ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2004/162/ES o režimu tzv. „octroi de mer“ (námořní daně) ve francouzských zámořských departementech, pokud jde o jeho dobu platnosti

2. 4. 2014 - (COM(2014)0181 – C7‑0129/2014 – 2014/0101(CNS)) - *

Výbor pro regionální rozvoj
Zpravodajka: Danuta Maria Hübnerová
(Zjednodušený postup – čl. 46 odst. 1 jednacího řádu)

Postup : 2014/0101(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0264/2014
Předložené texty :
A7-0264/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2004/162/ES o režimu tzv. „octroi de mer“ (námořní daně) ve francouzských zámořských departementech, pokud jde o jeho dobu platnosti

(COM(2014)0181 – C7‑0129/2014 – 2014/0101(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2014)0181),

–       s ohledem na článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0129/2014),

–       s ohledem na článek 55 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A7-0264/2014),

1.      schvaluje návrh Komise;

2.      vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.      vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Podle návrhu důvodové zprávy Komise bylo rozhodnutím Rady 2004/162/ES ze dne 10. února 2004 (ve znění rozhodnutí Rady 2008/439/EC ze dne 9. června 2008 a 448/2011/EU ze dne 19. července 2011), přijatým na základě čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES (nyní článek 349 Smlouvy o fungování EU), Francii do 1. července 2014 povoleno uplatňovat osvobození od námořní daně „octroi de mer“ nebo její snížení u řady produktů, které byly vyrobeny ve francouzských zámořských departementech (s výjimkou Svatého Martina), s cílem posílit konkurenceschopnost a kompenzovat dodatečné náklady na výrobu z důvodu izolace, závislosti na surovinách a energii, nutnosti vytvářet větší zásoby, malého rozsahu místního trhu a nízké úrovně vývozní činnosti.

Francie požádala, aby byl systém diferencovaného zdanění podobný současnému systému zachován do 31. prosince 2020. Komise se však domnívá, že analýza seznamů výrobků, na něž chce Francie uplatnit diferencovaný daňový systém, je zdlouhavý proces, který nemůže být dokončen do data ukončení platnosti rozhodnutí 2004/162/ES, tj. do 1. července 2014.

Vzhledem k tomu, že nepřijetí návrhu před tímto datem by mohlo vytvořit právní vakuum, neboť by se tím znemožnilo použití jakéhokoli diferencovaného zdanění ve francouzských zámořských departementech, Komise navrhuje, aby se rozhodnutí 2004/162/ES prodloužilo o dobu dalších šesti měsíců s cílem umožnit Komisi, aby dokončila svou analýzu a předložila vyvážený návrh, který vezme v úvahu jednotlivé zájmy.

Vzhledem k tomu, že předsedkyně považuje toto opatření za odůvodněné a za opatření, které má nadále stimulovat ekonomickou činnost a konkurenceschopnost v nejvzdálenějším regionu, navrhuje, aby byl tento návrh přijat bez pozměňovacích návrhů, v souladu s článkem 46 jednacího řádu.

POSTUP

Název

Změna rozhodnutí 2004/162/ES o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) ve francouzských zámořských departementech, pokud jde o dobu jeho použitelnosti

Referenční údaje

COM(2014)0181 – C7-0129/2014 – 2014/0101(CNS)

Datum konzultaceEP

28.3.2014

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

 

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é)stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

 

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ECON

1.4.2014

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Danuta Maria Hübner

1.4.2014

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

1.4.2014

Datum přijetí

1.4.2014

 

 

 

Datum předložení

2.4.2014