Procedūra : 2014/0064(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0262/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0262/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 16/04/2014 - 7.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0405

ZIŅOJUMS     *
PDF 153kWORD 70k
2.4.2014
PE 532.269v02-00 A7-0262/2014

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Portugālei atļauj piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi vietējā ražojuma un patēriņa rumam un liķieriem Madeiras autonomajā apgabalā un vietējā ražojuma un patēriņa liķieriem un degvīniem Azoru salu autonomajā apgabalā

(COM(2014)0117 – C7‑0104/2014 – 2014/0064(CNS))

Reģionālās attīstības komiteja

Referente: Danuta Maria Hübner

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 46. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Portugālei atļauj piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi vietējā ražojuma un patēriņa rumam un liķieriem Madeiras autonomajā apgabalā un vietējā ražojuma un patēriņa liķieriem un degvīniem Azoru salu autonomajā apgabalā

(COM(2014)0117 – C7‑0104/2014 – 2014/0064(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2014)0117),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7‑0104/2014),

–       ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 46. panta 1. punktu,

–       ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A7-0262/2014),

1.      apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.      aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.      prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

Saskaņā ar Komisijas priekšlikuma paskaidrojuma rakstu, Padomes 2009. gada 10. novembra Lēmums 2009/831/EK, kas pieņemts, pamatojoties uz EK Līguma 299. panta 2. punktu (tagad LESD 349. pants), atļāva Portugālei līdz 2013. gada 31. decembrim tās tālākajos reģionos —Madeiras autonomajā apgabalā un Azoru salu autonomajā apgabalā — piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi attiecīgi vietējā ražojuma un patēriņa rumam un liķieriem un vietējā ražojuma un patēriņa liķieriem un degvīniem, pamatojoties uz lauku saimniecību nelielo izmēru, sadrumstalotību un zemo mehanizācijas pakāpi un kompensējot papildu izmaksas, kas rodas par izejvielu transportēšanu uz šiem attālajiem salu reģioniem un iekārtu uzstādīšanu tajos.

Saskaņā ar iepriekš minēto lēmumu Portugāle varēja piemērot minētajiem produktiem akcīzes nodokļa likmi, kas ir zemāka par pilno likmi spirtam, kura noteikta Padomes Direktīvas 92/84/EK 3. pantā, un zemāka par minimālo akcīzes nodokļa likmi spirtam, kas noteikta tajā pašā direktīvā, bet kas nav vairāk par 75 % zemāka nekā parastais valsts akcīzes nodoklis spirtam dalībvalstīs.

Portugāle lūdza atjaunot šo atļauju līdz 2020. gada 31. decembrim, un Komisija konstatēja, ka atjaunošana ir pamatota, lai izvairītos no šo tālāko reģionu attīstības apdraudēšanas, vienlaikus neizkropļojot konkurenci iekšējā tirgū, uzskatot, ka nodokļu atvieglojuma apmērs nepārsniedz to, kāds ir vajadzīgs, lai kompensētu papildu izmaksas.

Tā kā šī pasākuma mērķis ir turpināt stimulēt saimniecisko darbību tālākajos reģionos un tam nav kropļojošas ietekmes uz iekšējo tirgu, priekšsēdētājs ierosina šo priekšlikumu pieņemt bez grozījumiem saskaņā ar Reglamenta 46. pantu.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Atļaujas piešķiršana Portugālei piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi vietējā ražojuma un patēriņa rumam un liķieriem Madeiras autonomajā apgabalā un vietējā ražojuma un patēriņa liķieriem un degvīniem Azoru salu autonomajā apgabalā

Atsauces

COM(2014)0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

13.3.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

 

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

 

AGRI

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ECON

1.4.2014

AGRI

17.3.2014

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Danuta Maria Hübner

1.4.2014

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

1.4.2014

Pieņemšanas datums

1.4.2014

 

 

 

Iesniegšanas datums

2.4.2014

Juridisks paziņojums - Privātuma politika