Ziņojums - A7-0263/2014Ziņojums
A7-0263/2014

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par Kanāriju salās piemērojamo AIEM nodokli

  2.4.2014 - (COM(2014)0171 – C7‑0106/2014 – 2014/0093(CNS)) - *

  Reģionālās attīstības komiteja
  Referents: Danuta Maria Hübner
  (Vienkāršota procedūra — Reglamenta 46. panta 1. punkts)

  Procedūra : 2014/0093(CNS)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A7-0263/2014
  Iesniegtie teksti :
  A7-0263/2014
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Padomes lēmumam par Kanāriju salās piemērojamo AIEM nodokli

  (COM(2014)0171 – C7‑0106/2014 – 2014/0093(CNS))

  (Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

  Eiropas Parlaments,

  –       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2014)0171),

  –       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7‑0106/2014),

  –       ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 46. panta 1. punktu,

  –       ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A7-0263/2014),

  1.      apstiprina Komisijas priekšlikumu;

  2.      aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

  3.      prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

  4.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  PASKAIDROJUMS

  Saskaņā ar Komisijas priekšlikuma paskaidrojuma rakstu ar Padomes 2002. gada 20. jūnija Lēmumu 2002/546/EK, kas pieņemts, pamatojoties uz EK līguma 299. panta 2. punktu (spēkā esošā LESD 349. pants), Spānijas iestādēm ir atļauts līdz 2014. gada 30. jūnijam dažām Kanāriju salās ražotām precēm piemērot „Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias” (turpmāk AIEM) atbrīvojumus vai samazinājumus, lai uzlabotu konkurētspēju un kompensētu papildu ražošanas izmaksas, kuru pamatā ir izolētība, atkarība no izejvielām un enerģijas avotiem, vajadzība veidot lielākus krājumus, mazs vietējais tirgus un mazattīstīta eksporta darbība.

  Spānija 2013. gada 4. martā ir pieprasījusi Komisijai sagatavot Padomes lēmumu, ar kuru Spānijai laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam būtu ļauts piemērot AIEM atbrīvojumus vai samazinājumus dažām Kanāriju salās ražotām precēm, grozot produktu sarakstu un maksimālās likmes, kas dažiem no tiem ir piemērojamas. Ņemot vērā iegūto informāciju, Komisija ir secinājusi, ka Kanāriju salu īpatnības ierobežo to attīstību, kā arī rada papildu izmaksas uzņēmējiem, kuri tur veic savu darbību, un tādēļ ir pamats saglabāt atbrīvojumu no AIEM attiecībā uz vietējā ražojuma rūpniecības preču sarakstu. Šis pasākums ir nepieciešams un samērīgs, un tas nemazina Savienības tiesiskā regulējuma integritāti un saskaņu.

  Tā kā ar šo pasākumu ir paredzēts turpināt stimulēt saimniecisko darbību un konkurētspēju vienā no tālākajiem reģioniem, nekropļojot Savienības tiesisko regulējumu, Reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētāja ierosina pieņemt šo priekšlikumu bez grozījumiem saskaņā ar Reglamenta 46. pantu.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Kanāriju salās piemērojamais AIEM nodoklis

  Atsauces

  COM(2014)0171 – C7-0106/2014 – 2014/0093(CNS)

  Datums, kad notika apspriešanās ar EP

  20.3.2014

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  REGI

   

   

   

   

  Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ECON

   

  PECH

   

   

   

  Atzinumu nesniedza

         Lēmuma datums

  ECON

  1.4.2014

  PECH

  18.3.2014

   

   

  Referents(-e/-i/-es)

         Iecelšanas datums

  Danuta Maria Hübner

  1.4.2014

   

   

   

  Vienkāršota procedūra lēmuma datums

  1.4.2014

  Pieņemšanas datums

  1.4.2014

   

   

   

  Iesniegšanas datums

  2.4.2014