Procedură : 2014/0064(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0262/2014

Texte depuse :

A7-0262/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/04/2014 - 7.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0405

RAPORT     *
PDF 149kWORD 72k
2.4.2014
PE 532.269v02-00 A7-0262/2014

referitor la propunerea de Decizie a Consiliului de autorizare a Portugaliei în vederea aplicării unei rate reduse a accizei pentru romul și lichiorurile produse și consumate pe plan local în regiunea autonomă Madeira și pentru lichiorurile și rachiul produse și consumate pe plan local în regiunea autonomă Azore

(COM(2014)0117 – C7‑0104/2014 – 2014/0064(CNS))

Comisia pentru dezvoltare regională

Raportoare: Danuta Maria Hübner

(Procedura simplificată – articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de autorizare a Portugaliei în vederea aplicării unei rate reduse a accizei pentru romul și lichiorurile produse și consumate pe plan local în regiunea autonomă Madeira și pentru lichiorurile și rachiul produse și consumate pe plan local în regiunea autonomă Azore

(COM(2014)0117 – C7‑0104/2014 – 2014/0064(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2014)0117),

–       având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7‑0104/2014),

–       având în vedere articolul 55 și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0262/2014),

1.      aprobă propunerea Comisiei;

2.      invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.      solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu expunerea de motive a propunerii Comisiei, Decizia 2009/831/CE a Consiliului din 10 noiembrie 2009, adoptată pe baza articolului 299 alineatul (2) din Tratatul CE (acum articolul 349 din TFUE) a autorizat Portugalia, până la 31 decembrie 2013, să aplice o rată redusă la accize în regiunile ultraperiferice Madeira și Azore la lichiorurile și rachiurile produse și, respectiv, consumate local, ținând cont de suprafața redusă, caracterul fragmentat și gradul scăzut de mecanizare al exploatațiilor agricole și pentru a compensa costurile suplimentare cu transportul de materii prime și instalarea de echipamente în aceste zone îndepărtate insulare.

Potrivit Deciziei menționate, Portugalia a putut aplica acestor produse o rată a accizei inferioară ratei accizei la alcool stabilite la articolul 3 din Directiva 92/84/CE a Consiliului și inferioară ratei minime a accizei la alcool stabilite prin respectiva directivă, dar fără a scădea cu mai mult de 75 % sub nivelul național al accizei la alcool.

Portugalia a solicitat reînnoirea acestei autorizații până la 31 decembrie 2020, iar Comisia a considerat că reînnoirea este justificată pentru a se evita frânarea dezvoltării acestor regiuni ultraperiferice, evitându-se, totodată, denaturarea concurenței pe piața internă, în condițiile limitării avantajelor fiscale la strictul necesar pentru a compensa costurile suplimentare.

Având în vedere că această măsură își propune stimularea în continuare a activității economice în regiunile ultraperiferice și că nu are un efect perturbator asupra pieței interne, Președintele propune adoptarea prezentei propuneri fără amendamente, în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul de procedură.


PROCEDURĂ

Titlu

Autorizarea Portugaliei în vederea aplicării unei rate reduse a accizei pentru romul și lichiorurile produse și consumate pe plan local în regiunea autonomă Madeira și pentru lichiorurile și rachiul produse și consumate pe plan local în regiunea autonomă Azore

Referințe

COM(2014)0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS)

Data consultării PE

13.3.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

REGI

 

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

ECON

 

AGRI

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ECON

1.4.2014

AGRI

17.3.2014

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Danuta Maria Hübner

1.4.2014

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

1.4.2014

Data adoptării

1.4.2014

 

 

 

Data depunerii

2.4.2014

Aviz juridic - Politica de confidențialitate