ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος της

2.4.2014 - (COM(2014)0181 – C7‑0129/2014 – 2014/0101(CNS)) - *

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner
(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 46, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2014/0101(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0264/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0264/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος της

(COM(2014)0181 – C7‑0000/2014 – 2014/0101(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2014)0181),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7‑0129/2014),

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0264/2014),

1.      εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.      καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.      ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της πρότασης της Επιτροπής, η απόφαση του Συμβουλίου 2004/162/ΕΚ της 10ης Φεβρουαρίου 2004 (όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις του Συμβουλίου 2008/439/ΕΚ της 9ης Ιουνίου 2008 και 448/2011/ΕΕ της 19ης Ιουλίου 2011), η οποία εγκρίθηκε βάσει του άρθρου 299 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ (πλέον άρθρο 349 ΣΛΕΕ), εξουσιοδοτεί τη Γαλλία, μέχρι την 1η Ιουλίου 2014, να εφαρμόζει εξαιρέσεις ή μειώσεις στις «εισφορές θαλάσσης» για έναν αριθμό προϊόντων τα οποία παράγονται στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές (με εξαίρεση τον Άγιο Μαρτίνο), προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να αντισταθμίζεται το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της απομόνωσης, της εξάρτησης όσον αφορά τις πρώτες ύλες και την ενέργεια, της υποχρέωσης αποθεματοποίησης, του μικρού μεγέθους της τοπικής αγοράς, και του χαμηλού επιπέδου εξαγωγικής δραστηριότητας.

Η Γαλλία ζήτησε να διατηρηθεί ένα σύστημα διαφοροποιημένης φορολογίας, παρόμοιο με το σημερινό σύστημα, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Όμως, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανάλυση των καταλόγων προϊόντων για τα οποία η Γαλλία επιθυμεί να εφαρμόσει διαφοροποιημένο σύστημα φορολογίας είναι χρονοβόρα διαδικασία και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της απόφασης 2004/162/ΕΚ, δηλαδή την 1η Ιουλίου 2014.

Δεδομένου ότι θα δημιουργηθεί νομικό κενό σε περίπτωση που δεν εγκριθεί πρόταση πριν από την ημερομηνία αυτή, αφού δεν θα είναι δυνατή η εφαρμογή διαφοροποιημένης φορολογίας στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές, η Επιτροπή προτείνει την εξάμηνη παράταση της ισχύος της απόφασης 2004/162/ΕΚ, προκειμένου να μπορέσουν οι υπηρεσίες της να ολοκληρώσουν την ανάλυσή τους και να παρουσιάσουν μία ισόρροπη πρόταση που θα λαμβάνει υπόψη τα διάφορα διακυβευόμενα συμφέροντα.

Εκτιμώντας ότι το μέτρο αυτό είναι δικαιολογημένο και αποσκοπεί στη συνέχιση της τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας και της ανταγωνιστικότητας σε μια εξόχως απόκεντρη περιοχή, η πρόεδρος προτείνει την έγκριση της πρότασης χωρίς τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της περιόδου εφαρμογής της απόφασης 2004/162/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0181 – C7-0129/2014 – 2014/0101(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

28.3.2014

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

 

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

 

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ECON

1.4.2014

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Danuta Maria Hübner

1.4.2014

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

1.4.2014

Ημερομηνία έγκρισης

1.4.2014

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

2.4.2014