäkustannusten kompensoimiseksi.

Koska tällä toimenpiteellä on tarkoitus jatkaa taloudellisen toiminnan tehostamista syrjäisimmillä alueilla eikä se vääristä kilpailua sisämarkkinoilla, puheenjohtaja ehdottaa, että tämä ehdotus hyväksytään ilman tarkistuksia työjärjestyksen 46 artiklan mukaisesti.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Luvan antaminen Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja Madeiran itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin rommiin ja likööreihin sekä Azorien itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin likööreihin ja tislattuihin alkoholijuomiin

Viiteasiakirjat

COM(2014)0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

13.3.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

 

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

 

AGRI

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ECON

1.4.2014

AGRI

17.3.2014

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Danuta Maria Hübner

1.4.2014

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

1.4.2014

Hyväksytty (pvä)

1.4.2014

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

2.4.2014

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö