ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета относно режима на данъка AIEM, прилаган на Канарските острови

  2.4.2014 - (COM(2014)0171 – C7‑0106/2014 – 2014/0093(CNS)) - *

  Комисия по регионално развитие
  Докладчик: Данута Мария Хюбнер
  (Опростена процедура - член 46, параграф 1 от Правилника за дейността)

  Процедура : 2014/0093(CNS)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0263/2014
  Внесени текстове :
  A7-0263/2014
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за решение на Съвета относно режима на данъка AIEM, прилаган на Канарските острови

  (COM(2014)0171 – C7‑0106/2014 – 2014/0093(CNS))

  (Специална законодателна процедура – консултация)

  Европейският парламент,

  –       като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2014)0171),

  –       като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0106/2014),

  –       като взе предвид член 55 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

  –       като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A7-0263/2014),

  1.      одобрява предложението на Комисията;

  2.      приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

  3.      призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

  4.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Съгласно обяснителния меморандум на предложението на Комисията, Решение № 2002/546/ЕО на Съвета от 20 юни 2002 г., прието на основание на член 299, параграф 2 от Договора за ЕО (сега член 349 от ДФЕС), разрешава на Испания, в срок до 30 юни 2014 г., да прилага пълно или частично освобождаване от „Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias„(наричан по-нататък „данъка AIEM“) на редица продукти местно производство на Канарските острови, с цел засилване на конкурентоспособността и за компенсиране на допълнителните разходи за производството, дължащо се на отдалечеността, зависимостта от суровини и енергия, задължението за поддържане на стокови наличности, малкия местен пазар и слаборазвитата износна дейност.

  На 4 март 2013 г. Испания поиска от Комисията да изготви решение на Съвета за предоставяне на разрешение на Испания да прилага освобождаване от данък или данъчни облекчения в рамките на режима на данъка AIEM за определени продукти местно производство на Канарските острови за периода 2014–2020 г., за изменение на списъка на продуктите и максималните ставки, приложими към някои от тях. Въз основа на събраната информация Комисията установи, че специалните характеристики на Канарските острови възпрепятстват тяхното развитие и са отговорни за допълнителни разходи за операторите, разположени там, и че е оправдано да се запази освобождаването на AIEM за определен списък от промишлени продукти, произведени на местно равнище, като се има предвид, че тази мярка е необходима и пропорционална и не нарушава целостта и съгласуваността на правния ред на Съюза.

  Като се има предвид, че тази мярка има за цел да бъде продължено стимулирането на икономическата активност и конкурентоспособността в най-отдалечен регион, без да се накърнява правния ред на Съюза, председателят предлага настоящото предложение да бъде прието без изменения, в съответствие с член 46 от Правилника за дейността.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Режим на данъка AIEM, прилаган на Канарските острови

  Позовавания

  COM(2014)0171 – C7-0106/2014 – 2014/0093(CNS)

  Дата на консултация с ЕП

  20.3.2014

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  REGI

   

   

   

   

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  ECON

   

  PECH

   

   

   

  Неизказано становище

         Дата на решението

  ECON

  1.4.2014

  PECH

  18.3.2014

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Danuta Maria Hübner

  1.4.2014

   

   

   

  Опростена процедура - Дата на решението

  1.4.2014

  Дата на приемане

  1.4.2014

   

   

   

  Дата на внасяне

  2.4.2014