ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τον φόρο AIEM που εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους

  2.4.2014 - (COM(2014)0171 – C7‑0106/2014 – 2014/0093(CNS)) - *

  Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner
  (Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 46, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

  Διαδικασία : 2014/0093(CNS)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0263/2014
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0263/2014
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τον φόρο AIEM που εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους

  (COM(2014)0171 – C7‑0106/2014 – 2014/0093(CNS))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2014)0171),

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7‑0106/2014),

  –       έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0263/2014),

  1.      εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

  2.      καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

  3.      ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

  4.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της πρότασης της Επιτροπής, με την απόφαση 2002/546/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 20021, η οποία εκδόθηκε βάσει του άρθρου 299 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 349 ΣΛΕΕ), εξουσιοδοτείται η Ισπανία να προβλέπει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014, την εφαρμογή απαλλαγών ή μειώσεων του φόρου «Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias» (εφεξής «AIEM») για ορισμένα προϊόντα που παράγονται στις Καναρίους Νήσους, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να αντισταθμίζεται το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της απομόνωσης, της εξάρτησης όσον αφορά τις πρώτες ύλες και την ενέργεια, της υποχρέωσης αποθεματοποίησης, του μικρού μεγέθους της τοπικής αγοράς, και του χαμηλού επιπέδου εξαγωγικής δραστηριότητας.

  Στις 4 Μαρτίου 2013, η Ισπανία ζήτησε από την Επιτροπή να εκπονήσει απόφαση του Συμβουλίου η οποία να επιτρέπει στην Ισπανία να εφαρμόσει απαλλαγές ή μειώσεις του φόρου AIEM για ορισμένα προϊόντα που παράγονται τοπικά στις Καναρίους Νήσους, για την περίοδο 2014-2020, τροποποιώντας την κατάσταση των προϊόντων και τα ανώτατα ποσοστά που εφαρμόζονται σε ορισμένα από αυτά. Με βάση τις πληροφορίες που συγκέντρωσε, η Επιτροπή έκρινε ότι, αφενός, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν οι Κανάριες Νήσοι, περιορίζεται σημαντικά η ανάπτυξή τους και οι τοπικοί οικονομικοί παράγοντες επιβαρύνονται με αυξημένο κόστος, και, αφετέρου, δικαιολογείται να διατηρηθούν οι εξαιρέσεις από τον φόρο AIEM που εφαρμόζονται σε μια σειρά τοπικά παραγόμενων βιομηχανικών προϊόντων, δεδομένου ότι το μέτρο είναι αναγκαίο και ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και δεν υπονομεύει την ακεραιότητα και τη συνοχή της έννομης τάξης της Ένωσης.

  Εκτιμώντας ότι το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη συνέχιση της τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας και της ανταγωνιστικότητας σε μια εξόχως απόκεντρη περιοχή, χωρίς να διαταράσσεται η έννομη τάξη της Ένωσης, η πρόεδρος προτείνει την έγκριση της πρότασης χωρίς τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Φόρος AIEM που εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2014)0171 – C7-0106/2014 – 2014/0093(CNS)

  Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

  20.3.2014

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  REGI

   

   

   

   

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ECON

   

  PECH

   

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         Ημερομηνία της απόφασης

  ECON

  1.4.2014

  PECH

  18.3.2014

   

   

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Danuta Maria Hübner

  1.4.2014

   

   

   

  Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

  1.4.2014

  Ημερομηνία έγκρισης

  1.4.2014

   

   

   

  Ημερομηνία κατάθεσης

  2.4.2014