Pranešimas - A7-0262/2014Pranešimas
A7-0262/2014

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo leisti Portugalijai taikyti lengvatinį akcizo tarifą autonominiame Madeiros regione pagamintam ir vietoje suvartojamam romui ir likeriams ir autonominiame Azorų salų regione pagamintiems ir vietoje suvartojamiems likeriams ir spiritams

  2.4.2014 - (COM(2014) 0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS)) - *

  Regioninės plėtros komitetas
  Pranešėja: Danuta Maria Hübner
  (Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis)

  Procedūra : 2014/0064(CNS)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0262/2014
  Pateikti tekstai :
  A7-0262/2014
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo leisti Portugalijai taikyti lengvatinį akcizo tarifą autonominiame Madeiros regione pagamintam ir vietoje suvartojamam romui ir likeriams ir autonominiame Azorų salų regione pagamintiems ir vietoje suvartojamiems likeriams ir spiritams

  (COM(2014) 0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS))

  (Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

  Europos Parlamentas,

  –       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2014) 0117),

  –       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0104/2014),

  –       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 46 straipsnio 1 dalį,

  –       atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A7-0262/2014),

  1.      pritaria Komisijos pasiūlymui;

  2.      ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

  3.      ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

  4.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Remiantis Komisijos pasiūlymo aiškinamuoju memorandumu, 2009 m. lapkričio 10 d. Tarybos sprendimu, priimtu remiantis EB sutarties 299 straipsnio 2 dalimi (dabar SESV 349 straipsnis), Portugalijai leista iki 2013 m. gruodžio 31 d. taikyti lengvatinį akcizo tarifą atokiausiame Madeiros regione pagamintam ir vietoje suvartojamam romui ir atokiausiame Azorų regione pagamintiems ir vietoje suvartojamiems likeriams ir spiritams dėl žemės ūkio valdų mažo dydžio, susiskaidymo ir mažos mechanizacijos, taip pat siekiant kompensuoti papildomas sąnaudas, susidarančias dėl žaliavų gabenimo ir įrangos įrengimo tuose atokiuose salų regionuose.

  Pagal šį sprendimą Portugalija galėtų tiems produktams taikyti akcizų tarifą, mažesnį už visą alkoholiui taikomą tarifą, nustatytą Tarybos direktyvos 92/84/EB 3 straipsnyje, ir mažesnį už šioje direktyvoje alkoholiui nustatytą minimalų akcizų tarifą, tačiau ne daugiau kaip 75 % mažesnį už standartinį nacionalinį alkoholiui taikomą akcizų tarifą;

  Portugalija paprašė pratęsti šio leidimo galiojimą iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir Komisijai jos prašymas atrodo pagrįstas norint, kad šių atokiausių regionų vystymuisi neiškiltų pavojus kartu neiškraipant konkurencijos vidaus rinkoje ir atsižvelgiant į tai, kad ši mokesčių lengvata neviršija nieko, kas nėra būtina siekiant kompensuoti papildomas sąnaudas.

  Kadangi ši priemonė skirta ekonominei veiklai atokiausiuose regionuose skatinti ir nedaro poveikio, dėl kurio būtų iškreipiama vidaus rinka, pirmininkė siūlo priimti šį pasiūlymą be pakeitimų pagal Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnį.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Leidimas Portugalijai taikyti lengvatinį akcizo tarifą autonominiame Madeiros regione pagamintam ir vietoje suvartojamam romui ir likeriams ir autonominiame Azorų salų regione pagamintiems ir vietoje suvartojamiems likeriams ir spiritams

  Nuorodos

  COM(2014) 0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS)

  Konsultacijos su EP data

  13.3.2014

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  REGI

   

   

   

   

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ECON

   

  AGRI

   

   

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  ECON

  1.4.2014

  AGRI

  17.3.2014

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Danuta Maria Hübner

  1.4.2014

   

   

   

  Supaprastinta procedūra - nutarimo data

  1.4.2014

  Priėmimo data

  1.4.2014

   

   

   

  Pateikimo data

  2.4.2014