Procedura : 2014/0064(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0262/2014

Teksty złożone :

A7-0262/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/04/2014 - 7.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0405

SPRAWOZDANIE     *
PDF 158kWORD 69k
2.4.2014
PE 532.269v02-00 A7-0262/2014

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zezwalającej Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznym regionie Madery na lokalnie produkowane i spożywane likiery i rum oraz w autonomicznym regionie Azorów na lokalnie produkowane i spożywane likiery i okowitę

(COM(2014) 117 – C7‑0104/2014 – 2014/0064(CNS))

Komisja Rozwoju Regionalnego

Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner

(Procedura uproszczona – art. 46 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zezwalającej Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznym regionie Madery na lokalnie produkowane i spożywane likiery i rum oraz w autonomicznym regionie Azorów na lokalnie produkowane i spożywane likiery i okowitę

(COM(2014) 117 – C7‑0104/2014 – 2014/0064(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2014) 117),

–       uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7‑0104/2014),

–       uwzględniając art. 55 oraz art. 46 ust. 1 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0262/2014),

1.      zatwierdza wniosek Komisji;

2.      zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.      zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


UZASADNIENIE

Jak zauważono w uzasadnieniu do wniosku Komisji, decyzją Rady 2009/831/WE z dnia 10 listopada 2009 r., przyjętą na podstawie art. 299 ust. 2 Traktatu WE (obecnie art. 349 TFUE), Portugalia została upoważniona do stosowania do dnia 31 grudnia 2013 r. obniżonej stawki akcyzy w regionach najbardziej oddalonych Madery oraz Azorów – odpowiednio – na lokalnie produkowane i spożywane likiery i rum oraz na lokalnie produkowane i spożywane likiery i okowitę, ze względu na niewielki rozmiar, rozdrobnienie i niski poziom mechanizacji gospodarstw rolnych, a także w celu skompensowania dodatkowych kosztów ponoszonych w związku z transportem surowców i instalacją urządzeń w tych oddalonych, wyspiarskich regionach.

Zgodnie z tą decyzją Portugalia może stosować na te produkty stawkę akcyzy niższą od pełnej stawki na alkohol określonej w art. 3 dyrektywy Rady 92/84/WE i niższą od minimalnej stawki akcyzy na alkohol określonej w tej dyrektywie, ale nie niższą o więcej niż 75% od podstawowej krajowej stawki akcyzy na alkohol.

Portugalia zwróciła się o przedłużenie tego zezwolenia do dnia 31 grudnia 2020 r., a Komisja uznała, że przedłużenie to jest uzasadnione w celu uniknięcia zagrożenia rozwoju tych najbardziej oddalonych regionów, a jednocześnie nie zakłóca konkurencji na rynku wewnętrznym, zważywszy, że korzyść podatkowa ogranicza się do tego, co konieczne do wyrównania dodatkowych kosztów.

Biorąc pod uwagę, że środek ten ma na celu dalsze pobudzanie działalności gospodarczej i konkurencyjności w regionach najbardziej oddalonych oraz nie zakłóca funkcjonowania rynku wewnętrznego, przewodniczący proponuje przyjęcie wniosku bez poprawek, zgodnie z art. 46 Regulaminu.


PROCEDURA

Tytuł

Zezwolenie Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznym regionie Madery na lokalnie produkowane i spożywane likiery i rum oraz w autonomicznym regionie Azorów na lokalnie produkowane i spożywane likiery i okowitę

Odsyłacze

COM(2014) 117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS)

Data konsultacji z PE

13.3.2014

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

 

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

 

AGRI

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ECON

1.4.2014

AGRI

17.3.2014

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Danuta Maria Hübner

1.4.2014

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

1.4.2014

Data przyjęcia

1.4.2014

 

 

 

Data złożenia

2.4.2014

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności