Procedūra : 2014/0093(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0263/2014

Pateikti tekstai :

A7-0263/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/04/2014 - 7.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0406

PRANEŠIMAS     *
PDF 156kWORD 68k
2.4.2014
PE 532.299v02-00 A7-0263/2014

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Kanarų salose taikomo AIEM mokesčio

(COM(2014) 0171 – C7-0106/2014 – 2014/0093(CNS))

Regioninės plėtros komitetas

Pranešėja: Danuta Maria Hübner

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Kanarų salose taikomo AIEM mokesčio

(COM(2014) 0171 – C7-0106/2014 – 2014/0093(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2014) 0171),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0106/2014),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 46 straipsnio 1 dalį,

–       atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A7-0263/2014),

1.      pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.      ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.      ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

Remiantis Komisijos pasiūlymo aiškinamuoju memorandumu, 2002 m. birželio 20 d. Tarybos sprendimu 2002/546/EB, priimtu remiantis EB sutarties 299 straipsnio 2 dalimi (dabar – SESV 349 straipsniu), Ispanijai leista iki 2014 m. birželio 30 d. taikyti mažesnį Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (toliau – AIEM) mokestį įvairiems Kanarų salose gaminamiems produktams arba jiems tokio mokesčio netaikyti, siekiant padidinti konkurencingumą ir kompensuoti papildomas dėl atokumo, priklausomybės nuo žaliavų ir energijos išteklių, būtinybės kaupti didesnes atsargas, mažos vietos rinkos ir žemo eksporto lygio patiriamas gamybos sąnaudas.

2013 m. kovo 4 d. Ispanija paprašė Komisijos parengti Tarybos sprendimą, kuriuo Ispanijai būtų leista taikyti mažesnį AIEM mokestį tam tikriems Kanarų salose pagamintiems produktams arba jiems tokio mokesčio netaikyti 2014–2020 m. laikotarpiu; ji taip pat pakeitė produktų sąrašą ir kai kuriems iš jų taikomus didžiausius mokesčio tarifus. Remdamasi gauta informacija Komisija nustatė, kad dėl Kanarų salų ypatumų ribojama jų plėtra, o ten esantys veiklos vykdytojai dėl jų patiria papildomų išlaidų, todėl pagrįsta ir toliau netaikyti AIEM mokesčio sąraše išvardytiems vietoje gaminamiems pramonės produktams, atsižvelgiant į tai, kad ši priemonė yra būtina ir proporcinga ir ja nėra kenkiama Sąjungos teisinės tvarkos vientisumui bei darnai.

Atsižvelgdamas į tai, kad tokiais veiksmais siekiama toliau skatinti ekonominę veiklą ir konkurencingumą atokiausiuose regionuose, neiškraipant teisinės Sąjungos tvarkos, pagal Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnį Pirmininkė siūlo šį pasiūlymą priimti be pakeitimų.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kanarų salose taikomas AIEM mokestis

Nuorodos

COM(2014) 0171 – C7-0106/2014 – 2014/0093(CNS)

Konsultacijos su EP data

20.3.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

 

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

 

PECH

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

1.4.2014

PECH

18.3.2014

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Danuta Maria Hübner

1.4.2014

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

1.4.2014

Priėmimo data

1.4.2014

 

 

 

Pateikimo data

2.4.2014

Teisinė informacija - Privatumo politika