Menettely : 2014/0093(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0263/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0263/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/04/2014 - 7.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0406

MIETINTÖ     *
PDF 141kWORD 60k
2.4.2014
PE 532.299v02-00 A7-0263/2014

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Kanariansaarilla sovellettavasta AIEM-verosta

(COM(2014)0171 – C7‑0106/2014 – 2014/0093(CNS))

Aluekehitysvaliokunta

Esittelijä: Danuta Maria Hübner

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Kanariansaarilla sovellettavasta AIEM-verosta

(COM(2014)0171 – C7‑0106/2014 – 2014/0093(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2014)0171),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0106/2014),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 46 artiklan 1 kohdan,

–       ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7-0263/2014),

1.      hyväksyy komission ehdotuksen;

2.      pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.      pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


PERUSTELUT

Komission ehdotuksen perustelujen mukaan EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan (nyt SEUT-sopimuksen 349 artikla) perusteella 20. kesäkuuta 2002 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2002/546/EY annetaan Espanjalle lupa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 2014 tiettyihin Kanariansaarilla paikallisesti valmistettuihin tuotteisiin vapautuksia tai alennuksia ”Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancìas en las islas Canarias” -nimisestä verosta, jäljempänä ’AIEM’. Tavoitteena on parantaa kilpailukykyä ja kompensoida tuotannon lisäkustannuksia, jotka johtuvat syrjäisestä sijainnista, raaka-aine- ja energiariippuvuudesta, laajempien varastojen perustamisen välttämättömyydestä, paikallisten markkinoiden pienestä koosta ja vientitoiminnan kehittymättömyydestä.

Espanjan viranomaiset pyysivät komissiota 4. maaliskuuta 2013 valmistelemaan neuvoston päätöksen luvan antamisesta Espanjalle soveltaa vapautuksia tai alennuksia AIEM-verosta joihinkin Kanariansaarilla paikallisesti tuotettaviin tuotteisiin vuosina 2014–2020. Päätöksellä muutetaan tuoteluetteloa ja enimmäisverokantoja, joita sovelletaan joihinkin niistä. Komissio selvitti kokoamansa aineiston perusteella, että Kanariansaarten erityispiirteet haittaavat näiden alueiden kehitystä ja aiheuttavat lisäkustannuksia sinne sijoittautuneille toiminnanharjoittajille, että on perusteltua säilyttää AIEM-poikkeus paikallisesti tuotettujen teollisuustuotteiden luettelon osalta ja että toimenpide on tarpeen ja oikeasuhteinen eikä se haittaa unionin oikeusjärjestyksen yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta.

Koska toimenpiteen tarkoituksena on vauhdittaa syrjäisen alueen taloudellista toimintaa ja parantaa sen kilpailukykyä unionin oikeusjärjestystä haittaamatta, puheenjohtaja ehdottaa, että tämä ehdotus hyväksytään tarkistuksitta työjärjestyksen 46 artiklan mukaisesti.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Kanariansaarilla sovellettava AIEM-vero

Viiteasiakirjat

COM(2014)0171 – C7-0106/2014 – 2014/0093(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

20.3.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

 

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

 

PECH

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ECON

1.4.2014

PECH

18.3.2014

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Danuta Maria Hübner

1.4.2014

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

1.4.2014

Hyväksytty (pvä)

1.4.2014

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

2.4.2014

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö