BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer for så vidt angår dens anvendelsesperiode

2.4.2014 - (COM(2014)0181 – C7-0129/2014 – 2014/0101(CNS))  - *

Regionaludviklingsudvalget
Ordfører: Danuta Maria Hübner
(Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 46, stk. 1)

Procedure : 2014/0101(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0264/2014
Indgivne tekster :
A7-0264/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2004/162/EC om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer for så vidt angår dens anvendelsesperiode

(COM(2014)0181 – C7-0129/2014 – 2014/0101(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2014)0181),

–       der henviser til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0129/2014),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 46, stk. 1,

–       der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0264/2014),

1.      godkender Kommissionens forslag

2.      opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt

3.      anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad

4.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BEGRUNDELSE

I henhold til begrundelsen til Kommissionens forslag giver Rådets beslutning 2004/162/EC af 10. februar 2004 (som ændret af Rådsbeslutningerne 2008/439/EC af 9. juni 2008 og 448/2011/EU af 19. juli 2011), vedtaget på grundlag af EU-traktatens artikel 299, stk. 2 (nu artikel 349 i TEUF), Frankrig bemyndigelse til, indtil 1. juli 2014, at anvende fritagelser fra eller reduktioner af 'særtolden' for et antal produkter produceret i de franske yderregioner (eksklusiv Saint Martin), for at forbedre konkurrenceevnen og for at kompensere for de forøgede produktionsudgifter, der skyldes isolation, råmaterialer og energiafhængighed, forpligtelsen til at opbygge en lagerbeholdning, det lokale markeds lille størrelse og det lave eksportniveau.

Frankrig har anmodet om, at et differentieret afgiftssystem magen til det nuværende system opretholdes indtil 31. december 2020. Kommissionen mener imidlertid, at analysen af produktlister, for hvilke Frankrig ønsker at anvende et differentieret afgiftssystem, er en langvarig proces, som ikke kan gennemføres før udløbet af beslutning 2004/162/EC, dvs. 1. juli 2014.

I betragtning af at manglende indførelse af et forslag før denne dato vil kunne skabe et juridisk tomrum, eftersom det vil udelukke anvendelsen af enhver differentieret afgift i de franske yderregioner foreslår Kommissionen, at beslutning 2004/162/EC forlænges for en yderligere periode på seks måneder for at tillade Kommissionen at fuldføre sin analyse og præsentere et balanceret forslag, som tager højde for de mange interesser, der er på spil.

I betragtning af at denne foranstaltning kan retfærdiggøres og har til hensigt fortsat at stimulere økonomisk aktivitet og konkurrenceevne i en yderregion, foreslår formanden, at dette forslag vedtages uden ændringer, i overensstemmelse med artikel 46 i forretningsordenen.

PROCEDURE

Titel

Ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer med hensyn til dens anvendelsesperiode

Referencer

COM(2014)0181 – C7-0129/2014 – 2014/0101(CNS)

Dato for høring af EP

28.3.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

 

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

 

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ECON

1.4.2014

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Danuta Maria Hübner

1.4.2014

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

1.4.2014

Dato for vedtagelse

1.4.2014

 

 

 

Dato for indgivelse

2.4.2014