Pranešimas - A7-0264/2014Pranešimas
A7-0264/2014

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo keičiamas Tarybos sprendimo 2004/162/EB dėl naudojimosi doku mokesčio Prancūzijos užjūrio departamentuose taikymo laikotarpis

2.4.2014 - (COM(2014) 0181 – C7-0129/2014 – 2014/0101(CNS)) - *

Regioninės plėtros komitetas
Pranešėja: Danuta Maria Hübner
(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis)

Procedūra : 2014/0101(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0264/2014
Pateikti tekstai :
A7-0264/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo keičiamas Tarybos sprendimo 2004/162/EB dėl naudojimosi doku mokesčio Prancūzijos užjūrio departamentuose taikymo laikotarpis

(COM(2014) 0181 – C7-0129/2014 – 2014/0101(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2014) 0181),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0129/2014),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 46 straipsnio 1 dalį,

–       atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A7-0264/2014),

1.      pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.      ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.      ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

AIŠKINAMOJI DALIS

Remiantis Komisijos pasiūlymo aiškinamuoju memorandumu, 2004 m. vasario 10 d. Tarybos sprendimu 2004/162/EB (iš dalies pakeistu 2008 m. birželio 9 d. Tarybos sprendimu 2008/439/EB ir 2011 m. liepos 19 d. Tarybos sprendimu 448/2011/ES), priimtu remiantis EB sutarties 299 straipsnio 2 dalimi (dabar – SESV349 straipsniu), Prancūzijai leidžiama iki 2014 m. liepos 1 d. taikyti mažesnį naudojimosi doku mokestį įvairiems Prancūzijos atokiausiuose regionuose (išskyrus Sen Marteną) gaminamiems produktams arba juos nuo tokio mokesčio atleisti, siekiant padidinti konkurencingumą ir kompensuoti papildomas dėl atokumo, priklausomybės nuo žaliavų ir energijos išteklių, būtinybės kaupti didesnes atsargas, mažos vietos rinkos ir žemo eksporto lygio patiriamas gamybos sąnaudas.

Prancūzija paprašė iki 2020 m. gruodžio 31 d. taikyti sistemą, panašią į dabartinę diferencijuotų mokesčių sistemą. Tačiau Komisija mano, kad produktų, kuriems Prancūzija norėtų taikyti diferencijuotų mokesčių sistemą, sąrašų patikrinimas yra ilgai trunkantis darbas, kurio negalima pabaigti iki pasibaigiant Sprendimo 2004/162/EB galiojimo laikotarpiui, t. y., iki 2014 m. liepos 1 d.

Atsižvelgdama į tai, kad iki šios datos nepriėmus jokio sprendimo atsirastų teisinė spraga, nes Prancūzijos atokiausiuose regionuose nebebūtų galima taikyti jokių diferencijuotų mokesčių, Komisija siūlo pratęsti Sprendimo 2004/162/EB galiojimo laikotarpį papildomam šešių mėnesių laikotarpiui, kad ji galėtų pabaigti tikrinimą ir pateikti suderintą pasiūlymą, kuriame atsižvelgiama į įvairių suinteresuotųjų šalių interesus.

Atsižvelgdamas į tai, kad tokie veiksmai yra pagrįsti ir jais siekiama toliau skatinti ekonominę veiklą ir konkurencingumą atokiausiuose regionuose, pagal Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnį Pirmininkas siūlo šį pasiūlymą priimti be pakeitimų.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sprendimo 2004/162/EB dėl dokų mokesčių Prancūzijos užjūrio departamentuose dalinis keitimas dėl jo taikymo laikotarpio

Nuorodos

COM(2014) 0181 – C7-0129/2014 – 2014/0101(CNS)

Konsultacijos su EP data

28.3.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

 

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

 

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

1.4.2014

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Danuta Maria Hübner

1.4.2014

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

1.4.2014

Priėmimo data

1.4.2014

 

 

 

Pateikimo data

2.4.2014