BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer

  2.4.2014 - (COM(2014)0171 – C7‑0106/2014 – 2014/0093(CNS)) - *

  Regionaludviklingsudvalget
  Ordfører: Danuta Maria Hübner
  (Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 46, stk. 1)

  Procedure : 2014/0093(CNS)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A7-0263/2014
  Indgivne tekster :
  A7-0263/2014
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Rådets afgørelse om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer

  (COM(2014)0171 – C7‑0106/2014 – 2014/0093(CNS))

  (Særlig lovgivningsprocedure – høring)

  Europa-Parlamentet,

  –       der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2014)0171),

  –       der henviser til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0106/2014),

  –       der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 46, stk. 1,

  –       der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0263/2014),

  1.      godkender Kommissionens forslag

  2.      opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt

  3.      anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad

  4.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  BEGRUNDELSE

  Ifølge begrundelsen til Kommissionens forslag giver Rådets beslutning 2002/546/EF af 20. juni 2002, der vedtoges på grundlag af EF-traktatens artikel 299, stk. 2 (nu artikel 349 i TEUF), Spanien bemyndigelse til, frem til 30. juni 2014, at indrømme fritagelse for eller reduktion af afgiften "Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias" (herefter "AIEM") for en række varer, der produceres lokalt på De Kanariske Øer, med henblik på at forbedre konkurrenceevnen og for at kompensere for de forøgede produktionsudgifter, der skyldes isolation, råmaterialer og energiafhængighed, forpligtelsen til at opbygge en lagerbeholdning, det lokale markeds lille størrelse og det lave eksportniveau.

  Den 4. marts 2013 anmodede Spanien Kommissionen om at forberede en Rådsbeslutning, der bevilliger Spanien fritagelse fra eller reduktion i AIEM for visse produkter produceret lokalt på De Kanariske Øer for perioden 2014-2020, som ændrer listen af produkter og de maksimale satser gældende for nogle af dem. På basis af den indsamlede information, fandt Kommissionen, at De Kanariske Øers specielle karakteristika begrænser øernes udvikling og er skyld i ekstraomkostninger for virksomheder, som er beliggende der, samt at det berettiger til at opretholde fritagelsen af en række lokalt producerede varer fra AIEM, ud fra den vurdering, at denne foranstaltning er nødvendig og forholdsmæssig samt ikke underminerer integriteten og sammenhængen i Unionens retsorden.

  I betragtning af, at foranstaltningen kan retfærdiggøres og har til hensigt fortsat at stimulere økonomisk aktivitet og konkurrenceevne i en yderregion, foreslår formanden, at dette forslag vedtages uden ændringer, i overensstemmelse med artikel 46 i forretningsordenen.

  PROCEDURE

  Titel

  AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer

  Referencer

  COM(2014)0171 – C7-0106/2014 – 2014/0093(CNS)

  Dato for høring af EP

  20.3.2014

   

   

   

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  REGI

   

   

   

   

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ECON

   

  PECH

   

   

   

  Ingen udtalelse

         Dato for afgørelse

  ECON

  1.4.2014

  PECH

  18.3.2014

   

   

  Ordfører

         Dato for valg

  Danuta Maria Hübner

  1.4.2014

   

   

   

  Forenklet procedure - dato for afgørelse

  1.4.2014

  Dato for vedtagelse

  1.4.2014

   

   

   

  Dato for indgivelse

  2.4.2014