Pranešimas - A7-0262/2014Pranešimas
A7-0262/2014

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo leisti Portugalijai taikyti lengvatinį akcizo tarifą autonominiame Madeiros regione pagamintam ir vietoje suvartojamam romui ir likeriams ir autonominiame Azorų salų regione pagamintiems ir vietoje suvartojamiems likeriams ir spiritams

2.4.2014 - (COM(2014) 0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS)) - *

Regioninės plėtros komitetas
Pranešėja: Danuta Maria Hübner
(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis)

Procedūra : 2014/0064(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0262/2014
Pateikti tekstai :
A7-0262/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo leisti Portugalijai taikyti lengvatinį akcizo tarifą autonominiame Madeiros regione pagamintam ir vietoje suvartojamam romui ir likeriams ir autonominiame Azorų salų regione pagamintiems ir vietoje suvartojamiems likeriams ir spiritams

(COM(2014) 0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2014) 0117),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0104/2014),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 46 straipsnio 1 dalį,

–       atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A7-0262/2014),

1.      pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.      ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.      ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams

AIŠKINAMOJI DALIS

Remiantis Komisijos pasiūlymo aiškinamuoju memorandumu, 2009 m. lapkričio 10 d. Tarybos sprendimu, priimtu remiantis EB sutarties 299 straipsnio 2 dalimi (dabar SESV 349 straipsnis), Portugalijai leista iki 2013 m. gruodžio 31 d. taikyti lengvatinį akcizo tarifą atokiausiame Madeiros regione pagamintam ir vietoje suvartojamam romui ir atokiausiame Azorų regione pagamintiems ir vietoje suvartojamiems likeriams ir spiritams dėl žemės ūkio valdų mažo dydžio, susiskaidymo ir mažos mechanizacijos, taip pat siekiant kompensuoti papildomas sąnaudas, susidarančias dėl žaliavų gabenimo ir įrangos įrengimo tuose atokiuose salų regionuose.

Pagal šį sprendimą Portugalija galėtų tiems produktams taikyti akcizų tarifą, mažesnį už visą alkoholiui taikomą tarifą, nustatytą Tarybos direktyvos 92/84/EB 3 straipsnyje, ir mažesnį už šioje direktyvoje alkoholiui nustatytą minimalų akcizų tarifą, tačiau ne daugiau kaip 75 % mažesnį už standartinį nacionalinį alkoholiui taikomą akcizų tarifą;

Portugalija paprašė pratęsti šio leidimo galiojimą iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir Komisijai jos prašymas atrodo pagrįstas norint, kad šių atokiausių regionų vystymuisi neiškiltų pavojus kartu neiškraipant konkurencijos vidaus rinkoje ir atsižvelgiant į tai, kad ši mokesčių lengvata neviršija nieko, kas nėra būtina siekiant kompensuoti papildomas sąnaudas.

Kadangi ši priemonė skirta ekonominei veiklai atokiausiuose regionuose skatinti ir nedaro poveikio, dėl kurio būtų iškreipiama vidaus rinka, pirmininkė siūlo priimti šį pasiūlymą be pakeitimų pagal Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnį.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Leidimas Portugalijai taikyti lengvatinį akcizo tarifą autonominiame Madeiros regione pagamintam ir vietoje suvartojamam romui ir likeriams ir autonominiame Azorų salų regione pagamintiems ir vietoje suvartojamiems likeriams ir spiritams

Nuorodos

COM(2014) 0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS)

Konsultacijos su EP data

13.3.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

 

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

 

AGRI

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

1.4.2014

AGRI

17.3.2014

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Danuta Maria Hübner

1.4.2014

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

1.4.2014

Priėmimo data

1.4.2014

 

 

 

Pateikimo data

2.4.2014