Betänkande - A7-0262/2014Betänkande
A7-0262/2014

BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats i den autonoma regionen Madeira för rom och likör som framställs och konsumeras där och i den autonoma regionen Azorerna för likör och eau-de-vie som framställs och konsumeras där

2.4.2014 - (COM(2014)0117 – C7‑0104/2014 – 2014/0064(CNS)) - *

Utskottet för regional utveckling
Föredragande: Danuta Maria Hübner
(Förenklat förfarande - Artikel 46.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2014/0064(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0262/2014
Ingivna texter :
A7-0262/2014
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats i den autonoma regionen Madeira för rom och likör som framställs och konsumeras där och i den autonoma regionen Azorerna för likör och eau-de-vie som framställs och konsumeras där

(COM(2014)0117 – C7‑0104/2014 – 2014/0064(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2014)0117),

–       med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0104/2014),

–       med beaktande av artiklarna 55 och 46.1 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A7-0262/2014).

1.      Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.      Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.      Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet godkänt.

4.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

MOTIVERING

Enligt motiveringen i kommissionens förslag fick Portugal genom rådets beslut 2009/831/EG av den 10 november 2009, som antogs på grundval av artikel 299.2 i EG-fördraget (nu artikel 349 i EUF-fördraget), tillstånd att till och med den 31 december 2013 tillämpa en nedsatt punktskattesats i den autonoma regionen Madeira för rom och likör som framställs och konsumeras där och i den autonoma regionen Azorerna för likör och eau-de-vie som framställs och konsumeras där. Åtgärden motiverades med jordbruksföretagens ringa storlek, fragmenterade karaktär och låga grad av mekanisering och syftade till att kompensera för extrakostnader för att transportera råvaror och installera utrustning i dessa avlägsna öregioner.

Enligt det beslutet kunde Portugal på dessa produkter tillämpa en punktskattesats som är lägre än den fulla skattesats för alkohol som fastställs i artikel 3 i rådets direktiv 92/84/EEG och lägre än den minimipunktskattesats för alkohol som fastställs i direktivet men inte mer än 75 % lägre än den normala nationella punktskattesatsen för alkohol.

Portugal har begärt att tillståndet ska förnyas till och med den 31 december 2020, och kommissionen anser att förlängningen är motiverad i syfte att undvika att äventyra utvecklingen i dessa yttersta randområden. Konkurrensen snedvrids inte eftersom skattelättnaden begränsas till vad som krävs för att uppväga extrakostnaderna.

Eftersom åtgärden syftar till fortsatt stimulans av ekonomisk aktivitet i de yttersta randområdena och eftersom den inte har någon snedvridande effekt på den inre marknaden föreslår ordföranden att förslaget antas utan ändringsförslag, i enlighet med artikel 46 i arbetsordningen.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats i den autonoma regionen Madeira för rom och likör som framställs och konsumeras där och i den autonoma regionen Azorerna för likör och eau-de-vie som framställs och konsumeras där

Referensnummer

COM(2014)0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

13.3.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

 

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

 

AGRI

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

1.4.2014

AGRI

17.3.2014

 

 

Föredragande

       Utnämning

Danuta Maria Hübner

1.4.2014

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

1.4.2014

Antagande

1.4.2014

 

 

 

Ingivande

2.4.2014