POROČILO o predlogu sklepa Sveta o dovoljenju Portugalski, da uporabi nižjo trošarinsko stopnjo v avtonomni pokrajini Madeira za lokalno proizveden in porabljen rum in likerje ter v avtonomni pokrajini Azori za lokalno proizvedene in porabljene likerje in žganja

2.4.2014 - (COM(2014)0117 – C7‑0104/2014 – 2014/0064(CNS)) - *

Odbor za regionalni razvoj
Poročevalka: Danuta Maria Hübner
(Poenostavljeni postopek - člen 46(1) Poslovnika)

Postopek : 2014/0064(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0262/2014
Predložena besedila :
A7-0262/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o dovoljenju Portugalski, da uporabi nižjo trošarinsko stopnjo v avtonomni pokrajini Madeira za lokalno proizveden in porabljen rum in likerje ter v avtonomni pokrajini Azori za lokalno proizvedene in porabljene likerje in žganja

(COM(2014)0117 – C7‑0104/2014 – 2014/0064(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2014)0117),

–       ob upoštevanju člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7‑0104/2014),

–       ob upoštevanju člena 55 in člena 46(1) Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A7-0262/2014),

1.      odobri predlog Komisije;

2.      poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.      poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

OBRAZLOŽITEV

V skladu z obrazložitvenim memorandumom predloga Komisije je bilo z Odločbo Sveta 2009/831/ES z dne 10. novembra 2009, sprejeto na podlagi člena 299(2) Pogodbe o ES (sedaj člen 349 PDEU), dovoljeno Portugalski, da do 31. decembra 2013 uporabi nižjo trošarinsko stopnjo v najbolj oddaljeni regiji Madeira za lokalno proizveden in porabljen rum in likerje ter v najbolj oddaljeni regiji Azori za lokalno proizvedene in porabljene likerje in žganja, in sicer zaradi majhnosti, razdrobljenosti in nizke stopnje mehanizacije kmetijskih gospodarstev ter da bi se tako nadomestili dodatni stroški zaradi prevoza surovin in vgradnje opreme v teh oddaljenih otoških regijah.

V skladu z odločbo bi Portugalska za te proizvode lahko uporabila trošarinsko stopnjo, nižjo od polne stopnje za alkohol iz člena 3 Direktive Sveta 92/84/ES in nižjo od minimalne trošarinske stopnje za alkohol iz te direktive, toda ne več kot za 75 % nižjo od standardne nacionalne trošarine za alkohol.

Portugalska je vložila zahtevek za podaljšanje dovoljenja do 31. decembra 2020, Komisija pa je ugotovila, da je obnovitev upravičena, da ne bi ogrozili razvoja najbolj oddaljenih regij, hkrati pa ne izkrivlja konkurence na notranjem trgu, saj je davčna ugodnost omejena na stopnjo, ki je potrebna za odtehtanje dodatnih stroškov.

Glede na to, da je namen tega ukrepa nadaljnje spodbujanje gospodarske dejavnosti v najbolj oddaljenih regijah in da ne izkrivlja notranjega trga, predsednik odbora predlaga, naj se predlog sprejme brez sprememb, v skladu s členom 46 Poslovnika.

POSTOPEK

Naslov

Dovoljenje Portugalski, da uporabi nižjo trošarinsko stopnjo v avtonomni pokrajini Madeira za lokalno proizveden in porabljen rum in likerje ter v avtonomni pokrajini Azori za lokalno proizvedene in porabljene likerje in žganja

Referenčni dokumenti

COM(2014)0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS)

Datum posvetovanja z EP

13.3.2014

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

 

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

 

AGRI

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ECON

1.4.2014

AGRI

17.3.2014

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Danuta Maria Hübner

1.4.2014

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

1.4.2014

Datum sprejetja

1.4.2014

 

 

 

Datum predložitve

2.4.2014