Процедура : 2014/0093(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0263/2014

Внесени текстове :

A7-0263/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 7.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0406

ДОКЛАД     *
PDF 165kWORD 69k
2.4.2014
PE 532.299v02-00 A7-0263/2014

относно предложението за решение на Съвета относно режима на данъка AIEM, прилаган на Канарските острови

(COM(2014)0171 – C7‑0106/2014 – 2014/0093(CNS))

Комисия по регионално развитие

Докладчик: Данута Мария Хюбнер

(Опростена процедура - член 46, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно режима на данъка AIEM, прилаган на Канарските острови

(COM(2014)0171 – C7‑0106/2014 – 2014/0093(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2014)0171),

–       като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0106/2014),

–       като взе предвид член 55 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A7-0263/2014),

1.      одобрява предложението на Комисията;

2.      приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.      призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съгласно обяснителния меморандум на предложението на Комисията, Решение № 2002/546/ЕО на Съвета от 20 юни 2002 г., прието на основание на член 299, параграф 2 от Договора за ЕО (сега член 349 от ДФЕС), разрешава на Испания, в срок до 30 юни 2014 г., да прилага пълно или частично освобождаване от „Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias„(наричан по-нататък „данъка AIEM“) на редица продукти местно производство на Канарските острови, с цел засилване на конкурентоспособността и за компенсиране на допълнителните разходи за производството, дължащо се на отдалечеността, зависимостта от суровини и енергия, задължението за поддържане на стокови наличности, малкия местен пазар и слаборазвитата износна дейност.

На 4 март 2013 г. Испания поиска от Комисията да изготви решение на Съвета за предоставяне на разрешение на Испания да прилага освобождаване от данък или данъчни облекчения в рамките на режима на данъка AIEM за определени продукти местно производство на Канарските острови за периода 2014–2020 г., за изменение на списъка на продуктите и максималните ставки, приложими към някои от тях. Въз основа на събраната информация Комисията установи, че специалните характеристики на Канарските острови възпрепятстват тяхното развитие и са отговорни за допълнителни разходи за операторите, разположени там, и че е оправдано да се запази освобождаването на AIEM за определен списък от промишлени продукти, произведени на местно равнище, като се има предвид, че тази мярка е необходима и пропорционална и не нарушава целостта и съгласуваността на правния ред на Съюза.

Като се има предвид, че тази мярка има за цел да бъде продължено стимулирането на икономическата активност и конкурентоспособността в най-отдалечен регион, без да се накърнява правния ред на Съюза, председателят предлага настоящото предложение да бъде прието без изменения, в съответствие с член 46 от Правилника за дейността.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Режим на данъка AIEM, прилаган на Канарските острови

Позовавания

COM(2014)0171 – C7-0106/2014 – 2014/0093(CNS)

Дата на консултация с ЕП

20.3.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

 

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ECON

 

PECH

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ECON

1.4.2014

PECH

18.3.2014

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Danuta Maria Hübner

1.4.2014

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

1.4.2014

Дата на приемане

1.4.2014

 

 

 

Дата на внасяне

2.4.2014

Правна информация - Политика за поверителност